Back

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior la Serviciul Laborator Radioactivitate, din cadrul aparatului propriu, în perioada 14.12-19.12.2016

ANUNŢ

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior la Serviciul Laborator Radioactivitate, din cadrul aparatului propriu, în perioada 14.12-19.12.2016.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE ŞI BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior la Serviciul Laborator Radioactivitate, organizat în perioada 14.12-19.12.2016.

Funcţia publică de execuţie vacantă:

- referent, clasa III, grad profesional superior, la Serviciul Laborator Radioactivitate.

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior:

  • Condiţii generale – art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2),  cu modificările şi completările ulterioare;
  •  Condiţii specifice :

-   Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

  • Vechime în specialitatea studiilor – minim 9 ani.

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad  profesional superior la Serviciul Laborator Radioactivitate  din cadrul A.N.P.M.

 

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr. 7/2004 privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3.H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

  1. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale  concursului organizat în perioada

14.12-19.12.2016

  • Perioada/locul depunerii dosarelor: 10.11-29.11.2016/Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
  • Selecţia dosarelor de concurs:  în data de 02.12-08.12.2016

Data/ora /locul desfăşurării concursului :

  • proba scrisă: 14.12.2016/ora 10,00/Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
  • interviu: 19.12.2016/ora 10,00/Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti.

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată  - Model formular;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013/- Model adeverinţă;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică Model declaraţie;

- declaraţia pe propria răspundere  conform art. 54 lit i) din Legea nr.188/1999 - Model declaraţie.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi la numerele de telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53.