Descriere

Solicitarea şi furnizarea informaţiei privind mediul se realizează în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, ratificată prin Legea nr. 86/2000 şi a prevederilor Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţia privind mediul, transpusă prin Hotărârea de Guvern nr. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

Legislaţia specifică în vigoare asigură publicului dreptul de acces la informaţia privind mediul deţinută de sau pentru autorităţile publice şi stabileşte condiţiile, termenii de bază şi modalităţile de exercitare a acestui drept.


Drepturi ale publicului:

  • Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau domiciliu, are acces la informaţia privind mediul deţinută de sau pentru o autoritate publică.
  • Autorităţile publice sunt obligate să pună la dispoziţia oricărui solicitant, la cererea acestuia, informaţia privind mediul deţinută de sau pentru ele, fără justificarea scopului în care aceasta informaţie a fost cerută.
  • Accesul la orice liste sau registre publice puse la dispoziţia publicului precum şi examinarea pe loc a informaţiei solicitate se face în mod gratuit, cu excepţia costurilor legate de necesitatea realizării de copii de pe documente dacă este cazul.
  • Orice persoană care nu este mulţumită de răspunsul primit la o cerere de furnizare a informaţiei privind mediul are dreptul să acţioneze astfel:

- plângere prealabilă adresată conducătorului autorităţii publice de la care aprimit răspunsul nesatisfăcător;


- cerere la instanţa de contencios administrativ competentă, dacă nu este mulţumit desoluţionarea plângerii prealabile.

Accesul la justiţie se face potrivit dispoziţiilor din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.


Cadrul legislativ:

  • Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în problemele de mediu (Convenţia de la Aarhus);
  • Hotărârea de Guvern nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publice;
  • Ordin nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului.