Back

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Laborator Deșeuri-Direcția Laboratoare Naționale de Referință-Direcția Generală Monitorizare, în data de 29.05.2018- proba scrisă

ANUNŢ

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de  consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Laborator Deșeuri-Direcția Laboratoare Naționale de Referință-Direcția Generală Monitorizare, în data de 29.05.2018- proba scrisă.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE, BIBLIOGRAFIA ȘI ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Laborator Deșeuri - Direcția Laboratoare Naționale de Referință - Direcția Generală Monitorizare:

 

Funcţia publică de execuţie vacantă:

- consilier, clasa I, grad profesional asistent  la Compartimentul Laborator Deșeuri - Direcția Laboratoare Naționale de Referință - Direcția Generală Monitorizare.

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent: 

 • Condiţii generale – art.54 din Legea nr.188/1999 (r2),  cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice :

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință: chimie și inginerie chimică;

 

- Vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an.

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad  profesional asistent la Compartimentul Laborator Deșeuri - Direcția Laboratoare Naționale de Referință - Direcția Generală Monitorizare, din cadrul ANPM

 

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004, privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Constituția României;
 4. HG nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. OUG nr.211/2011, privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Atribuțiile prevăzute de fișa postului aferent funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent sunt:

 

 • Efectuează prelevări de probe de deşeuri în scopul analizei pe teren sau în laborator;
 • Efectuează pregătirea şi analiza probelor de deşeuri prin metode cromatografice, spectrometrice,  spectrofotometrice, fizico-chimice, în scopul  caracterizării şi încadrării deşeurilor, având acces la toate echipamentele din cadrul laboratorului;
 • Elaborează şi arhivează documentele rezultate în urma analizelor şi ia toate măsurile pentru evitarea pierderii informaţiilor în format tipărit sau electronic;
 • Efectuează caracterizarea şi încadrarea deşeurilor;
 • Elaborează şi implementează de proceduri specifice de lucru, proceduri operaţionale şi instrucţiuni de lucru şi de utilizare pentru analiza deşeurilor, în conformitate cu referențialele în vigoare;
 • Propune, elaborează şi implementează proceduri de asigurare şi control al calităţii lucrului efectuat în cadrul laboratorului;
 • Implementează sistemul de mangement al calităţii, conform SR EN ISO/CEI 17025;
 • Participă la asigurarea gestionării, conform legii, a reactivilor chimici utilizaţi în cadrul laboratorului;
 • Verifică tehnicilor de laborator disponibile la nivelul laboratoarelor APM;
 • Efectuează acţiuni de îndrumare la care este desemnat, precum şi la activităţile delegate de superiorii ierarhici, în calitate de reprezentant al ANPM;
 • Participă la programele de instruire privind tehnicile noi de analiză a deşeurilor, noile evoluţii în domeniul instrumentelor sau standardelor tehnice de măsurare, precum şi apariţia de ghiduri şi metodologii relevante pentru activitatea de monitorizare şi de măsurare a factorilor de mediu;
 • Participă la verificarea şi validarea metodelor de analiză nestandardizate;
 • Participă la elaborarea standardelor tehnice pentru efectuarea determinărilor în domeniul deşeurilor;
 • Participă la organizarea programelor naţionale de intercomparare pentru laboratoarele de analiză a  deşeurilor aparţinând agenţiilor pentru protecţia mediului sau ale altor instituţii şi persoane juridice;
 • Participă la realizarea de programe/proiecte la nivel naţional şi internaţional;
 • Asigură asistenţa tehnică necesară autorităţii de mediu în elaborarea legislaţiei din domeniul gestionării deşeurilor;
 • Facilitează accesul specialiştilor la informaţia tehnică de mediu;
 • Elaborează documentaţia tehnică necesară contractării de servicii, echipamente, materiale, reactivi și consumabile necesare desfăşurării activităţii de laborator, efectuează din punct de vedere tehnic analiza ofertelor primite și participă la recepţionarea de servicii, echipamente, materiale, reactivi și consumabile în laborator;
 • Poate prelua atribuții de responsabil/locțiitor pentru activități conform SR EN ISO/CEI 17025 (ex: responsabil calitate, responsabil reactivi, responsabil monitorizare condiții etc.);
 • Ia toate măsurile ce se impun pentru buna funcţionare a aparaturii pe care o utilizează şi o gestionează conform fişelor de magazie, precum şi pentru evitarea deteriorării acestora;
 • Respectă normele în domeniul SSM (sănătate şi securitate în muncă) şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu;
 • Rezolvă, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate;
 • Respectă normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 • Respectă Regulamentul Intern al ANPM;
 • Păstrează secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 • Respectă întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor şi prezentă, în condiţiile legii, declaraţiile de avere și de interese;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei/şeful serviciului, în limitele şi în scopul fişei postului şi din sfera de activitate a laboratorului în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi pe cele ale funcţionarului public cu atribuţii similare din cadrul laboratorului, în cazul în care acesta se află în incapacitate temporară de muncă ori se află în concediu de odihnă.

 

 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale  concursului organizat în data de 29.05.2018

 • Perioada/ locul depunerii dosarelor: 27.04-16.05.2018 / Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Selecţia dosarelor de concurs:  în data de 17.05-23.05.2018

          Data/ ora / locul desfăşurării concursului :

 • proba scrisă: 29.05.2018/ ora 10,00/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Data şi ora probei interviu se vor afişa împreună cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare - Model formular;

b) curriculum vitae, modelul comun European;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice - Model adeverinta;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia - Model declaratie.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail resurse­­_umane@anpm.ro.

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • adresă de corespondență: Splaiul Independenţei, nr. 294, corp clădire B, sector 6, Bucureşti;
 • telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53;
 • fax: (021)207.11.03, (021)207.11.18;
 • adresa de e-mail: resurse_umane@anpm.ro;
 • persoană de contact: Răducu Blidaru – consilier superior – Serviciul Resurse Umane – Direcția Juridică, Resurse Umane.

 

ERATĂ la anunțul publicat în data de 27.04.2018

privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Laborator Deșeuri-Direcția Laboratoare Naționale de Referință-Direcția Generală Monitorizare din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în data de 29.05.2018 ( proba scrisă)

 

     În cuprinsul anunțului publicat în data de 27 aprilie 2018, privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Laborator Deșeuri - Direcția Laboratoare Naționale de Referință - Direcția Generală Monitorizare din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:

 • la secțiunea BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Laborator Deșeuri - Direcția Laboratoare Naționale de Referință - Direcția Generală Monitorizare, din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediulu”, punctul 6 se va citi :
 • în loc de:‘’O.U.G. nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare’’
 • se va citi:‘’Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.’’