Back

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Deșeuri – Direcția Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol, din cadrul aparatului propriu în data de 18.02.2019 (proba scrisă)

ANUNŢ

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Deșeuri – Direcția Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol, din cadrul aparatului propriu în data de 18.02.2019 (proba scrisă).

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE, BIBLIOGRAFIA ȘI ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Deșeuri – Direcția Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol, organizat în data de 18.02.2019 (proba scrisă).

Funcţia publică de execuţie vacantă:

- consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Deșeuri – Direcția Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol;

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior:

 • Condiții generale – art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2),  cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Condiţii specifice :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență: chimie; inginerie chimică; geologie; inginerie geologică; ingineria mediului; știința mediului; mine, petrol și gaze;

- vechime în specialitatea studiilor – 7 ani.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Deșeuri – Direcția Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol, din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Constituția României;
 4. H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI aferent funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Deșeuri – Direcția Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol sunt:

 1. Asigură colectarea datelor din teritoriu, de la nivel local referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor, în vederea elaborării raportului anual privind generarea şi gestionarea deşeurilor;
 2. Asigură colectarea datelor din teritoriu, de la nivel local referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor, în vederea elaborării rapoartelor către EUROSTAT şi convenţiile internaţionale;
 3. Asigură colectarea datelor din teritoriu, de la nivel local referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor, în vederea elaborării rapoartelor sectoriale specifice;
 4. Colaborează cu Serviciul Sisteme Informaţionale în vederea elaborării şi întreţinerii aplicaţiei şi bazei de date, dezvoltată în cadrul  Sistemului Integrat de Mediu (SIM);
 5. Işi păstrează evidenţa propriilor lucrări şi le arhivează conform prevederilor legale;
 6. Işi perfecţionează  în mod continuu abilităţile  şi pregătirea profesională;
 7. Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea agenţiei în limitele şi scopul postului
 8. Indeplineşte cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea, a îndatoririlor de serviciu;
 9. Indeplineşte atribuţiile ce îi revin din funcţia publică pe care o deţine, precum şi atribuţiile ce îi sunt delegate;
 10. Rezolvă, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate;
 11. Respectă normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 12. Respectă Regulamentul Intern al ANPM;
 13. Păstrează secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 14. Respectă întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor şi de a prezenta, în condiţiile legii, declaraţia de avere şi declaraţia de interese;
 15. Respectă prevederile privind situaţiile de urgenţă şi SSM (sănătatea şi securitatea în muncă).

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale concursului organizat în data de 12.11.2018

 • Perioada/locul depunerii dosarelor: 17.01.2019 – 05.02.2019/Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti;
 • Selecţia dosarelor de concurs: în data de 06 – 12.02.2019;
 • Data/ora /locul desfăşurării concursului:

- proba scrisă: 18.02.2019 / ora 10:00 /Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti;

- data și ora probei interviu se vor afișa împreună cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarul de inscriere

            Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice - Model adeverinta;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia - Model declaratie

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate care poate se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail resurse_umane@anpm.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • adresă de corespondență: Splaiul Independenţei, nr. 294, corp clădire B, sector 6, Bucureşti;
 • telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53;
 • fax: (021)207.11.03, 021)207.11.18;
 • adresa de e-mail: resurse_umane@anpm.ro;
 • persoană de contact: Mihaela Preda – consilier – Serviciul Resurse Umane – Direcția Juridică, Resurse Umane.