Back

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în temeiul H.G nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de șofer din cadrul Serviciului Achiziții, Investiții, Administrativ-Direcția Buget, Finanțe Administrativ în perioada 16.04 -19.04.2019

ANUNŢ

 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în temeiul H.G nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de șofer din cadrul Serviciului Achiziții, Investiții, Administrativ-Direcția Buget, Finanțe Administrativ  în perioada 16.04 -19.04.2019

 

    Structura: Direcţia Buget, Finanţe, Administrativ - Serviciul Achiziţii, Investiţii, Administrativ

 

Funcţia contractuală de execuție vacantă :

 • şofer – Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat - 1 post

    Probele de concurs: 16.04.2019 - probă scrisă, ora 10.00 şi 19.04.2019 - interviul, ora 10.00.

 1. Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 1. Condiţii generale pentru ca o persoană să poată ocupa o funcţie contractuală de execuție vacantă de şofer:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

      d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 1.  Condiţii specifice pentru ca o persoană să poată ocupa funcţia contractuală de execuție vacantă de şofer:
 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. 
 • Permis de conducere - minim categoria B;
 • Vechime minimă în funcția de șofer - 5 ani.

      II. Bibliografia de Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale  de execuție vacante de  şofer, din cadrul Direcţiei Buget, Finanţe, Administrativ - Serviciul Achiziţii, Investiţii, Administrativ.

 1.  HG nr. 1000/29.10.2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. H.G nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 4. Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru Transporturi rutiere nr.23/1996, editate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale: art.12, art.14, art.15, art.16 și art.20.

 

Atribuțiile prevăzute de fișa postului aferent funcției contractuale de execuție vacante de șofer sunt:

 

- Respectarea cu strictețe a actelor normative care reglementează circulația pe drumurile publice;

- Verificarea obligatorie a stării tehnice a autovehiculului pe care îl conduce, înainte de plecarea în cursă;

- Efectuarea întreținerii zilnice a autovehiculului;

- Anularea cursei în cazul în care se constată defecțiuni/nereguli ale autovehiculului și informarea de urgență a superiorului ierarhic în vederea remedierii respectivelor probleme;

- Preluarea foii de parcurs pentru ziua în curs și predarea celei din ziua precedentă completată la toate rubricile (după cum indică formularul);

-Interdicția conducerii autovehiculului care prezintă defecțiuni la contorul de înregistrare a kilometrilor;

- Menținerea unei stări tehnice corespunzătoare a autovehiculului avut în primire;

- Efectuarea la timp a reviziilor periodice, gresarea elementelor ce necesită această operațiune;

- Parcarea autovehicului în locul de parcare stabilit prin foaia de parcurs sau regulamentul de ordine interioară, respectând regulile de parcare;

- Păstrarea actelor autovehiculului în condiții corespunzătoare și prezentarea la cerere a acestora organelor de control;

- Preocuparea permanentă în îmbunătățirea cunoștințelor profesionale și legislative în domeniul rutier;

- Executarea în mod operativ și corect a sarcinilor de saerviciu trasate de superiorii ierarhici, respectând disciplina muncii;

- Afișarea unui comportament civilizat în relația cu colegii de serviciu, superiorii ierarhici și organele de control;

- Comunicarea de urgență cu superiorul ierarhic – telefonic sau prin alt mijloc – în cazul în care este implicat într-un eveniment de circulație;

- Interzicerea transportului persoanelor din afara instituției, fără acordul conducătorului acesteia;

- Răspunderea personală pentru cheltuirea judicioasă a sumelor primite ca avans de deplasare;

- Prezentarea obligatorie la vizita medicală periodică atunci când este trimis de instituție;

- Respectarea și îndeplinirea cu strictețe a normelor PSI și protecția muncii;

- Îndeplinirea oricăror alte sarcini trasate de conducerea instituției, în limita și scopul postului.

 

    III. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

   1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

   2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

   3) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor  specializări, precum  şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

   4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

   5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

   6) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

   7) curriculum vitae;

   8) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 • În cazul documentului prevăzut la numărul 5), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

    Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, respectiv în perioada 22.03.2019 - 04.04.2019 la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti, Serviciul Resurse Umane, între orele 09:00-16:00 şi vineri 09:00-13:30.

    După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, în maximum 2(două) zile  lucrătoare de la data expirării termenului de depunere dosare se va afişa lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs.

   Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat şi a menţiunii ,,admis’’ sau ,,respins’’, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a  Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

   În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

   În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

    Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

    Rezultatele finale se afişează la sediul şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis’’ sau ,,respins’’.

    În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi prezenţi în data de 16.04.2019 la ora 10:00 la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti, cu actul de identitate ( B.I./C.I.).

    Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

-adresă de corespondență: Splaiul Independenţei, nr. 294, corp clădire B, sector 6, Bucureşti;

-telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53;

-fax: (021)207.11.03,( 021)207.11.18;

-adresa de e-mail: resurse_umane@anpm.ro.

NOTĂ:

Actele prevăzute la punctul III, numerele 2), 3) și 4) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.