Incinerare Coincinerare

Instalaţie de incinerare: orice echipament sau unitate tehnică fixă sau mobilă destinată în mod specific tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii generate. Tratamentul termic cuprinde incinerarea prin oxidare sau orice alt procedeu de tratament termic, de exemplu, piroliza, gazificarea sau transformarea plasmatică, în măsura în care substanţele rezultate sunt apoi incinerate.

Instalaţie de coincinerare: o instalaţie fixă sau mobilă al cărei obiectiv esenţial este producerea de energie sau de produse materiale şi:

 • care utilizează deşeuri drept combustibil obişnuit sau suplimentar, sau
 • în care deşeurile sunt supuse unui tratament termic în vederea eliminării.

Legea 278/2013 privind emisiile industriale, ce transpune Directiva 2010/75/CE-IED Capitolul IV - Dispoziţii speciale privind instalaţiile de incinerare a deşeurilor şi instalaţiile de coincinerare a deşeurilor şi Anexa 6 - Dispoziţii tehnice privind instalaţiile de incinerare a deşeurilor şi instalaţiile de coincinerare a deşeurilor, se aplică instalaţiilor pentru incinerarea deşeurilor solide şi lichide şi instalaţiilor de coincinerare.

Instalațiile de incinerare a deșeurilor și instalațiile de coincinerare a deșeurilor includ:

 • toate liniile de incinerare sau de coincinerare, instalațiile de recepție, de stocare și de tratare prealabilă a deșeurilor existente pe amplasament;
 • sistemele de alimentare cu deșeuri, sistemele de alimentare cu combustibil și aer;
 • cazanele;
 • instalațiile de tratare a gazelor reziduale;
 • instalațiile de tratare sau de stocare pe amplasament a reziduurilor și a apelor uzate;
 • coșurile de fum;
 • aparatele și sistemele de comandă a operațiunilor de incinerare sau coincinerare, de înregistrare și monitorizare a condițiilor de incinerare sau coincinerare.

Sunt excluse din domeniul de aplicare a legii instalaţiile experimentale de cercetare, dezvoltare şi testare, care vizează îmbunătăţirea procesului de incinerare şi care procesează mai puţin de 50 de tone de deşeuri pe an, precum şi instalaţiile care tratează exclusiv:

 • deşeuri vegetale din agricultură şi activităţi forestiere;
 • deşeuri vegetale provenind din industria alimentară, dacă se valorifică căldura produsă;
 • deşeuri vegetale fibroase rezultate din producţia de celuloză primară şi din producţia de hârtie din celuloză, în cazul în care sunt coincinerate la locul de producere şi dacă este valorificată căldura produsă;
 • deşeuri lemnoase cu excepţia celor care pot conţine compuşi organici halogenaţi sau metale grele, ca rezultat al tratării cu conservanţi a lemnului sau al acoperirii, şi care includ, în special, deşeurile lemnoase provenind din construcţii şi demolări;
 • deşeuri de plută;
 • deşeuri radioactive;
 • carcase de animale;
 • deşeuri rezultate din prospectarea şi exploatarea resurselor de petrol şi gaz provenind de la instalaţiile maritime şi incinerate la bordul acestora.

Toate instalaţiile de incinerare sau de coincinerare trebuie să primească o autorizaţie de mediu sau, după caz, o autorizaţie integrată de mediu pentru a-şi desfăşura activitatea. Această autorizaţie este emisă de autoritatea competentă de mediu sub rezerva respectării condiţiilor prevăzute în această lege. Autorizaţia menţionată precizează categoriile şi cantităţile de deşeuri care pot fi tratate, capacitatea totală de incinerare sau de coincinerare a instalaţiei, valorile-limită de emisie pentru poluanţii emişi în aer şi în apă, cerinţele privind pH-ul, temperatura şi debitul evacuărilor de ape uzate, procedurile şi frecvenţele de prelevare de probe şi de măsurare a poluanţilor aerului şi apei care vor fi utilizate şi durata maximă admisibilă a opririlor, dereglărilor sau deficienţelor tehnice inevitabile ale sistemelor de tratare ori de măsurare, în timpul cărora emisiile în aer şi evacuările de ape uzate pot depăşi valorile-limită de emisie prevăzute

Pentru instalaţiile de incinerare / coincinerare a deşeurilor periculoase autorizaţia de mediu emisă trebuie să include o listă a cantităţilor de deşeuri periculoase din diferitele categorii care pot fi tratate şi, pentru aceste deşeuri periculoase, debitul masic minim şi maxim, puterea calorică minimă şi maximă şi conţinutul maxim de policlorobifenili, pentaclorofenol, clor, fluor, sulf, metale grele şi alte substanţe poluante.