Înapoi

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Laborator Aer - Direcția Laboratoare Naționale de Referință - Direcția Generală Monitorizare, în data de 04.03.2019 - proba scrisă

ANUNŢ

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de  consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Laborator Aer - Direcția Laboratoare Naționale de Referință - Direcția Generală Monitorizare, în data de 04.03.2019 - proba scrisă.

 • Data şi ora probei interviu se vor afişa împreună cu rezultatele la proba scrisă

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE, BIBLIOGRAFIA ȘI ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Laborator Aer-Direcția Laboratoare Naționale de Referință-Direcția Generală Monitorizare:

Funcţia publică de execuţie vacantă:

- consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Laborator Aer-Direcția Laboratoare Naționale de Referință-Direcția Generală Monitorizare

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant: 

 • Condiţii generale – art.54 din Legea nr.188/1999 (r2),  cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice :

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință: ,,chimie și inginerie chimic’’

- Vechime în specialitatea studiilor – fără vechime

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Laborator Aer - Direcția Laboratoare Naționale de Referință - Direcția Generală Monitorizare  din cadrul ANPM

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Constituția României;
 4. H.G nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.

 

Atribuțiile prevăzute de fișa postului aferent funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant sunt:

 

 1. Participă la prelevarea, pregătirea şi analiza probelor de aer prin metode cromatografice, spectrometrice, spectrofotometrice, fizico-chimice, având acces la toate echipamentele din cadrul laboratorului;
 2. Participă la verificarea debitelor prelevatoarelor de pulberi şi ale sistemelor de diluţie din staţiile aparţinând RNMCA sau din cadrul unităţilor teritoriale de calibrare, verificarea gazelor din butelii și verificarea analizoarelor de gaze inclusiv calibratorul de Oavând acces la toate echipamentele din cadrul laboratorului; elaborează procedurile de operare şi conexe pentru aceste verificări;
<>3.Participă la măsurarea poluanţilor atmosferici, în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea aerului înconjurător;
 • Participă la organizarea periodică a programelor naţionale de inter-calibrare a aparaturii de monitorizare automată din cadrul laboratoarelor de calitate a aerului aparţinând agenţiilor pentru protecţia mediului sau altor instituţii şi persoane juridice;
 • Participă la asigurarea trasabilității măsurătorilor automate în domeniul calităţii aerului la etaloanele şi standardele internaţionale;
 • Participă la verificarea tehnicilor de laborator disponibile la nivelul laboratoarelor APM şi respectiv la măsurarea debitelor și verificarea butelilor de gaze speciale din cadrul RNMCA;
 • Participă la elaborarea de informări, sinteze şi rapoarte către MM privind starea echipamentelor de laborator din RNMCA, în conformitatea cu prevederile OM 546/2008;
 • Participă la elaborarea de studii comparative la nivel naţional şi internaţional, la realizarea de programe şi proiecte la nivel naţional şi internaţional;
 • Participă la programe de instruire privind tehnicile noi de măsurare, a poluanţilor din aer, noile evoluţii în domeniul instrumentelor sau standardelor tehnice de măsurare;
 • Participă la campaniile de monitorizare a calităţii aerului;
 • Participă la analiza costurile determinărilor și la propunerea de tarife pentru prelevarea eşantioanelor şi efectuarea testelor pentru terţi de către laboratoarele aflate în subordinea autorităţilor pentru protecţia mediului;
 • Participă la elaborarea documentaţiei tehnice necesare contractării de servicii şi materiale necesare desfăşurării activităţii de laborator;
 • Participă la recepţionarea echipamentelor, lucrărilor, materialelor şi reactivilor necesari activităţii de laborator;
 • Poate prelua atribuții de responsabil/locțiitor pentru activități conform SR EN ISO/CEI 17025 (ex: responsabil monitorizare condiții de mediu etc.);
 • Ia toate măsurile ce se impun pentru buna funcţionare a aparaturii pe care o utilizează şi o gestionează, conform fişelor de magazie, precum şi pentru evitarea deteriorării acestora;
 • Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă și în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Participă la activităţile delegate de superiorii ierarhici, în calitate de reprezentant al ANPM;
 • Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu;
 • Rezolvă, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate;
 • Respectă normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 • Respectă Regulamentul Intern al ANPM;
 • Păstrează secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 • Respectă întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor şi de a prezenta, în condiţiile legii, declaraţia de avere;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei/şeful serviciului, în limitele şi în scopul fişei postului şi din sfera de activitate a laboratorului în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi pe cele ale funcţionarului public cu atribuţii similare din cadrul laboratorului, în cazul în care acesta se află în incapacitate temporară de muncă ori se află în concediu de odihnă.

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale  concursului organizat în data de 04.03.2019

 

 • Perioada/ locul depunerii dosarelor: 31.01.2019-19.02.2019 / Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Selecţia dosarelor de concurs:  în data de 20.02-26.02.2019

          Data/ ora / locul desfăşurării concursului :

 • proba scrisă: 04.03.2019/ ora 10,00/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Data şi ora probei interviu se vor afişa împreună cu rezultatele la proba scrisă

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare - Model formular;

b) curriculum vitae, modelul comun European;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice - Model adeverinta;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia - Model declaratie.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail resurse­­_umane@anpm.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • adresă de corespondență: Splaiul Independenţei, nr. 294, corp clădire B, sector 6, Bucureşti;
 • telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53;
 • fax: (021)207.11.03, (021)207.11.18;
 • adresa de e-mail: resurse_umane@anpm.ro.