Back

Legislatie

http://www.anpm.ro/cadru-legislativ2

PROTECŢIA NATURII

DIRECTIVE

Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, şi a speciilor de floră şi faună sălbatică modificată de Directiva 97/62/CE

Directiva Consiliului 79/409/CEE privind conservarea speciilor de păsări sălbatice modificată de Directiva 91/244/C, Directiva 94/24/CE, Directiva 97/49/CE

Directiva Consiliului 83/129/CEE privind importul în statele membre a pieilor de pui de focă şi a produselor derivate din acestea modificată de Directiva Consiliului 89/370/CEE

Directiva Consiliului 99/22/CE privind grădinile zoologice

 

REGULAMENTE

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică prin reglementarea comerţului în acest domeniu modificat de:  Regulamentul (CE) nr. 2307/97, Regulamentul (CE) nr. 2214/98, Regulamentul (CE) nr. 1476/99, Regulamentul (CE) nr. 2724/2000, Regulamentul (CE) nr. 1579/2001, Regulamentul (CE) nr. 2476/2001, Regulamentul (CE) nr. 1497/2003) Regulamentul (UE) 2016/2029 al Comisiei din 10 noiembrie 2016

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 348/81 privind regulile comune pentru importul produselor din balene sau din alte cetacee

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3254/91 privind interzicerea utilizării capcanelor de picior

Regulamentul Consiliului (CE) 349/2003 de suspendare a introduceri în Comunitate de exemplare care aparţin de anumite specii de floră şi faună sălbatică

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1091/94 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3528/86 privind protecţia pădurilor Comunităţii împotriva poluării atmosferice

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2278/99 de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3528/86 privind protecţia pădurilor din Comunitate împotriva poluării atmosferice

Regulamentul (CE) NR. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea

CONVENŢII

•            Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna, la 19.09.1979 (Convenţia Berna );

•            Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979 (Convenţia Bonn );

•            Convenţia privind accesul publicului la informaţii adoptată la Aarhus în data de 25.06.1998 (Convenţia Aarhus );

•            Convenţia privind zonele umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, semnată la Ramsar, 2.02.1971;

•            Convenţia europeană a peisajelor semnată la Florenţa 20.10.2000 (Convenţia Florenţa )

•            Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african - eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995;

 

Legislaţia specifică

•             Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

•            Lege nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice

•             Lege Nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul silvic

•            Legea nr.5/1991 pentru aderarea României la Convenţia privind zonele umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice;

•            Legea nr.13/1993 privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979;

•            Legea nr.69/1994 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind commertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973;

•            Legea nr.58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

•            Legea nr.13/1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979;

•            Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a III-a – zone protejate;

•            Legea nr.89/2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african - eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995;

•            Legea nr.90/2000 pentru aderarea României la Acordului privind conservarea liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991;

•            Legea nr.91/2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24 noiembrie 1996;

•            Legea nr.86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul publicului la informaţii participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu semnată la Aarhus în data de 25.06.1998;

•            Legea nr.622/2001 pentru ratificarea Actului final al negocierilor dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană de adoptare a Acordului privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles la 9 octombrie 2000, şi a Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului;

•            Legea nr.191/2002 privind Grădinile Zoologice şi acvariile publice;

•             Legea nr. 24/2007 republicată, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

•            Legea nr.451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20.10.2000;

•            Legea nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului;

•            Legea nr.389/2006 pentru ratificarea Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003;

•            Legea nr.407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic;

•              Legea 249/2013 pentru modificarea OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului.

•            Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin •  •              Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

•            O.U.G. nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

•            O.U.G. nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

•            H.G. nr.230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora;

•            H.G. nr.2151/2004 privind instituirea regimului de arii naturale protejate pentru noi zone;

•            H.G. nr.1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;

•            H.G. nr.1586/2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de importanţă internaţională;

•            H.G. nr.1529/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora;

•            H.G. nr.1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate;

•            HG 971/2011  pentru modificarea si completarea  H.G. nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

•             Hotărâre Nr. 1679 din 10 decembrie 2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor

•             Ordinul 1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu

•             Ordin nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

•            O.M. nr.552/2003 privind zonarea interioară a parcurilor naţionale şi naturale;

•            O.M. nr.207/2006 privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare al acestuia;

•            Ordin nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile  nr.1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

•            O.M. nr.755/2007 privind aprobarea modelului fişei de evidenţă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui acvariu public, precum şi a Registrului naţional al grădinilor zoologice şi acvariilor publice;

•            O.M. nr.255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră;

•            O.M. nr.1710/2007 privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional.

•            Ordin nr. 203 din 5 martie 2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică

•            Ordin nr. 1052 din 03 iulie 2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate

•             Ordin Nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

•            Ordin nr. 410 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora

•            O.U.G. nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195_2005 privind protecţia mediului

•             HG Nr. 1217 din 2 decembrie 2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa

•             HG nr. 1066 din 20 octombrie 2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată asupra unor zone din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" şi încadrarea acestora în categoria rezervaţiilor ştiinţifice

•             HG nr. 323 din 31 martie 2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

 

 

 

 

BIOSECURITATE

 DIRECTIVE

Directiva 2009/41/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 6 mai 2009 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic

Directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic si de abrogare a Directivei 90/220/CEE

Decizia Comisiei nr.98/294 privind introducerea pe pia?ă a porumbului modificat genetic (Lat. Zea mays linia MON 810)

 

REGULAMENTE

Regulamentul (CE) NR. 1946/2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic

Regulamentul (CE) NR. 1830/2003 privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si trasabilitatea produselor destinate alimentatiei umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, si de modificare a Directivei 2001/18/CE

Regulamentul (CE) NR. 1829/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic

 

Legislaţie specifică

•            OUG 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a OMG

•            OUG 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic

•            HG 497/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al

•             Ordinul 55/2007 pentru înfiinţarea Registrului naţional al informaţiei cu privire la modificările genetice din organismele modificate genetic şi transmiterea informaţiei către Comisia Europeană

•            HG 173/2006 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din organisme modificate genetic

•            HG 256/2006 privind hrana pentru animale şi alimentele modificate genetic

•            Ordinul nr. 730/2006  pentru aprobarea radierii soiurilor de soia modificate genetic din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

•            Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

•            OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului 

•            Ordin nr. 1295/ 2005 pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă

•            Ordinul nr. 838/2005, pentru aprobarea Îndrumarului privind aplicarea anexei nr. 12 "Planul de monitoring" la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002

•            Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002

•            Ordinul nr. 923/2005, privind aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, ca atare sau în produse

•            Ordinul nr. 606/2005, privind aprobarea Formularului pentru prezentarea rezultatelor introducerii deliberate în mediu a plantelor superioare modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă

•            Legea nr. 59/11.03.2003, pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia privind diversitatea biologica, semnata la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro, adoptat la Montreal la 29.01.2000, M.Of. 192/26.03.2003

•            Legea nr. 58/13.07.1994, pentru ratificarea Conventiei privind Diversitatea Biologica, M.Of. 199/2.08.1994

•             ORDIN Nr. 1718 din 16 decembrie 2009 pentru aprobarea formatului autorizaţiei şi al acordului de import privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă

•           Ordin Nr. 1205 din 16 septembrie 2009 pentru realizarea şi funcţionarea Registrului naţional privind locaţiile introducerii în mediu a organismelor modificate genetic

•           Ordin Nr. 1104 din 18 august 2009 pentru aprobarea modelului autorizaţiei privind activităţile de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic

•           Ordin Nr. 149 din 21 iunie 2010 privind comercializarea seminţelor de cereal

•           Ordin Nr. 973 din 21 august 2008 privind înfiinţarea Registrului activităţilor de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate geneticsănătăţii umane, datorate introducerii deliberate în mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic

•           Ordin Nr. 98 din 25 ianuarie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitate Biologică

•           Ordin Nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora

•           Legea nr. 266/15.05.2002, privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante, M.Of. 343/23.05.2002

•           Legea nr. 86/10.05.2000, pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, M.Of 224/22.05.2000.

•           LEGE Nr. 110 din 18 aprilie 2013 pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya - Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)

•         ORDIN Nr. 1160/2902 din 29 iulie 2010 pentru aprobarea Procedurii de control privind importul, exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic

•         Ordinul 61 din 26 martie 2012 (Ordinul 61/2012) privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante modificate genetic şi măsuri pentru asigurarea coexistenţei plantelor modificate genetic cu cele convenţionale şi ecologice

•         Ordin Nr. 1829 din 21 noiembrie 2007 pentru aprobarea Îndrumarului privind evaluarea riscurilor asupra mediului şi sănătăţii umane, datorate introducerii deliberate în mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic

•         Ordin Nr. 950/2012 privind constituirea Comisiei pentru Securitate Biologica si stabilirea cuantumului indemnizatiilor pentru membrii acesteia si pentru expertii reprezentand colaboratori externi ai Comisiei pentru Securitate Biologica