Back

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Protecția Naturii – Direcția Conservarea Naturii, Biodiversitate în perioada 25.09-28.09.2017

ANUNŢ

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de  consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Protecția Naturii – Direcția Conservarea Naturii, Biodiversitate în perioada 25.09-28.09.2017.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE ŞI BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior.

 

Funcţia publică de execuţie vacantă:

- consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Protecția Naturii – Direcția Conservarea Naturii, Biodiversitate.

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior: 

 

 • Condiţii generale – art.54 din Legea nr.188/1999 – (r2),  cu modificările și completările ulterioare 
 • Condiţii specifice :

       - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licență: geografie, știința mediului, agronomie, horticultura, silvicultură, biotehnologii, ingineria mediului, biologie, drept.

      -   Vechime în specialitatea studiilor –  minim 9 ani;

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Protecția Naturii – Direcția Conservarea Naturii, Biodiversitate.

 

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004,  privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 4. O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare
 6. Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010, pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

 

 

 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE

ale  concursului organizat în perioada

25.09-28.09.2017

 

 • Perioada/ locul depunerii dosarelor: 14.07-02.08.2017 / Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Selecţia dosarelor de concurs:  în perioada 03.08-09.08.2017

          Data/ ora / locul desfăşurării concursului :

 • proba scrisă: 25.09.2017/ ora 10,00/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • interviu: 28.09.2017/ ora 10,00/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti.

 

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată  - Model formular;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013/- Model adeverinţă;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - Model declaraţie;
- declaraţia pe propria răspundere  conform art. 54 lit i) din Legea nr.188/1999 - Model declaraţie.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi la numerele de telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53.