Back

ANUNŢ Privind desfăşurarea concursului /examenului pentru promovarea în grad profesional a unui funcţionar public

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată( r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  a Hotărârii Guvernului nr.761/2017 pentru modificarea HG nr. 611/2008, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud organizează examen de promovare în gradul profesional imediat următor a doi(2) funcţionari publici de execuţie, din gradul profesional asistent în gradul profesional principal,  la data de 12 august 2019 - proba scrisă şi în data de  14 august 2019 – interviul, pentru o funcţie publică de execuţie de :

consilier, clasa I, gradul profesional asistent în gradul profesional principal din cadrul Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu- 1(una) funcţie.

- consilier, clasa I, gradul profesional asistent în gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Buget, Finanțe, Administrativ și Resurse Umane- 1(una) funcţie.

 

           Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
c) să fi obţinut cel putin calificativul AA«bine-AA» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

                Dosarul de concurs/examen  se depune de către candidat în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului/concursului de promovare în grad profesional la sediul APM Bistriţa-Năsăud şi conţine obligatoriu :

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa  eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează ;

- copii de pe rapoartele de evealuare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani ;

- formularul de înscriere –se gaseşte la compartimentul  RU.

Copiile se prezintă însoţite de original.

Bibliografia şi alte informaţii se pot obţine la sediul APM Bistriţa-Năsăud din Str.Parcului , nr.20, etaj 1.

 

DIRECTOR  EXECUTIV

Biolog-chimist ROMAN Sever Ioan