Back

Cadru general

Cadru general

     În România, protecţia mediului – acest obiectiv de interes major al întregii societăţi – este reglementată prin Ordonanţa de urgenţă nr . 195 din 22/12/2005 privind protecţia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulerioare.

Art. 5 al Ordonanţei de urgenţă nr .195/2005 privind protecţia mediului prevede următoarele:

Statul recunoaşte oricărei persoane dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic, garantând în acest scop

    a) accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute de legislaţia în vigoare;

    b) dreptul de asociere în organizaţii pentru protecţia mediului;

    c) dreptul de a fi consultat în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii şi legislaţiei de mediu, emiterea actelor de reglementare în domeniu, elaborarea planurilor şi programelor;

    d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizaţiilor pentru protecţia mediului, autorităţilor administrative şi/sau judecătoreşti, după caz, în probleme de mediu, indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu;

    e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit.

Cele 3 elemente strategice  prevăzute de lege, cu importanţă majoră în crearea premiselor pentru o dezvoltare durabilă, şi anume: accesul liber la informaţia de mediu, participarea publicului la luarea deciziilor privind mediu şi accesul la justiţie  sunt esenţiale în asigurarea unui parteneriat eficient între autorităţi şi populaţie.

 Cadru legislativ

  • Legea nr. 86/2000 privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu;
  • Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • HG nr. 123/2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;
  • HG nr . 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul;
  • Ordin nr. 1182/2002pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului.

În conformitate cu aceste acte normative se definesc următorii termeni şi noţiuni specifice :

  1. informaţia privind mediul:  - orice informaţie scrisă, vizuală, audio, electronică sau sub orice formă materială despre:

a) starea elementelor de mediu, cum sunt aerul şi atmosfera, apa, solul, suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, inclusiv zonele umede, marine şi costiere, diversitatea biologică şi componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum şi interacţiunea dintre aceste elemente;

                        b) factorii, cum sunt substanţele, energia, zgomotul, radiaţiile sau deşeurile, inclusiv deşeurile radioactive, emisiile, deversările şi alte evacuări în mediu, ce afectează sau pot afecta elementele de mediu prevăzute la lit. a);

                        c) măsurile, inclusiv măsurile administrative, cum sunt politicile, legislaţia, planurile, programele, convenţiile încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de mediu, activităţile care afectează sau pot afecta elementele şi factorii prevăzuţi la lit. a) şi b), precum şi măsurile sau activităţile destinate să protejeze elementele prevăzute la lit. a);

                        d) rapoartele referitoare la implementarea legislaţiei privind protecţia mediului;

                        e) analizele cost - beneficiu sau alte analize şi prognoze economice folosite în cadrul măsurilor şi activităţilor prevăzute la lit. c);

                        f) starea sănătăţii şi siguranţei umane, inclusiv contaminarea, ori de câte ori este relevantă, a lanţului trofic, condiţiile de viaţă umană, siturile arheologice, monumentele istorice şi orice construcţii, în măsura în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevăzute la lit. a) sau, prin intermediul acestor elemente, de factorii, măsurile şi activităţile prevăzute la lit. b) şi c);

  1. autoritate publică:  a) Guvernul, alte organe ale administraţiei publice, inclusiv organismele lor publice consultative, constituite la nivel naţional, regional sau local;

                                           b) orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte funcţii publice administrative conform legislaţiei naţionale, inclusiv responsabilităţi, activităţi sau servicii în legătură cu mediul;

                                            c) orice persoană fizică sau juridică care indeplineşte responsabilităţi sau functii ori furnizează  servicii publice in legatură cu mediul şi este sub controlul unui organism sau al unei persoane prevazute la lterele a) sau b).

  1. solicitant:orice persoană fizică sau juridică care solicită informaţii privind mediul,     indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau domiciliu, iar în cazul persoanelor juridice, indiferent de locul în care sunt înregistrate sau în care se află centrul efectiv al activităţii lor;

 (Art. 2, alin. (1), (2), (5), H.G. nr. 878/2005)

Autorităţile publice pot refuza accesul publicului la informaţia de mediu în cazul în care furnizarea acesteia afectează:

    -  confidenţialitatea procedurilor autorităţilor publice, atunci când aceasta este prevăzută de legislaţia în vigoare;

    -    relaţiile internaţionale, securitatea publică sau apărarea naţională;

    -  cursul justiţiei, posibilitatea oricărei persoane de a fi subiectul unui proces corect sau posibilitatea unei autorităţi publice de a conduce o anchetă penală ori disciplinară;

    -   confidenţialitatea informaţiilor comerciale sau industriale, atunci când aceasta este prevăzută de legislaţia naţională sau comunitară în vigoare privind protejarea unui interes economic legitim, inclusiv interesul public în păstrarea confidenţialităţii statistice şi a secretului taxelor;

    -   drepturile de proprietate intelectuală;

    -   confidenţialitatea datelor personale şi/sau a dosarelor privind o persoană fizică, în cazul în care acea persoană nu a consimţit la divulgarea către public a informaţiilor, atunci când confidenţialitatea este prevăzută de legislaţia naţională sau comunitară în vigoare;

    -   interesele sau protecţia oricărei persoane care a oferit voluntar informaţiile cerute, fără ca acea parte să aibă obligaţia legală sau să fie posibil a fi obligată legal să furnizeze informaţiile, cu excepţia cazului în care acea persoană a consimţit la divulgarea informaţiei respective;

    -    protecţia mediului la care se referă astfel de informaţii cum ar fi localizarea speciilor rare.

 ( Art. 12, alin.(1), H.G. Nr. 878/2005)

Mecanismele de acces la informaţia de interes public

Normativele în vigoare prevăd două sisteme de acces la informaţia privind mediu:

  1. fluxul activ: sistem prin care autorităţile publice pentru protecţia mediului colectează informaţia privind mediul şi o difuzează publicului din oficiu;
  2.  fluxul pasiv: sistem care permite publicului solicitarea şi obţinerea informaţiei de mediu de la autorităţile publice  pentru protecţia mediului în conformitatea cu prevederile legale. În acest caz solicitantul va completa şi înregistra la autoritatea publică o cerere tipizată, urmand ca răspunsul oficial să fie comunicat în termenii prevăzuţi de lege şi anume cât mai repede posibil sau cel mai târziu in termen de o lună de la data primirii cererii de către autoritatea publică;

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale referitoare la accesul la informaţiile publice, aceasta poate face o reclamaţie administrativă la conducătorul instituţiei publice implicate. Atunci cand persoana este nemulţumită de modul în care a fost soluţionată reclamaţia administrativă , aceasta se poate adresa cu o plangere la secţia de contencios administrativ a tribunalului din raza teritorială respectivă, litigiul se soluţionează conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 .

Participarea activă a publicului larg, alături de toţi partenerii sociali la elaborarea şi punerea în practică  a politicilor de mediu este premisa unei dezvoltări durabile şi de aceea este necesară punerea la dispoziţia sa a tuturor informaţiilor relevante din acest domeniu pe care acestea să le înţeleagă şi să le folosescă în interesul lor şi al generaţiilor viitoare.

Informaţia înseamnă putere! Informează-te! E dreptul tău!