Back

Anunturi Autorizatii Integrate (aaim)

ANUNTURI PUBLICE

AUTORIZATII INTEGRATE DE MEDIU

 2021

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interest asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea încadrată în Anexa nr. 1 pct. 5.3, litera b)–(i), la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale - ,,Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând - tratarea biologică", activitate care se va desfășura in com. Vădeni, județul Brăila, titular U.A.T JudeȚul BrĂila.

Draftul autorizaţiei integrate de mediu şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbr.anpm.ro – reglementari-autorizatia integrata de mediu-drafturi autorizatii integrate.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii în termen de 30 de  zile de la data publicării anunţului in mass-media, de catre titular.

Afisat in 09.03.2021

 

 

            Decizia de emitere nr. 4068 din 09.03.2021

 a Autorizației integrate de mediu

                                                       

 

                Ca urmare a cererii adresate de către U.A.T. Județul Brăila prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA – cu sediul in mun. Brăila, P-ța Independenței, nr. 1, înregistrată la A.P.M. Brăila cu nr. 17687/12.11.2019, în urma parcurgerii procedurii de reglementare și a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică Brăila din data de 18.02.2021,

            În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare,

A.P.M. Braila decide emiterea autorizației integrate de mediu pentru activitatea   ,,Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând - tratarea biologică" prevăzută in Legea 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa I - pct. 5.3, litera b)–(i), desfasurată in com. Vădeni,  judetul Braila.

Motivul care a stat la baza luării deciziei de emitere este următorul: activitatea desfasurata de operator asigura conformarea cu cerințele europene si normele legale privind protectia mediului după cum urmează:

 • au fost asigurate măsuri de prevenire eficientă a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT);
 • au fost luate măsuri care sa asigure că nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă a factorilor de mediu;
 • au fost luate măsuri pentru prevenirea generării deșeurilor;
 • se va sigura prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
 • în cazul încetării definitive a activității se va evita orice risc de poluare și amplasamentul va fi adus la o stare corespunzatoare.

APM Braila a prevazut în autorizația integrată de mediu obligația titularului de a efectua monitorizarea factorilor de mediu, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industrial si conform prevederilor celor mai bune tehnici disponibile (BAT).

A.P.M. Brăila a asigurat si garantat accesul liber la informatii al publicului interesat și participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de autorizare din punct de vedere al protecției mediului, astfel:

 • Solicitarea privind obținerea autorizației integrate de mediu a fost adusă la cunoștința publicului prin publicarea timp de 10 zile în ziarul ’’Obiectiv-Vocea Brăilei’’,începând cu data de 12.11.2019, până la 25.11.2019 și difuzarea în perioada 12-21.11.2019 la RADIO BRĂILA DENS FM și TV Brăila.
 • Documentația de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu a fost accesibilă pentru consultare de către public, la sediul A.P.M. Brăila, pe toată perioada de derulare a procedurii de reglementare.
 • A fost organizată o  ședința de dezbatere publică a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu care s-a desfășurat în data de 19.08.2020 la locul amplasamentului, conform indrumarului A.N.P.M Bucuresti nr. 1/1456/20.03.2020 inregistrat la A.P.M. Braila cu nr. 4876/20.03.2020 privind modalitatea de desfasurare a sedintelor de dezbatere publica pe perioada starii de urgenta instituia prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020.
 • Anunțul privind dezbaterea publică a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu a fost postat pe site-ul A.P.M Brăila in data de 20.07.2020.
 • Anunțul privind dezbaterea publică a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu a fost facut public de catre titular în ziarul ’’Obiectiv-Vocea Brăilei’’ in data de 15.07.2020, prin afisare la sediul Primăriei com. Vădeni la data de 16.07.2020 și postat pe pagina proprie de internet la data de 15.07.2020.

 

Prezenta decizie de emitere a autorizației integrate de mediu va fi afișată la sediul A.P.M Brăila și publicată la urmatoarea adresă de internet: http://apmbr.anpm.ro – reglementari-autorizatia integrata de mediu-drafturi autorizatii integrate.

Decizia poate fi contestata de catre publicului interesat în termen de 30 de zile de la data de 01.03.2021 cand a fost publicat anuntul in mass-media, de catre titular.

 

Mențiuni privind procedura de contestare administrative si contencios administrative:

 • Conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu completările si modificările ulterioare:

”(1) Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care are un interes legitim sau se consideră lezată într-un drept al său se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substanţial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participării publicului, prevăzute de prezenta lege, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi fără a aduce atingere altor prevederi legale.

(2) Prevederile alin. (1) nu exclud căile de atac prealabile în faţa unei autorităţi administrative, printr-o procedură gratuită, rapidă, echitabilă şi corectă.

(3) Deciziile autorităţii competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu cuprind prevederi referitoare la căile de atac administrative şi judiciare.”

 • Conform prevederilor art. 44 și art. 45 din Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu aprobata prin Ord. MAPPM 818/2003:

”Litigiile generate de emiterea sau de respingerea, revizuirea, suspendarea ori anularea autorizaţiei integrate de mediu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

”Litigiile generate de nerespectarea participării publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se vor soluţiona în instanţă prin depunerea unei sesizări în termen de 30 de zile de la data luării deciziei de eliberare a autorizaţiei integrate de mediu.”

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interest asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu revizuita pentru activitatea încadrată în Anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, pct.  6.6. a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, activitate care se desfășoară in oras Faurei, județul Brăila, titular CODINTENSIV SRL.

Draftul autorizaţiei integrate de mediu şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbr.anpm.ro – reglementari-autorizatia integrata de mediu-drafturi autorizatii integrate.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii în termen de 30 de  zile de la data publicării anunţului in mass-media, de catre titular.

Afisat in 02.02.2021

            Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interest asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu revizuita pentru activitatea încadrată în Anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, pct.  6.6. a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, activitate care se desfășoară in oras Faurei, județul Brăila, titular CODINTENSIV SRL.

Draftul autorizaţiei integrate de mediu şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbr.anpm.ro – reglementari-autorizatia integrata de mediu-drafturi autorizatii integrate.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii în termen de 30 de  zile de la data publicării anunţului in mass-media, de catre titular.

Afisat in 02.02.2021

 

Decizia de emitere nr. 1855 din 02.02.2021 a

Autorizației integrate de mediu revizuita

                                                       

 

                Ca urmare a cererii adresate de către CODINTENSIV SRL – cu sediul in jud. Braila, mun. Brăila, str. Rahovei, nr.4 35, constructia C2, înregistrată la APM Brăila cu nr. 14063/13.09.2019, în urma parcurgerii procedurii de reglementare și a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică Brăila din data de 28.01.2021,

            În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu completările și modificările ulterioare,

APM Braila decide emiterea autorizației integrate de mediu  revizuita pentru următoarele activități  prevăzute in Legea 278/2013 privind emisiile industrial, Anexa I: categoria: 6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste : pct a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte , asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege, desfasurate in loc. Faurei, Oras Faurei,  judetul Braila.

Motivul care a stat la baza luării deciziei de emitere este următorul: activitatea desfasurata de operator asigura conformarea cu cerințele europene si normele legale privind protectia mediului după cum urmează:

 • au fost asigurate măsuri de prevenire eficientă a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT);
 • au fost luate măsuri care sa asigure că nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă a factorilor de mediu;
 • au fost luate măsuri pentru prevenirea generării deșeurilor;
 • se va sigura prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
 • în cazul încetării definitive a activității se va evita orice risc de poluare și amplasamentul va fi adus la o stare corespunzatoare.

APM Braila a prevazut în autorizația integrată de mediu obligația titularului de a efectua monitorizarea factorilor de mediu, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industrial si conform prevederilor celor mai bune tehnici disponibile (BAT).

APM Brăila a asigurat si garantat accesul liber la informatii al publicului interesat și participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de autorizare din punct de vedere al protecției mediului, astfel:

 • Solicitarea privind obținerea autorizației integrate de mediu a fost adusă la cunoștința publicului prin publicarea de către titular a anunțurilor timp de 10 zile începând cu data de 22.08.2019 în ziarul ”Obiectiv Vocea Brailei” si difuzarea pe postul Radio Kiss FM Braila.
 • Documentația de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu a fost accesibilă pentru consultare de către public, la sediul APM Brăila, pe toată perioada de derulare a procedurii de reglementare.
 • A fost organizată o  ședința de dezbatere publică a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu care s-a desfășurat în data de 03.12.2020 la sediul Primăriei orasului Faurei, conform indrumarului ANPM Bucuresti nr. 1/1456/20.03.2020 inregistrat la APM Braila cu nr. 4876/20.03.2020 privind modalitatea de desfasurare a sedintelor de dezbatere publica pe perioada starii de urgenta instituia prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020.
 • Anunțul privind dezbaterea publică a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu a fost postat pe site-ul APM Brăila in data de 12.11.2020.
 • Anunțul privind dezbaterea publică a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu a fost facut public de catre titular în ziarul ’’Obiectiv-Vocea Brăilei’’ in data de 12.11.2020 si prin afisare la sediul Primariei Faurei în data de 11.11.2020;

 

Prezenta decizie de emitere a autorizației integrate de mediu va fi afișată la sediul APM Brăila și publicată la urmatoarea adresă de internet: http://apmbr.anpm.ro – reglementari-autorizatia integrata de mediu-drafturi autorizatii integrate.

Decizia poate fi contestata de catre publicului interesat în termen de 30 de zile de la data publicării anuntului in mass-media, de catre titular.

 

Mențiuni privind procedura de contestare administrative si contencios administrative:

 • Conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu completările si modificările ulterioare:

”(1) Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care are un interes legitim sau se consideră lezată într-un drept al său se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substanţial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participării publicului, prevăzute de prezenta lege, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi fără a aduce atingere altor prevederi legale.

(2) Prevederile alin. (1) nu exclud căile de atac prealabile în faţa unei autorităţi administrative, printr-o procedură gratuită, rapidă, echitabilă şi corectă.

(3) Deciziile autorităţii competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu cuprind prevederi referitoare la căile de atac administrative şi judiciare.”

 • Conform prevederilor art. 44 și art. 45 din Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu aprobata prin Ord. MAPPM 818/2003:

”Litigiile generate de emiterea sau de respingerea, revizuirea, suspendarea ori anularea autorizaţiei integrate de mediu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

”Litigiile generate de nerespectarea participării publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se vor soluţiona în instanţă prin depunerea unei sesizări în termen de 30 de zile de la data luării deciziei de eliberare a autorizaţiei integrate de mediu.”

 

 

ANUNTURI PUBLICE

AUTORIZATII INTEGRATE DE MEDIU

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interest asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea încadrată în Anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, pct.  6.6. b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg) și 6.6. c) 750 de locuri pentru scroafe, activitate care se desfășoară in comuna Salcia Tudor, județul Brăila, titular SC Olsuin SRL.

Draftul autorizaţiei integrate de mediu şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-braila/drafturi-autorizatii-integrate.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii în termen de 30 de  zile de la data publicării prezentului anunţ.

Afisat in 22.05.2020

 

Decizia de emitere nr. 7655 din 22.05.2020 a

Autorizației integrate de mediu

                                                        Afisata in 22.05.2020

 

                Ca urmare a cererii adresate de către SC Olsuin SRL – cu sediul in Jud. Vrancea, com. Golesti, DC 205C, km. 1,Complex Suintest, C47, camera 9, înregistrată la APM Brăila cu nr. 15341/03.10.2019, în urma parcurgerii procedurii de reglementare și a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică Brăila din data de 21.05.2020,

În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu completările și modificările ulterioare,

APM Braila decide emiterea autorizației integrate de mediu pentru următoarele activități  prevăzute in Legea 278/2013 privind emisiile industriale Anexa I:

-pct. 6.6. b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg) și

-pct. 6.6. c) 750 de locuri pentru scroafe

desfasurate in comuna comuna Salcia Tudor, Tarlaua 52, Parcela 268/3, jud. Braila.

Motivul care a stat la baza luării deciziei de emitere este următorul:  activitatea desfasurata de operator asigura conformarea cu cerințele europene si normele legale privind protectia mediului după cum urmează:

 • au fost asigurate măsuri de prevenire eficientă a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT);
 • au fost luate măsuri care sa asigure că nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă a factorilor de mediu;
 • au fost luate măsuri pentru prevenirea generării deșeurilor;
 • se va sigura prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
 • în cazul încetării definitive a activității se va evita orice risc de poluare și amplasamentul va fi adus la o stare corespunzatoare.

APM Braila a prevazut în autorizația integrată de mediu obligația titularului de a efectua monitorizarea factorilor de mediu, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industrial si conform prevederilor celor mai bune tehnici disponibile (BAT).

APM Brăila a asigurat si garantat accesul liber la informatii al publicului interesat și participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de autorizare din punct de vedere al protecției mediului, astfel:

 • Solicitarea privind obținerea autorizației integrate de mediu a fost adusă la cunoștința publicului prin publicarea de către titular a anunțurilor timp de 10 zile începând cu data de 27.09.2019 în ziarul ”Obiectiv Vocea Brailei” si difuzarea pe postul KS FM Braila.
 • Documentația de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu a fost accesibilă pentru consultare de către public, la sediul APM Brăila, pe toată perioada de derulare a procedurii de reglementare.
 • A fost organizată o  ședința de dezbatere publică a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu care s-a desfășurat în data de 25.03.2020 la sediul Primăriei Salcia Tudor, conform indrumarului ANPM Bucuresti nr. 1/1456/20.03.2020 inregistrat la APM Braila cu nr. 4876/20.03.2020 privind modalitatea de desfasurare a sedintelor de dezbatere publica pe perioada starii de urgenta instituia prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020.
 • Anunțul privind dezbaterea publică a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu a fost postat pe site-ul APM Brăila in data de 27.02.2020.
 • Anunțul privind dezbaterea publică a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu a fost facut public de catre titular după cum urmează: ”Infobraila” în data de 27.02. 2020, „Obiectiv Vocea Brailei” in data de 28.02.2020, la sediul Primariei Salcia Tudor in data de 27.02.2020 si la sediul administrativ al societatii in data de 27.02.2020

Prezenta decizie de emitere a autorizației integrate de mediu va fi afișată la sediul APM Brăila și publicată la urmatoarea adresă de internet: http://apmbr.anpm.ro – reglementari-autorizatia integrate de mediu.

Decizia poate fi contestata de catre publicului interesat în termen de 30 de zile de la data publicării anuntului in mass-media, de catre titular.

 

Mențiuni privind procedura de contestare administrative si contencios administrative:

 • Conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu completările si modificările ulterioare:

”(1) Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care are un interes legitim sau se consideră lezată într-un drept al său se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substanţial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participării publicului, prevăzute de prezenta lege, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi fără a aduce atingere altor prevederi legale.

(2) Prevederile alin. (1) nu exclud căile de atac prealabile în faţa unei autorităţi administrative, printr-o procedură gratuită, rapidă, echitabilă şi corectă.

(3) Deciziile autorităţii competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu cuprind prevederi referitoare la căile de atac administrative şi judiciare.”

 • Conform prevederilor art. 44 și art. 45 din Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu aprobata prin Ord. MAPPM 818/2003:

”Litigiile generate de emiterea sau de respingerea, revizuirea, suspendarea ori anularea autorizaţiei integrate de mediu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

”Litigiile generate de nerespectarea participării publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se vor soluţiona în instanţă prin depunerea unei sesizări în termen de 30 de zile de la data luării deciziei de eliberare a autorizaţiei integrate de mediu.”

 

 

INTOCMIT,

Felicia RADU

 

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila anunţă publicul interest asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea încadrată în Anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, categoria: 6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste: pct a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte , asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege”, activitate care se desfășoară in orasul Faurei, județul Brăila, titular SC Laborator Expert SRL.

Draftul autorizaţiei integrate de mediu şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-braila/drafturi-autorizatii-integrate.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii în termen de 30 de  zile de la data publicării prezentului anunţ.

Afisat in 22.05.2020

 

Decizia de emitere nr.7654 din 22.05.2020 a

Autorizației integrate de mediu

                                                          Afisata in 22.05.2020

 

            Ca urmare a cererii adresate de către SC Laborator Expert SRL cu sediul in mun. Buzău, DN 2B km. 9+270-km. 9+527 (partea stângă), camera 1, jud. Buzău,  înregistrată la APM Brăila cu nr. 13515/03.09.2019, în urma parcurgerii procedurii de reglementare și a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică Brăila din data de 21.05.2020,

În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu completările și modificările ulterioare,

APM Braila decide emiterea autorizației integrate de mediu pentru următoarele activități  prevăzute in Legea 278/2013 privind emisiile industrial, Anexa I: categoria: 6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste : pct a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte , asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege, desfasurate in loc. Faurei, Oras Faurei, nr. Cadastral 70406, judetul Braila (punct de lucru).

Motivul care a stat la baza luării deciziei de emitere este următorul: activitatea desfasurata de operator asigura conformarea cu cerințele europene si normele legale privind protectia mediului după cum urmează:

 • au fost asigurate măsuri de prevenire eficientă a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT);
 • au fost luate măsuri care sa asigure că nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă a factorilor de mediu;
 • au fost luate măsuri pentru prevenirea generării deșeurilor;
 • se va sigura prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
 • în cazul încetării definitive a activității se va evita orice risc de poluare și amplasamentul va fi adus la o stare corespunzatoare.

APM Braila a prevazut în autorizația integrată de mediu obligația titularului de a efectua monitorizarea factorilor de mediu, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industrial si conform prevederilor celor mai bune tehnici disponibile (BAT).

APM Brăila a asigurat si garantat accesul liber la informatii al publicului interesat și participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de autorizare din punct de vedere al protecției mediului, astfel:

 • Solicitarea privind obținerea autorizației integrate de mediu a fost adusă la cunoștința publicului prin publicarea de către titular a anunțurilor timp de 10 zile începând cu data de 03.09.2019 în ziarul ”Obiectiv Vocea Brailei” si difuzarea pe postul Radio Braila Dens FM.
 • Documentația de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu a fost accesibilă pentru consultare de către public, la sediul APM Brăila, pe toată perioada de derulare a procedurii de reglementare.
 • A fost organizată o  ședința de dezbatere publică a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu care s-a desfășurat în data de 24.03.2020 la sediul Primăriei orasului Faurei, conform indrumarului ANPM Bucuresti nr. 1/1456/20.03.2020 inregistrat la APM Braila cu nr. 4876/20.03.2020 privind modalitatea de desfasurare a sedintelor de dezbatere publica pe perioada starii de urgenta instituia prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020.
 • Anunțul privind dezbaterea publică a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu a fost postat pe site-ul APM Brăila in data de 24.02.2020.
 • Anunțul privind dezbaterea publică a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu a fost facut public de catre titular în ziarul ’’Obiectiv-Vocea Brăilei’’ si prin afisare la sediul Primariei Faurei în data de 24.02.2020;

 

Prezenta decizie de emitere a autorizației integrate de mediu va fi afișată la sediul APM Brăila și publicată la urmatoarea adresă de internet: http://apmbr.anpm.ro – reglementari-autorizatia integrate de mediu.

Decizia poate fi contestata de catre publicului interesat în termen de 30 de zile de la data publicării anuntului in mass-media, de catre titular.

 

Mențiuni privind procedura de contestare administrative si contencios administrative:

 • Conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu completările si modificările ulterioare:

”(1) Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care are un interes legitim sau se consideră lezată într-un drept al său se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substanţial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participării publicului, prevăzute de prezenta lege, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi fără a aduce atingere altor prevederi legale.

(2) Prevederile alin. (1) nu exclud căile de atac prealabile în faţa unei autorităţi administrative, printr-o procedură gratuită, rapidă, echitabilă şi corectă.

(3) Deciziile autorităţii competente pentru protecţia mediului responsabile cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu cuprind prevederi referitoare la căile de atac administrative şi judiciare.”

 • Conform prevederilor art. 44 și art. 45 din Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu aprobata prin Ord. MAPPM 818/2003:

”Litigiile generate de emiterea sau de respingerea, revizuirea, suspendarea ori anularea autorizaţiei integrate de mediu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

”Litigiile generate de nerespectarea participării publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se vor soluţiona în instanţă prin depunerea unei sesizări în termen de 30 de zile de la data luării deciziei de eliberare a autorizaţiei integrate de mediu.”

 

INTOCMIT,

Felicia RADU

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra dezbaterii publice a documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu obiectivul Ferma de pasari, amplasament oras Faurei, jud. Brăila, titular SC Laborator Expert SRL. Dezbaterea publică va avea loc sediul Primariei Faurei în data de 24.03.2020, ora 13.00.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului privind activitatea instalaţiei sus menţionate pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00. Observaţiile publicului (formulate în scris) se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00.-.13.00 până la data audierii publice".

Afisat in 26.02.2020

 

APM Braila anunţă publicul interesat asupra dezbaterii publice a documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu obiectivul “Ferma de reproductie si crestere suine”, titular SC Olsuin SRL amplasament comuna Salcia Tudor, jud. Braila. Dezbaterea publică va avea loc sediul Primariei Salcia Tudor în data de 25.03.2020, ora 13.00.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului privind activitatea obiectivului sus menţionat pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00. Observaţiile publicului (formulate în scris) se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00.-.13.00 până la data audierii publice".

Afisat in 27.02.2020