>

 Ordin număr 1205/2009 din 2010-07-29 13:00:00 pentru realizarea şi funcţionarea Registrului naţional privind locaţiile introducerii în mediu a organismelor modificate geneticVăzând Referatul de aprobare nr. 105.856/S.M. din 18 august 2009,

    în temeiul art. 72alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009, şi al art. 5alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,

 

    ministrul mediului emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului din subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în calitate de autoritate competentă, realizează şi asigură funcţionarea Registrului naţional privind locaţiile introducerii în mediu a organismelor modificate genetic, denumit în continuare Registrul.

    (2) Registrul reprezintă o bază de date, realizată în format electronic şi pe suport hârtie, care asigură evidenţa anuală a locaţiilor prevăzute la alin. (1). Registrul cuprinde următoarele secţiuni:

    a) secţiunea 1: datele privind locaţiile pentru introducerea deliberată în mediu, pentru testare, a organismelor modificate genetic;

    b) secţiunea a 2-a: datele privind locaţiile pentru introducerea deliberată în mediu, pentru cultivare comercială, a plantelor superioare modificate genetic.

    ART. 2

    (1) Informaţia inclusă în Registru în secţiunea 1 este conformă cu datele din autorizaţiile emise de către autoritatea competentă în baza cap. IIdin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009, şi cu datele transmise la autoritatea competentă de către notificatori/titularii autorizaţiilor.

    (2) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se referă la testarea plantelor superioare modificate genetic sau a unor organisme modificate genetic, altele decât plantele superioare modificate genetic.

    (3) Informaţia inclusă în Registru în secţiunea a 2-a se obţine de la autoritatea publică centrală pentru agricultură, care transmite autorităţii competente datele privind culturile de plante superioare modificate genetic, în conformitate cu prevederile art. 48alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009, precum şi de la titularul/reprezentantul titularului autorizaţiei de cultivare la nivel comunitar.

    ART. 3

    Includerea informaţiei în Registru şi gestionarea acesteia se realizează cu respectarea prevederilor referitoare la confidenţialitate, în conformitate cu prevederile art. 43din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009, şi ale legislaţiei privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

    ART. 4

    Instituţiile şi persoanele care furnizează datele pentru Registru răspund pentru veridicitatea datelor transmise, conform legii.

    ART. 5

    (1) Secţiunea 1 a Registrului conţine datele privind locaţiile pentru introducerea deliberată în mediu, pentru testare, a organismelor modificate genetic, prevăzute în anexa nr. 1.

    (2) Secţiunea a 2-a a Registrului conţine datele privind locaţiile pentru introducerea deliberată în mediu, pentru cultivare, a plantelor superioare modificate genetic, prevăzute în anexa nr. 2.

    (3) Conţinutul Registrului se adaptează în funcţie de evoluţia cerinţelor legislaţiei comunitare şi naţionale şi pe baza experienţei dobândite, precum şi ca urmare a modificărilor organizatorice/administrative survenite la nivel naţional.

    (4) Actualizarea Registrului se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe baza unei propuneri din partea autorităţii competente sau la iniţiativa autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

    ART. 6

    Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului asigură transmiterea unor informaţii specifice în legătură cu datele incluse în Registru către public, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi autorităţile implicate, inclusiv autorităţile comunitare şi ale statelor membre, la solicitarea acestora.

    ART. 7

    Formatul electronic al Registrului este pus la dispoziţia publicului prin afişare pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

    ART. 8

    Anexele nr. 1şi 2fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 9

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                               Ministrul mediului,

                                Nicolae Nemirschi

 

    Bucureşti, 16 septembrie 2009.

    Nr. 1.205.

 

    ANEXA 1

 

                                    DATELE

privind locaţiile pentru introducerea deliberată în mediu, pentru testare, a organismelor modificate genetic

 

    1. Anul/Numărul curent

    2. Informaţii privind titularul autorizaţiei:

    a) numele persoanei juridice

    b) adresa (sediul)

    c) numărul de înregistrare la registrul comerţului şi CUI

    3. Numărul şi data autorizaţiei privind testarea şi durata de valabilitate a acesteia

    4. Numărul notificării (numărul înscris în Registrul Comisiei Europene)

    5. Organismul modificat genetic:

    a) specia

    b) evenimentul de transformare

    c) codul unic de identificare*)

    d) alte date specifice

------------

    *) Codul unic de identificare este conform Regulamentului (CE) nr. 65/2004al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare şi alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic.

 

    6. Scopul introducerii deliberate (înregistrare în Catalogul oficial/performanţe agronomice/evaluarea riscului asupra mediului/testarea altor organisme modificate genetic decât plantele superioare modificate genetic/altele)

    7. Locaţiile (localitatea/judeţul)

    8. Suprafaţa (mp)

    9. Informaţii privind distanţele faţă de culturile convenţionale/culturile ecologice

    10. Numărul şi data acordului de import şi durata de valabilitate

    11. Raportul privind rezultatele introducerii în mediu

    12. Alte date relevante**)

------------

    **) În situaţia testării altor organisme modificate genetic decât plantele superioare modificate genetic.

 

    ANEXA 2

 

                                 DATELE

privind locaţiile pentru introducerea deliberată în mediu, pentru cultivare, a plantelor superioare modificate genetic

 

    1. Anul şi numărul curent

    2. Organismul modificat genetic:

    a) specia

    b) evenimentul de transformare

    c) codul unic de identificare*)

    d) alte date specifice

------------

    *) Codul unic de identificare este conform Regulamentului (CE) nr. 65/2004al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare şi alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic.

 

    3. Titularul autorizaţiei de cultivare comercială la nivel comunitar

    4. Informaţii privind operatorul economic cultivator:

    a) numele

    b) adresa (sediul, pentru persoane juridice, domiciliul, pentru persoane fizice)

    c) numărul de înregistrare la registrul comerţului şi CUI (pentru persoane juridice)/codul numeric personal (pentru persoane fizice)/altele

    5. Locaţiile (localitatea/judeţul)

    6. Suprafaţa cultivată (ha)

    7. Informaţii privind distanţele faţă de culturile convenţionale/culturile ecologice

    8. Informaţii din autorizaţia de cultivare comercială (durata de valabilitate, prevederi)

    9. Raportul de monitorizare transmis de către titularul autorizaţiei/date furnizate de alte instituţii sau autorităţi care asigură monitorizarea

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.