Acord de mediu

ACORDUL DE MEDIU - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) este cerută de DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, (Directiva EIA). Această Directivă este transpusă prin LEGEA nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice sau private asupra mediului.

Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) constă în:

 • Procedura de evaluare a impactului asupra mediului integrează, după caz, evaluarea adecvată asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, evaluarea posibilelor efecte ale emisiilor industriale, evaluarea pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase precum și evaluarea impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectele care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele.
 • Evaluarea inițială a solicitării de realizează pentru încadrarea în anexele 1 sau 2 la Legea nr. 292/2018 (evaluarea de impact asupra mediului); sub incidența art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,  aprobată  cu modificări şi completări  prin Legea 49/2011; sub incidența art. 48 și art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare (posibil impact asupra corpurilor de apă)
 • parcurgerea etapelor ce au ca obiect stabilirea necesităţii supunerii unui proiect evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate a impactului asupra ariilor naturale protejate, evaluării impactului asupra corpurilor de apă
 • evaluarea impactului asupra mediului care poate include evaluarea adecvată a impactului asupra ariilor naturale protejate și/sau evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, precum și evaluarea posibilelor efecte ale emisiilor industriale, respectiv evaluarea pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
 • consultarea publicului în toate etapele evaluării de impact și a autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului;
 • luarea în considerare a raportului evaluării impactului asupra mediului şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional;
 • luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu;
 • asigurarea informării asupra deciziilor luate în toate etapele decizionale.

Acordul de mediu/decizia de încadrare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada de realizare a proiectului.

Pentru proiectele prevăzute de Legea 292/2018 este interzisă realizarea acestora fără obţinerea deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare

Pentru proiectele prevăzute de Legea 292/2018 este interzisă emiterea deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu, respectiv a aprobării de dezvoltare pentru lucrări de investiții inițiate sau realizate.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu/deciziei etapei de încadrare sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea acordului de mediu/deciziei etapei de încadrare sau necesitatea revizuirii/actualizării acestuia, informând titularul cu privire la această decizie.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac  obiectul notificării.

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a acordului de mediu sunt prevăzute în Anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă este stabilită prin procedura specifică. 

Actele necesare la depunerea solicitării de acord de mediu:

 • notificare privind intenția de realizare a proiectului, conform Anexa 5A
 • certificat de urbanism emis în condițiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții(copie);
 • plan de situaţie anexa la certificatul de urbanism (copie);
 • plan de încadrare în zonă (copie);
 • dovada plăţii tarifului pentru evaluarea iniţială a solicitării conform OM nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare.  

TRANSFERUL UNUI ACORD DE MEDIU

 • Acordul de mediu stabileşte condiţiile de realizare a proiectului, fiind independent de persoana titularului;
 • orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 din OUG nr.  195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • la transferul acordului de mediu, obligatoriu noul titular de proiect îşi va asuma îndeplinirea obligaţiilor de mediu stabilite prin actul de reglementare;
 • actele necesare transferului acordului de mediu sunt cele prevăzute mai jos;
 • pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.

ACTE NECESARE PENTRU TRANSFERUL ACORDULUI DE MEDIU:

 

 

Model    Notificare 2019-Anexa 5A.docx... descarca....