Înapoi

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Proiecte, Relații Publice – Serviciul Dezvoltare Durabilă, Proiecte, Relații Publice, în data de 29.05.2019 - proba scrisă

ANUNŢ

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de  consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Proiecte, Relații Publice – Serviciul Dezvoltare Durabilă, Proiecte, Relații Publice, în data de 29.05.2019 - proba scrisă.

 

 • Data şi ora probei interviu se vor afişa împreună cu rezultatele la proba scrisă

 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE, BIBLIOGRAFIA ȘI ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Proiecte, Relații Publice – Serviciul Dezvoltare Durabilă, Proiecte, Relații Publice:

 

Funcţia publică de execuţie vacantă:

- consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Proiecte, Relații Publice – Serviciul Dezvoltare Durabilă, Proiecte, Relații Publice.

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior: 

 • Condiţii generale – art.54 din Legea nr.188/1999 (r2),  cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice :

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă .

 

- Vechime în specialitatea studiilor – minim 7  ani.

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Proiecte, Relații Publice - Serviciul Dezvoltare Durabilă, Proiecte, Relații Publice din cadrul ANPM

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Constituția României;
 4. H.G nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. H.G nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr.544  din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 8. O.G nr. 27/2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile prevăzute de fișa postului aferent funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior sunt:

 

1. cunoaşterea legislaţiei în domeniu şi a problematicii specifice Serviciului Dezvoltare Durabilă, Proiecte, Relaţii Publice;

2. actualizează permanent informaţiile de interes public postate pe site-ul ANPM;

3. pregăteşte, elaborează şi transmite răspunsurile privind: solicitările transmise conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, petiţiile/sesizările/reclamaţiile conform OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi al solicitărilor conform H.G nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, precum şi a celor venite din partea mass-media;

4. întocmeşte un raport semestrial pe baza căruia instituţia va analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor;

5. întocmeşte la solicitarea organismelor guvernamentale de specialitate, raportări privind informaţia publică de mediu şi/sau informaţiile de interes public;

6. asigură publicarea buletinului informativ al ANPM, care va cuprinde informaţiile de interes public;

7. colaborează şi participă la organizarea campaniilor de conştientizare şi educaţie ecologică, precum şi la organizarea campaniilor dedicate evenimentelor de mediu din agenda acţiunilor de mediu din cursul anului;

8. sprijină la realizarea documentaţiei specifice privind deplasările externe ale conducerii ANPM cât și ale conducătorilor din cadrul agențiilor subordonate, în vederea obţinerii aprobărilor de la toate ministerele şi autorităţile implicate;

9. ține evidenţa centralizată la nivel naţional a programelor şi proiectelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile şi se îngrijește de actualizarea permanentă a acesteia;

10. elaborează, împreună cu direcţiile de specialitate din ANPM, proiectele de acorduri, convenţii, protocoale şi alte înţelegeri în domeniul protecţiei mediului;

11. organizează simpozioane, colocvii, mese rotunde, schimburi de experienţă şi de documentaţii, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul ANPM şi Ministerul Mediului;

12. la solicitarea Ministerului Mediului, acordă asistenţă în elaborarea/negocierea convenţiilor şi/sau acordurilor bilaterale;

13. organizează vizitele oficiale ale reprezentanţilor organismelor şi organizaţiilor internaţionale care vizitează România la invitaţia conducerii ANPM şi sprijină acţiunile comune cu Ministerul Mediului/alte ministere implicate în aceste acţiuni;

14. asigură activitatea legată de înregistrarea documentelor în SDDPRP;

15. multiplică, selecţionează, păstrează şi arhivează documentele adresate ANPM, din domeniul specific de activitate;

16. procesează date şi informaţii primite de la toate compartimentele din ANPM, în vederea alcătuirii de informări şi/sau comunicate de presă, conform legislaţiei în vigoare;

17. transpune în formă publicistică informaţiile primite de la compartimentele de specialitate;

18. redactează materialele de presă, le supune spre aprobarea conducerii şi urmăreşte transmiterea lor în timp util;

19. asigură realizarea de broşuri sau materiale de prezentare necesare evenimentelor organizate de ANPM, sau evenimente la care participă reprezentanţi ai ANPM, conform bugetelor prevăzute;

20. întocmeşte şi diseminează zilnic Raportul de monitorizare a presei, în format electronic;

21. asigură gestionarea paginii oficiale de Facebook a ANPM şi a email-ului oficial al instituţiei (office@anpm.ro);

22. colaborează cu toate serviciile/direcţiile din cadrul ANPM;

23. participă la seminarii, twininguri, etc., în conformitate cu dispoziţiile conducerii ANPM;

24. îşi perfecţionează pregătirea profesională teoretică şi îşi însuşeşte deprinderile practice necesare exercitării unei funcţii publice;

25. îndeplineşte atribuţiile ce îi revin din funcţia publică pe care o deţine;

26. îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu;

27. respectă normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

28. respectă Regulamentul de Ordine Interioară al ANPM;

29. păstrează secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialităţile în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;

30. respectă întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor;

31. are obligaţia de a prezenta, în condiţiile legii, declaraţia de avere;

32. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea agenţiei în limitele şi scopul postului;

33. respectă prevederile privind PSI şi NTSM.

34. implementează și gestionează baza de date specifice domeniului de activitate –  Subsistem Management al Relației cu Cetățeanul (CRM), dezvoltată în cadrul Sistemului Integrat de Mediu.

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale  concursului organizat în data de 29.05.2019

 • Perioada/ locul depunerii dosarelor: 25.04-14.05.2019 / Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Selecţia dosarelor de concurs:  în data de 15.05-21.05.2019

          Data/ ora / locul desfăşurării concursului :

 • proba scrisă: 29.05.2019/ ora 10,00/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Data şi ora probei interviu se vor afişa împreună cu rezultatele la proba scrisă

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare - Model formular;

b) curriculum vitae, modelul comun European;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice - Model adeverinta;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia - Model declaratie.

     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail resurse­­_umane@anpm.ro.

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • adresă de corespondență: Splaiul Independenţei, nr. 294, corp clădire B, sector 6, Bucureşti;
 • telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53;
 • fax: (021)207.11.03, (021)207.11.18;
 • adresa de e-mail: resurse_umane@anpm.ro;