>

 Decizie număr 98/294/CE din 2010-07-29 10:55:00 privind introducerea pe pia?ă a porumbului modificat genetic (Lat. Zea mays linia MON 810), conform Directivei 90/220/CEE a ConsiliuluiCONSILIUL COMUNITĂ?ILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunită?ii Economice Europene,

având în vedere Directiva 90/220/CEE a Consiliului din 23 aprilie 1990 privind eliberarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic [1], modificată ultima dată de Directiva 97/35/CE [2] a Comisiei, în special articolul 13,

întrucât articolele 10-18 din Directiva 90/220/CEE prevăd o procedură comunitară care permite autorită?ilor competente ale unui stat membru să aprobe introducerea pe pia?ă a produselor care con?in sau constau din organisme modificate genetic;

întrucât o notificare privind introducerea pe pia?ă a unui asemenea produs a fost prezentată autorită?ilor competente din Fran?a;

întrucât autorită?ile competente din Fran?a au înaintat ulterior dosarul la Comisie cu un aviz favorabil;

întrucât autorită?ile competente ale altor state membre au ridicat obiec?ii cu privire la dosarul respectiv;

întrucât organismul de notificare a modificat ulterior etichetarea propusă în dosarul original, după cum urmează:

- se indică pe to?i sacii cu semin?e că ace?tia con?in semin?e de porumb ob?inut prin modificare genetică, în scopul de a permite ac?iunea unei toxine din Bacillus thuringiensis, care conferă porumbului rezisten?ă la insecte;

- se furnizează tuturor cumpărătorilor de asemenea semin?e un ghid tehnic, cuprinzând informa?ii exhaustive despre ob?inerea, ac?iunea ?i utilizarea semin?elor, inclusiv despre metodele biotehnologice folosite la ob?inerea lor ?i despre necesitatea aplicării metodelor de exploatare prescrise pentru a ob?ine rezisten?a la insecte;

- se informează comercian?ii europeni de cereale despre autorizarea liniei de porumb MON 810 ?i li se furnizează informa?ii complete despre produs;

- se informează comercian?ii interna?ionali de porumb, din ?ările în care linia de porumb MON 810 este autorizată, că acest porumb a fost autorizat pentru produc?ie, că a fost ob?inut folosindu-se tehnici de modificare genetică ?i că transporturile de semin?e pot con?ine semin?e modificate genetic;

- se informează comercian?ii interna?ionali ?i autorită?ile competente din ?ările exportatoare de porumb că orice declara?ie de înso?ire a transporturilor interna?ionale trebuie să respecte cerin?ele Directivei 90/220/CEE;

- se recomandă ca declara?iile de înso?ire a transporturilor interna?ionale să cuprindă formularea "poate con?ine semin?e modificate genetic";

întrucât organismul de notificare a definit o strategie de administrare cu scopul de a reduce la minimum dezvoltarea rezisten?ei insectelor ?i s-a angajat să informeze Comisia ?i/sau autorită?ile competente ale statelor membre despre rezultatele ob?inute în urma supravegherii acestui aspect;

întrucât, prin urmare, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Directiva 90/220/CEE, Comisiei i se cere să ia o decizie în conformitate cu procedura precizată la articolul 21 din directiva men?ionată;

întrucât Comisia a solicitat avizul comitetelor ?tiin?ifice competente, înfiin?ate prin Decizia Comisiei 97/579/CE [3], asupra acestui dosar; întrucât avizul a fost adoptat la 10 februarie 1998 de către Comitetul ?tiin?ific pentru plante, care a ajuns la concluzia că nu există motive să se presupună că introducerea pe pia?ă a produsului ar avea vreun efect nedorit asupra sănătă?ii umane sau asupra mediului;

întrucât Comisia, după examinarea fiecărei obiec?ii ridicate în temeiul Directivei 90/220/CEE, a informa?iilor prezentate la dosar ?i a avizului Comitetului ?tiin?ific pentru plante, a ajuns la concluzia că nu există motive să se presupună că introducerea în porumb a genei cryIA (b), care codifică pentru protec?ie împotriva insectelor, ar avea vreun efect nedorit asupra sănătă?ii umane sau asupra mediului;

întrucât articolul 11 alineatul (6) ?i articolul 16 alineatul (1) din Directiva 90/220/CEE prevăd măsuri de protec?ie suplimentare, în cazul în care devin disponibile noi informa?ii despre riscurile produsului;

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului creat în conformitate cu articolul 21 din Directiva 90/220/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Fără să aducă atingere altor dispozi?ii legale comunitare, în special Directivelor 66/402/CEE [4] ?i 70/457/CEE [5] ale Consiliului ?i Regulamentului (CE) nr. 258/97 [6] al Parlamentului European ?i al Consiliului, ?i sub rezerva alineatului (2) din prezentul articol, autorită?ile competente ale Fran?ei eliberează o aprobare pentru introducerea pe pia?ă a următorului produs, notificat de Monsanto Europe SA (ref. C/F/95/12-02):

liniile pure ?i hibrizii deriva?i din linia de porumb MON 810 con?inând gena cryIA (b) din Bacillus thuringiensis subspecia kurstaki, reglată cu promotorul amplificat 35S din virusul mozaic al conopidei, ?i un intron al genei care codifică proteina 70 din porumb pentru ?oc termic.

(2) Aprobarea este valabilă pentru orice organism derivat din încruci?area produsului cu orice varietate de porumb cultivată tradi?ional.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.