Back

Zgomot ambiant

  1. HĂRŢI DE ZGOMOT

Legislaţie :

HOTARARE NR. 321 (r1)privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

 

   Art. 1. - (1) Prezenta hotarare abordeaza unitar, la nivel national, evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor daunatoare provocate de expunerea populatiei la zgomotul ambiant, inclusiv a disconfortului, prin implementarea progresiva a urmatoarelor masuri:

   a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartarii zgomotului cu metodele de evaluare prevazute in prezenta hotarare;

   b) asigurarea accesului publicului la informatiile cu privire la zgomotul ambiant si a efectelor sale;

   c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartarii zgomotului, a planurilor de actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, in special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte daunatoare asupra sanatatii umane si pentru a mentine nivelurile zgomotului ambiant in situatia in care acestea nu depasesc valorile limita stabilite conform art. 7 alin. (3) lit. b).

   (2) Prezenta hotarare stabileste cadrul general pentru dezvoltarea masurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, in special de vehiculele rutiere, feroviare si de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale, echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor si masinile industriale mobile.

   Art. 2. - (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica zgomotului ambiant la care este expusa populatia, in special in:

   a) zonele construite;

   b) parcurile, gradinile publice sau alte zone linistite dintr-o aglomerare;

   c) zonele linistite din spatii deschise;

   d) apropierea unitatilor de invatamant, a spitalelor si a altor cladiri si zone sensibile la zgomot.

   (2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica zgomotului generat de:

   a) persoana expusa;

   b) activitatile casnice;

   c) vecini;

   d) activitatile de la locul de munca si din interiorul mijloacelor de transport in comun;

   e) activitatile militare din zonele militare.

……………………………………………..

Hărţile strategice de zgomot şi Planurile de acţiune întocmite pentru Municipiul Arad le puteţi consulta  pe pagina WEB a Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro

 

 

 

  1. PLANURI DE ACŢIUNE

HOTARARE Nr. 1.260/2012
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 321/2005
privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant

 

"Art. 4. - (1) Autoritatile administratiei publice locale realizeaza cartarea zgomotului si elaboreaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune potrivit prevederilor prezentei hotarari, pentru aglomerarile si drumurile principale aflate in administrarea lor, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (7) si (8), si implementeaza masurile de reducere si gestionare a zgomotului cu respectarea termenelor care se mentioneaza in acest sens in planurile de actiune.
    (2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale prevad in bugetele proprii fondurile necesare pentru realizarea cartarii zgomotului si elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, pentru aglomerarile si drumurile judetene aflate in administrarea lor, prevazute in tabelele nr. 1 si 2 din anexa nr. 8, iar operatorii economici care administreaza aeroporturile principale, drumurile principale, cu exceptia drumurilor judetene, caile ferate principale, aeroporturile si porturile prevazute in tabelele nr. 2-6 din anexa nr. 8 asigura pentru acestea fondurile necesare pentru realizarea cartarii zgomotului si elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, dupa cum urmeaza:

   ........................................................
   b) incepand cu anul 2012, pentru toate aglomerarile, inclusiv pentru aeroporturile si porturile situate in interiorul acestora, precum si pentru drumurile principale si caile ferate principale.
   (3) Unitatile aflate sub autoritatea autoritatii publice centrale pentru transporturi, care au in administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare si portuare, realizeaza cartarea zgomotului si elaboreaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune, potrivit prevederilor prezentei hotarari, pentru drumurile principale, caile ferate principale, aeroporturile civile si porturile aflate in administrarea lor, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (7) si (8), si implementeaza masurile de reducere si gestionare a zgomotului cu respectarea termenelor care se mentioneaza in acest sens in planurile de actiune

   ............................................................................
   (5) Autoritatile administratiei publice si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea hartilor strategice de zgomot au obligatia de a transmite autoritatilor pentru protectia mediului urmatoarele:

   a) fiecare harta strategica de zgomot care arata situatia anului calendaristic precedent, pe suport electronic in format .shp;
   b) un raport care sa mentioneze datele de intrare utilizate in procesul de cartare a zgomotului in vederea realizarii hartilor strategice de zgomot, precum si calitatea, acuratetea, modul de utilizare si sursa acestora, pe format hartie si pe suport electronic in format .doc;
   c) un raport care sa contina toate datele obtinute in urma realizarii fiecarei harti strategice de zgomot si prezentate potrivit prevederilor anexei nr. 7, pe format hartie si pe suport electronic in format .doc;
   d) un raport care sa contina o prezentare a evaluarii rezultatelor obtinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare harta strategica de zgomot in parte, pe format hartie si pe suport electronic in format .doc.
   (6) Autoritatile administratiei publice si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea planurilor de actiune au obligatia de a transmite autoritatilor pentru protectia mediului urmatoarele:

   a) planurile de actiune elaborate potrivit prevederilor prezentei hotarari, pe format hartie si pe suport electronic in format .doc;
   b) orice alta informatie suplimentara solicitata de acestea cu privire la modul de elaborare a planurilor de actiune si cu privire la continutul acestora."
   3. La articolul 4, alineatele (9)-(15), (18), (20), (22) si (23) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "(9) Autoritatile administratiei publice si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea hartilor strategice de zgomot au obligatia de a transmite catre autoritatile pentru protectia mediului, din 5 in 5 ani, incepand cu termenul prevazut la alin. (7), toate hartile strategice de zgomot si rapoartele prevazute la alin. (5).
   (10) Autoritatile administratiei publice si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea planurilor de actiune au obligatia de a transmite catre autoritatile pentru protectia mediului, din 5 in 5 ani, incepand cu termenul prevazut la alin. (8), toate planurile de actiune prevazute la alin. (6) lit. a).
   (11) Autoritatile administratiei publice si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune pun la dispozitia autoritatilor pentru protectia mediului, la solicitarea acestora, toate datele utilizate la elaborarea acestora.
   (12) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1), unitatile prevazute la alin. (3) si operatorii economici prevazuti la alin. (29) au obligatia sa indeplineasca procedura de participare si consultare a publicului potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) sau (9), dupa caz, iar la aceasta procedura participa si reprezentantul desemnat al autoritatii pentru protectia mediului, in calitate de observator.
   (13) Masurile prevazute la art. 11 alin. (3) se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si de catre unitatile prevazute la alin. (3), pentru domeniul lor de competenta, precum si de catre operatorii economici care administreaza aeroporturile prevazute in tabelul nr. 5 din anexa nr. 8 sau care administreaza amplasamentele industriale pentru care se realizeaza harti strategice de zgomot si planuri de actiune, pentru domeniul lor de competenta, tinandu-se seama de urmatoarele:

   a) identificarea masurilor in cadrul procesului de elaborare a planurilor de actiune care se supun procedurii de participare si consultare a publicului potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) sau (9), dupa caz;
   b) daca aceste masuri sunt stabilite de catre unul sau mai multi operatori economici in urma externalizarii serviciului de elaborare a planurilor de actiune, atunci acestia trebuie sa fie inscrisi in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului conform Ordinului ministrului mediului nr. 1.026/2009 privind aprobarea conditiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si studiului de evaluare adecvata, cel putin pentru elaborarea Raportului de mediu (RM), Raportului privind impactul asupra mediului (RIM), Bilantului de mediu (BM) si Raportului de amplasament (RA).
   (14) La elaborarea si/sau revizuirea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, autoritatile administratiei publice si operatorii economici care au in responsabilitate realizarea acestora au obligatia de a respecta prevederile actelor normative prevazute la art. 7 alin. (3) lit. a)-d).
   (15) Aglomerarile, drumurile principale, caile ferate principale, aeroporturile si aeroporturile mari, precum si porturile maritime si/sau fluviale pentru care trebuie raportate la Comisia Europeana hartile strategice de zgomot si datele aferente acestora pana la data de 30 decembrie 2012 si planurile de actiune aferente pana la data de 18 ianuarie 2013 sunt prevazute in anexa nr. 8

   .........................................................................