Parlamentul României - Lege nr. 179/2022 din 09 iunie 2022

Legea nr. 179/2022 privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public 

În vigoare de la 17 iunie 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 577 din 14 iunie 2022. Formă aplicabilă la 20 ianuarie 2024.
Ultima actualizare a aplicaţiei: 20.01.2024 15:32:32.
Se recomandă actualizarea aplicaţiei.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale  

   Art. 1. -   (1) Prezenta lege reglementează cadrul juridic al reutilizării datelor şi documentelor aflate în posesia entităţilor publice şi a întreprinderilor publice, pe care acestea le-au creat în cadrul activităţii proprii, inclusiv în scopul dezvoltării unor noi produse şi servicii informaţionale, precum şi modalităţile practice de facilitare a reutilizării: 
   a) documentelor existente deţinute de entităţile publice; 
   b) documentelor existente deţinute de întreprinderile publice care: 
   (i) îşi desfăşoară activitatea în domeniile definite în Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 
   (ii) îşi desfăşoară activitatea ca operatori de servicii publice potrivit art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului; 
   (iii) îşi desfăşoară activitatea ca transportatori aerieni care îndeplinesc obligaţii de serviciu public potrivit art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare);  
   (iv) îşi desfăşoară activitatea ca armatori comunitari care îndeplinesc obligaţii de serviciu public potrivit art. 4 din Regulamentul (CEE) nr. 3.577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulaţii a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim);  
   c) datelor provenite din activitatea de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 13. 
   (2) Prezenta lege nu se aplică: 
   a) documentelor deţinute de entităţile publice care nu se circumscriu sferei de activitate a acestora, astfel cum este definită prin lege sau prin alte acte normative; 
   b) documentelor deţinute de întreprinderi publice: 
   (i) produse în afara domeniului de aplicare a furnizării serviciilor de interes general, definit în condiţiile legii; 
   (ii) legate de activităţi expuse direct concurenţei şi care, prin urmare, potrivit art. 54 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, nu fac obiectul normelor privind achiziţiile publice; 
   c) documentelor asupra cărora terţii deţin drepturi de proprietate intelectuală; 
   d) documentelor precum datele sensibile sau cu regim special, la care accesul este exclus potrivit regimurilor de acces în condiţiile legii, inclusiv din următoarele motive: 
   (i) protecţia securităţii naţionale, apărarea statului sau siguranţa publică; 
   (ii) confidenţialitatea datelor statistice; 
   (iii) secretul comercial, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală; 
   e) documentelor la care accesul este exclus sau restrâns din motive legate de informaţii sensibile privind protecţia infrastructurilor critice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
   f) documentelor la care accesul este restrâns potrivit regimurilor de acces în condiţiile legii, inclusiv cazurilor în care cetăţenii sau entităţile juridice trebuie să facă dovada unui interes special pentru a obţine accesul la documente; 
   g) siglelor, stemelor şi însemnelor; 
   h) documentelor la care accesul este exclus sau restrâns potrivit regimurilor de acces, din motive legate de protecţia datelor cu caracter personal şi părţilor din documentele accesibile potrivit respectivelor regimuri care conţin date cu caracter personal a căror reutilizare a fost definită prin lege ca fiind incompatibilă cu legislaţia privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal sau ca aducând atingere protecţiei vieţii private şi integrităţii persoanei; 
   i) documentelor deţinute de radiodifuziunile publice şi filialele acestora, precum şi de alte organisme sau filiale ale acestora pentru furnizarea unui serviciu public de radiodifuziune; 
   j) documentelor deţinute de instituţii de cultură, altele decât bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele şi arhivele; 
   k) documentelor deţinute de instituţii de învăţământ preuniversitar şi de instituţiile de învăţământ superior, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. c); 
   l) altor documente decât cele prevăzute la lit. c) deţinute de entităţi care desfăşoară activităţi de cercetare şi de entităţi care finanţează activităţi de cercetare, inclusiv entităţi constituite pentru transferul rezultatelor cercetării. 
   (3) Prezenta lege se bazează pe regimurile de acces prevăzute la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene şi nu le aduce atingere. 
   (4) Prezenta lege nu aduce atingere legislaţiei naţionale privind protecţia datelor cu caracter personal, în special Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare. 
   (5) Prezenta lege respectă drepturile fundamentale şi principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, dreptul la proprietate şi integrarea persoanelor cu dizabilităţi, astfel încât nicio prevedere din prezenta lege nu trebuie să facă obiectul unei interpretări sau puneri în aplicare care nu este conformă cu Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a Consiliului Europei. 
   (6) Obligaţiile impuse în conformitate cu prezenta lege se aplică numai în măsura în care sunt compatibile cu prevederile acordurilor internaţionale privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, la care România este parte, în special: Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ, anexa nr. 1C la Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ (Acordul TRIPS), ratificat de România prin Legea nr. 133/1994, şi Tratatul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) privind dreptul de autor (TDA), adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996, ratificat de România prin Legea nr. 205/2000. 
   (7) Dreptul unui producător al unei baze de date, prevăzut la art. 141 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este exercitat de entităţile publice pentru a împiedica reutilizarea documentelor sau pentru a restrânge reutilizarea dincolo de limitele stabilite prin prezenta lege. 
   (8) Prezenta lege reglementează reutilizarea documentelor existente deţinute de către entităţile publice şi întreprinderile publice, inclusiv a documentelor cărora li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată. 
   Art. 2. -   În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
   a) anonimizare - rezultat al prelucrării datelor cu caracter personal cu scopul de a împiedica în mod ireversibil identificarea persoanei vizate; 
   b) competenţa autorităţilor şi instituţiilor publice - ansamblul atribuţiilor stabilite de lege, care conferă autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice drepturi şi obligaţii de a desfăşura, în regim de putere publică şi sub propria responsabilitate, o activitate de natură administrativă; 
   c) cost marginal - costul direct legat şi generat strict de reproducerea, punerea la dispoziţie, difuzarea documentelor, pseudonimizarea şi anonimizarea datelor cu caracter personal, precum şi cu măsurile luate pentru protecţia informaţiilor comerciale confidenţiale în vederea reutilizării; 
   d) date cu caracter personal - definiţie potrivit art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016; 
   e) date deschise - date în format prelucrabil automat ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate şi redistribuite de către oricine în orice scop; 
   f) date dinamice - documente în format digital care fac obiectul unor actualizări frecvente sau în timp real, în special din cauza volatilităţii sau a obsolescenţei lor rapide; datele generate de senzori sunt de obicei considerate a fi date dinamice; 
   g) date provenite din cercetare - documente în format digital, altele decât publicaţii ştiinţifice, şi care sunt colectate sau produse în cursul activităţilor de cercetare ştiinţifică şi sunt utilizate ca dovezi în procesul de cercetare sau sunt acceptate în mod curent în comunitatea de cercetare drept necesare pentru validarea concluziilor şi rezultatelor cercetărilor; 
   h) date structurate - date organizate care au o lungime şi un format definite corespunzător unui proces de procesare automată, stocate într-un format predefinit, de obicei tabelar, dar şi în formate de tip ierarhic sau reţea; în cazul datelor în format tabelar, valorile sunt organizate secvenţial pe rânduri şi coloane; 
   i) document - orice conţinut informaţional sau orice parte a unui astfel de conţinut, indiferent de forma de stocare a datelor, pe hârtie, în formă electronică sau sub formă de înregistrare audio, video sau audiovizuală; 
   j) drept exclusiv - drept de reutilizare a anumitor documente din sectorul public acordat prin orice act legislativ sau act administrativ, al cărui efect constă în limitarea exercitării activităţii de reutilizare a anumitor documente din sectorul public la una sau mai multe entităţi şi care afectează substanţial capacitatea altor entităţi de a desfăşura o astfel de activitate; 
   k) entitate publică - autorităţi sau instituţii din sectorul public, astfel cum sunt definite potrivit art. 5 lit. k), l), w) şi aa) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi administrativ-teritoriale, organisme de drept public sau asociaţiile formate din una sau mai multe astfel de autorităţi sau instituţii din sectorul public sau din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public; 
   l) format deschis - format de fişier care poate fi procesat cu cel puţin un instrument software gratuit sau sursă deschisă; 
   m) format prelucrabil automat - format de fişier structurat astfel încât să permită aplicaţiilor software să identifice, să recunoască şi să extragă cu uşurinţă date specifice, inclusiv declaraţii individuale de fapt, şi structura internă a acestora; 
   n) informaţie de interes public - definiţie potrivit art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
   o) informaţie cu privire la datele personale - definiţie potrivit art. 2 lit. c) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
   p) interfeţele de programare a aplicaţiei (API) - set de funcţii, proceduri, definiţii şi protocoale pentru comunicarea dintre maşini şi schimbul fără sincope de date; 
   q) întreprindere publică - definiţie potrivit art. 3 alin. (1) lit. bb) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
   r) licenţă - document cu valoare juridică ce însoţeşte setul de date, definind drepturile autorului sau deţinătorului de date, precum şi permisiunile şi restricţiile pe care le primesc potenţialii utilizatori, abordând aspecte precum răspunderea, protecţia datelor cu caracter personal, folosirea corectă a documentelor, garantarea nealterării lor şi indicarea sursei; 
   s) licenţă deschisă - licenţa care stabileşte cât mai puţine restricţii pentru utilizatorii datelor, care permite ca datele şi conţinutul să fie liber accesate, utilizate, modificate şi partajate de oricine în orice scop şi care se bazează pe formatele de date deschise; 
   t) licenţă standard - set de condiţii de reutilizare predefinite în format digital, de preferinţă compatibile cu licenţele publice standardizate disponibile online; 
   u) metadate - informaţii structurate care descriu, explică, localizează sau facilitează regăsirea, utilizarea sau gestionarea unei resurse de informaţii; sunt adesea numite date despre date sau informaţii despre informaţii. Metadatele oferă informaţii care permit înţelegerea datelor, de exemplu documente, imagini, seturi de date; concepte, de exemplu scheme de clasificare; entităţi din lumea reală, de exemplu oameni, organizaţii, locuri, picturi, produse; 
   v) organisme de drept public - definiţie potrivit art. 4 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
   w) parte terţă - orice persoană fizică sau juridică care deţine datele şi care nu este o entitate publică sau o întreprindere publică; 
   x) profit rezonabil - procentaj din taxa globală, adăugat la ceea ce este necesar pentru recuperarea costurilor eligibile, care nu depăşeşte cu mai mult de cinci puncte procentuale dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României; 
   y) pseudonimizare - definiţie potrivit art. 4 pct. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016; 
   z) regim de acces aplicabil - reglementarea expresă printr-un act normativ a modalităţilor de elaborare, luare în evidenţă, accesare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere, inventariere, păstrare, arhivare sau distrugere a unui document; 
   aa) reutilizare - utilizarea de către persoane fizice sau juridice în scop comercial sau necomercial a documentelor deţinute de: 
   (i) entităţile publice în scopuri comerciale sau necomerciale, diferite de scopul iniţial din cadrul atribuţiilor publice pentru care au fost elaborate, cu excepţia schimbului de documente dintre entităţile publice în scopul unic de a-şi îndeplini atribuţiile publice; 
   (ii) întreprinderile publice în scopuri comerciale sau necomerciale, diferite de scopul iniţial de prestare a serviciilor de interes general pentru care au fost elaborate, cu excepţia schimbului de documente dintre întreprinderile publice şi entităţile publice în scopul unic de a îndeplini atribuţiile publice ale entităţilor publice; 
   bb) scop comercial - urmărirea obţinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material. Folosirea informaţiilor de către entităţile nonprofit nu constituie reutilizare în scop comercial; 
   cc) secret comercial - definiţie potrivit art. 11 lit. d) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare; 
   dd) servicii publice - definite potrivit art. 5 lit. kk) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
   ee) seturi de date cu valoare ridicată - documente a căror reutilizare este asociată cu beneficii importante pentru societate, mediu şi economie, datorită faptului că acestea pot servi la crearea unor servicii şi aplicaţii cu valoare adăugată şi a unor locuri de muncă noi, de înaltă calitate şi decente, precum şi datorită numărului de beneficiari potenţiali ai serviciilor şi ai aplicaţiilor cu valoare adăugată realizate în baza respectivelor seturi de date; 
   ff) standard formal deschis - standard care a fost stabilit în scris şi care conţine specificaţii privind cerinţele cu privire la modalitatea de asigurare a interoperabilităţii sistemelor informatice; 
   gg) universitate - instituţie de învăţământ superior din sectorul public constituită dintr-un ansamblu de facultăţi şi secţii organizate potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
   Art. 3. -   Documentele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (8), documentele asupra cărora bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele şi arhivele deţin drepturi de proprietate intelectuală, precum şi documentele deţinute de întreprinderi publice sunt reutilizabile în scopuri comerciale sau necomerciale în conformitate cu cap. III şi IV. 

CAPITOLUL II
Cererile de reutilizare  

   Art. 4. -   (1) Orice persoană fizică sau juridică poate adresa oricărei entităţi publice o solicitare de reutilizare a documentelor descrise la art. 2 lit. i). 
   (2) Solicitarea se poate depune în format digital sau în format hârtie, cu respectarea condiţiilor privind identificarea solicitantului cu nume, prenume sau denumirea entităţii şi adresa de corespondenţă şi a documentelor solicitate şi scopul pentru care urmează să fie utilizate. 
   (3) Entităţile publice analizează încadrarea cererii solicitantului în condiţiile prezentei legi şi pun la dispoziţia acestuia, folosind mijloace electronice ori de câte ori este posibil şi oportun, documentele solicitate în vederea reutilizării. 
   (4) În cazul în care este necesară o licenţă, entităţile publice finalizează oferta de licenţă pentru solicitant, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (8). 
   (5) În cazul în care nu este necesară o licenţă, se va utiliza o licenţă standard care va fi publicată şi disponibilă online, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (8). 
   (6) Comunicarea documentelor solicitate se face gratuit sau contra unei taxe, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c), art. 9 alin. (2) şi art. 16 alin. (2) şi (4). 
   (7) În cazul în care se percepe o taxă pentru comunicarea documentelor solicitate, entităţile publice au obligaţia de a posta pe site-ul propriu valoarea taxei şi modul de calcul al acesteia, cel puţin la momentul stabilirii ei şi în mod obligatoriu anterior solicitării. 
   (8) Entităţile publice prelucrează cererea şi pun documentele la dispoziţia solicitantului în vederea reutilizării sau, în cazul în care este necesară o licenţă, finalizează oferta de licenţă pentru solicitant în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea cererii. Termenul poate fi prelungit cu 20 de zile lucrătoare, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul documentelor solicitate şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi transmiterea documentelor solicitate depăşeşte 30 de zile lucrătoare, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 50 de zile lucrătoare, cu condiţia înştiinţării acestuia, în scris, despre acest fapt în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii. 
   (9) Refuzul comunicării documentelor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii. Refuzul se poate întemeia în baza legislaţiei naţionale care instituie norme speciale de acces la documente sau în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c); entitatea publică face trimitere în cuprinsul răspunsului la persoana fizică sau juridică titulară a drepturilor, în cazul în care este cunoscută, sau, alternativ, la deţinătorul licenţei de la care entitatea publică a obţinut materialul în cauză. Nu este necesar ca bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele şi arhivele să includă o astfel de menţiune. Dacă solicitantul face dovada acceptului de reutilizare a documentului din partea tuturor terţelor persoane implicate, cererea este soluţionată potrivit alin. (3). 
   (10) Sunt exceptate de la prevederile prezentului articol: 
   a) întreprinderile publice; 
   b) unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ, entităţile care desfăşoară activităţi de cercetare şi entităţile care finanţează activităţi de cercetare. 
   Art. 5. -   (1) Orice decizie privind reutilizarea menţionează căile de atac disponibile în cazul în care solicitantul doreşte să conteste decizia. 
   (2) Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionarea plângerilor prealabile aplicabile prezentei legi este de competenţa Autorităţii pentru Digitalizarea României. 
   (3) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim sau care nu a primit răspuns la cererea de reutilizare sau care consideră că taxa stabilită pentru comunicarea documentelor solicitate nu respectă principiile de taxare stabilite la art. 9 trebuie să solicite Autorităţii pentru Digitalizarea României să se pronunţe cu privire la nerespectarea termenului de răspuns prevăzut de prezenta lege sau, după caz, cu privire la temeinicia răspunsului entităţii publice sau întreprinderii publice responsabile de furnizarea datelor solicitate, prin formularea unei plângeri prealabile. 
   (4) Plângerea prealabilă se poate depune în format digital sau în format hârtie, cu respectarea condiţiilor privind identificarea solicitantului şi a obiectului solicitării, în termen de 30 de zile de la data primirii răspunsului emis de entitatea publică sau întreprinderea publică în cauză. În cazul în care solicitantul nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut de prezenta lege, plângerea prealabilă se poate depune în format digital sau în format hârtie, cu respectarea condiţiilor privind identificarea solicitantului şi a obiectului solicitării, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului legal de răspuns. 
   (5) Autoritatea pentru Digitalizarea României are obligaţia de a se pronunţa cu privire la admisibilitatea plângerii prealabile în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul admiterii plângerii prealabile, Autoritatea pentru Digitalizarea României notifică entitatea publică sau întreprinderea publică responsabilă de furnizarea datelor solicitate să se conformeze prevederilor prezentei legi. 
   (6) Entitatea publică sau întreprinderea publică în cauză are obligaţia de a transmite Autorităţii pentru Digitalizarea României un punct de vedere referitor la plângerea prealabilă, precum şi dovada conformării cu prevederile prezentei legi, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. 
   (7) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă adresată Autorităţii pentru Digitalizarea României sau dacă nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la alin. (5) sau în cazul refuzului nejustificat de soluţionare a plângerii prealabile poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, solicitând pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună asupra obligativităţii entităţii publice sau întreprinderii publice de a se conforma prevederilor prezentei legi. 
   Art. 6. -   (1) Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de către entităţile publice şi întreprinderile publice, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: 
   a) nerespectarea obligaţiei entităţilor şi întreprinderilor publice, prevăzută la art. 12 alin. (6), de a publica datele deschise pe portalul naţional de date deschise; 
   b) nerespectarea termenului de publicare a datelor potrivit art. 12 alin. (7); 
   c) nerespectarea licenţelor standard pentru reutilizarea documentelor din sectorul public; 
   d) încălcarea dreptului de reutilizare a documentelor de către şi pentru persoanele cu dizabilităţi potrivit art. 8 alin. (2); 
   e) nerespectarea obligaţiei de a posta pe site-ul propriu valoarea taxei şi modul de calcul al acesteia în vederea reutilizării potrivit art. 4 alin. (7); 
   f) nerespectarea de către entităţile publice şi întreprinderile publice a prevederilor art. 8 alin. (6); 
   g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (8); 
   h) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (4). 
   (2) Avertismentul este prima sancţiune principală aplicată de către persoanele împuternicite în acest sens. În cazul în care entităţile publice şi întreprinderile publice nu se conformează măsurilor indicate în avertisment, se aplică sancţiunea amenzii contravenţionale, în conformitate cu Legea prevenirii nr. 270/2017. 
   (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: 
   a) cu amendă de la 500 de lei la 5.000 de lei, pentru faptele prevăzute la lit. a), c), f), g); 
   b) cu amendă de la 500 de lei la 10.000 de lei, pentru faptele prevăzute la lit. b), d), e), h). 
   (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele din cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României, împuternicite prin decizie a preşedintelui acesteia. 
   (5) Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor dispuse de către Autoritatea pentru Digitalizarea României revine reprezentantului legal al entităţii publice sau întreprinderii publice care, potrivit legii, angajează răspunderea contravenţională pentru faptele constatate. 
   (6) Formularul tipizat de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi modelul legitimaţiei persoanelor împuternicite se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu respectarea prevederilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile prevăzute în Legea nr. 270/2017. 
   (7) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 270/2017, precum şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public, aprobată prin Legea nr. 90/2019. 
   Art. 7. -   (1) Procedura contencioasă este cea prevăzută la cap. II din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (2) Plângerea depusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi este scutită de plata taxei de timbru. 

CAPITOLUL III
Condiţiile de reutilizare  

   Art. 8. -   (1) Fără a se aduce atingere cap. VI, entităţile publice şi întreprinderile publice pun la dispoziţie documentele în orice format preexistent sau în orice limbă disponibilă şi, dacă este posibil şi adecvat, prin mijloace electronice, în formate care sunt deschise, prelucrabile automat, accesibile, uşor de găsit şi reutilizabile, împreună cu metadatele lor, prezentate la nivelul optim de precizie şi granularitate. Atât formatele, cât metadatele trebuie să respecte, dacă este posibil, standardele formate deschise. 
   (2) Entităţile publice şi întreprinderile publice trebuie să ţină seama de posibilităţile de reutilizare a documentelor de către şi pentru persoanele cu dizabilităţi prin furnizarea informaţiilor într-un format accesibil, în conformitate cu cerinţele stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018, aprobată prin Legea nr. 90/2019, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic. 
   (3) Entităţile publice şi întreprinderile publice sunt încurajate să producă şi să pună la dispoziţie documentele care intră în domeniul de aplicare al prezentei legi în conformitate cu principiul "deschiderii începând cu momentul conceperii şi în mod implicit", respectând astfel dreptul la informaţie, care este un principiu de bază al democraţiei care se aplică instituţiilor la orice nivel, fie el local sau naţional. 
   (4) Dispoziţiile alin. (1) nu impun o obligaţie pentru entităţile publice de a crea sau adapta documente sau de a furniza extrase din documente pentru a se conforma respectivului alineat, în cazul în care acest demers ar necesita eforturi disproporţionate, care depăşesc amploarea unei simple operaţiuni. 
   (5) Entităţile publice nu pot fi obligate să continue producţia şi stocarea unui anumit tip de document, în vederea reutilizării acestora de către o organizaţie din sectorul privat sau public. 
   (6) Entităţile publice trebuie să pună datele dinamice pe care le deţin la dispoziţia potenţialilor utilizatori pentru a fi reutilizate, imediat după colectare, prin intermediul unor API adecvate şi, dacă este cazul, prin descărcare în masă. 
   (7) În cazul în care punerea la dispoziţie de date dinamice în vederea reutilizării imediat după colectare, astfel cum se menţionează la alin. (6), ar depăşi capacităţile financiare şi tehnice ale entităţii publice, impunând astfel un efort disproporţionat, respectivele date dinamice sunt puse la dispoziţie în vederea reutilizării într-un termen sau cu restricţii tehnice temporare care nu afectează în mod nejustificat exploatarea potenţialului lor economic social. 
   (8) Dispoziţiile alin. (1) - (7) se aplică documentelor existente deţinute de întreprinderile publice, care sunt disponibile pentru reutilizare. 
   (9) Seturile de date cu valoare ridicată, astfel cum sunt prevăzute la art. 16 alin. (2), sunt puse la dispoziţie pentru a fi reutilizate în format prelucrabil automat prin API-uri şi, dacă este cazul, prin descărcare în masă. 
   Art. 9. -   (1) Taxele se calculează în conformitate cu principiile contabile aplicabile. Reutilizarea documentelor este gratuită. Este permisă recuperarea costurilor marginale suportate în legătură cu reproducerea, punerea la dispoziţie, difuzarea documentelor, pseudonimizarea şi anonimizarea datelor cu caracter personal, precum şi cu măsurile luate pentru protecţia informaţiilor comerciale confidenţiale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016. Aceste costuri vor fi suportate de către solicitant în condiţiile legii. Principiile referitoare la taxare se aplică tuturor entităţilor publice. 
   (2) În mod excepţional, prevederile alin. (1) nu se aplică: 
   a) entităţilor publice obligate să genereze venituri pentru a acoperi o parte semnificativă a costurilor legate de îndeplinirea atribuţiilor lor publice; 
   b) bibliotecilor, inclusiv bibliotecilor universitare, muzeelor şi arhivelor; 
   c) întreprinderilor publice. 
   (3) Secretariatul General al Guvernului întocmeşte şi publică pe portalul naţional de date deschise o listă a entităţilor publice prevăzute la alin. (2) lit. a). 
   (4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c), cuantumul total al taxelor se calculează pe baza unor criterii obiective, transparente şi verificabile, astfel: venitul total obţinut prin punerea la dispoziţie a documentelor şi autorizarea reutilizării lor în perioada contabilă corespunzătoare nu depăşeşte costul colectării, întocmirii, reproducerii, difuzării lor şi pe cel al stocării datelor, precum şi, dacă este cazul, al anonimizării sau pseudonimizării datelor cu caracter personal şi al măsurilor luate pentru protecţia informaţiilor comerciale confidenţiale, la care se adaugă profitul rezonabil. Taxele se calculează în conformitate cu principiile contabile aplicabile entităţilor publice şi întreprinderilor publice în cauză, în condiţii de transparenţă. 
   (5) În cazul în care entităţile publice prevăzute la alin. (2) lit. b) impun taxe, venitul total obţinut prin punerea la dispoziţie a documentelor şi autorizarea reutilizării lor în perioada contabilă corespunzătoare nu depăşeşte costul colectării, întocmirii, reproducerii, difuzării, stocării datelor, conservării şi obţinerii autorizaţiei de a utiliza opere protejate prin drepturi de autor, precum şi, dacă este cazul, al anonimizării sau pseudonimizării datelor cu caracter personal şi al măsurilor luate pentru protecţia informaţilor comerciale confidenţiale, la care se adaugă profitul rezonabil. Taxele se calculează în conformitate cu principiile contabile aplicabile entităţilor publice în cauză, în condiţii de transparenţă. 
   (6) Sumele provenite din taxe se fac venit la bugetul de stat, respectiv la bugetul propriu, în funcţie de bugetul din care sunt finanţate, conform prevederilor art. 62 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (7) Reutilizarea este gratuită pentru utilizator: 
   a) sub rezerva dispoziţiilor art. 9 alin. (2) şi art. 16 alin. (4), a seturilor de date cu valoare ridicată prevăzute la art. 16 alin. (1); 
   b) a datelor provenite din cercetare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c). 
   Art. 10. -   (1) În cazul taxelor standard pentru reutilizarea documentelor, orice condiţie aplicabilă şi cuantumul real al respectivelor taxe, inclusiv baza de calcul al acestor taxe, sunt prestabilite şi publicate de fiecare entitate publică în parte. Această publicare se face prin mijloace electronice pe site-ul entităţii ori de câte ori este posibil şi adecvat. 
   (2) În cazul taxelor pentru reutilizare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), factorii care sunt luaţi în considerare la calcularea taxelor în cauză sunt indicaţi de la început. La cerere, deţinătorul documentelor în cauză indică şi modul în care au fost calculate aceste taxe în legătură cu o anumită cerere de reutilizare. 
   (3) În cazul în care decide să nu mai pună la dispoziţie anumite documente în vederea reutilizării sau să nu mai actualizeze documentele respective, entitatea publică ce are competenţa trebuie să facă publice respectivele decizii în maximum 3 zile lucrătoare de la data emiterii, prin mijloace electronice. 
   (4) Entităţile publice se asigură că solicitanţii reutilizării documentelor sunt informaţi cu privire la căile de atac disponibile pentru deciziile sau practicile care îi privesc şi au obligaţia de a le face publice pe site-ul propriu. 
   Art. 11. -   (1) Reutilizarea documentelor nu este supusă unor condiţii, cu excepţia cazului în care condiţiile respective sunt obiective, proporţionale, nediscriminatorii şi justificate din motive legate de un obiectiv de interes general. Atunci când reutilizarea este supusă unor condiţii, acestea nu limitează în mod inutil posibilităţile de reutilizare şi nu sunt utilizate pentru restricţionarea concurenţei, astfel cum este reglementat în Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (2) Licenţele standard pentru reutilizarea documentelor din sectorul public, care pot fi adaptate pentru a veni în întâmpinarea unor cereri speciale de licenţe, trebuie să fie disponibile în format digital şi să poată fi prelucrate electronic. 
   (3) Prin decizie, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României certifică licenţele deschise care respectă următoarele principii: 
   a) să aibă caracter universal; 
   b) să nu impună restricţii; 
   c) să poată fi utilizate de orice persoană; 
   d) să fie disponibile în mod gratuit; 
   e) să aibă caracter nondiscriminatoriu; 
   f) să asigure transparenţa. 
   (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, licenţele pentru date deschise şi reutilizabile recomandate sunt Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional sau, după caz, Creative Commons Universal CC0. Licenţele recomandate ulterioare vor fi certificate prin decizie de către preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, care se va publica în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data emiterii pe site-ul propriu. 
   Art. 12. -   (1) Măsurile practice pentru a facilita reutilizarea efectivă a documentelor sunt următoarele: 
   a) API-urile trebuie să fie sprijinite de o documentaţie tehnică clară, completă şi disponibilă online, furnizată de proprietarul seturilor de date. Pentru utilizarea API-urilor trebuie să fie aplicate protocoale standard recunoscute la nivel internaţional şi trebuie să se utilizeze standarde internaţionale pentru seturile de date acolo unde este cazul; 
   b) configurarea şi utilizarea API-urilor trebuie să se bazeze pe următoarele principii: disponibilitate, stabilitate, întreţinere de-a lungul ciclului de viaţă, uniformitate a utilizării şi a standardelor, uşurinţă în utilizare şi securitate. În cazul datelor dinamice/al datelor actualizate frecvent, adesea în timp real, entităţile publice trebuie să le pună la dispoziţie imediat după colectare, prin intermediul unor API corespunzătoare şi, dacă este nevoie, prin descărcare în masă. 
   (2) Parametrii transferaţi prin intermediul unei API vor fi sub forma unor colecţii de date organizate ierarhic, de exemplu, XML/JSON. Se utilizează o formatare standard, de exemplu, DCAT-AP, pentru toate tipurile de parametri transferaţi prin intermediul API. Apelurile prin intermediul API trebuie să fie proiectate pentru a trimite şi primi doar datele minime necesare. 
   (3) Entităţile publice au obligaţia de a pune la dispoziţie, treptat şi în formate accesibile, datele deţinute cu privire la documentele care fac obiectul prezentei legi şi de a asigura condiţiile pentru accesul facil la documentele disponibile pentru reutilizare, cum ar fi prin publicarea de liste de inventar al datelor, împreună cu metadatele relevante, accesibile online şi în formate prelucrabile automat, precum şi pentru facilitarea accesului la site-uri portal cu legături spre listele de resurse. 
   (4) În acest scop, entităţile publice vor desemna persoane responsabile de accesul şi reutilizarea datelor şi vor elabora şi implementa proceduri de lucru interne, dedicate colectării datelor. 
   (5) Entităţile publice vor asigura condiţii pentru a facilita accesul şi căutarea în mai multe limbi a documentelor, în special prin facilitarea agregării metadatelor la nivelul Uniunii. Entităţile publice sunt încurajate să ia măsuri practice prin care să faciliteze păstrarea documentelor disponibile pentru reutilizare. 
   (6) Pentru a facilita accesul şi căutarea documentelor furnizate în format electronic şi prelucrabil automat, în condiţiile art. 8, entităţile publice au obligaţia de a publica documentele prevăzute la alin. (3) atât pe portalul naţional de date deschise, punct unic de acces la nivel naţional - data.gov.ro, cât şi pe pagina de internet proprie sau pe site-uri portal cu legături spre listele de date, indicând în acelaşi timp punctele de informare. 
   (7) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, entităţile publice şi întreprinderile publice care administrează categoriile de date cu valoare ridicată prevăzute la art. 16 alin. (1) întocmesc şi publică pe portalul naţional de date deschise planurile de publicare pentru seturile de date vizate, incluzând intervalele de actualizare, formatul tehnic, precum şi un set minimal de standarde şi metadate utilizate. În baza acestor planuri de publicare, Secretariatul General al Guvernului monitorizează respectarea prevederilor prezentei legi şi sesizează Autoritatea pentru Digitalizarea României, în consecinţă. 
   Art. 13. -   (1) Entităţile publice asigură accesul liber la datele provenite din cercetare care au beneficiat sau beneficiază de finanţare publică. Politicile privind accesul liber respectă principiul "deschiderii în mod implicit" şi sunt compatibile cu principiile FAIR: uşor de găsit, accesibil, interoperabil, reutilizabil, în conformitate cu Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, ratificat de România prin Legea nr. 133/1994. Asigurarea accesului liber la date se face în conformitate cu principiul "cât mai deschis cu putinţă, dar atât de închis cât este necesar", ţinând cont de drepturile de proprietate intelectuală, protecţia datelor cu caracter personal şi confidenţialitate, securitate şi interesele comerciale legitime. Prevederile respective privind accesul liber se adresează entităţilor care desfăşoară activităţi de cercetare şi entităţilor care finanţează activităţi de cercetare din fonduri publice pentru datele rezultate din activităţile finanţate. 
   (2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2) lit. c), datele provenite din cercetare sunt reutilizabile în scopuri comerciale şi necomerciale în conformitate cu cap. III şi IV, în măsura în care beneficiază de finanţare publică, iar cercetătorii, entităţile care desfăşoară activităţi de cercetare sau entităţile care finanţează activităţi de cercetare le-au pus deja la dispoziţia publicului printr-o bază de date instituţională sau tematică. În acest context se ţine seama de interesele comerciale legitime, de activităţile de transfer de cunoştinţe şi de drepturile de proprietate intelectuală preexistente în condiţiile legii. 

CAPITOLUL IV
Nediscriminarea şi comerţul echitabil  

   Art. 14. -   (1) Toate condiţiile aplicabile de reutilizare a documentelor sunt nediscriminatorii în raport cu categoriile comparabile de reutilizare, inclusiv în raport cu reutilizarea transfrontalieră. 
   (2) În cazul în care documentele sunt reutilizate de o entitate publică drept bază pentru activităţile sale comerciale desfăşurate în afara domeniului de aplicare al atribuţiilor sale publice, pentru furnizarea documentelor necesare activităţilor în cauză se aplică aceleaşi taxe şi condiţii valabile şi celorlalţi utilizatori. 
   (3) Următoarele situaţii nu aduc atingere principiului nediscriminării: 
   a) entităţile publice pot face schimb gratuit de informaţii în exercitarea atribuţiilor publice, chiar dacă alte părţi sunt taxate pentru reutilizarea aceloraşi documente; 
   b) pot fi adoptate politici de taxare diferenţiate pentru reutilizarea comercială, spre deosebire de cea necomercială. 
   Art. 15. -   (1) Reutilizarea documentelor este deschisă tuturor persoanelor interesate, chiar în cazul în care una sau mai multe dintre acestea exploatează deja produsele cu valoare adăugată bazate pe aceste documente. 
   (2) Contractele sau alte acorduri încheiate între entităţile publice sau întreprinderile publice care deţin documentele şi terţe persoane nu pot oferi drepturi exclusive. 
   (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care un drept exclusiv este necesar pentru realizarea unui serviciu public, validitatea motivului pentru care a fost acordat dreptul exclusiv în cauză este reexaminată de către respectiva entitate publică sau întreprindere publică o dată la trei ani. 
   (4) Acordurile de exclusivitate încheiate începând cu data de 16 iulie 2019 sunt puse la dispoziţia publicului online de la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar cele încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi sunt puse la dispoziţia publicului online cu cel puţin două luni înainte de intrarea lor în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6). Clauzele definitive ale acestor acorduri de exclusivitate sunt transparente şi sunt puse la dispoziţia publicului online. Digitalizarea resurselor culturale nu intră sub incidenţa prezentului alineat. 
   (5) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care un drept exclusiv priveşte digitalizarea resurselor culturale, perioada de exclusivitate nu depăşeşte, în general, 10 ani. În cazul în care perioada de exclusivitate depăşeşte 10 ani, durata acesteia face obiectul unei revizuiri pe parcursul celui de al 11-lea an şi, ulterior, dacă este cazul, o dată la 7 ani. 
   (6) Acordurile de exclusivitate prin care se stabilesc drepturile exclusive prevăzute la alin. (5) sunt transparente şi se fac publice pe site-ul propriu. 
   (7) În cazul în care există un drept exclusiv menţionat la alin. (3), entitatea publică în cauză primeşte în mod gratuit, ca parte a acordurilor de exclusivitate respective, o copie a resurselor culturale digitalizate. Copia respectivă este disponibilă în scopul reutilizării la expirarea perioadei de exclusivitate. 
   (8) Orice convenţie încheiată sau acord, care, fără a acorda în mod explicit un drept exclusiv, vizează restrângerea disponibilităţii documentelor pentru a fi reutilizate de către alte entităţi decât partea terţă care participă la respectivul acord sau la respectiva convenţie ori despre care se poate considera în mod rezonabil că poate conduce la o astfel de restrângere a reutilizării, este pus la dispoziţia publicului online cu cel puţin două luni înainte de intrarea în vigoare. Efectul unor astfel de convenţii sau acorduri cu privire la disponibilitatea pentru reutilizare a datelor face obiectul unor reexaminări de către entitatea publică, o dată la 3 ani. Clauzele definitive ale acestor acorduri sunt transparente şi sunt puse la dispoziţia publicului online. 
   (9) Acordurile de exclusivitate în vigoare la data de 17 iulie 2013, care nu se încadrează la excepţiile prevăzute la alin. (3) - (7) şi care au fost încheiate de către entităţi publice, încetează la expirarea termenului pentru care au fost încheiate şi cel târziu la data de 18 iulie 2043, fără posibilitatea prelungirii acestora sau încheierii unor noi acorduri. 
   (10) Acordurile de exclusivitate în vigoare la data de 16 iulie 2019, care nu se încadrează la excepţiile prevăzute la alin. (3) - (7) şi care au fost încheiate de întreprinderi publice, încetează la expirarea termenului pentru care au fost încheiate şi cel târziu la data de 17 iulie 2049, fără posibilitatea prelungirii acestora sau încheierii unor noi acorduri. 
   (11) Orice parteneriat public-privat privind digitalizarea resurselor culturale trebuie să acorde instituţiei de cultură partenere drepturi depline asupra utilizării resurselor culturale digitalizate, după expirarea parteneriatului. 

CAPITOLUL V
Seturile de date cu valoare ridicată  

   Art. 16. -   (1) Lista categoriilor tematice de seturi de date cu valoare ridicată, specifice fiecărui domeniu de activitate, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege; datele provenite din registrele şi nomenclatoarele naţionale, altele decât cele prevăzute la pct. 1-17 din anexă, sunt considerate surse de date deschise. 
   (2) Seturile de date cu valoare ridicată specifice, prevăzute la alin. (1): 
   a) sunt puse la dispoziţie în mod gratuit, cu excepţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) şi art. 16 alin. (4); 
   b) sunt prelucrabile automat; 
   c) sunt puse la dispoziţie prin API-uri; 
   d) sunt puse la dispoziţie prin descărcare în masă, dacă este cazul; 
   e) acolo unde există, se vor pune la dispoziţie inclusiv informaţii ce permit spaţializarea, precum coordonate geografice, codul SIRUTA, adrese şi altele asemenea. 
   (3) Identificarea seturilor de date cu valoare ridicată specifice se bazează pe evaluarea potenţialului acestora: 
   a) de a genera beneficii importante de ordin socioeconomic sau de mediu şi servicii inovatoare; 
   b) de a genera beneficii pentru un număr mare de utilizatori, în special IMM-uri; 
   c) de a contribui la generarea de venituri; 
   d) de a fi combinate cu alte seturi de date. 
   (4) Atunci când punerea la dispoziţie în mod gratuit a seturilor de date cu valoare ridicată de către entităţile publice, obligate să genereze venituri pentru a acoperi o parte semnificativă a costurilor legate de îndeplinirea atribuţiilor lor publice, ar duce la un impact substanţial asupra bugetului acestora, acestea nu vor avea obligaţia de a pune la dispoziţie aceste seturi de date cu valoare ridicată în mod gratuit pentru o perioadă de doi ani de la data intrării în vigoare a actului de punere în aplicare, adoptat în conformitate cu alin. (5). 
   (5) La stabilirea unor noi categorii tematice de seturi de date cu valoare ridicată vor fi respectate actele delegate sau de punere în aplicare adoptate de către Comisia Europeană privind seturile de date cu valoare ridicată şi de extindere a categoriilor de seturi de date cu valoare ridicată. 
   (6) În urma consultărilor la nivel interinstituţional şi cu părţile interesate, în funcţie de evoluţia tehnologică şi de cea a pieţei din România, la iniţiativa preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României, poate fi extinsă lista de categorii tematice, atât prin extinderea conţinutului categoriilor tematice, cât şi a seturilor de date individuale, în vederea iniţierii unui act normativ de completare a prezentei legi. 

CAPITOLUL VI
Impact social economic  

   Art. 17. -   (1) Pentru elaborarea raportului de evaluare anual, entităţile publice şi întreprinderile publice au obligaţia să transmită către Secretariatul General al Guvernului, până la data de 10 decembrie, inventarul datelor publicate potrivit prevederilor prezentei legi. 
   (2) Evaluarea are ca obiect domeniul de aplicare şi impactul social şi economic al directivei transpuse prin prezenta lege, inclusiv: 
   a) măsura în care a crescut gradul de reutilizare a documentelor din sectorul public cărora li se aplică prezenta lege, în special de către IMM-uri; 
   b) impactul seturilor de date cu valoare ridicată; 
   c) efectele principiilor aplicate taxării şi reutilizarea textelor oficiale cu caracter legislativ şi administrativ; 
   d) reutilizarea documentelor deţinute de alte entităţi decât cele din sectorul public; 
   e) disponibilitatea şi utilizarea API-urilor; 
   f) interacţiunea dintre normele referitoare la protecţia datelor şi posibilităţile de reutilizare; 
   g) posibilităţile viitoare de a aduce îmbunătăţiri bunei funcţionări a pieţei interne şi de a susţine dezvoltarea economică şi pe cea a pieţei forţei de muncă. 
   Art. 18. -   (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Secretariatul General al Guvernului împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
   (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, va înainta Guvernului propuneri privind măsurile necesare pentru ca informaţiile de interes public să devină disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel naţional. 
   (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va completa în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere, cu modificările ulterioare. 
   (4) Măsurile prevăzute la alin. (2) vor privi recomandări referitoare la dotarea entităţilor publice cu echipamente de tehnică de calcul adecvate, precum şi standardele aplicabile pentru datele deschise. 
   (5) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice prevederi contrare. 
   (6) Solicitările depuse până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi soluţionate în conformitate cu procedura prevăzută în Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din investiţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

* 

    Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2019/1.024 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 172 din 26 iunie 2019. 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ION-MARCEL CIOLACU
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

    Bucureşti, 9 iunie 2022. 
    Nr. 179. 

ANEXĂ  

LISTA
categoriilor tematice de seturi de date cu valoare ridicată
 

   1. Domeniul economic şi social: 
   a) indicatori extraşi din situaţiile financiare anuale depuse la administraţia fiscală, structuraţi pe tipuri de plătitori; 
   b) date statistice privind evoluţia macroeconomică; 
   c) date statistice privind evoluţia preţurilor şi inflaţia; 
   d) date statistice privind evoluţia sectorială: agricultură, industrie, transporturi, construcţii, comerţ, turism; 
   e) date statistice privind dezvoltarea socială: forţa de muncă, populaţia ocupată, şomajul, veniturile şi consumul populaţiei, condiţii de locuit, protecţia socială 
   2. Domeniul sănătate: 
   a) date structurate care stau la baza rapoartelor privind rezultatele acţiunilor de inspecţie sanitară şi control oficial pe domeniile de sănătate publică ale Ministerului Sănătăţii; 
   b) date statistice privind notificările legale referitoare la incidentele care afectează copii cu vârsta sub 18 ani; 
   c) date structurate care stau la baza raportului anual consolidat privind incidentele cu impact asupra siguranţei alimentare; 
   d) date statistice privind veniturile şi cheltuielile medicilor de familie şi ale stomatologilor; 
   e) date statistice privind vaccinarea, serii statistice pentru bolile care pot fi prevenite prin vaccinare; 
   f) rata mortalităţii şi/sau morbidităţile, pe categorii de boli, care pot fi prevenite prin vaccinare; 
   g) date structurate care stau la baza raportării privind comerţul cu alcool şi tutun; 
   h) tipurile de vaccin şi etapele vaccinării; 
   i) lista cu furnizorii de servicii medicale; 
   j) date spaţiale privind focarele de infecţie confirmate (pe tip de virus/microb/bacterie, afecţiuni asociate, număr de persoane infectate pe categorii de vârstă şi sex); 
   k) date statistice privind verificările şi testele produselor din perspectiva sănătăţii; 
   l) date structurate care stau la baza rezultatelor anchetelor sociale derulate de autorităţile de asistenţă socială privind sănătatea copiilor; 
   m) date structurate care stau la baza studiilor privind comportamentul oamenilor în raport cu achiziţia, modul de păstrare şi prepare a alimentelor; 
   n) registrul bolilor cronice; 
   o) registrul spitalelor [tipul/rangul, coordonatele geografice (geocodare), date administrative, înregistrări clinice]; 
   p) evidenţa statistică privind persoanele cu dizabilităţi (tip, sex, unitate administrativ-teritorială); 
   r) evidenţa statistică a factorilor de mediu care afectează sănătatea copiilor; 
   s) date structurate care stau la baza studiului privind accesul la facilităţi recreaţionale din perspectiva sănătăţii şi a sărăciei; 
   t) baza de date a producătorilor şi fabricanţilor de substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, în conformitate cu Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri; 
   u) date structurate care stau la baza studiilor privind consumul de droguri de mare risc, astfel cum sunt definite în tabelele nr. I şi II din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
   v) date structurate care stau la baza studiilor privind evoluţia cazurilor de demenţă în rândul populaţiei; 
   w) date structurate care stau la baza rapoartelor anuale privind cheltuielile guvernamentale în scopuri medicale per capita; 
   x) evidenţa statistică privind persoanele cu deficienţe mentale care beneficiază de servicii de asistenţă medicală în centre specializate; 
   y) evidenţa statistică privind persoanele cu deficienţe mentale ce beneficiază de servicii de asistenţă medicală şi sunt încadrate în muncă; 
   z) evidenţa statistică a paturilor libere şi ocupate; 
   aa) date structurate care stau la baza rapoartelor anuale privind numărul cererilor de tratament în afara ţării pentru afecţiunile ce nu pot fi tratate în ţară şi soluţionarea acestora; 
   bb) date privind numărul autorizaţiilor pentru tratament planificat într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţia Elveţiană, emise de casele de asigurări de sănătate; 
   cc) date structurate care stau la baza rapoartelor anuale privind cauzele deceselor în rândul copiilor sub 5 ani; 
   dd) date structurate care stau la baza rapoartelor anuale privind rata naşterilor în rândul populaţiei feminine sub 18 ani; 
   ee) date structurate care stau la baza studiilor anuale privind rata infertilităţii la nivelul populaţiei şi cauzele acesteia; 
   ff) date structurate care stau la baza rapoartelor anuale privind rata personalului medical pe categorii (laborator, medici, asistenţi, infirmieri, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi şi altele asemenea) pe judeţe; 
   gg) date structurate care stau la baza rapoartelor anuale privind prevalenţa diabetului, a subnutriţiei şi creşterea deficitului alimentar; 
   hh) evidenţa autorizării serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească (tip/autorizare, localizare, date administrative, înregistrări clinice); 
   ii) date structurate care stau la baza statisticilor/rapoartelor anuale privind rata supravieţuirii cazurilor de infarct miocardic acut (I.M.A.) care sunt comunicate de unităţile de primiri urgenţe în cadrul spitalelor clinice/judeţene de urgenţă sau de compartimentele de primiri urgenţe/camerele de gardă din cadrul spitalelor municipale/orăşeneşti şi transferate, în regim de urgenţă, către unităţi sanitare cu secţii specializate; 
   jj) date structurate care stau la baza statisticilor/rapoartelor anuale privind rata supravieţuirii cazurilor cu persoane care au suferit arsuri pe mai mult de 30% din suprafaţa corpului şi transferate, în regim de urgenţă, către unităţi sanitare cu secţii specializate; 
   kk) date structurate care stau la baza statisticilor/rapoartelor anuale privind cazurile de deces cauzate de hipotermie/hipertermie, comunicate de către serviciile judeţene de ambulanţă/ale municipiului Bucureşti; ll) date structurate care stau la baza rapoartelor trimestriale/anuale privind indicatorii specifici (fizici şi de eficienţă) programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul FNUASS 
   3. Domeniul educaţie: 
   a) date referitoare la participarea populaţiei şcolare la procesul de instruire din cadrul sistemului educaţional din România, realizat prin instituţiile abilitate să organizeze şi să desfăşoare programe formale de învăţământ, pe niveluri educaţionale/ISCED, grupe de vârstă, sex (feminin/masculin), medii de rezidenţă (urban/rural), forme de proprietate (public/privat), regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi, la finalizarea programelor de studii şi performanţele realizate, la resursele umane şi materiale din procesul educaţional; 
   b) date privind populaţia şcolară în anul şcolar/universitar, pe niveluri educaţionale/ISCED, sex, medii de rezidenţă, forme de proprietate, judeţe, regiuni de dezvoltare; 
   c) date privind gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară, în fiecare an şcolar/universitar, pe vârste, sex, medii de rezidenţă, niveluri de învăţământ/ISCED; 
   d) date privind populaţia şcolară cuprinsă în programul de studii "A doua şansă", în fiecare an şcolar, pe niveluri de învăţământ (primar şi secundar inferior), vârstă, sex, regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi; 
   e) date privind rata abandonului în fiecare an şcolar, pe niveluri educaţionale/ISCED, sex şi medii de rezidenţă; 
   f) date privind rata de absolvire a învăţământului gimnazial, pe an şcolar, sex, medii de rezidenţă, judeţe, regiuni de dezvoltare; 
   g) date privind rezultatele elevilor la evaluarea naţională de la clasa a VIII-a, pe an şcolar, sex, medii de rezidenţă, categorii de medii obţinute, judeţe, regiuni de dezvoltare; 
   h) date privind rata de absolvire a învăţământului liceal, cu şi fără examen de bacalaureat, pe an şcolar, sex, medii de rezidenţă, judeţe, regiuni de dezvoltare; 
   i) date privind numărul şi procentul elevilor prezentaţi, precum şi cel al elevilor promovaţi la examenul de bacalaureat (total, din care: absolvenţi din anul curent/absolvenţi din anii trecuţi), pe an şcolar, pe categorii de medii, sex, medii de rezidenţă, judeţe, regiuni de dezvoltare; 
   j) date privind rata de absolvire a învăţământului postliceal şi de maiştri pe an şcolar, sex, medii de rezidenţă, judeţe, regiuni de dezvoltare; 
   k) date privind personalul didactic din sistemul naţional de educaţie în fiecare an şcolar/universitar, pe forme de proprietate, niveluri educaţionale/ISCED, sex, medii de rezidenţă, judeţe, regiuni de dezvoltare; 
   l) date privind personalul didactic din învăţământul preuniversitar, pe an şcolar, pe grade didactice, sex, medii de rezidenţă şi judeţe; 
   m) date privind personalul didactic din învăţământul universitar, pe an universitar, încadrat pe funcţii didactice (asistent universitar, lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, profesor universitar) şi funcţii de cercetare (asistent cercetare, cercetător ştiinţific/echivalent cu poziţia de asistent universitar cu diplomă de doctor, cercetător ştiinţific gradul III/echivalent lector universitar, cercetător ştiinţific gradul II/echivalent conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul I/echivalent profesor universitar); 
   n) date privind numărul absolvenţilor la sfârşitul anului şcolar/universitar pe niveluri educaţionale/ISCED, sex, medii de rezidenţă, forme de proprietate, judeţe şi regiuni de dezvoltare; 
   o) date privind numărul absolvenţilor din învăţământul liceal la sfârşitul anului şcolar, pe forme de învăţământ şi filiere, sex, medii de rezidenţă, forme de proprietate, judeţe şi regiuni de dezvoltare; 
   p) date privind efective de studenţi, pe grupe de specializări (potrivit noii clasificări ISCED-F), pe ani de studii, pe forme de studiu (cu frecvenţă, seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă), pe vârste; 
   q) date privind numărul absolvenţilor cu diplomă din învăţământul universitar de licenţă, master, doctorat şi programe postuniversitare, pe grupe de specializări, sex, forme de proprietate, la sfârşitul anului universitar; 
   r) date privind baza materială din fiecare an şcolar/universitar defalcată pe niveluri de educaţie/ISCED şi forma de proprietate, respectiv: săli de studiu, laboratoare, ateliere, echipamente pentru tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), săli de sport, bazine de înot, terenuri de sport; 
   s) date privind cheltuielile educaţionale ale instituţiilor de învăţământ în fiecare an financiar, pe niveluri de educaţie/ISCED, medii de rezidenţă, regiuni de dezvoltare, judeţe şi tipuri de cheltuieli (cheltuieli curente şi cheltuieli de capital); 
   t) date privind participarea la programe de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie şi învăţământul preuniversitar, pe număr de participanţi, sex, medii de rezidenţă şi regiuni de dezvoltare/judeţe pentru: 
   (i) programe şi activităţi de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didactice; 
   (ii) programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării învăţământului; 
   (iii) cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice II şi I; 
   (iv) programe de conversie profesională; 
   (v) studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licenţă; 
   u) date privind evidenţa reclamaţiilor adresate şcolilor şi a modului de soluţionare; 
   v) date privind evidenţa statistică a decalajului faţă de normal al elevilor cu nevoi speciale care au reuşit să parcurgă curricula naţională până la nivelul liceului; 
   w) date privind vizitele la muzee şi galerii; 
   x) date privind rata şi cauzele analfabetismului la adulţi şi ale abandonului şcolar; 
   y) date privind procentul înscrierilor şi absolvirilor în structurile private de învăţământ în raport cu cele publice; 
   z) date privind cheltuielile guvernamentale per copil, pe fiecare nivel educaţional 
   4. Domeniul administraţie publică: 
   a) date structurate care stau la baza achiziţiilor publice (instituţia, perioada, domeniul, sursa de finanţare, tipuri de proiecte/programe/obiective de investiţii, modalităţi de implementare a achiziţiilor publice în asociere/parteneriate, obiective strategice pe termen scurt/mediu/lung, studii privind oportunitatea şi eficienţa realizării investiţiilor, analize/rapoarte cost-beneficiu, rezultate scontate versus rezultate obţinute); 
   b) date structurate care stau la baza distribuţiei banilor publici (bugetele anuale ale instituţiilor); 
   c) registrul creditelor şi garanţiilor acordate de stat; 
   d) registrul cheltuielilor cu protocolul, călătoriile şi cazarea demnitarilor şi înalţilor funcţionari publici; 
   e) evidenţa creanţelor, titlurilor şi obligaţiunilor de stat (valoare, scadenţă); 
   f) date structurate care stau la baza raportului anual privind proiectele strategice/majore iniţiate de Guvern; 
   g) date structurate care stau la baza studiilor anuale privind rata populaţiei sărace, pe judeţe/localităţi; 
   h) date structurate privind cheltuielile publice efectuate la nivel local; 
   i) direcţiile strategice, metricile şi criteriile de măsurare a dezvoltării urbane; 
   j) proiectele localităţii, evenimentele, nomenclatorul străzilor şi instituţiilor, nomenclatorul serviciilor publice şi al modului lor de accesare; 
   k) evaluarea şcolilor; 
   l) date privind bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale (venituri şi cheltuieli, pe tipuri, la nivel de unitate administrativ-teritorială); 
   m) programele de finanţare, bugetele participative; 
   n) hotărâri ale consiliilor locale, autorizaţii emise de autorităţile locale; 
   o) inspecţiile sanitare în locurile de alimentaţie publică, calitatea apei; 
   p) lista consilierilor locali şi datele de contact ale acestora; 
   q) date privind alocările bugetare pentru fiecare entitate publică în parte şi indicatorii de rezultat aferenţi programelor de investiţii; 
   r) date privind evidenţa statistică a amenzilor emise şi plătite, structurate pe judeţ, localitate, grupe de vârstă şi sex; 
   s) date privind alocaţiile bugetare destinate serviciilor de tip rezidenţial pentru copii, pe categorii de cheltuieli privind personalul angajat, numărul de beneficiari, achiziţii şi utilităţi; 
   t) date privind alocaţiile bugetare destinate centrelor rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, pe categorii de cheltuieli privind personalul angajat, persoanele instituţionalizate, achiziţii şi utilităţi 
   5. Domeniul mobilitate: 
   a) date structurate care stau la baza rapoartelor statistice privind performanţa indicatoarelor şi a marcajelor rutiere, inclusiv plasarea, vizibilitatea şi retroreflexia acestora, sistemele inteligente de asistenţă pentru controlul vitezei şi sistemele de asistenţă pentru menţinerea benzii; 
   b) date structurate care stau la baza rapoartelor statistice bianuale privind proporţia şi dezvoltarea transportului de călători, precum şi de mărfuri pe căile navigabile interioare (frecvenţă, ţară, an, perioadă); 
   c) date structurate care stau la baza rapoartelor bianuale privind statistica transporturilor de mărfuri pe căi feroviare, navigabile, rutiere şi aeriene; 
   d) date privind orarul de transport, la nivel de staţii, al mijloacelor de transport public; 
   e) date actualizate privind lucrările în curs de execuţie pe domeniul public, starea reţelei de transport, inclusiv informaţii despre trafic, pe judeţe, categorii de drumuri; 
   f) date privind atracţii turistice/puncte de interes (muzee, biblioteci, case memoriale, cetăţi/castele, situri arheologice, parcuri şi grădini publice şi altele asemenea); 
   g) date privind evenimente publice (concerte, festivaluri, târguri şi expoziţii); 
   h) date privind hoteluri şi restaurante; 
   i) date privind puncte de informare turistică; 
   j) date privind parcări publice (localizare, număr de locuri disponibile, număr de spaţii pentru persoane cu dizabilităţi); 
   k) date privind trasee, poteci, alei, faleze pietonale care oferă acces la panorama asupra peisajelor/punctelor de interes; 
   l) date statistice anuale privind rata utilizării bicicletelor per capita; 
   m) date structurate care stau la baza rapoartelor lunare privind nivelul emisiilor CO2 şi GES provenite din transport; 
   n) date structurate care stau la baza rapoartelor lunare privind rata deceselor cauzate de trafic; 
   o) date structurate care stau la baza rapoartelor statistice anuale privind numărul pasagerilor după modul de transport (feroviar, maritim şi aerian); 
   p) date statistice privind migraţia şi populaţia migrantă a persoanelor (număr de plecări şi sosiri în funcţie de scop: educaţional, lucrativ, turistic; tipul migraţiei - internă/externă) 
   6. Domeniul societăţi şi structura de proprietate a acestora: 
   a) registrul comerţului (firma şi forma juridică a persoanelor fizice şi juridice înregistrate în registrul comerţului; sediul social/profesional, iar, în cazul sucursalelor, şi statul membru în care este înregistrată societatea care a deschis sucursala în România; sucursalele deschise în alt stat membru, inclusiv firma, numărul de înregistrare, EUID şi statul membru în care este înregistrată sucursala; starea; pagina de internet, dacă există; reprezentanţii legali ai persoanelor juridice şi dacă aceştia sunt îndreptăţiţi să acţioneze împreună sau separat, precum şi reprezentantul întreprinderii familiale); 
   b) nomenclatorul produselor supuse taxelor vamale şi taxa vamală percepută asupra fiecărui/fiecărei produs sau grupe de produse; 
   c) date structurate care stau la baza rapoartelor zilnice privind TVA (sectorul de activitate al firmei, transferuri, încasări, returnări, deduceri, evaluare impunere); 
   d) date structurate care stau la baza rapoartelor privind plata taxelor la credite; 
   e) registrul scutirilor şi returnărilor de taxe pentru sumele donate în scop caritabil; 
   f) date privind surse de finanţare din fonduri publice; 
   g) date structurate care stau la baza raportului anual privind concesiunile de resurse naturale (concesionar, perioadă, redevenţă, domeniu petrol/gaze, exploataţii miniere, izvoare minerale, luciu de apă, albia râurilor, fond forestier, fond de vânătoare/pescuit şi altele asemenea); 
   h) date privind circulaţia mărfurilor (import/export) prin punctele vamale (volum de mărfuri care tranzitează vama în funcţie de categorie); 
   i) date structurate care stau la baza raportului privind produsele strategice, care necesită aprobare pentru import/export; 
   j) indexul serviciilor, tipul serviciului, firme prestatoare; 
   k) date structurate care stau la baza raportului anual al produselor materiale şi componente pentru construcţii, pe categorie de produs şi în funcţie de ramura de construcţii; 
   l) date structurate care stau la baza raportului lunar privind implementările de sisteme fotovoltaice 
   7. Domeniul agricultură: 
   a) date privind lista substanţelor interzise a se folosi în alimentaţie; 
   b) date privind lista îngrăşămintelor/nutrienţilor utilizate/utilizaţi în agricultură; 
   c) date structurate care stau la baza rapoartelor anuale privind producţia agricolă, pe tip de produs, judeţ/localitate; 
   d) date structurate care stau la baza raportului trimestrial calitativ şi cantitativ al importurilor şi exporturilor agroalimentare, pe tip de produs sau serviciu, precum şi cheltuielile şi veniturile aferente; 
   e) date structurate care stau la baza raportului trimestrial privind producţia agroalimentară, pe judeţe; 
   f) date structurate care stau la baza rapoartelor statistice trimestriale privind cheltuielile pentru alimente pe cap de locuitor; 
   g) date structurate care stau la baza studiilor anuale privind gospodărirea apei agricole, precum şi sursele de apă potabilă utilizată pentru reţele publice şi pentru îmbutelieri 
   8. Domeniul statistică: 
   a) date statistice naţionale şi locale, bazate pe principalii indicatori demografici şi economici, populaţie rezidentă, produs intern brut, vârstă, şomaj, venit, educaţie; 
   b) date structurate care stau la baza statisticilor naţionale şi locale privind standardele de viaţă şi de protecţie socială; 
   c) date structurate care stau la baza statisticilor privind accesibilizarea facilităţilor şi serviciilor adecvate persoanelor cu dizabilităţi; 
   d) recensământul populaţiei; 
   e) registrul taxelor de moştenire; 
   f) date structurate care stau la baza rapoartelor privind economiile populaţiei, venitul, vârsta, sexul şi judeţul; 
   g) date structurate care stau la baza rapoartelor privind populaţia ocupată, la nivel de judeţ, etnicitate, CAEN, COR; 
   h) date care stau la baza rapoartelor anuale privind categoriile de ucenici, stagiari, zilieri, angajaţi sezonieri, liber profesionişti, structurate pe număr de persoane, durata muncii, sector de activitate; 
   i) date care stau la baza statisticilor anuale privind venitul pe gospodărie, structurate pe categorii de vârstă, etnie şi judeţe; 
   j) date care stau la baza statisticilor anuale privind jocurile de noroc, sumele puse în joc, valoarea veniturilor colectate, datorii de plată; 
   k) date privind producţia, consumul şi preţul energiei electrice/gazului/lemnului/cărbunelui/produselor petroliere, per unitate de măsură, localitate/judeţ; 
   l) date structurate care stau la baza rapoartelor anuale ale breşelor de securitate informatică; 
   m) date structurate care stau la baza rapoartelor anuale privind cazurile de violare a standardelor de muncă şi siguranţă a muncii; 
   n) date structurate care stau la baza studiilor statistice privind fermele, exploataţiile agricole şi industria horticolă; 
   o) date structurate care stau la baza studiilor statistice privind IMM-urile existente la nivel naţional şi reprezentarea judeţeană; 
   p) date structurate care stau la baza studiilor statistice privind nivelul de responsabilitate al corporaţiilor faţă de mediu, economie şi societate; 
   q) date structurate care stau la baza studiilor privind măsuri specifice de reducere sau eliminare a discrepanţelor de dezvoltare, economice, sociale, de infrastructură, potenţial natural, şi altele asemenea, dintre nivelul de trai rural şi cel urban; 
   r) date structurate care stau la baza studiilor privind asigurarea unui proces durabil de coeziune economică şi socială; 
   s) date structurate care stau la baza rapoartelor statistice anuale privind rata de utilizare a internetului, pe judeţ/localitate; 
   t) date privind demografia, repartizarea geografică a populaţiei, inclusiv caracteristicile populaţiei şi nivelurile de activitate, regrupate pe unitate administrativă sau altă unitate analitică; 
   u) date privind unităţile statistice, unităţile de difuzare sau de utilizare a informaţiilor statistice 
   9. Domeniul meteorologie: 
   a) date privind condiţiile fizice din atmosferă: date spaţiale bazate pe măsurători sau pe modele, precum şi locaţiile de efectuare a măsurătorilor: temperatura aerului, precipitaţiile atmosferice şi presiunea atmosferică; 
   b) date privind condiţiile meteorologice: harta cantităţilor zilnice de precipitaţii, harta orară a temperaturii aerului şi a vitezei şi direcţiei vântului; 
   c) mesajele de informare, atenţionare şi avertizare, generale sau imediate (nowcasting), privind producerea fenomenelor meteorologice periculoase; 
   d) date privind harta decadică de umiditate a solului; 
   e) date privind harta pentadică a echivalentului în apă al stratului de zăpadă (în sezonul rece); 
   f) date privind harta zilnică a stratului de zăpadă (în sezonul rece); 
   g) date privind harta de radiaţie solară (la nivel de UAT) 
   10. Domeniul geospaţial: 
   a) date privind sistemele de coordonate de referinţă; 
   b) date privind hărţile georeferenţiale naţionale şi locale: limite administrative, delimitarea circumscripţiilor electorale, parcele cadastrale, topografice, marine, reprezentări vectorizate ale drumurilor (bulevarde, străzi, intrări şi altele asemenea), localizările geospaţiale ale adreselor; 
   c) date privind denumirile geografice, nume de zone, judeţe, comune, localităţi, oraşe mari, suburbii, oraşe mici sau aşezări, sau orice alt element geografic ori topografic de interes public sau istoric, nomenclatura stradală, astfel cum este definit acest concept la art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale; 
   d) date privind unităţile administrativ-teritoriale; 
   e) date privind adresele, localizarea proprietăţilor, bazată pe identificatori de adresă, numerele străzii, numărul administrativ şi codul poştal; 
   f) date privind sistemele de caroiaj geografic, caroiaj multirezoluţie armonizat, având un punct de origine comun, precum şi localizarea şi mărimea standardizate ale celulelor; 
   g) Reţeaua geodezică naţională; 
   h) date privind amplasarea geografică a clădirilor, precum destinaţia acestora (de exemplu, primărie, liceu, şcoală generală şi altele asemenea); 
   i) date privind harta avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor; 
   j) date privind harta exploataţiilor piscicole; 
   k) date privind relieful costier şi subacvatic; 
   l) date privind harta obiectivelor industriale logistice, capacităţi de producţie, cu specificarea categoriei industriale, depozite, cu specificarea destinaţiei; 
   m) date privind harta autorizaţiilor de construire şi de desfiinţare, precum şi numărul acestora la nivel de unitate administrativ-teritorială; 
   n) date privind reţelele de transport rutier, naval, feroviar, aeronautic, de energie electrică, gaz, petrol, reţele primare, secundare, terţiare, staţii de încărcare pentru maşini electrice, rata de acoperire pe localitate, comunicaţii cu fibră optică, GSM ş.a., alimentare cu apă şi canalizare, iluminat public, camere de trafic şi radare fixe; 
   o) date privind serviciile publice de urgenţă, pompieri, ambulanţă, poliţie; 
   p) date privind unităţile pentru diseminarea sau utilizarea informaţiilor statistice 
   11. Domeniul observarea Pământului şi mediu: 
   a) date privind utilizarea terenului, teritoriu caracterizat în funcţie de dimensiunea funcţională actuală sau viitoare planificată sau de scopul socioeconomic, rezidenţial, industrial, comercial, agricol, forestier, de recreaţie; 
   b) date furnizate prin satelit şi in situ, monitorizarea vremii şi a calităţii pământului, apei şi a aerului - bioxid de azot, PM2.5, PM10, seismicitatea, consumul de energie, performanţa energetică a clădirilor; 
   c) date privind ortoimageria, imagini georeferenţiale ale suprafeţei terestre, înregistrate cu senzori plasaţi pe sateliţi sau aeropurtaţi; 
   d) date privind serviciile de utilitate publică şi servicii publice, instalaţiile de utilitate publică, precum sistemele de canalizare, de gestionare a deşeurilor, de aprovizionare cu energie electrică şi apă, şi serviciile administrative şi sociale publice, precum adăposturile de protecţie civilă, şcolile şi spitalele; 
   e) date privind acoperirea terestră, acoperirea fizică şi biologică a suprafeţei terestre, inclusiv suprafeţele artificiale, zonele agricole, pădurile, zonele (semi)naturale, zonele umede şi corpurile de apă; 
   f) date privind zonele de administrare, restricţie, reglementare şi unităţi de raportare (gropile de gunoi, zonele restricţionate din apropierea surselor de apă potabilă, zonele vulnerabile la nitraţi, şenalele navigabile reglementate de pe mare sau din apele interne importante, zonele destinate descărcării deşeurilor, zonele în care au fost introduse limite de zgomot, zonele care fac obiectul unui permis de prospectare şi de exploatare minieră, districtele hidrografice, unităţile de raportare corespunzătoare şi zonele de administrare a litoralului); 
   g) date privind soluri şi subsoluri, caracterizate în funcţie de adâncime, textură, structură şi conţinutul particulelor şi al materialului organic, schelet, eroziune, înclinaţie medie şi capacitate anticipată de stocare a apei, după caz; 
   h) date privind distribuţia geografică a patologiilor dominante (alergii, tipuri de cancer, boli respiratorii şi altele asemenea), precum şi informaţiile care indică efectul asupra sănătăţii, indicatorii biologici, scăderea fertilităţii, epidemiile sau efectul asupra bunăstării oamenilor (oboseala, stresul şi altele asemenea), legat în mod direct (poluarea aerului, substanţele chimice, subţierea stratului de ozon, zgomotul şi altele asemenea) sau indirect (mâncarea, organismele modificate genetic şi altele asemenea) de calitatea mediului; 
   i) date privind zonele protejate (zone desemnate sau administrate într-un cadru legislativ internaţional, comunitar sau intern, în vederea îndeplinirii unor obiective specifice de conservare); 
   j) date privind zonele de risc natural, zone vulnerabile caracterizate în funcţie de fenomenele naturale de ordin atmosferic, hidrologic, seismic, vulcanic, incendiile, inundaţiile, alunecările şi surpările de teren, avalanşele, incendiile forestiere, cutremurele de pământ şi erupţiile vulcanice; 
   k) date privind modelele digitale de altitudine/elevaţie a suprafeţelor terestre, de gheaţă sau oceanice, altimetria, batimetria şi linia de coastă; 
   l) date privind geologia caracterizată în funcţie de compoziţie şi structură, roca de bază, straturile acvifere şi geomorfologia; 
   m) date privind regiunile biogeografice, zone care prezintă condiţii ecologice relativ omogene, având caracteristici comune; 
   n) date privind elementele hidrografice, zonele marine, precum şi toate celelalte corpuri de apă şi elementele legate de acestea, inclusiv bazinele şi subbazinele hidrografice; 
   o) date privind habitate şi biotopuri, zone geografice caracterizate prin condiţii ecologice specifice, procese, structură şi funcţii de menţinere a vieţii pe pământ, care sprijină fizic organismele vii, inclusiv zonele terestre şi acvatice care se disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice şi biotice, indiferent că acestea sunt naturale sau seminaturale; 
   p) date privind repartizarea geografică a speciilor de animale şi plante, regrupate pe regiune, unitate administrativă sau altă unitate analitică; 
   q) date privind resursele energetice, hidrocarburi, energia hidraulică, bioenergia, energia solară, energia eoliană, însoţite de informaţii privind adâncimea şi înălţimea la care se află resursa; 
   r) date privind resursele minerale, minereurile metalifere, minereurile industriale, însoţite de informaţii privind adâncimea/înălţimea la care se află, după caz; 
   s) date privind instalaţiile agricole şi pentru acvacultură, echipament şi instalaţii de producţie agricolă, inclusiv sisteme de irigaţie, sere şi grajduri; 
   t) date privind amplasarea şi exploatarea instalaţiilor de supraveghere a mediului, observarea şi măsurarea emisiilor, a stării mediului înconjurător şi a altor parametri ai ecosistemului, biodiversitate, condiţii ecologice ale vegetaţiei şi altele asemenea de către sau în numele autorităţilor publice; 
   u) date privind instalaţiile de producţie şi industriale, parcuri de producţie industrială, inclusiv instalaţiile privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, precum şi instalaţiile de captare a apei, de extracţie minieră şi locurile de depozitare; 
   v) date privind hărţile de pescuit, numărul autorizaţiei, indicativul navei, poziţia şi viteza de deplasare, potrivit Regulamentului (CE) nr. 2.244/2003 al Comisiei din 18 decembrie 2003 de stabilire a dispoziţiilor privind sistemele de monitorizare a navelor prin satelit; 
   w) date structurate care stau la baza rapoartelor statistice anuale privind gradul de acoperire cu energie electrică sau alternativă, pe judeţ/localitate; 
   x) date structurate care stau la baza rapoartelor lunare privind taxarea şi reciclarea deşeurilor, valoarea, responsabilul, sursa, tonajul; 
   y) date structurate care stau la baza rapoartelor lunare privind epuizarea stratosferică a ozonului şi consumul de substanţe care depreciază stratul de ozon, bromură de metil, clorofluorocarburi, hidroclorofluorocarburi şi altele asemenea, observarea şi măsurarea emisiilor; 
   z) date structurate care stau la baza rapoartelor lunare privind utilizarea îngrăşămintelor (potasiu, azot, fosfat şi altele asemenea) 
   12. Domeniul localităţi: 
   a) date privind organizarea administrativă la nivel de judeţ, unităţi administrativ-teritoriale - municipii, oraşe, comune; 
   b) date structurate care stau la baza rapoartelor anuale privind suprafeţele arabile şi gradul de utilizare a acestora; procentul suprafeţelor echipate pentru irigare, procentul agriculturii organice, procentul suprafeţei forestiere pe judeţ, raportul defrişări versus împăduriri prealabile; 
   c) date privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate la nivel de unitate administrativ-teritorială şi la nivel de judeţ 
   13. Domeniul apărare şi securitate naţională, cu excepţia datelor care fac parte din categoria datelor sensibile: 
   a) date privind evidenţa statistică a dezertărilor în rândul cadrelor militare; 
   b) date statistice care stau la baza rapoartelor lunare privind asistenţa medicală, inclusiv psihologică sau psihiatrică, aplicată personalului militar din teatrele de război; 
   c) date privind evidenţa statistică a deceselor în rândul forţelor armate în cadrul acţiunilor militare; 
   d) date statistice anuale privind cheltuielile de personal alocate; 
   e) date statistice anuale privind cheltuielile pentru achiziţionarea de echipamente; 
   f) date statistice anuale privind cheltuielile aferente dezvoltării infrastructurii; 
   g) date statistice care stau la baza rapoartelor anuale privind ponderea din PIB alocată cheltuielilor militare 
   14. Domeniul criminalitate şi justiţie, cu excepţia datelor care fac parte din categoria informaţiilor de interes public: 
   a) date structurate care stau la baza rapoartelor trimestriale privind activităţile de prevenire a comiterii de infracţiuni; 
   b) date structurate care stau la baza situaţiilor statistice trimestriale privind activitatea de urmărire penală, rata de soluţionare a cauzelor şi numărul de cauze pendinte; 
   c) date privind evidenţele anuale, pe tipuri de infracţiuni înregistrate, nivelul studiilor inculpaţilor, pe grupe de vârstă, şi raportul soluţionării acestora; 
   d) date statistice generate de sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni; 
   e) date structurate privind statisticile anuale din sistemul penitenciar privind nivelul studiilor, sexul şi vârsta persoanei condamnate, tipul de infracţiuni săvârşite, pedepse aplicate, cu evidenţierea aspectelor privind recidiva şi amenda penală; 
   f) date privind alocaţiile bugetare destinate sistemului penitenciar, pe categorii de cheltuieli privind personalul angajat, deţinuţi, achiziţii şi utilităţi; 
   g) date privind situaţia anuală a cauzelor intrate pe rolul instanţelor, după obiectul acestora; 
   h) date defalcate în funcţie de sex privind angajaţii din sistemul judiciar 
   15. Domeniul cercetare: 
   a) date privind investiţiile în cercetare-dezvoltare, pe fiecare judeţ; 
   b) date privind gradul de inovare, tipul firmei, judeţul, localitatea, numărul de brevete, patentele; 
   c) date structurate care stau la baza rapoartelor anuale privind cheltuielile de cercetare şi dezvoltare, inclusiv ca pondere din PIB; 
   d) date structurate care stau la baza rapoartelor statistice anuale privind numărul cercetătorilor şi tehnicienilor în cercetare şi dezvoltare; 
   e) date structurate care stau la baza rapoartelor statistice anuale privind cererile de înregistrare pentru mărci, brevete de invenţie, desene şi modele, modele de utilitate, topografii produse semiproductoare şi certificate suplimentare de protecţie pentru medicamente; 
   f) date structurate care stau la baza rapoartelor statistice anuale privind exporturile de înaltă tehnologie 
   16. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei: 
   a) date privind sectorul comunicaţiilor electronice, utilizarea serviciilor de telefonie fixă, telefonie mobilă, internet fix şi mobil, servicii de roaming internaţional, linii închiriate şi transmisiuni de date, retransmisie TV, accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi auditive la servicii de comunicaţii electronice, totalul veniturilor din sectorul comunicaţiilor electronice percepute în anul de referinţă de către toţi operatorii de telecomunicaţii, totalul investiţiilor în reţele de către sectorul comunicaţiilor electronice, servicii cu valoare adăugată, hărţile de acoperire a serviciilor de televiziune digitală terestră; 
   b) date privind serviciile şi acoperirea cu reţele de comunicaţii electronice, acoperire servicii fixe, acoperire reţele mobile, numărul de abonaţi, inclusiv procentul de abonaţi care au conexiune la reţelele de foarte mare capacitate, procentul gospodăriilor care au conexiune la reţelele de foarte mare capacitate, rata de acoperire la nivel rural; 
   c) date privind utilizarea internetului, procentul gospodăriilor cu acces la internet, preţul lunar pentru accesul la internet, preţul lunar pentru pachete de servicii ce includ accesul la internet, utilizarea internetului obiectelor, utilizarea serviciilor de acces la internet fix/mobil, procentul populaţiei care nu a utilizat niciodată servicii de internet; 
   d) date privind serviciile de internet, indicele de diversificare pentru activităţile realizate online de către utilizatorii de internet, IPv6 - site-uri web care au o acoperire AAAA în înregistrările DNS - drept procent al celor mai vizitate site-uri web, procentul populaţiei care utilizează internetul pentru a citi/descărca ştiri online şi ziare, rata de descărcare a jocurilor/imaginilor/filmelor/muzicii, rata căutării de informaţii despre bunuri şi servicii online, rata de utilizare a serviciilor bancare online, de apeluri de telefonie şi video pe internet, de încărcare de conţinut propriu spre a fi partajat, rata participării în reţelele sociale, a căutării online a unui loc de muncă sau a trimiterii unei cereri de angajare, căutarea online de informaţii despre efectuarea unui curs online, indiferent de domeniu, educaţie, formare, rata participării la consultări online, la spaţiul de stocare pe internet folosit pentru a salva documente, imagini, video, muzică sau alte fişiere, rata serviciilor medicale online, rata căutărilor de informaţii despre sănătate în mediul online, statistici privind utilizarea WiFi în spaţiile publice, harta hotspoturilor WiFi; 
   e) date privind guvernarea electronică, procentul populaţiei care interacţionează online cu autorităţile publice anual, procentul populaţiei care trimite formulare completate către autorităţile publice pe internet, formulare tipizate disponibile online pentru evenimente de viaţă, servicii publice digitale pentru companii, rata serviciilor publice furnizate online (măsura în care serviciile publice furnizate online sunt compatibile cu dispozitivele mobile şi uşor de accesat, transparenţa în ceea ce priveşte procesul de furnizare a serviciilor publice, propriile responsabilităţi şi performanţă, datele personale implicate în furnizarea de servicii), mobilitatea afacerilor (măsura în care cetăţenii sau companiile pot transmite informaţii instituţiilor publice, timpul necesar pentru obţinerea serviciului şi măsura în care serviciile au fost structurate eficient), servicii publice online destinate cetăţenilor străini, asistenţă online pentru servicii destinate companiilor străine; 
   f) date privind comerţul electronic, procentul persoanelor care comandă bunuri sau servicii online pentru uz personal, procentul de persoane fizice care comandă bunuri sau servicii online de la vânzători din alte ţări ale UE, procentul de persoane fizice care comandă online servicii de asigurări, financiare, acţiuni, comunicaţii, vacanţe, bilete pentru evenimente, conţinut sau software care au fost livrate sau actualizate online, procentul persoanelor fizice care vând bunuri sau servicii online, de exemplu, prin licitaţii, procentul persoanelor fizice care nu au întâmpinat probleme atunci când au cumpărat/comandat bunuri sau servicii prin internet pentru uz privat, procentul de companii care utilizează orice reţea de calculatoare pentru vânzări, procentul vânzărilor electronice de către companii din cifra de afaceri totală, procentul vânzărilor prin propriul site web sau propriile aplicaţii ca procent din cifra de afaceri, companii care utilizează piaţa de comerţ electronic pentru vânzări; 
   g) date privind afacerile electronice, procentul de companii care partajează informaţii electronice interne printr-un pachet software pentru planificarea resurselor companiei, procentul de companii care utilizează software-ul de relaţionare cu clienţii, procentul de companii care împărtăşesc informaţii electronice despre lanţul de aprovizionare, procentul de companii care trimit facturi electronice, pachetul software pentru planificarea resurselor companiei, procentul companiilor care au propriul site web, procentul companiilor care oferă angajaţilor acces la distanţă la sistemul de e-mail al întreprinderii, la documente sau aplicaţii, procentul companiilor care utilizează internetul mobil pentru a rula aplicaţii de afaceri, procentul companiilor care plătesc servicii de publicitate pe internet, procentul companiilor care utilizează tehnologii de identificare prin frecvenţă radio, procentul companiilor care utilizează reţele sociale, date statistice privind cumpărarea serviciilor de cloud computing folosite pe internet, companii care analizează big data din orice sursă de date; 
   h) date privind abilităţile în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, procentul persoanelor cu abilităţi digitale peste nivelul de bază în diferite domenii: comunicaţii, tehnologia informaţiei, securitate cibernetică, rezolvarea problemelor, software, hardware, date statistice privind absolvenţii facultăţilor de profil, procentul femeilor cu abilităţi în domeniile enumerate anterior, procentul companiilor care angajează specialişti din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, procentul persoanelor angajate pentru abilităţi de specialitate în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, procentul companiilor care oferă instruire personalului pentru dezvoltarea abilităţilor TIC, procentul persoanelor care au scris un program de calculator folosind un limbaj de programare specializat, numărul de calculatoare folosite în scopuri educaţionale, procentul de şcoli care au un site web; 
   i) date privind securitatea şi confidenţialitatea în mediul online, procentul de persoane fizice care au suferit pierderi financiare în urma fraudelor online, procentul persoanelor care au suferit abuz de informaţii personale şi/sau alte încălcări ale confidenţialităţii, procentul persoanelor care au avut calculatorul afectat de viruşi ce au dus la pierderea informaţiilor, tipul problemelor de securitate care au împiedicat persoanele fizice să comande sau să cumpere online, procentul persoanelor care ştiu că cookie-urile pot fi utilizate pentru a urmări activităţile persoanelor pe internet, procentul persoanelor care utilizează software antiurmărire, procentul persoanelor fizice care nu permit utilizarea informaţiilor personale pentru publicitate, procentul companiilor care fac publicitate online pe baza geolocalizării utilizatorilor de internet, procentul companiilor care urmăresc utilizatorii de internet pentru publicitate direcţionată; 
   j) date despre sectorul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, tipurile de servicii poştale furnizate, volumul serviciilor poştale şi veniturile înregistrate, atitudinea populaţiei faţă de serviciile poştale, procentul de exporturi şi importuri de bunuri şi servicii în sectorul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, numărul de angajaţi din sectorul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, valoarea adăugată a sectorului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei la PIB; 
   k) date privind dezvoltarea sectorului tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, totalul fondurilor europene atrase în anul de referinţă, costul total al proiectelor din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei în anul de referinţă, servicii disponibile din domeniul inteligenţei artificiale 
   17. Domeniul sport: 
   a) date privind rolul sportului în societate, dimensiunea economică a sportului şi organizarea sportului, valoarea adăugată a sportului autohton; 
   b) date statistice privind sportul de masă şi voluntariatul în sport, promovarea incluziunii sociale, a egalităţii de şanse şi a conştientizării importanţei activităţii fizice pentru întărirea sănătăţii; 
   c) date privind utilizarea TIC şi a noilor tehnologii pentru a facilita accesul la acţiunile din domeniul sportului, mobilitatea virtuală, care ar trebui să completeze, dar nu să înlocuiască mobilitatea în scopul învăţării, domeniile din sport în care sunt utilizate antrenamentele inteligente; 
   d) date statistice anuale privind integritatea sportului, dopajul, meciurile aranjate şi violenţa, precum şi toate formele de intoleranţă şi discriminare, consolidarea dimensiunii economice a sportului, drepturile de difuzare şi libera circulaţie a jucătorilor, drepturile de proprietate intelectuală legate de sport; 
   e) date privind harta terenurilor sportive; 
   f) date statistice anuale privind participările la competiţiile sportive, pe sex, vârstă, nivel educaţional, localitate; 
   g) date statistice privind evaluarea performanţei, per categorie sportivă, club, localităţi şi investiţiile aferente; 
   h) date privind relaţia dintre sport şi societate, harta naţională a centrelor sportive cu acces gratuit, nivelul de dotare al acestora, rata frecvenţei; 
   i) date statistice privind dezvoltarea standardelor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi la evenimente şi centre sportive; 
   j) date statistice privind procentul de populaţie care efectuează rar sau deloc activităţi sportive, sănătatea şi starea de bine a persoanelor, având efecte economice negative în lanţ prin creşterea cheltuielilor de asistenţă medicală, pierderea productivităţii la locul de muncă şi reducerea capacităţii de inserţie profesională; 
   k) date statistice privind promovarea schimburilor de bune practici în domeniul finanţării transparente şi sustenabile a sporturilor