Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMARIA COMUNEI POIENI, cu sediul în Str. Principala, Nr. 268, Poieni, Judetul Cluj, prin Boca Gheorghe Constantin , înregistrată la APM Cluj cu nr. 24458/12.08.2015, în baza: - Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare; - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, - și a completărilor depuse ulterior la A.P.M. Cluj cu nr. 24458/12.08.2015; - înregistrat în SIM cu nr. 1252/27.08.2015;

N I anunt depunere Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul,, Construire ansamblu de imobile cu functiuni mixte amenajari exterioare amenajari drum imprejmuire teren extindere retele si bransamente utilitati operatiuni notariale Cluj Napoca Calea Turzii jud. Cluj Titular

Cerere pentru obtinerea avizului de mediu - AVIZUL DE MEDIU PENTRU PRIVATIZARE

Cerere pentru obtinerea avizului de mediu - AVIZUL DE MEDIU PENTRU PRIVATIZARE

 

Antetul persoanei juridice Anexa1

Nr………….. data ………………..…..

Înregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Timis

Nr……….. data …………………………

C E R E R E
PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE MEDIU
pentru privatizare

…………………………………………………………………………………………….
(denumirea persoanei juridice care solicita avizul de mediu pentru privatizare)

sediul ………………………………………………………………………….…………………
telefon / fax …………………………………………………………………………..…………..
reprezentata legal prin …………………………………………………………………….……..
(numele si functia)
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societarilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, solicita Agentiei pentru Protectia Mediului Timis emiterea avizului pentru privatizarea

……………………………………………………………………………………………………
(denumirea obiectului privatizarii)

in care scop depunem spre analiza documentatia alaturata, constituita din:

Bilant de mediu nivel: …………….;
Obligatiile de mediu;
Programul de conformare (copie insusita de agentie), daca exista; sau
Propunerea de program de conformare, corespunzatoare obligatiilor de mediu;
Surse potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului;
Copii de pe autorizatiile de functionare, in conformitate cu dispozitiile legale, dupa caz:
Autorizatia de mediu;
Autorizatia de gospodarire a apelor;
Autorizatia de descarcare a apelor uzate;
Autorizatia sanitara;
Autorizatia de protectia muncii;
Autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor;

Copii de pe actele de proprietate sau de drept de folosinta a terenurilor, cladirilor si utilitatilor.

Prin prezenta declaram ca datele si informatiile prezentate in bilantul de mediu, in propunerea de program de conformare si sursele potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului au fost insusite de catre conducerea unitatii si corespund situatiei reale.

Director,

………………………………………………………
(numele, prenumele, semnatura si stampila)