Back

Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997

Parlamentul României
Lege nr. 3 din 02/02/2001
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 16/02/2001

pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Articol unic. - Se ratifică Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, referitor la respectarea angajamentelor de limitare cantitativă şi reducere a emisiei de gaze cu efect de seră faţă de nivelul anului 1989, în perioada obligatorie 2008-2012, adoptat la 11 decembrie 1997.

    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

    PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

    Bucureşti, 2 februarie 2001.
    Nr. 3.

    PROTOCOLUL DE LA KYOTO
la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice
 
Organizaţia Naţiunilor Unite
Protocol din 11/12/1997
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 16/02/2001

la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice*)    Părţile la acest protocol,
    fiind părţi la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, denumită în continuare convenţia,
    în conformitate cu obiectivul final al convenţiei, astfel cum a fost stabilit în art. 2, conform prevederilor convenţiei,
    ţinând seama de prevederile art. 3 din convenţie,
    urmărind Mandatul de la Berlin adoptat prin Decizia nr. 1/CP.1 a Conferinţei părţilor la convenţie în prima sa sesiune,
    au convenit următoarele:
    ___________
    *) Traducere.

   ARTICOLUL 1
 
    Pentru scopurile acestui protocol, definiţiile cuprinse în art. 1 din convenţie vor fi aplicate. În plus:
   1. Conferinţa părţilor înseamnă Conferinţa părţilor la convenţie;
   2. convenţie înseamnă Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptată la New York la 9 mai 1992;
   3. Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice înseamnă Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice stabilită în anul 1988 de Organizaţia Meteorologică Mondială împreună cu Programul de mediu al Naţiunilor Unite;
   4. Protocolul de la Montreal înseamnă Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, cu toate completările ulterioare;
   5. părţile prezente şi cu drept de vot înseamnă părţile prezente şi care au exprimat un vot afirmativ sau negativ;
   6. parte înseamnă, în afară de cazul în care contextul indică altceva, parte la acest protocol;
   7. parte inclusă în anexa nr. I înseamnă parte inclusă în anexa nr. I la convenţie, anexă care poate fi amendată, sau o parte care a făcut o notificare conform prevederilor art. 4 paragraful 2g) din convenţie.

   ARTICOLUL 2
 
   1. Fiecare parte inclusă în anexa nr. I, pentru a-şi îndeplini angajamentele privind limitarea cantitativă şi reducerea emisiilor, menţionate în art. 3, şi în scopul promovării unei dezvoltări durabile, va trebui:
   a) să aplice şi/sau să elaboreze politici şi măsuri în concordanţă cu circumstanţele sale naţionale, cum ar fi:
   (i) mărirea eficienţei energetice în sectoarele semnificative ale economiei naţionale;
   (ii) protecţia şi sporirea mijloacelor de absorbţie şi a rezervoarelor de acumulare a gazelor cu efect de seră, care nu sunt reglementate de Protocolul de la Montreal, luând în considerare angajamentele rezultate din acorduri de mediu internaţionale relevante, promovarea practicilor de gospodărire durabilă a pădurilor, împădurirea şi reîmpădurirea;
   (iii) promovarea unor forme durabile de agricultură în lumina consideraţiilor privind schimbările climatice;
   (iv) cercetarea, promovarea, valorificarea şi folosirea crescândă a formelor noi de energie regenerabilă, a tehnologiilor de reţinere a bioxidului de carbon şi a tehnologiilor noi, avansate, favorabile protecţiei mediului;
   (v) reducerea progresivă sau eliminarea gradată a imperfecţiunilor pieţei, stimularea fiscală, reducerea de taxe şi de subvenţii în toate sectoarele producătoare de gaze cu efect de seră şi care acţionează, în vederea îndeplinirii obiectivelor convenţiei, precum şi aplicarea instrumentelor de piaţă;
   (vi) încurajarea reformelor adecvate în sectoarele semnificative vizate în promovarea politicilor şi măsurilor care limitează şi reduc emisiile de gaze cu efect de seră, nereglementate de Protocolul de la Montreal;
   (vii) măsuri de limitare şi/sau de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, nereglementate de Protocolul de la Montreal, în sectorul de transport;
   (viii) limitarea şi/sau reducerea emisiilor de metan prin recuperare şi folosire în managementul deşeurilor, precum şi în producerea, transportul şi distribuţia energiei;
   b) să coopereze cu alte părţi similare pentru mărirea eficienţei individuale şi combinate a politicii şi măsurilor adoptate în baza acestui articol, în conformitate cu art. 4 paragraful 2e)(i) din convenţie. În acest scop aceste părţi vor lua măsuri pentru a-şi împărtăşi experienţa şi vor schimba informaţii asupra politicilor şi măsurilor adoptate şi pentru dezvoltarea mijloacelor de îmbunătăţire a posibilităţilor de comparare, a transparenţei şi eficienţei. Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va trebui să ia în considerare la prima sa sesiune sau cât mai repede posibil după aceea modalităţile de cooperare, având în vedere toate informaţiile relevante.
   2. Părţile incluse în anexa nr. I vor continua limitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, nereglementate de Protocolul de la Montreal, provenite din depozitele de combustibil din aviaţie şi marină, lucrând direct cu Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile şi, respectiv, cu Organizaţia Maritimă Internaţională.
   3. Părţile incluse în anexa nr. I se vor strădui să aplice politicile şi măsurile prevăzute în acest articol în aşa fel încât să reducă la minimum efectele adverse, inclusiv efectele adverse ale schimbărilor climatice, efectele asupra comerţului internaţional şi impactul asupra factorilor sociali, de mediu şi economici care ar putea afecta alte părţi, în mod deosebit ţările în curs de dezvoltare care sunt părţi şi, în particular, acele ţări menţionate la art. 4 paragrafele 8 şi 9 din convenţie, având în vedere art. 3 din aceasta. Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol poate acţiona în continuare în mod corespunzător pentru promovarea implementării prevederilor acestui paragraf.
   4. Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol, dacă decide că ar fi benefic să coordoneze oricare dintre politicile şi măsurile prevăzute în paragraful 1a), luând în considerare diferitele circumstanţe naţionale şi efectele potenţiale, va trebui să aibă în vedere metode şi căi de coordonare a unor astfel de politici şi măsuri.

   ARTICOLUL 3
 
   1. Părţile incluse în anexa nr. I vor asigura, individual sau în comun, ca totalul emisiilor antropice de gaze cu efect de seră, exprimate în bioxid de carbon echivalent, cuprinse în anexa A, să nu depăşească cantităţile atribuite, calculate ca urmare a angajamentelor de limitare cantitativă şi de reducere a emisiei, înscrise în anexa B, şi în concordanţă cu prevederile acestui articol, în scopul reducerii emisiilor globale de astfel de gaze cu cel puţin 5% faţă de nivelul anului 1990 în perioada de angajare 2008-2012.
   2. Fiecare parte inclusă în anexa nr. I va trebui ca până în anul 2005 să facă progrese demonstrabile în îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin din prezentul protocol.
   3. Pentru a respecta obligaţiile care rezultă din acest articol fiecare parte inclusă în anexa nr. I va trebui să evalueze, pentru fiecare perioadă la care se referă, schimbările survenite în stocurile de carbon, ca măsură verificabilă a schimbărilor nete în emisiile de gaze cu efect de seră, adică diferenţa dintre emisie şi reţinere ca urmare a activităţilor umane legate de schimbarea folosinţei terenurilor şi de exploatările forestiere limitate în împăduriri, reîmpăduriri şi despăduriri, începând cu anul 1990. Emisiile de gaze cu efect de seră, evidenţiind sursele şi reţinerile legate de aceste activităţi, vor trebui să fie raportate într-o manieră transparentă şi verificabilă şi să fie trecute în revistă conform art. 7 şi 8.
   4. Anterior primei sesiuni a Conferinţei părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol, fiecare parte inclusă în anexa nr. I va furniza, pentru examinarea de către Organul Auxiliar pentru Consultanţă Ştiinţifică şi Tehnologică, date care să permită determinarea nivelului stocurilor de carbon în anul 1990 şi o estimare a schimbărilor în stocurile de carbon în anii ulteriori. Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va decide, în prima sa sesiune sau cât mai curând posibil după aceea, modalităţile, regulile şi liniile directoare de aplicat, care să arate care activităţi umane suplimentare ce determină schimbări ale emisiilor de la surse şi de absorbţie a gazelor cu efect de seră prin receptoare în soluri agricole, schimbări datorate folosirii pământului şi exploatărilor forestiere, trebuie adăugate la sau scoase din cantitatea atribuită părţilor incluse în anexa nr. I, luându-se în considerare incertitudinile, transparenţa în raportare, verificabilitatea, munca metodologică a Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbările Climatice, şi orientările oferite de Organul Auxiliar pentru Consultanţă Ştiinţifică şi Tehnologică, în conformitate cu art. 5 şi cu deciziile Conferinţei părţilor. O astfel de decizie va trebui să se aplice în a doua perioadă de obligaţii şi în următoarele perioade de obligaţii. Una dintre părţi poate alege aplicarea unei astfel de decizii privind activităţile umane suplimentare care sunt induse în prima perioadă de obligaţii, avându-se în vedere că aceste activităţi au început să se desfăşoare în anul 1990.
   5. Părţile incluse în anexa nr. I, care sunt în curs de tranziţie la o economie de piaţă, cele pentru care anul sau perioada de referinţă a fost stabilită ca urmare a Deciziei nr. 9/CP.2 a Conferinţei părţilor, adoptată la cea de-a doua sa sesiune, vor folosi acel an sau acea perioadă de referinţă pentru implemetarea obligaţiilor lor în baza acestui articol. Orice altă parte inclusă în anexa nr. I, care este în curs de tranziţie la o economie de piaţă şi care nu şi-a prezentat prima comunicare naţională stipulată la art. 12 din convenţie, poate, de asemenea, să notifice Conferinţei părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol despre intenţia sa de a folosi ca an sau ca perioadă de referinţă alta decât anul 1990, pentru implementarea obligaţiilor sale ce rezultă din aplicarea acestui articol. Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va trebui să decidă dacă acceptă o astfel de notificare.
   6. Luând în considerare prevederile art. 4 paragraful 6 din convenţie, în implementarea obligaţiilor ce le revin din acest protocol, altele decât cele cuprinse în acest articol, poate fi permis un anumit grad de flexibilitate de către Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol părţilor incluse în anexa nr. I, care sunt în curs de tranziţie spre o economie de piaţă.
   7. În prima perioadă a angajamentului de limitare cantitativă şi de reducere a emisiilor, 2008-2012, cantitatea atribuită fiecărei părţi incluse în anexa nr. I va fi egală cu procentul înscris pentru ea în anexa B din totalul emisiilor antropogenice echivalente de bioxid de carbon listate în anexa A pentru 1990 sau în anul ori în perioada de referinţă determinată în concordanţă cu paragraful 5, multiplicat cu 5. Acele părţi incluse în anexa nr. I, pentru care schimbările în utilizarea terenurilor şi în silvicultură constituie o sursă netă de emisii de gaze cu efect de seră în anul 1990, vor include în anul sau în perioada de referinţă 1990 totalul emisiilor antropogenice în echivalent bioxid de carbon provenit din surse minus reţinerea prin absorbţie în anul 1990 provenită din schimbările intervenite în utilizarea terenurilor, în scopul calculării cantităţilor atribuite pentru ele.
   8. Orice parte inclusă în anexa nr. I poate folosi anul 1995 ca an sau ca perioadă de referinţă pentru hidrofluorocarburi, perfluorocarburi şi hexafluorura de sulf, în scopul efectuării calculelor la care se face referire în paragraful 7.
   9. Angajamentele părţilor incluse în anexa nr. 1 pentru perioadele ulterioare vor trebui stabilite în amendamente la anexa B la acest protocol, care vor trebui să fie adoptate în concordanţă cu prevederile art. 21 paragraful 7. Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va iniţia luarea în considerare a acestor angajamente cu cel puţin 7 ani înainte de sfârşitul primei perioade de obligaţie la care se referă paragraful 1.
   10. Orice unităţi de reducere a emisiilor sau orice parte dintr-o cantitate atribuită, pe care o parte o achiziţionează de la altă parte în concordanţă cu prevederile art. 17, trebuie să fie adăugată la cantitatea atribuită ţării parte care achiziţionează.
   11. Orice unităţi de reducere a emisiilor sau orice parte dintr-o cantitate atribuită, pe care o parte o transferă altei părţi în concordanţă cu prevederile art. 6 sau art. 17 trebuie să fie extrasă din cantitatea atribuită părţii care transferă.
   12. Orice reduceri de emisii care au fost omologate, în care o parte achiziţionează de la altă parte în conformitate cu prevederile art. 12, vor trebui adăugate cantităţii alocate părţii care achiziţionează.
   13. Dacă emisiile unei părţi incluse în anexa nr. I în perioada obligatorie sunt mai mici decât cantitatea atribuită în baza acestui articol, această diferenţă va fi adăugată, pe baza cererii acelei părţi, cantităţii atribuite acelei părţi în perioadele obligatorii următoare.
   14. Fiecare parte inclusă în anexa nr. I se va strădui să implementeze angajamentele menţionate în paragraful 1 în aşa fel încât să minimizeze impactul social, de mediu şi economic la ţările părţi în curs de dezvoltare, în mod particular la cele menţionate în art. 4 paragrafele 8 şi 9 din convenţie. În acord cu deciziile semnificative ale Conferinţei părţilor privind implementarea acestor paragrafe, Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va aproba, în prima sa sesiune, acţiunile necesare pentru a minimiza efectele negative ale schimbărilor climatice şi/sau impactul măsurilor de răspuns asupra părţilor la care se face referire în acele paragrafe. Printre problemele ce urmează să fie luate în considerare vor fi stabilirea de finanţări, asigurări şi transferul de tehnologie.

   ARTICOLUL 4
 
   1. Oricare dintre părţile incluse în anexa nr. I, care a ajuns la o înţelegere privind îndeplinirea în comun a obligaţiilor ce le revin în baza art. 3, va aprecia dacă îşi poate onora acele obligaţii, dacă bioxidul de carbon total echivalent din emisiile de gaze cu efect de seră, enumerate în anexa A, nu depăşeşte cantităţile atribuite, calculate ca urmare a angajamentelor de limitare cantitativă şi de reducere a emisiilor, înscrise în anexa B, şi în concordanţă cu prevederile art. 3. Nivelul respectiv al emisiei alocat fiecărei părţi la acordul de înţelegere trebuie stipulat în această înţelegere.
   2. La orice acord părţile vor trebui să notifice secretariatului termenii acordului, data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptarea şi aprobarea acestui protocol sau stadiul de promovare până la data respectivă. Secretariatul va trebui la rândul său să informeze părţile şi semnatarii Convenţiei despre termenii acordului.
   3. Orice astfel de înţelegere rămâne valabilă pe perioada de obligaţii specificată în art. 3 paragraful 7.
   4. Dacă părţile acţionează în comun, în cadrul sau împreună cu o organizaţie regională de integrare economică, orice modificare în componenţa organizaţiei după adoptarea acestui protocol nu va afecta existenţa obligaţiilor stipulate de acesta. Orice modificare în componenţa organizaţiei va opera doar pentru scopurile acelor obligaţii stipulate în art. 3, care au fost adoptate ulterior acestei modificări.
   5. În eventualitatea unui eşec al părţilor la o astfel de înţelegere, pentru a atinge nivelul total combinat al reducerii emisiilor fiecare parte la înţelegere va trebui să răspundă pentru nivelul propriu de emisii stipulat în înţelegere.
   6. Dacă părţile acţionează în comun, în cadrul şi împreună cu o organizaţie de integrare economică regională, care este ea însăşi parte la acest protocol, în eventualitatea neîndeplinirii nivelului total combinat de reducere a emisiilor, fiecare stat membru al acelei organizaţii de integrare economică regională, individual şi împreună cu acea organizaţie, acţionând în concordanţă cu prevederile art. 24, va trebui să răspundă pentru nivelul propriu de emisii care a fost notificat în conformitate cu acest articol.

   ARTICOLUL 5
 
   1. Fiecare parte inclusă în anexa nr. 1 va avea, nu mai târziu de un an înainte de începutul primei perioade de obligaţii, un sistem naţional pentru estimarea emisiilor antropogenice rezultate din surse sau din reţinerea prin absorbţie a tuturor gazelor cu efect de seră, nereglementate de Protocolul de la Montreal. Liniile directoare pentru astfel de sisteme naţionale care vor încorpora metodologii specificate în paragraful 2, vor fi decise de Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol în prima sa sesiune.
   2. Metodologiile pentru estimarea emisiilor rezultate din activitatea umană de la surse şi din eliminările prin rezervoare a tuturor gazelor cu efect de seră, nereglementate de Protocolul de la Montreal, vor trebui să fie cele acceptate de Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice şi agreate de Conferinţa părţilor la cea de-a treia sesiune. Acolo unde nu se utilizează astfel de metodologii se vor face modificări corespunzătoare în concordanţă cu metodologiile agreate de Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la protocol în prima sa sesiune. Bazată pe munca, printre altele, a Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbările Climatice şi pe sugestiile furnizate de Organul Auxiliar pentru Consultanţă Ştiinţifică şi Tehnologică, Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va trece în revistă în mod regulat şi, dacă este cazul, va revizui acele metodologii şi modificări luând în considerare în totalitate orice decizii relevante ale Conferinţei părţilor. Orice revizuire a metodologiilor sau orice modificări vor trebui să fie folosite doar în scopul stabilirii legăturii cu obligaţiile de conformare prevăzute la art. 3, cu respectarea oricărei perioade de obligaţii adoptate ulterior acelei modificări.
   3. Potenţialele de încălzire globală folosite pentru a calcula emisiile antropogenice echivalente de bioxid de carbon provenite de la surse sau de la eliminarea prin receptoare a gazelor cu efect de seră, listate în anexa A, vor trebui să fie cele acceptate de Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice şi agreate după aceea de Conferinţa părţilor la cea de-a treia sa sesiune. În baza, inter alia, activităţii Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbările Climatice şi sugestiilor furnizate de Organul Auxiliar pentru Consultanţă Ştiinţifică şi Tehnologică Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va revedea cu regularitate şi, dacă este oportun, va revizui potenţialul de încălzire globală al fiecărui gaz cu efect de seră, luând în considerare orice decizii relevante ale Conferinţei părţilor. Orice revizuire a potenţialului de încălzire globală va fi pusă în aplicare doar la acele obligaţii stipulate în art. 3, cu respectarea oricărei perioade de obligaţii adoptate ulterior acelei modificări.

   ARTICOLUL 6
 
   1. Pentru a-şi îndeplini obligaţiile ce îi revin din art. 3 orice parte inclusă în anexa nr. I poate transfera către sau achiziţiona de la orice altă parte unităţi de reducere a emisiilor rezultate din proiecte ce au ca scop reducerea emisiilor rezultate din activitatea umană de la surse sau intensificarea absorbţiilor de gaze cu efect de seră în orice sector al economiei, asigurându-se că:
   a) orice astfel de proiect are aprobarea părţilor implicate;
   b) orice astfel de proiect are ca scop o reducere a emisiilor de la surse sau creşterea absorbţiilor, suplimentar faţă de ceea ce rezultă din proiectul iniţial;
   c) nu se achiziţionează nici o unitate de reducere a emisiilor, dacă nu se respectă obligaţiile prevăzute la art. 5 şi 7; şi
   d) achiziţionarea de unităţi de reducere a emisiilor va fi suplimentată cu acţiuni interne în scopul îndeplinirii angajamentelor din art. 3.
   2. Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la prezentul protocol poate, în prima sa sesiune sau cât mai curând posibil după aceea, să elaboreze linii directoare pentru implementarea prevederilor acestui articol, incluzând verificarea şi raportarea.
   3. O parte inclusă în anexa nr. I poate autoriza entităţi legale să participe, asumându-şi responsabilitatea, la acţiuni legate de generarea, transferul sau achiziţia unităţilor de reducere a emisiilor în conformitate cu prevederile acestui articol.
   4. Dacă o problemă de implementare a unei părţi incluse în anexa nr. I, a cererilor la care se face referire în acest articol, este identificată în concordanţă cu prevederile relevante ale art. 8, transferările şi achiziţiile de unităţi de reducere a emisiilor pot continua să fie făcute după ce problema a fost identificată, făcând astfel posibil ca nici una dintre aceste unităţi să nu poată fi folosită de vreuna dintre părţi pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în art. 3 până când orice problemă de conformare va fi rezolvată.

   ARTICOLUL 7
 
   1. Fiecare parte inclusă în anexa nr. I va încorpora în inventarul său anual pentru emisiile rezultate din activitatea umană, provenite de la surse şi din reţinerea prin absorbţie a gazelor cu efect de seră, necontrolate de Protocolul de la Montreal, prezentate în concordanţă cu deciziile relevante ale Conferinţei părţilor, informaţiile suplimentare necesare pentru scopurile asigurării conformităţii cu prevederile art. 3, în concordanţă cu paragraful 4 de mai jos.
   2. Fiecare parte inclusă în anexa nr. I va încorpora în comunicarea sa naţională, transmisă în conformitate cu art. 12 din convenţie, informaţii suplimentare necesare pentru a demonstra conformarea cu angajamentele prezentului protocol, în conformitate cu paragraful 4.
   3. Fiecare parte inclusă în anexa nr. I va furniza anual informaţiile cerute prin paragraful 1, începând cu primul inventar făcut sub auspiciile convenţiei pentru primul an al perioadei de obligaţii după ce acest protocol intră în vigoare. Fiecare astfel de parte va furniza informaţiile cerute prin paragraful 2, ca parte a primei comunicări naţionale sub auspiciile convenţiei, după ce prezentul protocol va intra în vigoare şi după adoptarea liniilor directoare pentru paragraful 4. Frecvenţa furnizării ulterioare a informaţiilor cerute în acest articol va fi determinată de Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol, luându-se în considerare orice calendar pentru prezentarea comunicărilor naţionale, decis de Conferinţa părţilor.
   4. Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va adopta în prima sa sesiune şi va revizui în mod periodic după aceea liniile directoare pentru pregătirea informaţiilor cerute de acest articol, luând în considerare liniile directoare pentru pregătirea comunicărilor naţionale ale părţilor incluse în anexa nr. I, adoptată de Conferinţa părţilor. Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va decide, de asemenea, anterior primei perioade obligatorii, modalităţile de calcul al cantităţilor atribuite.

   ARTICOLUL 8
 
   1. Informaţiile transmise în baza art. 7 de fiecare parte inclusă în anexa nr. I vor fi trecute în revistă de către echipe de specialişti, urmărind deciziile relevante ale Conferinţei părţilor şi în concordanţă cu liniile directoare adoptate în acest scop de Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol, în baza paragrafului 4. Informaţiile transmise conform art. 7 paragraful 1 de fiecare parte inclusă în anexa nr. I vor fi trecute în revistă în cadrul compilării anuale şi în conformitate cu inventarele emisiilor şi cantităţilor atribuite. Suplimentar, informaţiile transmise în baza art. 7 paragraful 1 de fiecare parte inclusă în anexa nr. I vor fi studiate în cadrul analizei comunicărilor.
   2. Echipele de experţi care examinează comunicările vor fi coordonate de secretariat şi vor fi compuse din experţi selectaţi dintre cei nominalizaţi de părţile la convenţie şi, dacă este cazul, de organizaţiile interguvernamentale, în concordanţă cu liniile directoare furnizate în acest scop de Conferinţa părţilor.
   3. Procesul de trecere în revistă va trebui să prevadă o evaluare tehnică completă şi comprehensivă a tuturor aspectelor privind implementarea acestui protocol de către o parte. Echipele de experţi ce fac trecerea în revistă vor pregăti un raport Conferinţei părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol, evaluând implementarea angajamentelor părţii şi identificând problemele potenţiale şi factorii de influenţă, precum şi îndeplinirea obligaţiilor. Astfel de rapoarte vor fi distribuite de secretariat tuturor părţilor la convenţie. Secretariatul va lista acele probleme de implementare indicate în astfel de rapoarte pentru a fi luate în considerare în viitor de către Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol.
   4. Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la prezentul protocol va trebui să adopte la prima sa sesiune şi va trebui să revizuiască în mod periodic după aceea liniile directoare pentru trecerea în revistă a implementării protocolului de către echipele de experţi, luând în considerare deciziile relevante ale Conferinţei părţilor.
   5. Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol, cu asistenţa Organului Auxiliar pentru Implementare şi, dacă este cazul, a Organului Auxiliar pentru Consultanţă Ştiinţifică şi Tehnologică, va lua în considerare:
   a) informaţiile transmise de părţi în baza art. 7 şi rapoartele experţilor, care trec în revistă comunicările părţilor în baza acestui articol; şi
   b) acele probleme ale implementării, listate de secretariat în baza paragrafului 3, precum şi orice probleme ridicate de părţi.
   6. Având în vedere consideraţiile privind informaţiile la care se face referire în paragraful 5, Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la prezentul protocol va lua decizii în orice probleme pentru implementarea acestuia.

   ARTICOLUL 9
 
   1. Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va revedea periodic protocolul în lumina celei mai bune informaţii ştiinţifice disponibile şi a evaluărilor privind schimbările climatice şi impactul acestora, precum şi a informaţiilor semnificative tehnice, sociale şi economice. O asemenea revedere va fi coordonată cu revederi pertinente sub auspiciile convenţiei, în particular cele cerute de art. 4 paragraful 2d) şi de art. 7 paragraful 2a) din convenţie. În baza acestor revederi Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va lua măsurile potrivite.
   2. Prima revizuire va avea loc la cea de-a doua sesiune a Conferinţei părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol. Viitoarea revizuire se va face la intervale regulate sau convenite.

   ARTICOLUL 10
 
    Toate părţile, luând în considerare responsabilităţile lor comune, dar diferenţiate, şi priorităţile naţionale specifice şi de dezvoltare regională, obiectivele şi circumstanţele, fără introducerea nici unor noi obligaţii pentru părţile neincluse în anexa nr. I, dar reafirmând angajamentele existente în art. 4 paragraful 1 din convenţie, şi continuând să avanseze cu implementarea acestor angajamente în vederea atingerii unei dezvoltări durabile, ţinând seama de art. 4 paragrafele 3, 5 şi 7 din convenţie, vor trebui:
   a) să formuleze acolo unde se justifică şi pe cât posibil programe naţionale şi acolo unde se potriveşte programei regionale eficiente din punct de vedere economic, destinată să îmbunătăţească calitatea factorilor de emisie locali, date asupra activităţii şi/sau modelelor care reflectă condiţiile social-economice ale fiecărei părţi pentru pregătirea şi reactualizarea periodică a inventarelor naţionale de emisii antropice de la surse şi diminuarea prin absorbţie a tuturor gazelor cu efect de seră, nereglementate de Protocolul de la Montreal, utilizând metodologii ce vor fi adoptate după Conferinţa părţilor şi în concordanţă cu liniile directoare pentru pregătirea comunicărilor naţionale adoptate de Conferinţa părţilor;
   b) să formuleze, să implementeze, să publice şi să reactualizeze în mod regulat programe naţionale şi, acolo unde este oportun, programe regionale conţinând măsuri de minimizare a schimbărilor climatice şi măsuri pentru a facilita adaptarea adecvată la schimbările climatice:
   (i) astfel de programe s-ar putea referi, printre altele, la sectoarele economice: energie, transport şi industrie, dar şi la agricultură, silvicultură şi gestionarea deşeurilor. În plus, adaptarea tehnologiilor şi metodelor de perfecţionare a planificării teritoriului ar putea îmbunătăţi situaţia în legătură cu schimbările climatice; şi
   (ii) părţile incluse în anexa nr. I vor transmite informaţii privind acţiunile întreprinse în baza acestui protocol, inclusiv programe naţionale în concordanţă cu art. 7; şi alte părţi vor acţiona pentru a include în comunicările lor naţionale, dacă este cazul, informaţii privind programele care conţin măsuri despre care o parte crede că pot să se refere la schimbările climatice şi la impactul lor, inclusiv măsurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de sporire a absorbanţilor, formarea unei suprastructuri specifice (personal specializat şi instituţii) şi măsuri de adaptare;
   c) să coopereze pentru promovarea unor modalităţi efective de dezvoltare, aplicare şi difuzare a lor şi să întreprindă toate măsurile potrivite pentru promovarea, dacă este cazul, transferul sau accesul la tehnologiile eficiente din punct de vedere al protecţiei mediului, know-how, practici şi procese pertinente pentru schimbările climatice, în particular pentru ţările în curs de dezvoltare, inclusiv formularea unor politici şi programe pentru transferul efectiv al tehnologiilor eficiente de mediu, care sunt proprietate publică sau de domeniu public, şi pentru crearea unui mediu propice sectorului privat, în scopul promovării şi dezvoltării transferului, deci şi al accesului la tehnologii eficiente din punct de vedere al protecţiei mediului;
   d) să coopereze în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnice şi să promoveze susţinerea şi dezvoltarea sistemelor de observare sistematică şi a bazei de date pentru a reduce incertitudinile legate de sistemul climatic, impactul negativ al schimbărilor climatice şi consecinţele economice şi sociale ale diferitelor strategii de răspuns, precum şi să promoveze dezvoltarea şi întărirea capacităţilor indigene şi a capabilităţii de a participa în cadrul eforturilor internaţionale şi interguvernamentale, programelor şi comunicărilor, observaţiilor sistematice şi de cercetare, luând în considerare art. 5 din convenţie;
   e) să coopereze şi să promoveze la nivel internaţional şi, dacă este cazul, folosind organismele existente, la dezvoltarea şi implementarea unor programe de educaţie şi instruire, inclusiv la întărirea capacităţii naţionale, în particular a capacităţilor umane şi instituţionale, şi la schimbul sau pregătirea personalului care să pregătească experţi în acest domeniu, în special pentru ţările în curs de dezvoltare, şi să faciliteze la nivel naţional conştientizarea publicului şi accesul acestuia la informaţia despre schimbările climatice. Mijloace potrivite trebuie dezvoltate pentru implementarea acestor activităţi prin organismele relevante ale convenţiei, luând în considerare art. 6 din convenţie;
   f) să includă în comunicările lor naţionale informaţii despre programe şi activităţi întreprinse în baza acestui articol, în conformitate cu deciziile relevante ale Conferinţei părţilor; şi
   g) să acorde întreaga consideraţie în implementarea în art. 4 paragraful 8 din convenţie a angajamentelor cuprinse în acest articol.

   ARTICOLUL 11
 
   1. În implementarea art. 10 părţile vor lua în considerare prevederile art. 4 paragrafele 4, 5, 7, 8 şi 9 din convenţie.
   2. În contextul implementării art. 4 paragraful 1 din convenţie în concordanţă cu prevederile art. 4 paragraful 3 şi ale art. 11 din convenţie şi prin capacitatea de operare a mecanismului financiar al entităţii sau entităţilor convenţiei, ţările părţi dezvoltate şi alte părţi dezvoltate incluse în anexa nr. II la convenţie vor trebui:
   a) să prevadă resurse financiare noi şi suplimentare pentru a acoperi costurile totale ale ţărilor părţi în curs de dezvoltare în promovarea implementării angajamentelor existente în art. 4 paragraful 1a) din convenţie, care sunt cuprinse în art. 10 lit. a); şi
   b) să prevadă, de asemenea, acele resurse financiare, inclusiv pentru transferul de tehnologie, necesare ţărilor părţi în curs de dezvoltare în scopul realizării costurilor totale suplimentare pentru promovarea implementării angajamentelor asumate în art. 4 paragraful 1 din convenţie, care sunt cuprinse în art. 10 şi care sunt acorduri între o ţară parte în curs de dezvoltare şi entitatea sau entităţile internaţionale la care se face referire în art. 11 din convenţie, în concordanţă cu acel articol. Implementarea angajamentelor existente va trebui să ţină seama de necesitatea circulaţiei adecvate şi previzibile a fondurilor şi de importanţa distribuţiei corespunzătoare pe ţări părţi dezvoltate. Liniile directoare ale entităţii sau entităţilor cu rol în operarea mecanismului financiar al Convenţiei, inclusiv cele agreate înaintea adoptării prezentului protocol, se vor aplica mutatis mutandis prevederilor acestui paragraf.
   3. Ţările părţi dezvoltate şi alte părţi dezvoltate menţionate în anexa nr. II la convenţie pot, de asemenea, furniza şi ţările părţi în curs de dezvoltare pot profita de resurse financiare pentru implementarea art. 10 prin canale bilaterale, regionale şi multilaterale.

   ARTICOLUL 12
 
   1. Prin prezenta se defineşte un mecanism de dezvoltare nepoluantă.
   2. Scopul acestui mecanism de dezvoltare nepoluantă va fi de asistare a părţilor neincluse în anexa nr. 1 în realizarea dezvoltării durabile, de a contribui la îndeplinirea obiectivelor finale ale convenţiei şi de a acorda asistenţă părţilor incluse în anexa nr. I în realizarea conformităţii cu angajamentele de limitare cuantificată şi de reducere a emisiilor stipulate în art. 3.
   3. În legătură cu mecanismul de dezvoltare nepoluantă:
   a) părţile neincluse în anexa nr. I vor beneficia de activităţile proiectului, având ca rezultat certificarea reducerilor de emisii cuantificate; şi
   b) părţile incluse în anexa nr. I pot folosi reducerile omologate de emisii din acele activităţi ale proiectului ce contribuie la conformarea cu o parte a angajamentelor de limitare cantitativă şi de reducere a emisiilor sub nivelul prevăzut în art. 3, astfel cum au fost determinate de Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la prezentul protocol.
   4. Mecanismul de dezvoltare nepoluantă va trebui să fie supus autorităţii şi conducerii Conferinţei părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol şi să fie supervizat de un comitet executiv al mecanismului de dezvoltare nepoluantă.
   5. Reducerile de emisii rezultate din activitatea fiecărui proiect vor fi omologate de entităţi operaţionale desemnate de Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol, pe bază de:
   a) participare voluntară aprobată de fiecare parte implicată;
   b) beneficii reale, măsurabile şi pe termen lung, în legătură cu minimizarea efectelor schimbării climatice; şi
   c) reduceri ale emisiilor care sunt suplimentare celor care pot surveni în absenţa activităţii omologate a proiectului.
   6. Mecanismul dezvoltării nepoluante va ajuta la aranjamentele financiare necesare ale activităţilor omologate ale proiectului.
   7. Conferinţa părţilor serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va trebui să elaboreze în prima sa sesiune modalităţi şi proceduri în scopul asigurării transparenţei şi eficienţei, al justificării prin bilanţ independent şi al verificării activităţilor proiectului.
   8. Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va trebui să asigure ca o parte din profitul provenit din activităţile omologate ale proiectului să fie folosită pentru acoperirea cheltuielilor administrative, precum şi la asistarea ţărilor părţi în curs de dezvoltare, care sunt în mod particular vulnerabile la efectele negative ale schimbărilor climatice, pentru realizarea costurilor adaptării.
   9. Participarea în cadrul mecanismului dezvoltării nepoluante incluse în activităţile menţionate în paragraful 3a) şi în achiziţia de reduceri omologate ale emisiilor poate implica entităţile private şi/sau publice, urmând să constituie subiectul oricărui ghid metodologic ce poate fi prevăzut de către comitetul executiv al mecanismului dezvoltării nepoluante.
   10. Reducerile omologate de emisii obţinute în perioada începând cu anul 2000 şi până la începutul primei perioade de obligaţii pot fi luate în considerare în realizarea angajamentelor în prima perioadă de obligaţii.

   ARTICOLUL 13
 
   1. Conferinţa părţilor, organul suprem al convenţiei, va trebui să servească drept reuniune a părţilor la acest protocol.
   2. Părţile la convenţie care nu sunt părţi la prezentul protocol pot participa ca observatori la dezbaterile oricărei sesiuni a Conferinţei părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol. Atunci când Conferinţa părţilor serveşte ca reuniune a părţilor la prezentul protocol deciziile luate sub auspiciile acestuia trebuie să fie luate doar de cei care sunt părţi la protocol.
   3. Când Conferinţa părţilor serveşte ca reuniune a părţilor la prezentul protocol orice membru al Biroului Conferinţei părţilor reprezentând o parte la convenţie, dar, la acea vreme, nereprezentând o parte la protocol, va fi înlocuit de un membru suplimentar ales de şi dintre părţile la protocol.
   4. Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la prezentul protocol va trebui să aibă în vedere revizuirea periodică a implementării acestuia şi să ia în timpul mandatului său deciziile necesare pentru promovarea implementării efective. Ea îşi va îndeplini funcţiile asumate la prezentul protocol şi va trebui:
   a) să evalueze, pe baza tuturor informaţiilor disponibile ce i s-au pus la dispoziţie în concordanţă cu prevederile prezentului protocol, implementarea acestuia de către părţi, efectele globale ale măsurilor adoptate în urma acestui protocol, în particular efectele de mediu, economice şi sociale, precum şi impactul lor cumulativ şi măsura în care s-a progresat în realizarea obiectivului convenţiei;
   b) să examineze în mod periodic obligaţiile părţilor la acest protocol, acordând întreaga atenţie oricărei treceri în revistă cerute de art. 4 paragraful 2d) şi de art. 7 paragraful 2 din convenţie, în lumina obiectivului convenţiei, experienţei obţinute în implementarea sa şi evoluţiei cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice, şi, în consecinţă, să considere şi să adopte rapoarte periodice privind implementarea acestui protocol;
   c) să promoveze şi să faciliteze schimbul de informaţii privind măsurile adoptate de părţi cu privire la schimbările climatice şi la efectele acestora, luând în considerare diferitele circumstanţe, responsabilităţi şi capacităţi ale părţilor şi, respectiv, obligaţiile ce le revin din prezentul protocol;
   d) să faciliteze, la cererea a două sau mai multe părţi, coordonarea măsurilor adoptate de către acestea cu privire la schimbările climatice şi efectele acestora, luând în considerare diferitele circumstanţe, responsabilităţi şi capacităţi ale părţilor şi, respectiv, obligaţiile ce le revin din acest protocol;
   e) să promoveze şi să ghideze, în concordanţă cu obiectivul convenţiei şi cu prevederile prezentului protocol, luând în totalitate în considerare deciziile relevante ale Conferinţei părţilor, dezvoltarea şi perfecţionarea periodică a metodologiilor comparabile pentru implementarea efectivă a protocolului, care să fie agreate de Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la protocol;
   f) să formuleze recomandări pentru orice chestiune necesară în vederea implementării acestui protocol;
   g) să caute să mobilizeze resurse financiare suplimentare în concordanţă cu art. 11 paragraful 2;
   h) să stabilească acele organe auxiliare care sunt necesare pentru implementarea acestui protocol;
   i) să caute şi să utilizeze, dacă este potrivit, serviciile, cooperarea şi informarea, furnizate de organizaţii internaţionale competente şi de comisiile interguvernamenale şi neguvernamentale; şi
   j) să exercite acele alte funcţiuni care pot fi cerute pentru implementarea acestui protocol şi să ia în considerare orice sarcină rezultând dintr-o decizie a Conferinţei părţilor.
   5. Regulile de procedură ale Conferinţei părţilor şi procedurile financiare ale convenţiei trebuie aplicate mutatis mutandis în cadrul acestui protocol, excepţie făcând cele decise prin consens de Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la prezentul protocol.
   6. Prima sesiune a Conferinţei părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va fi convocată de secretariat cu ocazia primei sesiuni a Conferinţei părţilor care este programată după data intrării în vigoare a acestuia. Sesiunile ordinare ulterioare ale Conferinţei părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la prezentul protocol se vor ţine în fiecare an şi simultan cu sesiunile ordinare ale Conferinţei părţilor, mai puţin cele decise de Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la prezentul protocol.
   7. Sesiunile extraordinare ale Conferinţei părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la prezentul protocol vor fi ţinute ori de câte ori se consideră necesar de către aceasta sau la cererea scrisă a uneia dintre părţi, specificând că timp de 6 luni de când secretariatul a comunicat solicitarea către părţi aceasta este sprijinită de cel puţin o treime din numărul lor.
   8. Naţiunile Unite, agenţiile sale specializate şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, precum şi orice stat membru de acum încolo sau observatori care nu sunt părţi la convenţie pot fi reprezentaţi la sesiunile Conferinţei părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol ca observatori. Orice organizaţie sau agenţie, naţională sau internaţională, guvernamentală sau neguvernamentală, care este calificată în problemele acoperite de acest protocol şi care a informat secretariatul despre intenţia sa de a fi reprezentată ca observator la o sesiune a Conferinţei părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la prezentul protocol, poate să fie admisă doar cu acordul a cel puţin o treime din numărul de voturi al părţilor. Admiterea şi participarea observatorilor trebuie să se supună regulilor de procedură, astfel cum este specificat în paragraful 5 de mai sus.

   ARTICOLUL 14
 
   1. Secretariatul stabilit prin art. 8 din convenţie va funcţiona ca secretariat al acestui protocol.
   2. Paragraful 2 al art. 8 din convenţie, privind funcţiile secretariatului, şi paragraful 3 al art. 8 din convenţie, privind aranjamentele făcute pentru funcţionarea secretariatului, trebuie aplicate mutatis mutandis în prezentul protocol. În plus secretariatul trebuie să îşi exercite funcţiile asumate în protocol.

   ARTICOLUL 15
 
   1. Organul Auxiliar pentru Consultanţă Ştiinţifică şi Tehnologică şi Organul Auxiliar pentru Implementare, stabilite prin art. 9 şi 10 din convenţie, vor servi ca organ auxiliar pentru consultanţă ştiinţifică şi tehnologică şi, respectiv, ca organ auxiliar pentru implementarea acestui protocol. Prevederile în legătură cu funcţionarea acestor două organe în cadrul convenţiei trebuie aplicate mutatis mutandis în acest protocol. Sesiunile reuniunilor organului auxiliar pentru implementarea prezentului protocol coincid cu reuniunile Organului Auxiliar pentru Consultanţă Ştiinţifică şi Tehnologică şi cele ale organului auxiliar pentru implementarea acestui protocol coincid cu reuniunile Organului Auxiliar pentru Consultanţă Ştiinţifică şi Tehnologică şi, respectiv, ale Organului Auxiliar pentru Implementare ale convenţiei.
   2. Părţile la convenţie, care nu sunt părţi la prezentul protocol, pot participa ca observatori la dezbaterile oricărei sesiuni a organelor auxiliare. Atunci când organele auxiliare servesc ca organe auxiliare pentru acest protocol deciziile cuprinse în acesta trebuie luate numai de cei care sunt părţi la protocol.
   3. Atunci când organele auxiliare stabilite prin art. 9 şi 10 din convenţie îşi exercită funcţiile cu privire la problemele referitoare la acest protocol, orice membru al Biroului acestor organe auxiliare reprezentând o parte la convenţie, dar la acea vreme nefiind parte la protocol, va fi înlocuit de un membru suplimentar ales de şi dintre părţile la acesta.

   ARTICOLUL 16
 
    Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va lua în considerare, cât mai curând posibil, aplicarea acestuia şi va modifica, dacă este cazul, procesul consultativ multilateral la care se face referire în art. 13 din convenţie, în lumina oricăror decizii relevante care pot fi luate de Conferinţa părţilor. Orice proces consultativ multilateral care poate fi aplicat prezentului protocol trebuie aplicat fără să prejudicieze procedurile şi mecanismele stabilite în concordanţă cu art. 18.

   ARTICOLUL 17
 
    Conferinţa părţilor va defini principiile relevante, modalităţile, regulile şi liniile directoare, în special pentru verificarea, raportarea şi contabilizarea comercializării emisiilor. Părţile incluse în anexa B pot participa la comercializarea emisiilor pentru scopurile îndeplinirii angajamentelor în baza art. 33 din convenţie. Orice asemenea comercializare va fi suplimentară acţiunilor interne care au ca scop îndeplinirea angajamentelor de limitare cantitativă şi de reducere a emisiilor în baza acestui articol.

   ARTICOLUL 18
 
    Conferinţa părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol va aproba în prima sa sesiune mecanisme şi proceduri potrivite şi efective pentru a determina şi a se adresa cazurilor de neconformare la prevederile prezentului protocol, inclusiv prin întocmirea unei liste indicatoare de consecinţe, ţinându-se seama de cauza, tipul, gradul şi frecvenţa neconformării. Orice proceduri şi mecanisme aprobate în baza prezentului articol, care ar putea genera consecinţe, vor fi adoptate pe calea unui amendament la prezentul protocol.

   ARTICOLUL 19
 
    Prevederile art. 14 din convenţie privind rezolvarea disputelor trebuie aplicate mutatis mutandis la prezentul protocol.

   ARTICOLUL 20
 
   1. Orice parte poate propune amendamente la prezentul protocol.
   2. Amendamentele la prezentul protocol vor fi adoptate la orice sesiune ordinară a Conferinţei părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la acest protocol. Textul oricărui amendament propus la acest protocol va fi comunicat părţilor de către secretariat cu cel puţin 6 luni înaintea reuniunii pentru care a fost propus spre adoptare. Secretariatul va comunica, de asemenea, textul oricăror amendamente propuse părţilor şi semnatarilor convenţiei şi, spre informare, depozitarului.
   3. Părţile vor face orice efort pentru a ajunge la o înţelegere prin consens referitoare la orice amendament propus la prezentul protocol. Dacă au fost epuizate toate eforturile pentru realizarea consensului şi dacă nu s-a ajuns la o înţelegere, amendamentul va trebui adoptat cu o majoritate de cel puţin trei pătrimi din totalul voturilor părţilor prezente şi cu drept de vot care participă la reuniune. Amendamentul adoptat va fi comunicat de secretariat depozitarului, care îl va transmite tuturor părţilor pentru acceptare.
   4. Instrumentele de acceptare în legătură cu un amendament vor trebui să fie depuse la depozitar. Un amendament adoptat în concordanţă cu paragraful 3 de mai sus trebuie să intre în vigoare, pentru acele părţi care l-au acceptat, în termen de 90 de zile de la data înregistrării la depozitar a unui instrument de acceptare de către cel puţin trei pătrimi din numărul părţilor la prezentul protocol.
   5. Amendamentul va intra în vigoare pentru orice altă parte în termen de 90 de zile de la data la care acea parte depune la depozitar instrumentele sale de acceptare a amendamentului menţionat.

   ARTICOLUL 21
 
   1. Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din acesta şi, cu excepţia cazurilor în care este în mod expres menţionat, o referire la acest protocol constituie în acelaşi timp o referire la orice anexă. Orice anexă adoptată după intrarea în vigoare a acestui protocol va fi limitată la liste, forme şi la orice alte materiale de natură descriptivă, care au caracter ştiinţific, tehnic, procedural sau administrativ.
   2. Orice parte poate face propuneri pentru o anexă la prezentul protocol şi poate propune amendamente la anexele la acesta.
   3. Anexele la prezentul protocol şi amendamentele la anexele la acesta trebuie adoptate într-o şedinţă ordinară a Conferinţei părţilor ce serveşte ca reuniune a părţilor la prezentul protocol. Textul oricărei anexe propuse sau al amendamentului la o anexă trebuie comunicat părţilor de către secretariat cu cel puţin 6 luni înaintea întâlnirii la care a fost propus spre adoptare. Secretariatul trebuie, de asemenea, să comunice textul oricărei anexe propuse sau al amendamentului la o anexă părţilor şi semnatarilor la Convenţie şi, spre informare, depozitarului.
   4. Părţile vor trebui să depună toate eforturile pentru a ajunge la consens în ceea ce priveşte orice anexă propusă sau amendament la o anexă. Dacă toate eforturile pentru realizarea consensului au fost epuizate şi nu s-a ajuns la o înţelegere, anexa sau amendamentul la anexă va fi adoptat, ca ultimă modalitate, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul voturilor părţilor prezente la întâlnire şi cu drept de vot. Anexa sau amendamentul la anexă adoptat va fi comunicat depozitarului de către secretariat, care îl va transmite tuturor părţilor pentru a obţine acceptul acestora.
   5. O anexă sau un amendament la o anexă, alta decât anexa A sau B, care a fost adoptat în concordanţă cu paragrafele 3 şi 4 de mai sus, va intra în vigoare pentru toate părţile la prezentul protocol în termen de 6 luni de la data comunicării de către depozitar acelor părţi spre adoptare sau amendare a anexei, cu excepţia acelor părţi care au notificat depozitarului, în scris, în acea perioadă, neacceptarea anexei sau amendamentului la anexă. Anexa sau amendamentul la anexă va intra în vigoare pentru părţile care îşi retrag notificarea de neacceptare în termen de 90 de zile de la data la care retractarea acestei notificări a fost primită de către depozitar.
   6. Dacă adoptarea unei anexe sau a unui amendament la o anexă implică un amendament la prezentul protocol, acea anexă sau amendament la anexă nu va intra în vigoare până când amendamentul respectiv la prezentul protocol nu intră în vigoare.
   7. Amendamentele la anexele A şi B la prezentul protocol trebuie să fie adoptate şi să intre în vigoare în concordanţă cu procedura prezentată în art. 20, care prevede că orice amendamente la anexa B trebuie să fie adoptate doar prin acordul scris al părţii implicate.

   ARTICOLUL 22
 
   1. Fiecare parte va avea dreptul la un vot, cu excepţia prevederilor paragrafului 2 de mai jos.
   2. Organizaţiile regionale de integrare economică, în măsura competenţei lor, trebuie să îşi exercite dreptul la vot cu un număr de voturi egal cu numărul statelor membre care sunt părţi la prezentul protocol. O astfel de organizaţie nu trebuie să îşi exercite dreptul la vot dacă vreunul dintre statele membre îşi exercită acest drept şi viceversa.

   ARTICOLUL 23
 
    Secretarul general al Naţiunilor Unite va trebui să fie depozitarul prezentului protocol.

   ARTICOLUL 24
 
   1. Prezentul protocol va fi deschis spre semnare şi va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării statelor şi organizaţiilor regionale de integrare economică, care sunt părţi la convenţie. El va trebui să fie deschis spre semnare la sediul Naţiunilor Unite din New York de la 16 martie 1998 până la 15 martie 1999. Prezentul protocol va fi deschis pentru aderare începând cu a doua zi de la data închiderii semnării. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare vor fi depuse la depozitar.
   2. Orice organizaţie regională de integrare economică care devine parte la prezentul protocol, în care nici un membru component nu este parte, va trebui să se supună tuturor obligaţiilor cuprinse în prezentul protocol. În cazul unor astfel de organizaţii, dacă unul sau mai multe state membre sunt părţi la protocol, organizaţia şi statele membre trebuie să decidă responsabilităţile ce le revin pentru îndeplinirea obligaţiilor cuprinse în prezentul protocol. În acest caz organizaţia şi statele sale membre nu sunt îndreptăţite să îşi exercite concomitent drepturile ce le revin din prezentul protocol.
   3. În instrumentele lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare organizaţiile regionale de integrare economică trebuie să declare limitele de competenţă în acord cu principiile ce guvernează acest protocol. Aceste organizaţii vor trebui, de asemenea, să informeze depozitarul, care va informa pe rând părţile cu privire la orice modificare substanţială în limita competenţei lor.

   ARTICOLUL 25
 
   1. Prezentul protocol intră în vigoare în a 90-a zi după data la care nu mai puţin de 55 de părţi la convenţie, încorporând şi părţile incluse în anexa nr. I care reprezintă în total cel puţin 55% din emisiile totale de bioxid de carbon pentru anul 1990 ale părţilor incluse în anexa nr. I, şi-au depus instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
   2. Pentru scopurile acestui articol emisiile totale de bioxid de carbon pentru anul 1990 ale părţilor incluse în anexa nr. I înseamnă cantitatea comunicată la sau după data adoptării prezentului protocol de către părţile incluse în anexa nr. I la primele lor comunicări naţionale, în conformitate cu art. 12 din convenţie.
   3. Pentru fiecare stat sau organizaţie regională de integrare economică ce ratifică, aderă sau aprobă prezentul protocol sau care aderă de aici încolo după ce condiţiile stipulate în paragraful 1 de mai sus pentru intrarea în vigoare au fost îndeplinite prezentul protocol intră în vigoare în a 90-a zi după data depunerii instrumentelor sale de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
   4. Pentru scopurile prezentului articol nici un instrument depus de o organizaţie regională de integrare economică nu trebuie să fie considerat ca suplimentar faţă de cele depuse de statele membre ale organizaţiei.

   ARTICOLUL 26
 
    Nu se admit rezerve la prezentul protocol.

   ARTICOLUL 27
 
   1. Oricând, după 3 ani de la data la care prezentul protocol a intrat în vigoare pentru o parte, acea parte poate să se retragă din acesta, adresând o notificare scrisă depozitarului.
   2. Orice astfel de retragere va trebui să aibă efect după expirarea unui an de la data înregistrării de către depozitar a notificării retragerii sau mai târziu, la data specificată în notificarea de retragere.
   3. Orice parte care se retrage din convenţie trebuie considerată, de asemenea, ca fiind retrasă şi din prezentul protocol.

   ARTICOLUL 28
 
    Originalul acestui protocol, al cărui text în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă este în egală măsură autentic, trebuie depus la secretarul general al Naţiunilor Unite.
    Adoptat la Kyoto la 11 decembrie 1997.
    Ca mărturie, subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi, au semnat prezentul protocol la datele indicate.

   ANEXA A

    Gaze cu efect de seră:
    Bioxid de carbon (CO2)
    Metan (CH4)
    Oxid azotos (N2O)
    Hidrofluorocarburi (HFCs)
    Perfluorocarburi (PFCs)
    Hexafluorură de sulf (SF6)

    Sectoare/categorii de surse
    Energie:
   - Arderea combustibililor
    Industrii energetice
    Industrii producătoare şi construcţii
    Transport
    Alte sectoare
    Altele
   - Scăpări de emisii de la combustibili
    Combustibili solizi
    Păcură şi gaze naturale
    Altele

    Procese industriale:
    Produse minerale
    Industria chimică
    Producţia metalelor
    Alte producţii
    Producere de halocarburi şi hexafluorură de sulf
    Altele

    Solvenţi şi alte produse
    Agricultură:
    Fermentaţie enterică
    Gestionarea îngrăşămintelor naturale
    Cultivarea orezului
    Soluri agricole
    Savane prescrise pentru a fi arse
    Arderea reziduurilor agricole în câmp
    Altele

    Deşeuri:
    Depozitarea deşeurilor solide în teren
    Manipularea apei uzate
    Incinerarea deşeurilor
    Altele

   ANEXA B
   
    Statul parte                 Angajament de limitare
──────────── cantitativă sau de reducere
(procentaj din anul sau
perioada de referinţă)

Australia .......................................................... 108
Austria ............................................................ 92
Belgia ............................................................. 92
Bulgaria*) ......................................................... 92
Canada ............................................................. 94
Croaţia*) .......................................................... 95
Republica Cehă*) ................................................... 92
Danemarca .......................................................... 92
Estonia*) .......................................................... 92
Comunitatea Europeană .............................................. 92
Finlanda ........................................................... 92
Franţa ............................................................. 92
Germania ........................................................... 92
Grecia ............................................................. 92
Ungaria*) .......................................................... 94
Islanda ............................................................ 110
Irlanda ............................................................ 92
Italia ............................................................. 92
Japonia ............................................................ 94
Letonia*) .......................................................... 92
Liechtenstein ...................................................... 92
Lituania*) ......................................................... 92
Luxemburg .......................................................... 92
Monaco ............................................................. 92
Olanda ............................................................. 92
Noua Zeelandă ...................................................... 100
Norvegia ........................................................... 101
Polonia*) .......................................................... 94
Portugalia ......................................................... 92
România*) .......................................................... 92
Federaţia Rusă*) ................................................... 100
Slovacia*) ......................................................... 92
Slovenia*) ......................................................... 92
Spania ............................................................. 92
Suedia ............................................................. 92
Elveţia ............................................................ 92
Ucraina*) .......................................................... 100
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord ................. 92
Statele Unite ale Americii ......................................... 93
__________
*) Ţară în curs de tranziţie spre o economie de piaţă.