Back

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Achiziții, Investiții, Administrativ – Direcția Buget, Finanțe, Administrativ., din cadrul aparatului propriu în data de 24.07.2017 (proba scrisă)

ANUNŢ

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Achiziții, Investiții, Administrativ – Direcția Buget, Finanțe, Administrativ., din cadrul aparatului propriu în data de 24.07.2017 (proba scrisă).

 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE ŞI BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Achiziții, Investiții, Administrativ – Direcția Buget, Finanțe, Administrativ, organizat în data de 24.07.2017 (proba scrisă).

 

Funcţia publică de execuţie vacantă:

- consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Achiziții, Investiții, Administrativ – Direcția Buget, Finanțe, Administrativ.

 

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior:

 

 • Condiţii generale – art. 54 din Legea nr.188/1999 – (r2),  modificată şi completată;
 •  Condiţii specifice :
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în:
 1. domeniul fundamental: științe inginerești

sau

 1. ramura de știință: științe economice

sau

 1. specializarea: administrație publică.
 • vechime în specialitatea studiilor – 9 ani.

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Achiziții, Investiții, Administrativ – Direcția Buget, Finanțe, Administrativ, din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului:

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004  privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 4. Legea nr.98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 5. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 6. H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale  concursului organizat în data de

24.07.2017

 

 • Perioada/locul depunerii dosarelor: 23.06-12.07.2017 /Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Selecţia dosarelor de concurs:  în data de 13-19.07.2017

Data/ora /locul desfăşurării concursului :

 • proba scrisă: 24.07.2017/ora 10,00/Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • data și locul susținerii interviului se vor comunica ulterior.

 

Dosarul de inscriere

            Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată  - Model formular;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013/- Model adeverinţă;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică Model declaraţie;
- declaraţia pe propria răspundere  conform art. 54 lit i) din Legea nr.188/1999 - Model declaraţie.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi la numerele de telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53.