Înapoi

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate – Direcția Buget, Finanțe, Administrativ, din cadrul aparatului propriu în data de 09.07.2019 (proba scrisă)

ANUNŢ

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate – Direcția Buget, Finanțe, Administrativ, din cadrul aparatului propriu în data de 09.07.2019 (proba scrisă).

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE, BIBLIOGRAFIA ȘI ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate – Direcția Buget, Finanțe, Administrativ, organizat în data de 09.07.2019 (proba scrisă).

Funcţia publică de execuţie vacantă:

- consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate – Direcția Buget, Finanțe, Administrativ;

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent:

 • Condiții generale – art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2),  cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Condiţii specifice :
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în: specializarea “administratie publica” sau in domeniul de licență: „economie” ori „finante”;
 • vechime în specialitatea studiilor – 1 an.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la la Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate – Direcția Buget, Finanțe, Administrativ, din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului:

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Constituția României;
 4. H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 82/1991 –  Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 500/2002 privind privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI aferent funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent sunt:

1.Întocmirea lucrarilor cu privire la calculul salariilor in conformitate cu prevederile legale, pentru salariatii agentiei,

 2.Intregistrarea in statele de salarii a retinerilor pe baza de documente legale, a deciziilor de imputare, a contractelor de rate, a garatiilor materiale

3. Intocmirea documentelor privind alimentarea cardurilor de salarii

4. Intocmirea statelor de plata ale indemniztiilor pentru membrii comisiilor de concurs

5.Intocmirea si depunerea obligatiilor de plata a impozitelor si contributiilor datorare statului, la organele fiscale

6.Intocmirea ordinelor de plata privind taxele si contributiile datorate bugetului de stat

7.Eliberarea de adeverinte privind salariile (veniturile) realizate de salariatii agentiei.

8.întocmeste registrul de casă în lei şi valută, după caz;

9.verifica şi vizează deconturile de cheltuieli întocmite de salariaţii care s-au deplasat în interes de serviciu în ţară şi în străinătate şi urmăreşte decontarea în termen legal a avansurilor acordate în lei şi valută;

10.efectueaza prin trezorerie şi banci comerciale operatiuni de ridicare de numerar, depunere numerar, licitatii valutare,  depunere de ordine de plata, ridicare de extrase;

11.intocmeste monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor de personal ale ANPM;

12.îşi păstrează evidenţa propriilor lucrări;

13.îşi perfecţionează pregătirea profesională teoretică şi îşi însuşeşte deprinderile practice necesare exercitării unei funcţii publice;

14.participă la formele de pregătire organizate pentru funcţionarii publici;

15.colaborează cu organele de control ale Curţii de Conturi, punând la dispoziţie documentele supuse controlului şi întocmind situaţiile solicitate de acestea în timpul misiunilor ;

16.îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şeful serviciului, în limitele şi scopul postului.

17.obligaţia îndeplinirii cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea a îndatoririlor de serviciu;obligaţia îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin din funcţia publică pe care o deţine, precum şi a atribuţiilor ce îi sunt delegate;

18.obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate;

19.obligaţia respectării normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

20.respectarea Regulamentului de Ordine Interioară a ANPM;

21.obligaţia păstrării secretului de stat, secretului de serviciu, precum şi confidenţialităţilor în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;

22.obligaţia de a respecta întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor şi de a prezenta, în condiţiile legii, declaraţia de avere

23.Respecta prevederile privind situatiile de urgenta si masurile privind securitatea si sanatatea in munca (SSM).

24.Alte lucrari specifice

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale concursului organizat în data de 09.07.2019

 • Perioada/ locul depunerii dosarelor: 07.06–26.06.2019/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
 • Selecţia dosarelor de concurs: în perioada: 27.06–03.07.2019

Data / ora / locul desfăşurării concursului: proba scrisă: 09.07.2019 / ora 10:00 / Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti.

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată - Model formular;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice - Model adeverinta;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia - Model declaratie.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate care poate se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail resurse_umane@anpm.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • adresă de corespondență: Splaiul Independenţei, nr. 294, corp clădire B, sector 6, Bucureşti;
 • telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53;
 • fax: (021)207.11.03, 021)207.11.18;
 • adresa de e-mail: resurse_umane@anpm.ro;
 • persoană de contact: Mihaela Preda – consilier – Serviciul Resurse Umane – Direcția Juridică, Resurse Umane.