Înapoi

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE PUZ – Zonă de locuințe și funcțiuni complementare” propus a fi amplasat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór, județul Covasna, Hosszú Árpád și coproprietarii

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE din 17.01.2020

 

Ca urmare a notificării adresate de Hosszú Árpád și coproprietarii cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. László Ferenc, nr. 2, bl. 3, sc. A, ap. 6, județul Covasna, privind ”PUZ – Zonă de locuințe și funcțiuni complementare” propus a fi amplasat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór, județul Covasna, înregistrată la APM Covasna cu nr. 7743/29.11.2019, în baza:

 • Art. 14 din OUG nr. 1/2017, privind înființarea Ministerului Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; HG nr. 19 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;
 • HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 • Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
 • Ord. 1052/2014 (*actualizat*) privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate;

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

Având în vedere următoarele:

- Adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Covasna nr. 9774/19.12.2019, înregistrată la APM Covasna cu nr. 8188/19.12.2019;

- prevederile Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole și Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Studiul de impact asupra confortului și sănătății populației întocmit de Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Regional de Sănătate Publică Iași;

- Notificare asistență de specialitate de sănătate publică nr. 5347/5324/06.11.2019, înregistrată la APM Covasna cu nr. 56/07.01.2020;

- punctul de vedere al Compartimentului Arii Protejate – A.P.M. Covasna conform căruia amplasamentul planului nu este situat în arie naturală protejată;

- consultarea autorităţilor publice participante în cadrul şedintei Comitetului Special Constituit din data de 16.01.2020, desfăşurată la sediul APM Covasna (proces-verbal ședință nr. 1/16.01.2020);

- lista de control etapă de încadrare SEA – Anexa F Ghid Generic privind evaluarea de mediu pentru planuri și programe;

 

în conformitate cu prevederile art. 5 alin (3) pct. a). corelat cu pct. c) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

-în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;

 

D e c i d e:

 

”PUZ – Zonă de locuințe și funcțiuni complementare” propus a fi amplasat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór, județul Covasna, are posibile efecte semnificative asupra mediului şi este necesară evaluarea de mediu.

 

Decizia APM Covasna de emitere a avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

 

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

            Amplasamentul este situat pe latura vestică a străzii Jókai Mór din municipiul Sfântu Gheorghe, la ieșirea spre localitatea Ilieni, și este compus din parcele de diferite dimensiuni ale unor proprietari  persoane fizice și juridice, majoritatea fără construcții. Terenurile cu folosința livadă sunt cuprinse atât în intravilan, cât și extravilan. Suprafața totală a parcelelor propuse pentru reglementare este de 106.050 mp, total zonă studiată 113.000 mp. În strada Jókai Mór există rețea de apă potabilă, energie electrică. Canalizarea menajeră nu este extinsă deocamdată în zonă.

            Se dorește realizarea unei singure zone funcționale: zonă de locuințe individuale individuale și funcțiuni complementare servicii nepoluante.

Bilant teritorial – situatia propusă:

 • Zonă de locuințe mici 88450 mp, 79%
 • Circulații carosabile și pietonale 15.500, 14%
 • Zone verzi de protecție 2100 mp 2%
 • Drumuri, zone verzi, canal existent 5350 5%

Indici de ocupare a terenului:

 • POT max. 35%
 • CUT max 1,05

Regimul de înălțime maxim: (S+)P+2

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele: se va integra în PUG Sfântu Gheorghe.

c) relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile: nu este cazul;

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: amplasamentul propus se află în zona de protecție sanitară de 1000 m a Fermei de creștere pui de carne nr. 3 Sfântu Gheorghe – instalație IPPC cu capacitatea de 302.400 (în 18 hale cu câte 16800 locuri) buc. pui carne/serie, reglementată de APM Covasna cu Autorizația Integrată de Mediu nr. 01/16.03.2018, fiind situată la o distanță de cca 572 m de aceasta; lipsa sistemului centralizat de canalizare în zonă;

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: nu este cazul;

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: efectele se vor produce pe toată perioada de funcționare a fermei avicole;

b) natura cumulativă a efectelor: nu este cazul;

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): potențial impact negativ asupra sănătății populației cauzat de apropierea fermei;

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): suprafață propusă pentru reglementare relativ mare 106.050 mp.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: nu este cazul.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv: nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: nu este cazul;

 

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunţurile titularului planului privind depunerea solicitării de emitere a avizului de mediu, publicate în ziarul Observatorul de Covasna din datele de 12.12.2019 și 16.12.2019;

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare a fost publicat pe pagina proprie de internet a APM Covasna http://apmcv.anpm.ro în data de 17.01.2020;

- Anunţul titularului planului privind decizia etapei de încadrare, publicat în .... din data de ....2020.

 

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie  a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Documentaţia care a stat la baza emiterii avizului de mediu a fost accesibilă publicului la sediul APM Covasna pe durata derulării procedurii şi pe adresa de internet http://apmcv.anpm.ro.

 

În conformitate cu prevederile HG nr.1076/2004 procedura va continua cu etapa de definitivare a proiectului de plan şi de realizare a raportului de mediu.

Parcurgerea etapei de definitivare a proiectului de plan şi de realizare a raportului de mediu se va realiza în conformitate cu prevederile Secţiunii a-2-a din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, conform prevederilor art. 14 din HG 1076/2004 titularul are obligaţia de a constitui un grup de lucru care are caracter nepermanent, fiind constituit special pentru acest plan. Activităţile grupului de lucru sunt cele stipulate în art. 16-19 din HG 1076/2004. Parcurgerea procedurii de definitivare a planului, constă în următoarele etape:

 1. Constituirea de către titular a unui grup de lucru alcătuit din :

a) reprezentanţi ai titularilor planului ;

b) reprezentanţii autorităţii competente pentru protecţia mediului – A.P.M. Covasna, reprezentanţii autorităţilor interesate de efectele implementării planului : Consiliul Judeţean Covasna, Primăria Sfântu Gheorghe, Administraţia Bazinală de Apă Olt - SGA Covasna,  Direcţia de Sănătate Publică Covasna, Direcția pentru Agricultură a Județului Covasna, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Covasna, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Covasna, Direcția Județeană pentru Cultură Covasna;

c) elaborator Raport de mediu – persoană fizică sau juridică atestată, experţi angajaţi, după caz în vederea analizării problemelor semnificative de mediu şi stabilirii măsurilor de prevenire, reducere, compensare, monitorizare a efectelor impactului asupra mediului pentru PUZ –ul analizat în scopul întocmirii Raportului de Mediu de către persoanele fizice şi juridice atestate. Şedinţele grupului de lucru vor fi organizate de către titularul planului la data şi locul stabilite de comun acord cu A.P.M. Covasna;

d) reprezentanții proprietarilor fermei nr. 3 – SC Banvit Foods SRL, după caz.

 1. Punctele de vedere exprimate în şedinţele grupului de lucru se vor consemna în procese verbale semnate de membrii grupului. Un exemplar al proceselor-verbale rămâne la APM Covasna.
 2. Titularul planului va prezenta grupului de lucru obiectivele specifice ale planului.
 3. Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului şi evoluţia acestuia în absenţa implementării planului, şi determină obiectivele de mediu relevante în raport de obiectivele specifice ale planului.
 4. Titularul planului va proiecta alternative posibile, luând în considerare obiectivele şi aria geografică a planului, problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului şi evoluţia acestuia în absenţa implementării planului precum şi obiectivele de mediu relevante şi le va aduce la cunoştinţa grupului de lucru.
 5. Grupul de lucru analizează modul în care alternativele propuse îndeplinesc obiectivele de mediu relevante pentru plan.
 6. Pe baza recomandărilor grupului de lucru, titularul planului va elabora detaliat alternativele care îndeplinesc obiectivele de mediu relevante.
 7. Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează efectele semnificative asupra mediului a alternativelor propuse de titularul, folosind criteriile prevazute in anexa nr. 1 la HG 1076/2004, şi stabilesc măsurile de prevenire, reducere, compensare şi monitorizare a efectelor semnificative ale impactului asupra mediului pentru fiecare alternativă a planului sau programului, facând recomandări în acest sens.
 8. Măsurile şi recomandările se aduc la cunoştinţa grupului de lucru.
 9. Titularul planului sau programului, luând în considerare informaţiile stabilite de persoanele atestate stabileşte şi prezintă grupului de lucru următoarele:

a) alternativa finală a planului sau programului;

b) măsurile de prevenire, reducere şi compensare a efectelor semnificative asupra mediului;

c) programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. Alternativa finală reprezintă proiectul de plan sau de program.

 1. Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului, precum şi programul de monitorizare şi întocmesc raportul de mediu. Conţinutul-cadru al raportului de mediu este cel prevazut în anexa nr. 2 la HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.
 2. După întocmirea raportului de mediu, recomandarile prevăzute în acesta se aduc la cunoştinţa grupului de lucru.
 3. În termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu, aveţi obligaţia de a-l transmite la A.P.M. Covasna în vederea continuării procedurii de reglementare a planului.

 

Conform prevederilor HG 1076/2004 aveţi obligaţia de a informa publicul în mass media asupra deciziei privind etapa de încadrare a planului în termen de 3 zile de la primirea acesteia. Dovada publicării în mass – media va fi înaintată la APM Covasna.

Prezentei decizii i se aplică prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ (*actualizată*).

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Neagu Gheorghe

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                         Întocmit,

        Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae                                                                         Ing. Farkas János