Back

Raport lunar de activitate - august 2012

Nr.:

8808/05.09.2012

Către:

Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud

În atenţia:

Direcţiei Afaceri Europene, Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate

Referitor la:

Raport de activitate lunar

 

 

Urmare a adresei dv. cu nr. ID/12016, 12089/19.06.2008, vă transmitem alăturat Raportul privind activitatea desfăşurată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa –Năsăud în luna august 2012.

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN

                                                LUNA AUGUST 2012

 

        În anul 2012 activitatea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa – Năsăud se desfăşoară conform legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, a atribuţiilor stabilite prin ,,Planul de măsuri prioritare în domeniul protecţiei mediului pentru anul 2012", prevederilor ,,Programului de Guvernare anul 2012" în domeniul protecţiei mediului a strategiilor şi programelor guvernamentale sectoriale.

 

1. SERVICIUL MONITORIZARE                     

 Compartimentul „Laborator"

 

            Monitorizare  manuală

În cursul lunii augustîn urma analizelor efectuate prin compartimentul ,,Laborator" starea factorului de mediu aer poate fi caracterizată prin:

1.Valori ale indicatorilor amoniac, dioxid de azot şi dioxid de sulf

Determinări pentru aceşti indicatori se efectuează din probe de aer recoltate timp de 24 de ore în 4 puncte ale municipiului Bistriţa şi anume: sediul APM Bistriţa-Năsăud, 1 punct situat în partea de est a municipiului (Staţia de tratare Bistriţa), 1 punct situat în zona industrială ( SC IPROEB SA) şi 1 punct situat în partea sud-vestică (SC URBANA SA Bistriţa). Pentru indicatorii amoniac, dioxid de sulf şi dioxid de azot nu s-au înregistrat depăşiri ale limitei admise (din 61 determinări efectuate). În localităţile Năsăud, Beclean, Sângeorz Băi, Rodna, Lechinţa şi Prundu Bârgăului s-au efectuat probe de scurtă durată (30 de minute) la indicatorii amoniac, dioxid de sulf şi dioxid de azot neînregistrându-se nici o depăşire a valorilor maxime admise.

2.Valori ale indicatorilor pulberi sedimentabile                                                              

Pulberile sedimentabile determinate în patru puncte situate în municipiul Bistriţa, doua puncte la Beclean şi câte un punct în localităţile Rodna, Sângeorz-Băi, Năsăud, Prundul Bârgăului, Lechinţa, Anieş nu au înregistrat depăşiri ale limitei de 17g/m²/lună din 12 determinări efectuate.

3. Valori ale indicatorului pulberi PM10.

Pulberile PM10 (pulberi cu diametrul de 10 microni) determinate la sediul agenţiei nu au înregistrat depăşiri a limitei de 0,050 mg/mc admise (din 22 determinări efectuate).

4.Zgomot

În luna august 2012 nu s-au efectuat măsurători ale nivelului de zgomot, aparatul fiind defect.

          Monitorizarea automată

Staţia automată de monitorizare a calităţii aerului nu funcţionează din data de 28.05.2012 din cauza aparatului de aer condiţionat care este defect astfel încât în luna august 2012 nu sunt disponibile date de calitatea aerului.

A fost transmisă la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în 28 august 2012 situaţia cu reevaluarea datelor de calitate a aerului pentru luna iulie 2012.

 

                                  Compartimentul Bază de Date

 

           Au fost transmise la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca :

Øsăptămânal – agenda cu activităţile desfăşurate în săptămâna în curs şi în săptămâna următoare,

Ø16 august 2012 – raportarea lunară privind Planul de măsuri prioritare pentru integrarea europeană  Capitolul 22 Mediu,

Ø27 august 2012 - situaţia accidentelor / incidentelor de mediu produse în luna august 2012  la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud.

     A fost transmisă la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului:

Ø17august 2012 – fişa judeţului – luna iulie  2012.

 

                                 2. SERVICIUL REGLEMENTĂRI

 

         Serviciul Reglementări a eliberat 21 autorizaţii de mediu, 195 clasarea notificării, 13 decizii de încadrare, 20 îndrumare şi a efectuat 34 controale pentru activităţile autorizate, 5 controale a instalaţiilor şi activităţilor care intră sub incidenţa Directivei 1999/13/CE-COV din solvenţi şi un control a instalaţiilor şi activităţilor autorizate care intră sub incidenţa Directivei IPPC.

      

3. COMPARTIMENTUL DEŞEURI ŞI SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE, SOL, SUBSOL

 

            În cursul lunii augustcompartimentul ,,Deşeuri şi substanţe chimice periculoase sol şi  subsol'':

Øa întocmit situaţia cantităţilor de deşeuri colectate, tratate, eliminate pentru luna iulie  2012,

Øa sprijinit activitatea serviciului Reglementări la emiterea acordului/ autorizaţiei de mediu pentru reglementarea activităţilor care privesc colectarea, transportul, tratarea, eliminarea deşeurilor,

Øa preluat dosarele de decontare pentru programul ,,Casa Verde'',

Øa demarat activitatea de introducere a datelor în baza de date VSU pentru anul 2011,

Øa fost demarată activitatea de monitorizare a Planului Judeţean pentru Gestiunea Deşeurilor pentru anul 2011,

Øa emis puncte de vedere pentru dosarele de autorizare aparţinând operatorilor  economici care deţin substanţe/produse periculoase, la solicitarea Serviciului Reglementări.

        Alte acţiuni:

        23 – 24 august 2012 – un reprezentant al compartimentului a participat la Workshopul Campanie de Informare – Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi, desfăşurat la Cluj Napoca.

                       

4. COMPARTIMENTUL ARII PROTEJATE

 

         În cursul lunii august compartimentul Arii Protejate a desfăşurat următoarele activităţi:

Øa eliberat un număr de 6 puncte de vedere cu privire la impactul pe care îl pot avea asupra ariilor naturale protejate, a speciilor de floră, faună sălbatică şi a habitatelor, proiectele/activităţile pentru care a fost solicitat acord/autorizaţie de mediu,

Ø  au emis un număr de 2 puncte de vedere în conformitate cu prevederile art.  (5) din Ordinul ANRM 125/2011, privind amplasarea perimetrelor de exploatare în raport cu ariile naturale protejate,

Øau participat în cadrul a 6 Comisii  pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora şistabilirea răspunderii civile conform HG nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi animale domestice pentru prevenirea pagubelor la primăria Prundu Bârgăului, Nimigea, Telciu, Josenii Bârgăului, Cetate, 

Øau participat la Comisia de evaluare şi avizare pentru acţiuni de defrişarea arborilor, comisie organizată în cadrul Primăriei Municipiului Bistriţa,

Øa transmis situaţia centralizată cu privire la existenţa pe teritoriul judeţului Bistriţa – Năsăud de zone special amenajate pentru activităţile de picnic, zone indicate pentru activităţile de picnic, precum şi administratorii  zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic, respectiv a zonelor indicate pentru activităţile de picnic, conform prevederilor Legii nr.54/2012 privind desfăşurarea actvităţilor de picnic,

Øau efectuat 5 vizite  în teren în zonă de arie naturală protejată.

                     

5. COMPARTIMENT PROIECTE RELAŢII PUBLICE

 

Săptămânal a fost transmisă la ARPM Cluj Napoca sinteza presei cuprinzând evenimentele şi acţiunile de mediu reflectate în presa locală.

                              

Alte seminarii, instruiri

 

Ø01 august 2012 – Instituţia Prefectului Bistriţa Năsăud – Şedinţa Colegiului

Prefectural - a participat şeful serviciului Reglementări al APM BN,

Ø29 august 2012 – Instituţia Prefectului Bistriţa Năsăud – Şedinţă Comitetul

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – a participat Directorul executiv al APM BN

 

 

 Cu deosebită consideraţie,

          

 

 

Director executiv,                                        Şef serviciu Monitorizare

      Ioachim Ştefan MUREŞAN                                           Marinela SUCIU

                                                                                 

                                                                  

 

 

Comp. Monitorizare, Bază de Date

Raveca Pintea