Back

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Resurse Umane - Direcţia Juridică, Resurse Umane, din cadrul aparatului propriu, în perioada 12-15 septembrie 2016

ANUNŢ

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice  de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Resurse Umane - Direcţia Juridică, Resurse Umane, din cadrul aparatului propriu, în perioada 12-15 septembrie 2016.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE ŞI BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Resurse Umane – Direcția Juridică, Resurse Umane , din cadrul aparatului propriu,  organizat în perioada 12-15 septembrie 2016.

Funcţia publică de execuţie vacantă:

- consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul Resurse Umane – Direcţia Juridică, Resurse Umane

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant: 

 • Condiţii generale – art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici – republicată, (r2),  modificată şi completată
 • Condiţii specifice :
 • Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de ştiinţă: științe juridice, științe administrative;
 • Vechime în specialitatea studiilor:  fără vechime;

 

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice  de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Resurse Umane – Direcţia Juridică, Resurse Umane din cadrul ANPM :

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 7/2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr.611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale  concursului organizat în perioada

12-15 septembrie 2016

 • Perioada/ locul depunerii dosarelor: 10-29 august 2016 / Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Selecţia dosarelor de concurs:  în data de 30.08.  – 05.09.2016.

          Data/ ora / locul desfăşurării concursului :

 • proba scrisă: 12 septembrie 2016/ ora 10,00/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • interviu: 15 septembrie 2016/ ora 10,00/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti.

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată  - Model formular;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013/- Model adeverinţă;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică Model declaraţie;

- declaraţia pe propria răspundere  conform art. 54 lit i) din Legea nr.188/1999 - Model declaraţie.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi la numerele de telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53. “