Back

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Buget Financiar Contabilitate – Direcția Buget Finanțe Administrativ, din cadrul aparatului propriu în data de 25.06.2018 (proba scrisă)

ANUNŢ

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Buget Financiar Contabilitate – Direcția Buget Finanțe Administrativ, din cadrul aparatului propriu în data de 25.06.2018 (proba scrisă).

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE, BIBLIOGRAFIA ȘI ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Buget Financiar Contabilitate – Direcția Buget Finanțe Administrativ, organizat în data de 25.06.2018 (proba scrisă).

Funcţia publică de execuţie vacantă:

- consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Buget Financiar Contabilitate – Direcția Buget Finanțe Administrativ.

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent:

 • Condiții generale – art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2),  cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Condiţii specifice :
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență contabilitate, specializarea contabilitate și informatică de gestiune;
 • vechime în specialitatea studiilor – 1 an.

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Buget Financiar Contabilitate – Direcția Buget Finanțe Administrativ, din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului:

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004,  privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Constituția României;
 4. H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 5. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare.

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI aferent funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent sunt:

 1. Gestionează mijloacele băneşti ale instituţiei;
 2. Întocmeste registrul de casă în lei şi valută, după caz;
 3. Întocmeşte dispoziţiile de plată şi de încasare în baza avizărilor  efectuate de persoana responsabilă cu verificarea deconturilor de cheltuieli de deplasare sau cheltuieli materiale şi plăteşte, respectiv încasează sumele aferente dispoziţiilor numai în baza ordonanţărilor aprobate;
 4. Acordă avansuri de trezorerie în baza ordinului de deplasare şi a ordonanţării de plată aprobate, salariatilor agentiei pentru deplasarile in interes de serviciu in ţară;
 5. Acordă avansuri de trezorerie în baza mandatului şi deciziei aprobate, salariaţilor agenţiei pentru deplasările în interes de serviciu în străinătate;
 6. Întocmeste şi depune la bancă documentaţia necesară ridicării sumelor în valută pentru efectuarea deplasărilor în străinătate în conformitate cu prevederile legale;
 7. Efectuează prin trezorerie şi banci comerciale operatiuni de ridicare de numerar, depunere numerar, licitatii valutare,  depunere de ordine de plata, ridicare de extrase;
 8. Întocmeşte ordinele de plată privind cheltuielile aferente Titlurilor: Bunuri si servicii, Capital,  Proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile precum si pentru distribuirea tarifelor incasate, la bugetul de stat potrivit reglementarilor legale in vigoare;
 9. Completează foile de vărsământ în vederea depunerii numerarului în contul bugetului statului  si la alte entitati  dupa caz;
 10. Gestionează incasarile si platile privind fondurile externe nerambursabile;
 11. Înregistrează facturile care intra in DBFA, ataseaza documentele de receptie, referatul de achizitie si verifica certificarea acestora privind realitatea, regularitatea si legalitatea acordate de compartimentele de specialitate;
 12. Înainteaza facturile in vederea ordonantarii la SBFC, dupa de au fost vizate cu Bun de Plata de catre ordonatorul de credite privind realitatea, regularitatea si legalitatea acordate de compartimentele de specialitate;
 13. Se asigura ca ordonantarile de plata sunt vizate privind realitatea, regularitatea si legalitatea acordate de compartimentele de specialitate;
 14. Întocmeşte formularele pentru trezorerie necesare efectuării planificarii platilor decadal;
 15. Reprezinta institutia in relatie cu trezoreria;
 16. Completeaza in FOREXEBUG in  aplicatia CAB si intocmeste documentele referitoare la aceasta;
 17. Îşi păstrează evidenţa propriilor lucrări;
 18. Îşi perfecţionează pregătirea profesională teoretică şi îşi însuşeşte deprinderile practice necesare exercitării unei funcţii publice;
 19. Participă la formele de pregătire organizate pentru funcţionarii publici;
 20. Colaborează cu organele de control ale Curţii de Conturi, punând la dispoziţie documentele supuse controlului şi întocmind situaţiile solicitate de acestea în timpul misiunilor ;
 21. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şeful serviciului, în limitele şi scopul postului;
 22. Obligaţia îndeplinirii cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea a îndatoririlor de serviciu;obligaţia îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin din funcţia publică pe care o deţine, precum şi a atribuţiilor ce îi sunt delegate;
 23. Obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate;
 24. Obligaţia respectării normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 25. Respectarea Regulamentului de Ordine Interioară a ANPM;
 26. Obligaţia păstrării secretului de stat, secretului de serviciu, precum şi confidenţialităţilor în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 27. Obligaţia de a respecta întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor şi de a prezenta, în condiţiile legii, declaraţia de avere;
 28. Respecta prevederile privind situatiile de urgenta si masurile privind securitatea si sanatatea in munca (SSM);
 29. Întocmirea lucrărilor cu privire la calculul salariilor în conformitate cu prevederile legale,      pentru salariaţii agenţie;
 30.  Înregistrarea în statele de salarii a reţinerilor pe bază de documente legale, a deciziilor de imputare, a contractelor de rate, a garanţiilor materiale;
 31. Întocmirea statelor de plată ale indemnizatiilor pentru membrii comisiilor de concurs;
 32.  Întocmirea statelor de plată a premiilor şi stimulentelor pentru salariaţii agenţiei;
 33. Întocmirea şi depunerea lunară a declaraţiilor privind obligatiile de plata a impozitelor si contributiilor datorate statului, la organele fiscale;
 34. Întocmirea şi depunerea lunară a declaraţiilor privind obligatiile de plata a impozitelor si contributiilor datorate statului, la organele fiscale;
 35. Întocmirea si depunerea anuală la organul fiscal teritorial a fişelor fiscale privind impozitul pe venit al salariaţilor;
 36. Alte lucrari specifice.

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale concursului organizat în data de 25.06.2018

 • Perioada/locul depunerii dosarelor: 25.05-13.06.2018 /Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Selecţia dosarelor de concurs: în data de 14.06-20.06.2018
 • Data/ora /locul desfăşurării concursului:

- proba scrisă: 25.06.2018/ora 10,00/Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti;

- data și ora probei interviu se vor afișa împreună cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarul de inscriere

            Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată - Model formular;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice - Model adeverinta;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia - Model declaratie.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate care poate se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail resurse_umane@anpm.ro.