Înapoi

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Direcția Juridică, Resurse Umane, în perioada 15.10.2018 - proba scrisă și în data de 18.10.2018 - proba interviu.

ANUNŢ

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de  consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Direcția Juridică, Resurse Umane, în perioada 15.10.2018 - proba scrisă și în data de 18.10.2018 - proba interviu.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE, BIBLIOGRAFIA ȘI ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Direcția Juridică, Resurse Umane:

 

Funcţia publică de execuţie vacantă:

- consilier juridic, clasa I, grad profesional superior  la Direcția Juridică, Resurse Umane.

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior: 

 • Condiţii generale – art.54 din Legea nr.188/1999 (r2),  cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice :

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă „Științe juridice”, domeniul de licență „Drept”, specializarea „Drept”;

 

- Vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani.

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Direcția Juridică, Resurse Umane, din cadrul ANPM

 

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004, privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Constituția României;
 4. HG nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.134/2010, privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Participanții la procesul civil

Competența instanțelor judecătorești

Actele de procedură

Termenele procedurale

Procedura contencioasă;

 1.  Legea nr.554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Atribuțiile prevăzute de fișa postului aferent funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior sunt:

 

 1. asigură reprezentarea A.N.P.M. în faţa instanţelor de judecată, în baza împuternicirii preşedintelui A.N.P.M.;
 2. întocmeşte toate actele procedurale necesare apărării intereselor A.N.P.M. în vederea depunerii lor la instanţe;
 3. exercită căile de atac în dosarele în care este parte A.N.P.M.;
 4. în condiţiile legii şi ale regulamentelor A.N.P.M., avizează actele cu caracter juridic;
 5. asigură consultanţă de specialitate, întocmeşte opinii cu caracter juridic în legătură cu solicitările formulate în acest sens de către departamentele de specialitate din cadrul A.N.P.M.;
 6.  respectă secretul şi confidenţialitatea activităţii sale, în condiţiile legii;
 7.  comunică departamentelor de specialitate hotărârile judecătoreşti şi alte acte cu valoare de titlu executoriu în vederea punerii în executare;
 8. ţine evidenţa tuturor cauzelor în care asigură reprezentarea A.N.P.M., indiferent de calitatea procesuală;
 9. asigură asistenţa legală, informarea operativă şi periodică a conducerii A.N.P.M. în privinţa problemelor rezultate din litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătorești;
 10. formulează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, răspunsurile la plângerile prealabile, pe baza punctelor de vedere tehnice formulate şi comunicate de departamentele de specialitate;
 11.  întocmeşte rapoarte privind activitatea proprie;
 12. respectă legislația referitoare la sănatatea şi securitatea în muncă, precum şi pe cea referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor;
 13. are obligaţia respectării Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu al A.N.P.M., precum și a Regulamentului Intern;
 14. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite în scris sau verbal, în condiţiile legii, de către preşedintele A.N.P.M. sau de către conducerea Direcției Juridice, Resurse Umane;
 15. desfășoară activități de dezvoltare a sistemului de control managerial în cadrul Biroului Juridic, Contencios Administrativ.

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale  concursului organizat în perioada 15.10-18.10.2018

 • Perioada/ locul depunerii dosarelor: 13.09-02.10.2018 / Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Selecţia dosarelor de concurs:  în data de 03.10-09.10.2018

          Data/ ora / locul desfăşurării concursului :

 • proba scrisă: 15.10.2018/ ora 10,00/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • proba interviu: 18.10.2018/ ora 10,00/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare - Model formular;

b) curriculum vitae, modelul comun European;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice - Model adeverinta;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia - Model declaratie.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail resurse­­_umane@anpm.ro.

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • adresă de corespondență: Splaiul Independenţei, nr. 294, corp clădire B, sector 6, Bucureşti;
 • telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53;
 • fax: (021)207.11.03, (021)207.11.18;
 • adresa de e-mail: resurse_umane@anpm.ro;