Anunț-Actualizarea informațiilor din SIM SCP 2019 privind substanțele cu regim de reglementare specific: Gaze Fluorurate cu Efect de Seră, autorizare REACH, SVHC

Actualizarea inventarului național din SIM SCP 2019  privind  substanțele cu regim de reglementare specific: Gaze Fluorurate cu Efect de Seră, autorizare REACH, SVHC

 

Tabele SVHC 2019

Tabele operator ec. ODS-GFS 2019

Ghid de utilizare
al formularului electronic (eFORM) de inregistrare a operatorilor economici in SIM

 

GHID -Cerințe pentru substanțele din articole


Informare-Sesiunea 2019 de raportare online în SIM SCP - a substanțelor chimice periculoase

 

Este deschisă Sesiunea 2019 de raportare online  în SIM SCP -  a substanțelor chimice periculoase ca atare, în amestecuri sau în articole corelat cu activitatea de producție, import și/sau  utilizare a acestora. Datele se depun și pe suport de hartie la APM Bihor.

Termenul la care se închide sesiunea  de raportare este 15 mai 2020 

  • Anexam :

Ghid de utilizare
al formularului electronic (eFORM) de inregistrare a operatorilor economici in SIM

 


Regulamente privind substanţele şi preparatele chimice periculoase

REGULAMENTUL (UE) 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH

 

-Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr.1907/2006/CE   privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice - REACH.

-Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP); Regulamentul 1272/2008 (CLP) are ca obiectiv alinierea legislaţiei Uniunii Europene de clasificare, etichetare şi ambalare a substanţelor şi amestecurilor la Sistemul Global Armonizat al Naţiunilor Unite (GHS).

 - Regulamentul (CE) Nr. 1102/2008 din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic si de anumiti compusi si amestecuri de mercur si depozitarea în conditii de sigurantă a mercurului metalic 

- Regulamentul (CE) NR. 552/2009 din 22 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) în ceea ce priveste anexa XVII 

- Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr.682/2008/CE privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi, cu modificările şi completările ulterioare.

- Regulamentul Consiliului nr.793/1993/CEE, privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente, cu modificările şi completările ulterioare.

- Regulamentul Comisiei nr.1488/94/CE privind stabilirea principiilor de evaluare a riscului pentru om şi mediu a substanţelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr.793/93/CEE.

- Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr.1005/2010/CE privind substanţele care diminuează stratul de ozon, cu modificările şi completările ulterioare.

- Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr.842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera. 

                              FORMULAR de raportare FKS

- Regulamentul Parlamentului European şi Consiliulu nr.648/2004 privind detergenţii.