Back

Cadru legislativ

Legislaţie-biodiversitate

HOTĂRÂREA nr. 685 din 25 mai 2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România (upload tot documentul)

ORDINUL nr. 1.358 din 6 august 2021 privind aprobarea Ghidului standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România, în cadrul proiectului "Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE", finanţat prin Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020 

 ORDINUL nr. 2.015 din 26 iulie 2022 privind aprobarea Listei roşii naţionale a speciilor de păsări din România, folosind criteriile IUCN, în cadrul Proiectului "Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE", finanţat prin Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020

ORDINUL nr. 1.822 din 6 octombrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate

LEGEA nr. 74 din 25 aprilie 2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate

ORDINUL nr. 1.423 din 16 iulie 2020 privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate

LEGEA nr. 246 din 10 noiembrie 2020 privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului

Ordonanţă de urgenţă Nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice

Directiva Consiliului Europei 92/43 CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale si a florei si faunei salbatice adoptata la 21 mai 1992

HG nr. 323 din 31 martie 2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

HG nr.971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

ORDIN nr.  2387/201 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, (include si Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 846 bis in afara abonamentului)

Hotărâre Nr. 1679 din 10 decembrie 2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor

Lege Nr. 191 din 16 aprilie 2002 Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice

Lege Nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic

Lege Nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul silvic

Lege nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Lege nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate

Lege Nr. 90 din 10 mai 2000 pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991

Legea Nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979

Legea Nr. 13 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979

Legea Nr. 5 din 25 ianuarie 1991 pentru aderarea României la Convenţia asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice

Legea Nr. 58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992

Legea Nr. 69 din 15 iulie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973

Legea Nr. 89 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995

Ordin nr. 1710 din 01/11/2007 privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional

Ordin Nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

Ordin Nr. 255 din 1 martie 2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră

Ordin Nr. 410 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA

     1182/2016

Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma

    1023/2016

Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0047 Hunedoara Timisana

   1224/2016

Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului Parcului Natural Lunca Muresului

  1191/2016

Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0370 Raul Mures intre Lipova si Paulis.

    1120/2016

Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0337 Padurea Neudorfului.

     1155/2016

Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Muresului si al ariilor naturale protejate conexe

     1184/2016
     Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000          ROSCI0298 Defileul Crisului Alb

    1181/2016

Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0015 Campia Crisului Alb si Crisului Negru si ariile naturale protejate conexe

   1180/2016

Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA014 Campia Cermeiului si ale ariilor naturale protejate conexe

   
   

LEGE

 

95/2016
Lege privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

HOTARARE GUVERN

 

997/2016
Hotarare privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate si privind modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA

 

1169/2017
Ordin pentru aprobarea nivelului de interventie in cazul speciilor de urs si lup, in interesul sanatatii si securitatii populatiei si in scopul prevenirii unor daune importante

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA

 

1078/2017
Ordin privind modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007, precum si pentru completarea Metodologiei de atribuire in administrare si custodie a ariilor naturale protejate

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA

 

428/2017
Ordin privind aprobarea cotelor de recolta pentru unele specii de fauna de interes cinegetic, la care vanatoarea este permisa, pentru perioada de vanatoare mai 2017-14 mai 2018.

LEGE

 

184/2017
Lege pentru modificarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

http://legislatie.just.ro/