Înapoi

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Sistemul Național de Estimare a Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră – Direcția Schimbări Climatice, în data de 09.07.2019 - proba scrisă

ANUNŢ

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de  consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Sistemul Național de Estimare a Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră – Direcția Schimbări Climatice, în data de 09.07.2019 - proba scrisă.

 • Data şi ora probei interviu se vor afişa împreună cu rezultatele la proba scrisă

 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE, BIBLIOGRAFIA ȘI ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Sistemul Național de Estimare a Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră – Direcția Schimbări Climatice:

Funcţia publică de execuţie vacantă:

- consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Sistemul Național de Estimare a Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră – Direcția Schimbări Climatice.

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior: 

 • Condiţii generale – art.54 din Legea nr.188/1999 (r2),  cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializările: științele solului; horticultură; silvicultură; exploatări forestiere; ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice; inginerie și management forestier.

- limbi străine: limba engleză – nivel mediu;

- cunoștințe de operare / programare pe calculator: – cunoștințe operare și administrare sistem-nivel mediu.

- Limba engleză-nivel mediu: demonstrarea capacității se va face în contextul selecției dosarelor, urmare a includerii în acestea a unei dovezi (diplome, atestat, alte documente relevante) prin care să se certifice îndeplinirea cerinței.

- Cunoștințe în IT-nivel mediu: demonstrarea capacității se va face în contextul selecției dosarelor, urmare a includerii în acestea a unei dovezi (diplome, atestat, alte documente relevante) prin care să se certifice îndeplinirea cerinței.

- Vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Sistemul Național de Estimare a Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră – Direcția Schimbări Climatice Publice .

 

 1. Constituția României republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea de guvern nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE;
 6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei din 30 iunie 2014 privind structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea informațiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;
 7. Decizia nr . 529/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură;
 8. Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020;
 9. REGULAMENTUL (UE) 2018/1999 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;
 10. Regulamentul (UE) 2018/841 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013/UE; 
 11. REGULAMENTUL (UE) 2018/842 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 mai 2018 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013;
 12. Hotărârea de Guvern nr. 1570/2007 din 19 decembrie 2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto;
 13. Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1442/2014 privind aprobarea procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare și a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră;
 14.  Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1602/2014 pentru aprobarea Planului cu privire la asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC) Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră;
 15. Ordinul ministrului mediului nr. 1376/2008 privind aprobarea Procedurii de raportare a Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES), precum şi modalitatea de răspuns la observaţiile şi intrebările survenite în urma procesului de revizuire a INEGES;
 16. Ordinul ministrului mediului nr. 1474/2008 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea, arhivarea şi stocarea datelor specifice Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES);
 17. Liniile Directoare pentru Inventare Naţionale de Emisii de Gaze cu Efect de Seră elaborate de către Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice în anul 2006 (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories);
 18. Metode Suplimentare Revizuite şi Îndrumări privind Buna Practică Derivând din Protocolul de la Kyoto, elaborate de către Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice în anul 2013 (2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol);
 19. Suplimentul la Liniile Directoare pentru Inventare Naţionale de Emisii de Gaze cu Efect de Seră elaborate de către Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice în anul 2006, elaborat de către Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice în anul 2013: Zone Umede (2013 Supplement to the 2006 IPCC Guideliness for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands);
 20. Hotărârea de Guvern nr. 739/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020;

Atribuțiile prevăzute de fișa postului aferent funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior sunt:

 

 1. Realizează administrarea în condiţii optime a Sectorului Folosinta Terenurilor, Schimbarea Folosintei Terenurilor si Silvicultura (LULUCF) al Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES), în acord cu prevederile legislaţiei interne şi internaţionale relevante SNEEGES/INEGES:
  1. colectează, verifică și procesează datele și informațiile furnizate de către autorități și instituții publice din domeniu;
  2. implementează activitățile specifice estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu metodologiile relevante elaborate de către Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC);
  3. pregăteşte datele şi informaţiile necesare implementării analizei categoriilor cheie şi, respectiv, analizei incertitudinilor;
  4. implementează realizarea recalculărilor și îmbunătățirilor asociate, în funcţie de necesitate;
  5. implementează activităţile privind controlul calităţii (QC) şi, în funcţie de caz, implementează sau coordonează implementarea activităţilor privind asigurarea calităţii (QA);
  6. completează Tabelele în Formatul Comun de Raportare (CRF) urmare a introducerii în aplicaţia informatică „CRF Reporter” a tuturor datelor şi informaţiilor;
  7. elaborează Secţiunile relevante din Raportul la INEGES;
  8. asigură arhivarea şi stocarea datelor şi informaţiilor specifice;
  9. asigură accesul echipelor de specialişti revizuitori, incluzându-le pe cele în coordonarea Secretariatului Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) la datele şi informaţiile arhivate;
  10. comunică răspunsurile asociate solicitărilor de clarificări asupra SNEEGES/INEGES echipelor de specialişti revizuitori;
  11. analizează Rapoartele privind revizuirea individuală a INEGES elaborate de către echipele experţilor revizuitori în coordonarea Secretariatului UNFCCC şi alte raporte de revizuire, şi implementează măsuri de soluţionare a potenţialelor neconformităţi;
  12. elaborează şi prezintă superiorului ierarhic, anual, măsuri de îmbunătăţire a calităţii datelor şi informaţiilor relevante;
  13. asigură și/sau contribuie după caz la administrarea studiilor, colaborarea cu organizaţii terţe, precum şi la alte activităţi vizând îmbunătăţirea calităţii SNEEGES şi INEGES;
  14. se autoperfecţionează, inclusiv prin studierea cursurilor pentru dobândirea statutului de expert revizuitor administrate de către Secretariatul UNFCCC, şi, în funcţie de necesitate, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză;
 2.    Asigură buna desfăşurare a activităţilor cu caracter general specifice INEGES;

 

 1.     Implementează activităţi privind, în funcţie de caz, QC sau QA, având ca subiect unul sau mai

multe subsectoare din cadrul sau din afara sectorului în care i-au fost atribuite responsabilităţi,

subsectoare diferite de cele pe care le administrează.

 

 1. Asigură implementarea altor prevederi parte a legislaţiei privind SNEEGES;
 2. Elaborează rapoartele cerute prin legislaţia în domeniul SNEEGES, cu respectarea termenelor limită prevăzute, şi le transmite la Secretariatul Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, Comisia Europeanǎ şi la Agenţia Europeanǎ de Mediu;
 3. Participă la elaborarea capitolului “Schimbări Climatice” din Raportul anual privind Starea factorilor de Mediu (RSM), pentru domeniul specific de activitate;
 4. Colaborează cu alte compartimente din cadrul ANPM, departamentul omolog din cadrul Ministerului Mediului (MM), instituții și autorități publice care furnizează date pentru construirea INEGES;
 5. Participă la reuniuni pe domeniul de activitate, la nivel european și internațional;
 6. Asigură accesul publicului la informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 7. Îşi perfecţionează în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională;
 8. Îndeplineşte atribuţiile ce îi revin din funcţia publică pe care o deţine, precum şi atribuţiile ce îi sunt delegate;
 9. Păstrează secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 10. Rezolvă, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici,inclusiv  conducerea agenției, lucrările repartizate;
 11. Respectă întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor şi prezintă, în condiţiile legii, declaraţia de avere şi declaraţia de interese;
 12. Respectă normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 13. Respectǎ Regulamentul Intern al ANPM;
 14. Respectă prevederile privind situaţiile de urgenţă şi măsurile privindsecuritatea şi sănătatea în muncă (SSM)
 15. Îndeplineşte şi alte atribuții stabilite de Şeful de Serviciu/superiorii ierarhici ai Şefului de Serviciu/conducerea Agenţiei în limitele şi scopul postului.

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale  concursului organizat în data de 09.07.2019

 • Perioada/ locul depunerii dosarelor: 07.06-26.06.2019 / Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Selecţia dosarelor de concurs:  27.06-03.07.2019

          Data/ ora / locul desfăşurării concursului :

 • proba scrisă: 09.07.2019/ ora 10,00/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Data şi ora probei interviu se vor afişa împreună cu rezultatele la proba scrisă

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare - Model formular;

b) curriculum vitae, modelul comun European;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice - Model adeverinta;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia - Model declaratie.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail resurse­­_umane@anpm.ro.

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • adresă de corespondență: Splaiul Independenţei, nr. 294, corp clădire B, sector 6, Bucureşti;
 • telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53;
 • fax: (021)207.11.03, (021)207.11.18;
 • adresa de e-mail: resurse_umane@anpm.ro;