Înapoi

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior, la sediul instituţiei, în data de 22.04.2019 – proba scrisă.

 

ANUNŢ

 

    Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior, la sediul instituţiei, în data de 22.04.2019 – proba scrisă.

  Data şi ora probei interviu se vor afişa împreună cu rezultatele la proba scrisă.

   Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute la art. 65, alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi;          

       Dosarele  de înscriere se pot depune la Serviciul Resurse Umane în perioada 21.03-09.04.2019, şi trebuie să conţină în mod obligatoriu:

  • formularul de înscriere eliberat de către Serviciul Resurse Umane - Direcţia Juridică, Resurse Umane;
  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de către Serviciul Resurse Umane - Direcţia Juridică, Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate.

   Prezentului anunţ anexăm bibliografia examenului de promovare în grad profesional imediat superior.

 

 

   Domeniul General

                                               Bibliografie

1.

 

Serviciul Protecția Naturii - Direcția Conservarea Naturii, Biodiversitate

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului Nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Constituția României.

2.

Serviciul Autorizări și Evaluare Impact

1.OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

3. HG 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;

4. OM 1798/2007, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordinul nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

6. Hotărârea Guvernului Nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

7.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

8.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Constituția României.