Înapoi

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de expert, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul Laborator Radioactivitate - Direcția Laboratoare Naționale de Referință, în data de 05.09.2017 (proba scrisă)

ANUNŢ

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de expert, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul Laborator Radioactivitate -  Direcția Laboratoare Naționale de Referință, în data de 05.09.2017 (proba scrisă).

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE ŞI BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de expert, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul Laborator Radioactivitate -  Direcția Laboratoare Naționale de Referință

Funcţia publică de execuţie temporar vacantă:

- expert, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul Laborator Radioactivitate -  Direcția Laboratoare Naționale de Referință

Conditii de participare pentru funcţia publică de execuţie temporar vacantă de expert, clasa I, grad profesional debutant:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licență: chimie, fizică sau inginerie chimică;
  • vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante expert, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul Laborator Radioactivitate -  Direcția Laboratoare Naționale de Referință, din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului:

 

  1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004  privind  Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
  4. Ordinul nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică;
  5. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modoficările și completările ulterioare.

 

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale  concursului organizat în data de

05.09.2017

 

- Perioada/ locul depunerii dosarelor: 26.07-04.08.2017 / Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti

- Selecţia dosarelor de concurs: în perioada: 07.08.2017

 

Data/ora /locul desfăşurării concursului:

•        proba scrisă: 05.09.2017/ora 10,00/Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti

•        data și locul susținerii interviului se vor comunica ulterior.

Dosarul de inscriere

            Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată  - Model formular;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013/- Model adeverinţă;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - Model declaraţie;
- declaraţia pe propria răspundere  conform art. 54 lit i) din Legea nr.188/1999 - Model declaraţie.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi la numerele de telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53.