Back

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante respectiv: consilier, clasa I, grad profesional superior şi consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Emisii Industriale – Direcția Controlul Poluării și Reglementări, în perioada 07.11-17.11.2016

ANUNŢ

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante respectiv:  consilier, clasa I, grad profesional superior şi consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Emisii Industriale – Direcția Controlul Poluării și Reglementări, în perioada 07.11-17.11.2016.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE ŞI BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea celor două funcţii publice de execuţie vacante respectiv: consilier, clasa I, grad profesional superior şi  consilier, clasa I, grad profesional debutant, organizat în perioada 07.11-17.11.2016.

 

Funcţia publică de execuţie vacantă:

- consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post, la Serviciul Emisii Industriale – Direcția Controlul Poluării și Reglementări.

Condiţii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post: 

 

 • Condiţii generale – art.54 din Legea nr.188/1999 –  (r2),  modificată şi completată
 • Condiţii specifice :

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență: chimie, inginerie chimică, fizică, inginerie mecanică, inginerie energetică, agronomie, ştiinţa mediului, ingineria mediului, ştiinţe inginereşti aplicate sau în specializarea: inginerie de petrol şi gaze;

- Vechime în specialitatea studiilor – minim 9 ani.

- Cunoasterea limbii engleze (scris, citit, vorbit) nivel mediu

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice  de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Emisii Industriale – Direcția Controlul Poluării și Reglementări din cadrul ANPM

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004  privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. HG nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

    4.  OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

    5.  Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

    6. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr.818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

    7. Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

 

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant – 1 post: 

 • Condiţii generale – art.54 din Legea nr.188/1999 – (r2),  modificată şi completată
 • Condiţii specifice :

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență: chimie, inginerie chimică, fizică, inginerie mecanică, inginerie energetică, agronomie, ştiinţa mediului, ingineria mediului, ştiinţe inginereşti aplicate sau în specializarea: inginerie de petrol şi gaze;

- Vechime în specialitatea studiilor – fără vechime.

- Cunoasterea limbii engleze (scris, citit, vorbit) nivel mediu

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice  de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Emisii Industriale – Direcția Controlul Poluării și Reglementări din cadrul ANPM

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004  privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. HG nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

    4.  OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

    5.  Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

    6. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr.818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

    7. Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale  concursului organizat în perioada

07.11-17.11.2016

 • Perioada/ locul depunerii dosarelor: 05.10-24.10.2016 / Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Selecţia dosarelor de concurs:  în data de 25.10-31.10.2016

          Data/ ora / locul desfăşurării concursului :

 •    proba suplimentară: 07.11.2016/ ora 10,00/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • proba scrisă: 14.11.2016/ ora 10,00/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • interviu: 17.11.2016/ ora 10,00/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti.

 

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată  - Model formular;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013/- Model adeverinţă;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică Model declaraţie;

- declaraţia pe propria răspundere  conform art. 54 lit i) din Legea nr.188/1999 - Model declaraţie.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi la numerele de telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53.