Hotărârea Guvernului nr.41/2007 (17.01.2007) pentru abrogarea unor acte normative din domeniile detergenţilor şi îngrăşămintelor (MO nr.58/24.01.2007)

Descarcare


Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei

Regulamentul 1013/2006 privind transferurile de deşeuri

Regulamentul 1418/2007 privind exportul anumitor deşeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul 1013/2006 în anumite ţări în care Decizia OECD privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor nu se aplică

Hotărârea de Guvern 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 1013/2006 privind transferul de deşeuri, modificată şi completată de HG 1453/2008

Hotărârea de Guvern 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

Legea 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia Basel

Directiva 2012/19/UE din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)

OM 1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice.

Ordinul comun 556/435/191 din 2006 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Economiei şi Comerţului şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006

Directiva 2006/66 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori

Regulamentul 1103/2010 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a normelor de etichetare privind capacitatea pentru bateriile si acumulatorii portabili secundar

Regulamentul (UE) nr. 493/2012 al Comisiei din 11 iunie 2012 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficientă a reciclării în procesele de reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori

Ordinul comun 669/1304 din 2009 al Ministrului Mediului şi al Ministrului Economiei privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori

Ordinul comun 1399/2032 din 2009 al Ministrului Mediului şi al Ministrului Economiei pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeuri de baterii şi acumulatori

Directiva 2008/98 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive

Directiva 94/62 privind ambalajele si deseurile de ambalaje

Ordinul 794/2012 al Ministrului Mediului si Padurilor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje

Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive si de modificare a Directivei nr.2004/35/CE

Decizia nr.2009/358/CE privind armonizarea si transmiterea periodica a informatiilor si chestionarul prevazute la articolul 22 alineatul (1) litera (a) si la articolul 18 din Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/335/CE de stabilire a orientarilor tehnice privind constituirea garantiei financiare în conformitate cu Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/359/CE de completare a definitiei deseurilor inerte, în aplicarea articolului 22 alineatul (1) litera (f) din Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/360/CE de completare a cerintelor tehnice pentru caracterizarea deseurilor stabilite de Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/337/CE privind definirea criteriilor de clasificare a instalatiilor de gestionare a deseurilor în conformitate cu anexa III la Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive