Acte necesare autorizatie integrata de mediu

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU – actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu informarea prealabila a agentiei nationale pentru protectia mediului, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii; autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator.
Categoriile de activitati industriale pentru care este necesara obtinerea autorizatiei integrate de mediu sunt prevazute in Legea nr. 278/2013, privind emisiile industriale

PROCEDURA

- Ordinul MAPAM 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat si complectat prin Ordinul MMGA nr.1158/2005.
- Ordinul MAPAM 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu

LEGISLATIE CURENTA
-OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobata prin Legea 265/2006.
-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
-Ordinul MAPAM 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat si complectat prin Ordinul MMGA nr.1158/2005.
-Ordinul MAPAM 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA EMITERII AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU

(1) In vederea obtinerii autorizatiei integrate de mediu titularii activitatilor/operatorii au obligatia sa depuna la sediul autoritatii judetene pentru protectia mediului urmatoarele:

a)formularul de solicitare, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 1;   b)raportul de amplasament, intocmit in conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 36/2004;

c)dovada publicarii anuntului privind depunerea solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu;

d)dovada achitarii tarifului pentru verificare/analiza preliminara a solicitarii depuse.

(2) Formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu si raportul de amplasament se depun in trei exemplare pe suport hartie si un exemplar pe suport electronic.

TAXE SI TARIFE

Tarifele se incaseaza de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului implicata, pe fiecare etapa de procedura.

Tarifele încasate pentru emiterea autorizaţiilor integrate de mediu către operatorii economici sunt prevăzute în OM.M.D.nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora.

Tarifele pentru eliberarea de informatii catre public, la cerere, prin copiere, in cadrul procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, sunt cele specificate de Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul, detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului.

(1) Cuantumul taxelor si tarifelor pentru emiterea autorizatiilor integrate de mediu se aplica conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Taxele se achita la Trezoreria Statului in contul Fondului pentru mediu, iar tarifele se incaseaza de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.

VALABILITATE - Potrivit OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului cu completările şi modificările ulterioare - Autorizatia de mediu este valabila 5 ani si autorizatia integrata de mediu este valabila 10 ani conf. art.16, alin (2)