Despre Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi este un catalog care cuprinde în prezent 91 de  poluanţi emişi sau transferaţi din diverse surse, în care se desfăşoară 65 activităţi, care pot avea un efect potenţial dăunător asupra mediului. Scopul principal al PRTR îl reprezintă  informarea publicului şi furnizarea de informaţii decidenţilor, contribuind în acest mod la prevenirea şi reducerea poluării.

La nivel european, Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi este unul din instrumentele de implementare a protocolului PRTR. Acesta se bazează pe Convenţia de la Aarhus, transpusă prin Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţia de mediu. Directiva sus menţionată precizează că fiecare parte contractantă trebuie să elaboreze un registru integrat al poluanţilor emişi şi transferaţi la nivel comunitar, sub forma unei baze de date electronice, accesibile publicului. Protocolul  PRTR a fost semnat la Kiev, în data de 21 mai 2003, de către UE şi alte 36 state. Implementarea acestuia s-a realizat prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, intrat în vigoare în 18 ianuarie 2006, care prevede înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. Registrul PRTR înlocuieşte registrul EPER care cuprindea 50 de poluaţi şi 56 de activităţi IPPC.

Romania, în calitate de semnatară a Protocolului PRTR şi membră a UE, are obligaţia să elaboreze un registru naţional şi trebuie să raporteze Uniunii Europene, datele sale naţionale. Comisia Europeană colectează datele communicate de către statele membre, astfel că Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi este format din registrele naţionale ale statelor membre UE.

La nivel naţional, măsurile privind aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) 166/2006 sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 140 din 06.02.2008, anul 2007 fiind pentru România, primul an de raportare.

În baza acestor reglementări, operatorii complexelor industriale care desfăşoară una sau mai multe activităţi peste pragurile de capacitate specificate în Regulamentul nr. 166/2006, sunt obligaţi să raporteze agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, cantităţile de poluanţi emişi în aer, apă şi sol, transferul poluanţilor în apa uzată şi evacuarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase, care depăşesc anumite valori de prag. Informaţii sunt furnizate de către fiecare agent economic care are această obligaţie, prin intermediul unui formular pentru raportarea PRTR, stabilit în Regulamentul nr. 166/2006.


Ghidul pentru implementarea PRTR European

Din anul 2009 România transmite anual la Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu datele din Registrul PRTR naţional (colecţia datelor de emisie şi transferuri ale complexelor industriale), utilizând formatul de raportare comun statelor membre. Metodologia de raportare sub Regulamentul PRTR este prezentată în Ghidul pentru implementarea PRTR European.

Prezentul document furnizează o serie de linii directoare cu privire la diferitele metode de raportare în conformitate cu Regulamentul E-PRTR.


REGULAMENTUL (CE) nr. 166/2006

REGULAMENTUL (CE) nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE


Formular pentru raportare PRTR