Decizie emitere autorizatie de mediu - PFA Gligor Ionel Damian

Decizie emitere autorizatie de mediu - SC Billa Romania SRL

Decizie emitere autorizatie de mediu - titular SC Switch Technology Gunter SRL

Decizie emitere autorizatie de mediu - SC Mineral SA, punct de lucru Zaries

Decizie emitere autorizatie de mediu - SC Mineral SA, punct de lucru Mihalt

Decizie emitere autorizatie de mediu - SC Trans Ruben SRL

Decizie emitere autorizatie de mediu - SC Altip SA

Decizie emitere autorizatie de mediu - titular Danciu Marioara "Albac" I.I.

Decizie emitere autorizatie de mediu - titular Onetiu Pavel Emil I.F.

Decizie emitere autorizatie de mediu - titular SC Mercur SRL