Înapoi

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ – Direcția Buget, Finanțe, Administrativ, din cadrul aparatului propriu în data de 22.07.2019 (proba scrisă)

ANUNŢ

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ – Direcția Buget, Finanțe, Administrativ, din cadrul aparatului propriu în data de 22.07.2019 (proba scrisă)

 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE, BIBLIOGRAFIA ȘI ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ – Direcția Buget, Finanțe, Administrativ

 

Funcţia publică de execuţie vacantă:

- consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ – Direcția Buget, Finanțe, Administrativ;

 

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior:

 

 • Condiții generale – art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2),  cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Condiţii specifice :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în: ramura de știință ”științe economice” sau specializarea ”administrație publică”;

            - vechime în specialitatea studiilor – 7 ani.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Achiziții, Investiții și Administrativ – Direcția Buget, Finanțe, Administrativ, din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului:

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Constituția României;
 4. H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. H.G. nr. 395/2016 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI aferent funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior sunt:

 

 1. solicită necesarul de achiziții pentru anul următor de la fiecare compartiment/serviciu/direcție din ANPM, centralizează acest necesar și face propuneri privind necesarul de credite pentru achiziții de produse, servicii și lucrări, cu ocazia întocmirii proiectului de buget anual previzionat;
 2. participă la elaborarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP), pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente/servicii/direcții din ANPM, pe coduri CPV, în conformitate cu prevederile bugetare și le supune avizării directorului DBFA și aprobării președintelui ANPM;
 3. efectuează modificări în PAAP prin introducerea de noi poziții sau modificarea celor existente, pe baza referatelor de necesitate primite și monitorizează permanent achizițiile efectuate conform PAAP aprobat;
 4. participă la elaborarea Strategiei de Contractare necesară în cadrul procedurilor de atribuire împreună cu compartimentele/serviciile/direcțiile de specialitate care au solicitat achiziția în cauză și care au participat la întocmirea specificațiilor tehnice/caietului de sarcini, o înaintează spre avizare directorului DBFA și o supune aprobării președintelui ANPM;
 5. întocmește draftul de decizie privind componența comisiei de evaluare sau negociere, după consultarea conducătorilor compartimentelor/serviciilor/direcțiilor din care fac parte persoanele propuse;
 6. participă în comisiile de evaluare și asigură activitatea de secretariat a comisiei, respectiv întocmirea proceselor verbale de deschidere/vizualizare a ofertelor, a proceselor verbale intermediare de evaluare, precum și a rapoartelor de atribuire;
 7. întocmește și transmite solicitări de oferte de preț către operatori economici, în vederea achiziției directe de produse, servicii sau lucrări, în urma solicitărilor compartimentelor/serviciilor/direcțiilor de specialitate prin referatul de necesitate fundamentat, și a specificațiilor tehnice/caietelor de sarcini transmise de acestea;
 8. elaborează, împreună cu compartimentul/serviciul/direcția de specialitate care a redactat caietul de sarcini, răspunsurile la solicitările de clarificări cu privire la documentația de atribuire, în etapa prealabilă depunerii de oferte, și asigură postarea acestora în SEAP;
 9. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire pentru procedurile de achiziţii publice;
 10. asigură publicarea anunţurilor/invitaţiilor de participare/atribuire în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) pentru procedurile organizate, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi publicarea documentaţiei de atribuire;
 11. înştiinţează Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), în vederea urmăririi şi verificării procesului de achiziţie publică, când este cazul;
 12. constituie și păstrează dosarul achiziției publice;
 13. asigură transmiterea de comunicări către ofertanţii participanţi a rezultatelor procedurilor de achiziţie publică;
 14. verifică specificațiile tehnice/caietele de sarcini aferente achiziţiilor, dacă acestea sunt elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 15. coordonează întreaga derulare a proceselor de achiziție publică pe care le desfășoară;
 16. asigură înregistrarea contestaţiilor şi comunicarea acestora către ofertanţi participanţi la procedura de achiziţie publică şi (CNSC);
 17. asigură transmiterea deciziei Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor asupra contestaţiei tuturor factorilor de drept;
 18. asigură restituirea garanţiei de participare la procedurile de achiziţie publică;
 19. întocmește și încheie contractele de achiziție publică, împreună cu Direcția Juridică și compartimentele/ serviciiile/direcțiile care au solicitat achiziția în cauză şi transmite prin adrese acestora copii de pe contracte pentru urmărirea derulării acestora și a modului de implementare, de care sunt direct răspunzătoare; în cazul în care nu sunt încheiate contracte, le aduce la cunoștință acestora detalii ale achiziției efectuate, pentru urmărirea derulării obiectului acesteia;
 20. înregistrează contractele în ordine cronologică și sistematică, completând Registrul de evidență a contractelor;
 21. în vederea întocmirii Documentului Constatator, solicită celorlalte compartimente/servicii/direcții din cadrul ANPM, transmiterea informațiilor privind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale;
 22. întocmește liste de investitii pentru ANPM şi agenţiile din subordine pe baza Notelor de fundamentare, în urma verificării acestora, când este cazul;
 23. întocmește fişa de monitorizare a programului de investiții pentru ANPM şi agenţiile din subordine şi o transmite către MM, când este cazul;
 24. întocmește şi transmite către MM, a rectificărilor bugetare, când este cazul;
 25. întocmește şi transmite către MM, a proiectului de buget ,,cheltuieli de capital,, pentru anul următor, când este cazul;
 26. întocmește documentele premergătoare eliberării autorizațiilor de construire necesare lucrărilor de execuții diverse in cadrul investițiilor, obținerea tuturor avizelor necesare execuției, când este cazul;
 27. participă în calitate de membru cooptat la recepțiile la terminare a lucrărilor si la recepțiile finale pentru lucrările executate in cadrul ANPM si agențiilor din subordine.
 28. participă la inventarierea anuală a patrimoniului unităţii şi la valorificarea acestuia;
 29. păstrează evidenţele propriilor lucrări;
 30. participă la formele de pregătire organizate pentru funcţionarii publici;
 31. colaborează cu organele de control ale Curţii de Conturi, punând la dispoziţie documentele supuse controlului şi întocmind situaţiile solicitate de acestea în timpul misiunilor;
 32. îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic, în limitele postului;
 33. îndeplinește cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu;
 34. îndeplinește atribuţiile ce îi revin din funcţia publică pe care o deţine, precum şi atribuţiile ce îi sunt delegate;
 35. rezolvă, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate;
 36. respectă normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 37. respectă Regulamentul de Ordine Interioară a ANPM;
 38. păstrează secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele,informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 39. respectă întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor şi prezintă, în condiţiile legii, a declaraţiei de avere;
 40. respectă prevederile privind situaţiile de urgenţă şi măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă (SSM).

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale concursului organizat în data de 22.07.2019

 • Perioada/locul depunerii dosarelor: 20.06 – 09.07.2019 /Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti;
 • Selecţia dosarelor de concurs: în data de 10 – 16.07.2019;
 • Data/ora /locul desfăşurării concursului:

- proba scrisă: 22.07.2019 /ora 10,00/Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti;

- data și ora probei interviu se vor afișa împreună cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarul de inscriere

         Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată - Model formular;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice - Model adeverinta;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia - Model declaratie.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate care poate se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail resurse_umane@anpm.ro.

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • adresă de corespondență: Splaiul Independenţei, nr. 294, corp clădire B, sector 6, Bucureşti;
 • telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53;
 • fax: (021)207.11.03, 021)207.11.18;
 • adresa de e-mail: resurse_umane@anpm.ro;
 • persoană de contact: Mihaela Preda – consilier – Serviciul Resurse Umane – Direcția Juridică, Resurse Umane.