Back

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008

Page 1

DIRECTIVA

DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI

din 19 Noiembrie 2008

Privind deşeurile Si de abrogare directivă anumitor

(Text cu relevanţă PENTRU A SE VEDEA)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având version Vedere Tratatul de instituire Comunităţii Europene o, în

special articolul 175 alineatul (1),

având version Vedere propunerea Comisiei,

având version Vedere avizul Comitetului Economic si Social

European (

1

),

având version Vedere avizul Comitetului Regiunilor (

2

),

hotărând version conformitate cu procedura stabilită la articolul 251

din tratat (

3

),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/12/CE Parlamentului European o Si o

Consiliului din 5 aprilie 2006 Privind deşeurile (

4

)

stabileşte cadrul LEGISLATIVE PENTRU manipularea deşeurilor

version cadrul Comunităţii. Aceasta defineşte noţiuni de Baza,

precum deseuri, valorificare si eliminare Si stabileşte

cerinţele esenţiale PENTRU gestionarea deşeurilor, în

obligaţia de construcţii PENTRU unitatea Sau întreprinderea de îngrijire

efectuează operaţiuni de gestionare o deşeurilor de un

deţine o autorizaţie Sau de o fi înregistrată Si o obligaţie o

statelor membre de un elabora Planuri de gestionare o

deşeurilor. Aceasta instituie, de asemenea, principii

majore, cum ar fi obligaţia de trata deşeurile Intr-o

manieră de îngrijire Nu sa AIBA efecte negativ asupra mediului

Si Sanatatii populaţiei, încurajarea punerii version aplicare o

ierarhiei deşeurilor Si, în conformitate cu principiul

"Poluatorul plăteşte", cerinţa conform căreia costurile de

o eliminare deşeurilor sa FIE suportate de către deţinătorul

deşeurilor, de către deţinătorii anteriori Sau de către

producătorii produsului din deşeurile de îngrijire derivaţi

respective.

(2)

DECIZIA nr. 1600/2002/CE Parlamentului European o Si o

Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire un celui de-al

şaselea program de actiune comunitar de PENTRU Mediu (

5

)

Solicita extinderea Sau revizuirea legislaţiei Privind

deşeurile, INCLUSIV o clarificare o diferenţei Intre Este CE

Si deşeu CE Nu Este deşeu, precum Si extinderea măsurilor

PENTRU prevenirea generării deşeurilor Si gestionarea

acestora, INCLUSIV stabilirea de Obiective.

(3)

Comunicarea Comisiei din 27 mai 2003, intitulată

"Strategie Tematica PENTRU prevenirea si reciclarea

deşeurilor ", o semnalat necesitatea evaluării definiţiilor

actuale ale noţiunilor de valorificare si eliminare,

precum si necesitatea adoptării unei definiţii general de apli

cabile PENTRU noţiunea de reciclare si nevoia de dezbatere

definiţiei noţiunii de un deşeu.

(4)

În rezoluţia sa din 20 aprilie 2004 Privind comunicarea

menţionată anterior (

6

), Parlamentul European un invitat

Comisia sa AI în considerare extinderea la întregul

sector al deşeurilor un Directivei 96/61/CE Consiliului un

din 24 Septembrie 1996 Privind prevenirea si controlul

integrat al poluării (

7

). Acesta o Mai solicitat Comisiei sa

Faca o distincţie clara Intre valorificare si eliminare Si Sa

Clar precizeze diferenţa Intre CE Este deşeu Si CE Nu.

RO

22.11.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312 / 3

(

1

) JO C 309, 16.12.2006, p. 55.

(

2

) JO C 229, 22.9.2006, p. 1.

(

3

) Avizul Parlamentului European din 13 februarie 2007 (JO C 287 E,

29.11.2007, p. 135), Poziţia comuna o Consiliului din 20 Decembrie

2007 (JO C 71 E, 18.3.2008, p. 16), Poziţia Parlamentului European

din 17 iunie 2008 (nepublicată incas version Jurnalul Oficial) Si DECIZIA

Consiliului din 20 octombrie 2008.

(

4

) JO L 114, 27.4.2006, p. 9.

(

5

) JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(

6

) JO C 104 E, 30.4.2004, p. 401.

(

7

) JO L 257, 10.10.1996, p. 26. Directivă înlocuită principii Directiva

2008/1/CE o Parlamentului European si Consiliului un (JO L 24,

29.1.2008, p. 8).

 

Page 2

(5)

În concluziile vânzare din 1 iulie 2004, Consiliul solicitat o

Comisiei sa prezinte o propunere de revizuire o unor

aspecte din Directiva 75/442/CEE, abrogată Si înlocuită

Directiva 2006/12/CE de, PENTRU o clarificare diferenţa Intre

CE Este deşeu Si Nu CE, precum si diferenţa Intre Valori

ficare Si eliminare.

(6)

Primul Obiectiv al oricărei Politici Privind deşeurile ar

trebui sa FIE reducerea la minim un impact negativ efectelor

ale generării Si gestionării deşeurilor asupra Sanatatii

Si populaţiei asupra mediului. Politica Privind deşeurile

ar trebui, de asemenea, sa urmărească reducerea

consumului de Resurse si sa favorizeze aplicarea Practica

un ierarhiei deşeurilor.

(7)

În Rezoluţia sa din 24 februarie 1997 referitoare la o

Strategie comunitară Privind gestionarea deşeurilor (

1

),

Consiliul una confirmat faptul ca prevenirea generării

deşeurilor ar trebui sa FIE Primul Obiectiv al gestionării

deşeurilor, precum si ca reutilizarea si reciclarea pereche

rialelor ar trebui sa FIE preferata valorificării energetice o

deşeurilor, în cazul SI în măsura în îngrijirea acestea sunt Cele

Mai Bune Optiuni din Punct de Vedere ecologice.

(8)

Este principiul urmare necesar sa uf reexaminată Directiva

2006/12/CE PENTRU A fi clarificate noţiuni de Baza, ejaculare

ar fi definiţiile PENTRU deseuri, valorificare Si eliminare,

PENTRU un întări măsurile de îngrijire trebuie luate PENTRU

prevenirea generării deşeurilor, PENTRU o introducă o

abordare grijă sa IA în considerare întregul ciclu de Viata

al produselor si materialelor si Nu doar stadiul de deşeu,

Si precum un PENTRU Pune accentul pe reducerea efectelor

generării deşeurilor Si gestionării asupra mediului, conso

lidându-SE astfel valoarea Economică un deşeurilor. În plus,

ar trebui încurajate valorificarea deşeurilor Si utilizarea

materialelor valorificate resursele PENTRU un conservării

Naturale. Din motiv de claritate si lizibilitate, Directiva

2006/12/CE ar trebui sa FIE abrogată si înlocuită cu o

Nouă directivă.

(9)

Întrucât Cele mai importante operaţiuni de gestionare o

deşeurilor sunt version Prezent reglementate de legislaţia

comunitară Privind mediul, este important ca prezenta Este

directivă sa FIE adaptată acestei abordări. Sublinierea

obiectivelor de protectie mediului stabilite la un

articolul 174 din tratat ar permite concentrarea atenţiei

asupra efectelor pe îngrijire le au asupra mediului generarea

Si gestionarea deşeurilor, pe întreaga Durata ciclului de o

Viaţă o resurselor. Prin urmare, temeiul juridic al

prezentei directive ar trebui sa FIE articolul 175.

(10)

Bunurile mobile pe deţinătorul le aruncă de îngrijire Sau intenţia

ţionează Sau Este obligat sa le arunce ar trebui supuse

unei reglementări eficiente si coerente un tratării

deşeurilor, sub REZERVA anumitor excepţii.

(11)

Statutul de deşeu al solurilor necontaminate dezgropa Si al

Altor Materiale de îngrijire APAR version mod natural, sunt de îngrijire

utilizate version Alte situri decât Cele de Nico & Vlad au Fost

dezgropa, ar trebui sa FIE evaluat version concordanţă cu

definiţia deşeurilor Si cu dispoziţiile Privind produsele

Sau secundare dispoziţiile Privind încetarea statutului de

deşeu din prezenta directivă.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului

Si European al Consiliului din 3 octombrie 2002 de

stabilire un normelor SANITARE Privind subprodusele de

origine animală de îngrijire Nu sunt destinate consumului

UMAN (

2

) Prevede, Printre Altele, proporţionale controale

Privind colectarea, transportarea, prelucrarea, utilizarea Si

eliminarea tuturor subproduselor de origine animală,

INCLUSIV o deşeurilor de origine animală, astfel Incat

Nu aceasta sa prezinte ONU RISC PENTRU Sănătatea publicării

Si Sănătatea animalelor. Prin urmare, Este necesară clari

ficarea legăturii cu regulamentul respectiv, evitându-se

dubla reglementare principiile excluderea din Domeniul de

aplicare al prezentei directive, o subproduselor de

origine animală, în cazul în îngrijire sunt destinate unor

utilizări grijă Nu sunt grijuliu operaţiuni de tratare o

deşeurilor.

(13)

Pe Baza experienţei dobândite version aplicarea Regulamentului

mentului (CE) nr. 1774/2002, Este necesară clarificarea

domeniului de aplicare un legislaţiei Privind deşeurile Si o

dispoziţiilor prevăzute de aceasta, referitoare la deşeurile

periculoase, în ceea CE Priveste subprodusele de origine

animală,

reglementate

de

Regulamentul

(CE)

nr. 1774/2002. În cazul în îngrijirea subprodusele de

origine animală prezintă potenţiale riscuri PENTRU

SĂNĂTATE, instrumentul juridic Adecvat PENTRU abordarea

Este acestora Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, SI AR

trebui evitate suprapuneri inutile cu legislaţia Privind

deşeurile.

(14)

Clasificarea deşeurilor ca periculoase ar trebui sa SE

bazeze, Printre Altele, pe legislaţia comunitară version

materie de substanţe chimice, in special in privinţa clasi

ficării preparatelor ca preparate periculoase, INCLUSIV version

ceea CE Priveste valorile concentraţiei limitări utilizate version

scopul acestei clasificări. Deşeurile periculoase ar trebui sa

FIE reglementate conform unor norme stricte, PENTRU un

Sau preveni limitare, pe cat posibil, potenţialele efecte

negativ asupra mediului si asupra Sanatatii populaţiei

rezultate în urmă unei gestionări necorespunzătoare. În

plus, Este necesară menţinerea sistemului principii de îngrijire au

Fost clasificate deşeurile deşeurile periculoase si version confor

mitate cu Lista tipurilor de deseuri, astfel cum o Fost

Ultima stabilită de date principiul DECIZIA 2000/532/CE o

Comisiei (

3

), PENTRU un încuraja o Clasificare armonizată o

deşeurilor Si a se asigura PENTRU determinarea armonizată

un deşeurilor periculoase atent version cadrul COMU

nităţii.

RO

L 312 / 4

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.11.2008

(

1

) JO C 76, 11.3.1997, p. 1.

(

2

) JO L 273, 10.10.2002, p. 1.

(

3

) DECIZIA 2000/532/CE din 3 Mai 2000 de înlocuire o Deciziei

94/3/CE de o stabilire unei Liste de deseuri version temeiul articolului 1

Litera (a) din Directiva 75/442/CEE o Consiliului Privind deşeurile Si o

Directivei 94/904/CE o Consiliului de stabilire una unei Liste de deseuri

periculoase version temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva

91/689/CEE Consiliului un Privind deşeurile periculoase (JO L 226,

6.9.2000, p. 3).

 

Page 3

(15)

Este necesar sa SE Faca distincţia Intre stocarea preli

minară un deşeurilor înaintea colectării, colectarea

Si stocarea deşeurilor înaintea tratării acestora Lor.

Unităţile Sau întreprinderile de îngrijire generează deseuri version

cursul activităţilor Lor Nu trebuie grijuliu ca gasesc

implica gestionarea deşeurilor version Si Nu Este necesar sa

obţină o autorizaţie de Stocare o înaintea deşeurilor

colectării acestora.

(16)

Prin stocarea preliminară deşeurilor la una de îngrijire referire faţă

definiţia termenului "colectare" SE înţelege activitatea de

Stocare un deşeurilor înaintea colectării Lor version instalatii version

grijă deşeurile sunt descărcate version vederea pregătirii Lor

PENTRU transportarea ulterioară version scopul valorificării

Sau al eliminării acestora Intr-Un loc diferit. Ar trebui

SE sa Faca distincţia Intre stocarea preliminară un deşeurilor

înaintea colectării Si stocarea deşeurilor înaintea tratării,

version vederea îndeplinirii obiectivului prezentei directive, în

funcţie de tipul de deseuri, dimensiunea Si perioada de

Stocare un acestora si de scopul in ingrijire sunt colectate.

Această distincţie ar trebui sa FIE făcută de către statele

membre. Stocarea deşeurilor Inainte de valorificare PENTRU

o perioadă Mai Mare Sau egală cu trei ani si stocarea

deşeurilor Inainte de eliminare PENTRU O perioadă Mai

Sau mare egală cu ONU sunt reglementate o principiile

Directiva 1999/31/CE Consiliului din 26 o aprilie 1999

Privind depozitele de deseuri (

1

).

(17)

Nu Este necesară înregistrarea programelor de colectare o

deşeurilor de îngrijire Nu sunt efectuate cu titlu profesional,

deoarece acestea prezintă riscuri scăzute Mai Si Contribuie

La colectarea separată un deşeurilor. Exemplu de astfel de

Programe sunt colectarea deşeurilor Medicale version farmacii,

programele de preluare un deşeurilor practicate de Maga

zinele de îngrijire comercializează bunuri de consum si

programele colective din şcoli.

(18)

Ar trebui ca prezenta directivă sa includă definiţii ale

noţiunilor de prevenire, reutilizare, pregătire PENTRU reuti

lizare, tratare si reciclare, PENTRU o clarificare Domeniul de

aplicare un acestor noţiuni.

(19)

Definiţiile noţiunilor de valorificare si eliminare trebuie

modificate PENTRU a se asigura stabilirea unei distincţii

Clare Intre Cele Doua Concepte, pe Baza unei diferente

Reale version ceea CE Priveste efectele asupra mediului principii

înlocuirea resurselor Naturale version economie Si principiul recu

noaşterea potenţialelor BENEFICII PENTRU Mediu Si PENTRU

Sănătatea populaţiei ale utilizării deşeurilor ca resursă. În

plus, SE pot elabora orientări PENTRU clarificarea cazurilor

în îngrijire această distincţie Este dificil de puroi in Practica Sau

în îngrijirea clasificarea activităţii ca valorificare Nu corespunde

efectelor Reale ale operaţiunii asupra mediului.

(20)

Prezenta directivă ar trebui sa clarifice, de asemenea,

cazurile în îngrijirea incinerarea deşeurilor urbane solide Este

eficientă din Punct de Vedere energetic si poate fi conside

derată o operatiune de valorificare.

(21)

Operaţiunile de eliminare de îngrijire constau version evacuarea version

Si Océane maritim, INCLUSIV eliminarea version subsolul marin

sunt, de asemenea, reglementate de convenţii internaţionale

ţionale, în special de Convenţia PENTRU prevenirea

poluării marine principiile deversare de deseuri si Alte

Materiale, încheiată la Londra la 13 noiembrie 1972,

precum si protocolul din 1996 la aceasta modificat version

2006.

(22)

Nu ar trebui sa existe nicio confuzie Intre diferitele

aspecte ale definiţiei deşeurilor si ar trebui sa aplice SE

proceduri adecvate, în cazul în îngrijirea Este necesar, subpro

duselor de îngrijire Nu sunt deseuri, pe de o parte nu, Sau deşeurilor

îngrijire încetează de un Mai Fi deseuri, pe de alta parte nu. În

vederea specificării anumitor aspecte ale definiţiei

deşeurilor, prezenta directivă ar trebui sa clarifice:

- Cazurile în îngrijirea substanţele Sau obiectele de îngrijire rezultă

Dintr-ONU proces de Producţie de îngrijire Nu o avut ca

Obiectiv iniţial producerea unor astfel de substanţe

Sau obiecte sunt subproduse si deseuri Nu. Se poate

să decidă ca o substanţă Nu Este deşeu numai pe Baza

unei abordări coordona, de îngrijire sine actualizează version mod

regulat, Si numai version cazul în îngrijire o astfel de decizie

Este consecventă cu Protectia mediului si un Sanatatii

populaţiei. În cazul în îngrijirea utilizarea unui subprodus

Este permisă version conformitate cu o autorizaţie de

Mediu Sau cu norme Generale de protectie o

mediului, acest Lucru poate fi utilizat de către statele

membre ca instrument de a se decide cu PENTRU ca Nu SE

aşteaptă sa SE producă vreun Efect advers generale

asupra mediului Sau un populaţiei Sanatatii; ONU obiect

Sau o substanţă sine considerabil o fi subprodus numai

dacă sunt îndeplinite anumite conditii. Întrucât

subprodusele intra in categoria produselor, exportul

de subproduse ar trebui sa respecte cerinţele legislaţiei

comunitare pertinente; Si

- Cazurile în îngrijirea ONU deşeu încetează de un Mai Fi

considerat deşeu, stabilindu-se criteriile conform

Carora SE a decide acest Lucru astfel Incat sa asigure SE

ONU Nivel ridicat de protectie mediului si un BENEFICII

Economice si de Mediu; posibile Categorii de deseuri

PENTRU de îngrijire ar trebui sa elaboreze sine Si Specificatii

criterii de îngrijire sa determine momentul din acestea de îngrijire

încetează sa FIE Mai grijuliu ca atare, sunt, Printre

Altele, deşeurile provenind din Activitati de constructie

Si demolări, anumite tipuri de CENUŞĂ Si Zgura, Fierul

Vechi, agregatele, anvelopele, textilele, compostul,

deşeurile de hartie si sticla. Operaţiunea de Valori

ficare principii de îngrijire sine realizează încetarea statutului de

deşeu poate consta pur si Simplu version verificarea

deşeului PENTRU o stabilizare dacă acesta îndeplineşte

criteriile de încetare un statutului de deşeu.

(23)

PENTRU un verificările Sau calcul dacă obiectivele de reciclare

Si valorificare stabilite principiile Directiva 94/62/CE un Parla

mentului European si Consiliului o din 20 Decembrie

1994 Privind ambalajele si deşeurile de ambalaje (

2

),

Directiva 2000/53/CE Parlamentului European o Si o

RO

22.11.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312 / 5

(

1

) JO L 182, 16.7.1999, p. 1.

(

2

) JO L 365, 31.12.1994, p. 10.

 

Page 4

Consiliului din 18 septembrie 2000 Privind vehiculele

scoase din uz (

1

), Directiva 2002/96/CE o Parlamentului

Si o Europeană Consiliului din 27 Ianuarie 2003 Privind

deşeurile de Echipamente Electrice si Electronice (DEEE) (

2

)

Si Directiva 2006/66/CE Parlamentului European o Si o

Consiliului din 6 septembrie 2006 Privind bateriile si

Si acumulatorii deşeurile de Baterii Si Acumulatori (

3

),

precum si principiile Alte acte legislative comunitare relevante

sunt îndeplinite, cantităţile de deseuri de îngrijire au încetat de o

Mai Fi atent ca atare ar trebui grijuliu Drept

deseuri reciclate si valorificate atunci Cand sunt inde

plinite cerinţele Privind reciclarea Sau din valorificarea

respectivele acte legislative.

(24)

Pe Baza definiţiei deşeurilor, în vederea promovării certificate

tudinii Si consecvenţei, Comisia poate adopta Linii

principiile directoare grijă sa SE specifice, în anumite cazuri,

momentul în îngrijirea unele substanţe Sau obiecte Devin

deseuri. Astfel de orientări pot fi elaborate, Printre

Altele, PENTRU Echipamente Electrice si Electronice Si

PENTRU VEHICULE.

(25)

Este necesară o alocare o costurilor de îngrijire sa reflecte costul

reală de Mediu al generării Si gestionării deşeurilor.

(26)

Principul "poluatorul plăteşte" Este ne principiu director

La Nivel European SI International. Producătorul de deseuri

Si deţinătorul de deseuri ar trebui sa gestioneze deşeurile

version asa FEL Incat sa garanteze ONU Nivel ridicat de protectie o

Si una mediului populaţiei Sanatatii.

(27)

Introducerea version prezenta directivă o extinse răspunderii un

producătorului reprezintă unul dintre mijloacele de o

sprijini proiectarea si producerea de bunuri de îngrijire UAI version

considerare pe deplin si facilitează utilizarea eficientă o

resurselor pe parcursul întregului ciclu de Viata Lor,

INCLUSIV propria Lor reparare, reutilizare, dezasamblare Si

reciclare fara o aduce atingere liberei circulaţii o bunurilor

pe Piaţa interna.

(28)

Prezenta directivă ar trebui sa Contribuie la realizarea de

către Uniunea Europeana o obiectivului "o Societate o

reciclării ", urmărind evitarea generării de deseuri si

utilizarea deşeurilor ca resursă. În special, cel de-al

şaselea Program de actiune comunitar de PENTRU Mediu

semnalează necesitatea unor Masuri de îngrijire sa asigure

trierea la sursa, colectarea si reciclarea fluxurilor de

deseuri prioritare. În conformitate cu acest Obiectiv Si

ca modalitate de un facilitator Sau un ameliora potenţialul de

valorificare al deşeurilor, acestea ar trebuie colectate

separat, în măsura în îngrijirea acest Lucru Este posibil din

Punct de Vedere TEHNIC, economice Si al protecţiei

mediului, Inainte de o fi supuse unor operaţiuni de Valo

rificare grija sa duca la Cele mai Bune rezultate globale din

Punct de Vedere al protecţiei mediului. Statele membre ar

trebui sa încurajeze separarea compuşilor periculoşi din

fluxurile de deseuri dacă Este necesar version vederea asigurării

unei gestionări justificarea din Punct de Vedere ecologice.

(29)

Statele membre ar trebui sa sprijine utilizarea materialelor

reciclate, cum ar fi hârtia recuperată, în conformitate cu

ierarhia deşeurilor SI în vederea realizării unei societăţi o

reciclării Si Nu ar trebui sa sprijine depozitarea pereche

rialelor reciclate version depozite de deseuri Sau incinerarea

acestora, atunci Cand acest Lucru Este posibil.

(30)

În vederea punerii version aplicare un principiilor precauţiei Si

acţiunii preventive enunţate la articolul 174 alineatul (2)

din tratat, Este necesar sa SE stabilească Obiective Generale

de protectie una mediului PENTRU gestionarea deşeurilor version

cadrul Comunităţii. În temeiul acestor principii, COMU

nitatea Si statele membre trebuie sa instaureze Cadru a ONU

PENTRU prevenirea, reducerea si, în măsura posibilului,

eliminarea de la bun inceput o surselor de poluare Sau

de noxe principiile adoptarea unor Masuri de natura sa elimine

riscurile recunoscute.

(31)

Ierarhia deşeurilor stabileşte în general o ordine de PRIO

rităţi PENTRU CE reprezintă ceea CEA Mai Bună opţiune din

Punct de Vedere al protecţiei mediului version legislaţia Si

Politica version materie de deseuri, in timp CE abaterea de la

O astfel de ierarhie poate fi necesară PENTRU fluxuri

specifice de deseuri version cazul în îngrijire SE justificarea, Printre

Altele, din motiv de fezabilitate Tehnică, de viabilitate

Economică Si de protectie mediului o.

(32)

PENTRU o permite întregii Comunităţi sa asigure principii

mijloace proprii eliminarea deşeurilor si valorificarea

deşeurilor urbane mixte colectate din gospodăriile

Si privat PENTRU permite statelor membre o sa

acţioneze individual în acest SCOP, Este necesară

înfiinţarea unei Retele de cooperare Privind instalaţiile

de eliminare Si instalaţiile PENTRU valorificarea deşeurilor

urbane mixte colectate din gospodăriile private,

ţinându-se cont de condiţiile geografice si de necesitatea

unor instalatii specializate PENTRU anumite tipuri de

deseuri.

(33)

În scopul aplicării Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 al

Parlamentului European si al Consiliului din 14 Iunie

2006 Privind transferurile de deseuri (

4

), Deşeurile

urbane mixte, astfel cum sunt menţionate la articolul 3

alineatul (5) din respectivul Regulament sunt version

continuare atent deseuri urbane mixte chiar SI în

cazul în îngrijirea au Fost supuse unei operaţiuni de tratare o

deşeurilor de îngrijire Nu le-a modificat proprietăţile version mod

substanţiale.

(34)

Este de important ca deşeurile periculoase sa uf etichetate version

conformitate cu normele internationale si comunitare. Cu

TOATE acestea, în cazul în îngrijirea asemenea deseuri sunt

colectate separat din gospodării, acest Lucru Nu AR

trebui sa AIBA Drept consecinţă obligaţia PENTRU

proprietarii de gospodării de o prezenta documentaţia

necesară.

RO

L 312 / 6

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.11.2008

(

1

) JO L 269, 21.10.2000, p. 34.

(

2

) JO L 37, 13.2.2003, p. 24.

(

3

) JO L 266, 26.9.2006, p. 1.

(

4

) JO L 190, 12.7.2006, p. 1.

 

Page 5

(35)

Este important, în conformitate cu ierarhia deşeurilor Si

version scopul reducerii emisiilor de privirea cu Efect de sera

rezultate din eliminarea deşeurilor principiul depozitare, sa SE

faciliteze colectarea separată si tratarea adecvată o bio-

deşeurilor version vederea producerii de compost fara riscuri

PENTRU Mediu Si o Altor Materiale bazate pe bio-deseuri.

Comisia, în urmă unei evaluări un gestionării bio-

deşeurilor, VA prezenta, dupa Caz, propuneri de Masuri

legislative.

(36)

Se pot adopta Standarde tehnice minime PENTRU activităţi de

tăţile de tratare o deşeurilor de îngrijire Nu intra sub incidenţa

Directivei 96/61/CE atunci Cand există dovezi ca aceasta

AR Fi gratuit în beneficiul protecţiei populaţiei Sanatatii si o

mediului SI în cazul în îngrijire o abordare coordonată un

punerii version aplicare o directivă ar asigura respectivei

Protectia Sanatatii populaţiei Si una mediului.

(37)

Este necesar sa precizeze ca atare version continuare Domeniul de

Si aplicare conţinutul obligaţiei de stabilire una unor Planuri

de gestionare o deşeurilor Si Sa sine includă version procesul de

elaborare Sau o revizuire acestor Planuri de gestionare o

deşeurilor necesitatea luării version considerare un efectelor

generării deşeurilor Si gestionării asupra mediului. De

asemenea, ar trebui sa SE Tina seama, dupa Caz, de

Privind cerinţele planurile de gestionare o deşeurilor,

stabilite la articolul 14 din Directiva 94/62/CE, precum

Si de strategia de reducere o biodegradabile deşeurilor

destinate Depozitelor de deseuri, prevăzută la articolul 5

din Directiva 1999/31/CE.

(38)

Statele membre pot APLICA autorizaţii de Mediu Sau

norme Generale de protectie una mediului version cazul

anumitor Producatori de deseuri, fara o atingere aduce

bunei funcţionări o Interne pieţei.

(39)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006,

statele membre pot Lua măsurile necesare PENTRU

prevenirea Transporturilor de deseuri de îngrijire Nu corespund

planurilor Lor Nationale de gestionare o deşeurilor. Prin

derogare de la respectivul Regulament, ar trebui sa li SE

permită statelor membre sa limiteze intrările de deseuri

version incineratoare clasificate ca instalatii de valorificare, în

cazul în îngrijirea sa Stabilit ca aceste intrari ar atrage

eliminarea deşeurilor Nationale si tratarea deşeurilor Sau

Intr-ONU mod de ingrijire Nu Este în conformitate cu planurile Lor de

o gestionare deşeurilor. Este recunoscută posibilitatea ca

anumite stat membre sA Nu poată asigura o retea de îngrijire sa

includă gama completă de instalatii de valorificare finala

pe teritoriul Lor.

(40)

PENTRU un îmbunătăţi Modul de desfăşurare un acţiunilor de

prevenire un generării deşeurilor version statele membre si

PENTRU un facilitator răspândirea celor Mai Bune practici version

acest Domeniu, Este necesară întărirea prevederilor

Privind prevenirea generării deşeurilor, precum Si intro

ducerea cerinţei ca statele membre sa elaboreze Programe

de prevenire un generării deşeurilor, axate pe efectele Cele

Mai semnificative asupra mediului si de ingrijire sa printre altele în conside

derare întreaga Durata o ciclului de Viata al produselor si

materialelor. Aceste Masuri ar trebui sa urmărească

ruperea legăturii dintre creşterea Economică Si efectele

asupra mediului asociate generării de deseuri. Părţile inte

resate, Împreună cu publicul larg ar trebui sa AIBA poziţie

bilitatea de o Lua Parte la elaborarea programelor Si Sa

AIBA acces la elemente, odată CE au elaborat Fost, în confor

mitate cu Directiva 2003/35/CE o Parlamentului

Si o Europeană Consiliului din 26 mai 2003 de instituire

un participării publicului la elaborarea anumitor Planuri Si

Programe Privind mediul (

1

). Ar trebui elaborate Obiective

PENTRU prevenirea generării de deseuri Si PENTRU decu

plarea creşterii Economice de impactul asupra mediului

asociat cu generarea de deseuri, abordând, în mod

Adecvat, reducerea efectelor adverse ale deşeurilor Si o

cantităţilor de deseuri produse.

(41)

În vederea realizării unei societăţi europene cu o reciclării

ONU Nivel ridicat al eficienţei resurselor, ar trebui stabilite

Obiective PENTRU pregătirea version vederea reutilizării Si reci

clării deşeurilor. Statele membre menţin abordări diferite

Privind colectarea deşeurilor menajere Si un deşeurilor

având Caracteristici Si Compozitie asemanatoare. Prin

urmare, Este recomandabil ca aceste Obiective sa tina

seama de diferitele Sisteme de colectare una din deşeurilor

diferite de stat membre. Fluxurile de deseuri de diverse

origini, asemanatoare cu deşeurile menajere, inclusiv

deşeurile menţionate la punctul 20 din Lista instituită

principiile DECIZIA 2000/532/CE Comisiei o.

(42)

Instrumentele Economice pot juca ONU lei crucial în Inde

plinirea

obiectivelor

Privind

prevenirea

generării

Si gestionarea deşeurilor deşeurilor. Deşeurile au deseori

valoare ca resursă, IAR aplicarea version continuare un instrument

mentelor Economice poate maximiza beneficiile PENTRU

Mediu. Prin urmare, ar trebui sa încurajeze utilizarea SE

unor asemenea INSTRUMENTE la ONU Nivel corespunzător,

subliniindu-SE, INSA, ca statele membre să decidă la oală

Nivel individuale cu privire la utilizarea acestora.

(43)

Anumite dispoziţii referitoare la manipularea deşeurilor,

Directiva 91/689/CEE stabilite version una din Consiliului

12 Decembrie 1991 Privind deşeurile periculoase (

2

), Ar

trebui modificate version sensul eliminării dispoziţiilor

învechite SI în vederea unei clarităţi Mai Mari un textului.

În scopul simplificării legislaţiei comunitare, acestea ar

trebui incluse version prezenta directivă. PENTRU o clarificare

Modul de aplicare al interdicţiei de amestecare un

deşeurilor stabilită principiile Directiva 91/689/CEE Si PENTRU

o asigura Protectia mediului si un populaţiei Sanatatii, derogări

gările de la interdicţia de amestecare un deşeurilor, ar

trebui, in plus, sa satisfacă condiţia conformităţii cu

Cele mai Bune tehnici disponibile version sensul Directivei

96/61/CE. În consecinţă, Directiva 91/689/CEE ar trebui

abrogată.

RO

22.11.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312 / 7

(

1

) JO L 156, 25.6.2003, p. 17.

(

2

) JO L 377, 31.12.1991, p. 20.

 

Page 6

(44)

În vederea simplificării legislaţiei comunitare si al

reflectării

beneficiilor

PENTRU

Mediu,

dispoziţiile

relevante din Directiva 75/439/CEE una din Consiliului

16 Iunie 1975 Privind eliminarea uleiurilor uzate (

1

) Ar

trebui incluse version prezenta directivă. În consecinţă,

Directiva 75/439/CEE ar trebui abrogată. Gestionarea

uleiurilor uzate ar trebui sa FIE efectuată version conformitate

cu ordinea de priorităţi o ierarhiei deşeurilor Si ar trebui

Prioritate acordată opţiunilor oferă îngrijire Cele mai Bune

rezultate globale din Punct de Vedere al protecţiei

mediului. Colectarea separată un uleiurilor uzate Este in

continuare esenţială PENTRU Asigurarea unei gestionări

adecvate un acestor deseuri si prevenirea daunelor PENTRU

pe de îngrijire eliminarea Lor necorespunzătoare le poate

provoca mediului.

(45)

Statele membre ar trebui sa prevadă ONU regim de

sancţiuni eficace, proporţionale Si cu Efect de descurajare

aplicabil persoanelor fizice Sau juridice vinovat cu

gestionarea deşeurilor, precum producătorilor, deţină

torilor, brokerilor, agenţilor, Transportatorilor Si colec

torilor de deseuri, unităţilor Sau întreprinderilor de îngrijire efec

tuează operaţiuni de tratare deşeurilor un joc de cuvinte si version aplicare

Programe de gestionare o deşeurilor, în cazul în îngrijirea

acestea încalcă dispoziţiile prezentei directive. Statele

membre pot Lua Masuri, de asemenea, în vederea recu

perării costurilor legat de încălcarea acestor dispoziţii Si

de măsurile de remediere, fara o aduce atingere dispozi

ţiilor Directivei 2004/35/CE Parlamentului European Si o

o Consiliului din 21 aprilie 2004 Privind răspunderea

PENTRU mediu in ceea CE Priveste prevenirea si repararea

daunelor aduse mediului (

2

).

(46)

Măsurile necesare PENTRU punerea version aplicare un prezentei

directivă ar trebui sa FIE adoptate version conformitate cu

DECIZIA 1999/468/CE Consiliului din 28 un Iunie 1999

de stabilire un normelor Privind exercitarea competenţelor

de executare conferite Comisiei (

3

).

(47)

Comisia AR trebui, in special, sa FIE împuternicită sa stabi

lească criteriile referitoare la o serie de aspecte, cum ar fi

condiţiile în îngrijirea ONU obiect trebuie considerat subprodus,

încetarea statutului de deşeu Si determinarea deşeurilor

de îngrijire sunt atent periculoase, precum Si Sa stabilească

norme detaliate de aplicare metode Privind Si calculare

PENTRU verificarea respectării obiectivelor de reciclare

prevăzute version prezenta directivă. În plus, Comisia ar

trebui sa FIE împuternicită sa adapteze anexele version

funcţie de Progresul TEHNIC si Stiintific Si Sa specifice

aplicarea formulei PENTRU instalaţiile de incinerare,

menţionate version Anexa II, punctul R1. Deoarece măsurile

respective au ONU Domeniu general de aplicare si sunt

destinate sa modifice Elemente neesenţiale ale prezentei

directivă principiile completarea acesteia cu noi Elemente

neesenţiale, acestea trebuie adoptate version conformitate cu

procedura de reglementare cu control al prevăzută la

articolul 5a din DECIZIA 1999/468/CE.

(48)

În conformitate cu alineatul (34) din acordul interinstituţional

Privind o suplimentare Mai Bună legiferare (

4

), Statele membre

sunt încurajate sa elaboreze, PENTRU elemente însele SI în

interesul Comunităţii, propriile tabele de îngrijire, pe pisica

posibil, sa ilustreze corelaţia dintre prezenta directivă Si

măsurile de transpunere si sa le aducă la cunoştinţa

publicului.

(49)

Deoarece obiectivul prezentei directive, respectiv

Protectia mediului si un populaţiei Sanatatii, Nu poate fi

Realizat version mod satisfăcător de către statele membre Si,

având în vedere amploarea sau efectele prezentei

directive, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunită?ii,

aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul

subsidiarită?ii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din

tratat. În conformitate cu principiul propor?ionalită?ii,

astfel cum este enun?at în respectivul articol, prezenta

directivă nu depă?e?te ceea ce este necesar pentru

atingerea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE ?I DEFINI?II

Articolul 1

Obiectul ?i domeniul de aplicare

Prezenta directivă stabile?te măsuri în vederea protec?iei

mediului ?i a sănătă?ii popula?iei prin prevenirea sau reducerea

efectelor adverse generate de generarea ?i gestionarea de?eurilor

?i prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor ?i

cre?terea eficien?ei folosirii acestora.

Articolul 2

Excluderi din domeniul de aplicare

(1)

Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei directive

următoarele:

(a) efluen?i gazo?i emi?i în atmosferă;

(b) soluri (in situ), inclusiv soluri contaminate neexcavate ?i

clădiri legate permanent de sol;

(c) soluri necontaminate ?i alte materiale geologice naturale

excavate în timpul activită?ilor de construc?ie, în cazul în

care este sigur că respectivul material va fi utilizat pentru

construc?ii în starea sa naturală ?i pe locul de unde a fost

excavat;

RO

L 312/8

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.11.2008

(

1

) JO L 194, 25.7.1975, p. 23.

(

2

) JO L 143, 30.4.2004, p. 56.

(

3

) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(

4

) JO C 321, 31.12.2003, p. 1

 

Page 7

(d) de?euri radioactive;

(e) explozibili dezafecta?i;

(f) materii fecale, în cazul în care acestea nu intră sub inciden?a

alineatului (2) litera (b), paie ?i alte materii naturale neperi

culoase provenite din agricultură sau silvicultură ?i care sunt

folosite în agricultură sau silvicultură sau pentru producerea

de energie din biomasă prin procese sau metode care nu

dăunează mediului ?i nu pun în pericol sănătatea popula?iei.

(2)

În măsura în care intră sub inciden?a altor acte legislative

comunitare, se exclud din domeniul de aplicare al prezentei

directive următoarele:

(a) ape uzate;

(b) subproduse de origine animală inclusiv produse trans

formate care intră sub inciden?a Regulamentului (CE) nr.

1774/2002, cu excep?ia produselor care urmează să fie

incinerate, depozitate sau utilizate într-o instala?ie de

producere a biogazului sau a compostului;

(c) carcase de animale care au decedat în orice alt mod decât

prin sacrificare, inclusiv animale care au fost sacrificate

pentru eradicarea unei epizootii, ?i care sunt eliminate

conform Regulamentului (CE) nr. 1774/2002;

(d) de?euri rezultate în urma activită?ilor de prospectare,

extrac?ie, tratare ?i stocare a resurselor minerale, precum ?i

a exploatării carierelor care intră sub inciden?a Directivei

2006/21/CE a Parlamentului European ?i a Consiliului din

15 martie 2006 privind gestionarea de?eurilor din indus

triile extractive (

1

).

(3)

Fără a aduce atingere obliga?iilor prevăzute de alte acte

legislative comunitare aplicabile, sedimentele depuse în apele de

suprafa?ă în scopul gestionării apelor ?i a căilor navigabile sau al

prevenirii inunda?iilor, al atenuării efectelor inunda?iilor ?i ale

secetei sau ale asanării terenurilor, nu intră sub inciden?a

prezentei directive în cazul în care se dovede?te că respectivele

sedimente sunt nepericuloase.

(4)

Prin intermediul unor directive speciale pot fi stabilite

norme speciale pentru cazuri individuale, sau care completează

dispozi?iile prezentei directive, privind gestionarea anumitor

categorii de de?euri.

Articolul 3

Defini?ii

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele defini?ii:

1. „de?euri” înseamnă orice substan?ă sau obiect pe care de?i

nătorul le aruncă sau are inten?ia sau obliga?ia să le arunce;

2. „de?euri periculoase” înseamnă orice de?euri care prezintă

una sau mai multe din proprietă?ile periculoase enumerate

în anexa III;

3. „uleiuri uzate” înseamnă toate uleiurile minerale sau lubri

fian?ii sintetici sau uleiurile industriale care au devenit

improprii folosin?ei pentru care au fost destinate ini?ial,

cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie

?i de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile

pentru turbine ?i cele pentru sistemele hidraulice;

4. „bio-de?eurile” sunt de?euri biodegradabile provenite din

grădini ?i parcuri, de?eurile alimentare sau cele provenite

din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor

de catering sau din magazine de vânzare cu amănuntul ?i

compatibile cu de?eurile provenite din uzinele de prelucrare

a produselor alimentare;

5. „producător de de?euri” înseamnă orice persoană ale cărei

activită?i generează de?euri (producător ini?ial de de?euri)

sau orice persoană care efectuează opera?iuni de pre-

tratare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea

naturii sau a compozi?iei acestor de?euri;

6. „de?inător de de?euri” înseamnă producătorul de?eurilor sau

persoana fizică sau juridică care se află în posesia acestora;

7. „comerciant” înseamnă orice întreprindere care ac?ionează

în nume propriu pentru cumpărarea ?i pentru vânzarea

ulterioară a de?eurilor, inclusiv acei comercian?i care nu

intră fizic în posesia de?eurilor;

8. „broker” înseamnă orice întreprindere care se ocupă de

valorificarea sau eliminarea de?eurilor în numele altor

persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în posesia

de?eurilor;

9. „gestionarea de?eurilor” înseamnă colectarea, transportul,

valorificarea ?i eliminarea de?eurilor, inclusiv supervizarea

acestor opera?iuni ?i între?inerea ulterioară a amplasa

mentelor de eliminare, inclusiv ac?iunile întreprinse de un

comerciant sau un broker;

10. „colectare” înseamnă strângerea de?eurilor, inclusiv sortarea

?i stocarea preliminară a de?eurilor, în vederea transportării

la o instala?ie de tratare;

RO

22.11.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/9

(

1

) JO L 102, 11.4.2006, p. 15.

 

Page 8

11. „colectare separată” înseamnă colectarea în cadrul căreia un

flux de de?euri este păstrat separat în func?ie de tipul ?i

natura de?eurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a

acestora;

12. „prevenire” înseamnă măsurile luate înainte ca o substan?ă,

un material sau un produs să devină de?eu, care reduc:

(a) cantitatea de de?euri, inclusiv prin reutilizarea

produselor sau prelungirea duratei de via?ă a acestora;

(b) impactul negativ al de?eurilor generate asupra mediului

?i sănătă?ii popula?iei, sau

(c) con?inutul de substan?e nocive al materialelor ?i

produselor;

13. „reutilizare” înseamnă orice opera?iune prin care produsele

sau componentele care nu au devenit de?euri sunt utilizate

din nou în acela?i scop pentru care au fost concepute;

14. „tratare” înseamnă opera?iunile de valorificare sau eliminare,

inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

15. „valorificare” înseamnă orice opera?iune care are drept

rezultat principal faptul că de?eurile servesc unui scop util

prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un

anumit scop, sau faptul că de?eurile sunt pregătite pentru a

putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în

economie în general. Anexa II stabile?te o listă a opera

?iunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă;

16. „pregătirea pentru reutilizare” înseamnă opera?iunile de

verificare, cură?are sau valorificare prin reparare, prin care

produsele sau componentele produselor care au devenit

de?euri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă

opera?iune de pre-tratare;

17. „reciclare” înseamnă orice opera?iune de valorificare prin

care de?eurile sunt transformate în produse, materiale sau

substan?e pentru a-?i îndeplini func?ia lor ini?ială sau pentru

alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor

organice, dar nu include valorificarea energetică ?i

conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil

sau pentru opera?iunile de umplere;

18. „regenerarea uleiurilor uzate” înseamnă orice proces de

reciclare prin care uleiurile de bază pot fi produse prin

rafinarea uleiurilor uzate, în special prin îndepărtarea conta

minan?ilor, a produselor de oxidare ?i a aditivilor con?inu?i

de acestea;

19. „eliminare” înseamnă orice opera?iune care nu este o

opera?iune de valorificare, chiar ?i în cazul în care una

dintre consecin?ele secundare ale acesteia ar fi recuperarea

de substan?e sau de energie. Anexa I stabile?te o listă a

opera?iunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

20. „cele mai bune tehnici disponibile” înseamnă cele mai bune

tehnici disponibile în conformitate cu articolul 2 alineatul

(11) din Directiva 96/61/CE.

Articolul 4

Ierarhia de?eurilor

(1)

Ierarhia de?eurilor, astfel cum este prezentată mai jos, se

aplică în calitate de ordine a priorită?ilor în cadrul legisla?iei ?i al

politicii în materie de prevenire a generării ?i de gestionare a

de?eurilor:

(a) prevenirea;

(b) pregătirea pentru reutilizare;

(c) reciclarea;

(d) alte opera?iuni de valorificare, de exemplu valorificarea ener

getică; ?i

(e) eliminarea.

(2)

În aplicarea ierarhiei de?eurilor men?ionate la alineatul

(1), statele membre adoptă măsuri pentru a încuraja op?iunile

care produc cel mai bun rezultat global în privin?a mediului.

Aceasta poate să impună ca anumite fluxuri de de?euri specifice

să se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în care acest lucru se

justifică prin analizarea întregului ciclu de via?ă privind efectele

globale ale generării ?i gestionării respectivelor de?euri.

Statele membre garantează că procesul de elaborare a legisla?iei

?i a politicii în materie de de?euri se desfă?oară în deplină trans

paren?ă ?i respectă reglementările na?ionale în vigoare referitoare

la consultarea ?i participarea cetă?enilor ?i a păr?ilor interesate.

Statele membre iau în considerare principiile generale ale

protec?iei mediului, al precau?iei ?i durabilită?ii, fezabilită?ii

tehnice ?i viabilită?ii economice, protec?iei resurselor, precum

?i impactul global asupra mediului, sănătă?ii popula?iei,

economiei ?i societă?ii, conform articolelor 1 ?i 13.

RO

L 312/10

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.11.2008

 

Page 9

Articolul 5

Subproduse

(1)

Pentru ca o substan?ă sau un obiect, care rezultă în urma

unui proces de produc?ie al cărui obiectiv principal nu este

producerea acestuia, să nu fie considerat(ă) de?eu în sensul arti

colului 3 punctul 1, dar să fie considerat(ă) subprodus trebuie

îndeplinite următoarele condi?ii:

(a) utilizarea ulterioară a substan?ei sau a obiectului este sigură;

(b) substan?a sau obiectul pot fi utilizate direct, fără a fi supuse

unei alte prelucrări suplimentare decât cea prevăzută de

practica industrială obi?nuită;

(c) substan?a sau obiectul este produs ca parte integrantă a unui

proces de produc?ie; ?i

(d) utilizarea ulterioară este legală, ?i anume substan?a sau

obiectul îndepline?te toate cerin?ele relevante privind

produsul, protec?ia mediului ?i protec?ia sănătă?ii pentru

utilizarea specifică ?i nu va produce efecte globale nocive

asupra mediului sau a sănătă?ii popula?iei.

(2)

Pe baza condi?iilor prevăzute la alineatul (1), măsurile pot

fi adoptate pentru a determina criteriile care trebuie îndeplinite

de anumite substan?e sau obiecte pentru a putea fi considerate

subproduse ?i nu de?euri în conformitate cu articolul 3 punctul

1. Măsurile respective, destinate să modifice elemente

neesen?iale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se

adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control

men?ionată la articolul 39 alineatul (2).

Articolul 6

Încetarea statutului de de?eu

(1)

Anumite categorii de de?euri încetează să mai fie consi

derate de?euri, în sensul articolului 3 punctul 1 în momentul în

care au trecut printr-o opera?iune de valorificare, inclusiv reci

clarea, ?i îndeplinesc o serie de criterii specifice care urmează să

fie definite conform următoarelor condi?ii:

(a) substan?a sau obiectul sunt utilizate în mod curent pentru

îndeplinirea unor scopuri specifice;

(b) există o pia?ă sau cerere pentru substan?a sau obiectul în

cauză;

(c) substan?a sau obiectul îndepline?te cerin?ele tehnice pentru

îndeplinirea scopurilor specifice ?i respectă legisla?ia ?i

normele aplicabile produselor; ?i

(d) utilizarea substan?ei sau a obiectului nu va produce efecte

nocive asupra mediului sau a sănătă?ii popula?iei.

Criteriile includ ?i valorile limită pentru poluan?i, dacă este

necesar ?i iau în considerare orice eventuale efecte negative

asupra mediului ale substan?ei sau produsului în cauză.

(2)

Măsurile respective, destinate să modifice elemente

neesen?iale ale prezentei directive prin completarea acesteia, cu

privire la adoptarea criteriilor prevăzute la alineatul (1) ?i care

precizează tipurile de de?euri cărora li se aplică respectivele

criterii se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare

cu control men?ionată la articolul 39 alineatul (2). Criteriile

specifice încetării statutului de de?eu trebuie luate în consi

derare, printre altele, cel pu?in în cazul agregatelor, hârtiei,

sticlei, metalelor, anvelopelor ?i al textilelor.

(3)

De?eurile care încetează să mai fie considerate de?euri în

conformitate cu alineatele (1) ?i (2), încetează de asemenea să

mai fie considerate de?euri în scopul atingerii obiectivelor de

valorificare ?i reciclare prevăzute de Directivele 94/62/CE,

2000/53/CE, 2002/96/CE ?i 2006/66/CE, precum ?i de alte

acte legislative comunitare aplicabile, atunci când sunt înde

plinite cerin?ele privind reciclarea sau valorificarea din respec

tivele acte legislative.

(4)

În cazul în care nu există criterii stabilite la nivel

comunitar în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele

(1) ?i (2), statele membre pot decide de la caz la caz dacă un

anumit de?eu a încetat să fie considerat ca atare, luând în

considerare jurispruden?a aplicabilă. Astfel de decizii sunt noti

ficate Comisiei în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parla

mentului European ?i a Consiliului din 22 iunie 1998, de

stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informa?ii în

domeniul standardelor ?i reglementărilor tehnice ?i al

normelor privind serviciile societă?ii informa?ionale (

1

), atunci

când directiva respectivă o impune.

Articolul 7

Lista de?eurilor

(1)

Măsurile destinate să modifice elemente neesen?iale ale

prezentei directive cu privire la actualizarea listei de?eurilor

stabilită prin Decizia 2000/532/CE sunt adoptate în confor

mitate cu procedura de reglementare cu control men?ionată la

articolul 39 alineatul (2). Lista de?eurilor include de?euri peri

culoase ?i ia în considerare originea ?i compozi?ia de?eurilor ?i,

dacă este cazul, valorile limită de concentra?ie a substan?elor

periculoase. Lista de de?euri este obligatorie pentru a

determina dacă un de?eu trebuie considerat de?eu periculos.

Includerea unui obiect sau a unei substan?e pe listă nu

înseamnă că respectivul obiect sau respectiva substan?ă va fi

considerat(ă) de?eu în orice împrejurare. O substan?ă sau un

obiect este considerat de?eu numai în cazul în care corespunde

defini?iei de la articolul 3 punctul 1.

RO

22.11.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/11

(

1

) JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

 

Pagina 10

(2)

Un stat membru poate considera că anumite de?euri sunt

periculoase în cazul în care, chiar dacă nu figurează pe lista de

de?euri, acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietă?ile

enumerate în anexa III. Statul membru notifică astfel de situa?ii

Comisiei fără întârziere. Acesta le consemnează în raportul

prevăzut la articolul 37 alineatul (1) ?i furnizează Comisiei

toate informa?iile relevante. În lumina notificărilor primite,

lista este reexaminată pentru a determina dacă aceasta trebuie

adaptată.

(3)

În cazul în care un stat membru de?ine dovezi conform

cărora anumite de?euri care figurează pe listă ca fiind peri

culoase nu prezintă niciuna din proprietă?ile enumerate în

anexa III, acesta le poate trata ca nepericuloase. Statul

membru notifică fără întârziere situa?iile de acest tip Comisiei

?i furnizează Comisiei toate dovezile necesare În lumina notifi

cărilor primite, lista este reexaminată pentru a determina dacă

aceasta trebuie adaptată.

(4)

Reclasificarea de?eurilor periculoase ca de?euri neperi

culoase nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea

acestora în scopul de a diminua concentra?iile ini?iale de

substan?e periculoase la un nivel mai mic decât nivelul

prevăzut pentru ca un de?eu să fie definit ca fiind periculos.

(5)

Măsurile destinate să modifice elemente neesen?iale ale

prezentei directive cu privire la reexaminarea listei pentru a

determina dacă aceasta trebuie adaptată în conformitate cu

alineatele (2) ?i (3) se adoptă în conformitate cu procedura de

reglementare cu control men?ionată la articolul 39 alineatul (2).

(6)

Statele membre pot considera de?eurile drept neperi

culoase în conformitate cu lista de?eurilor men?ionată la

alineatul (1).

(7)

Comisia asigură faptul că lista de?eurilor ?i orice revizuire

a acestei liste respectă în mod corespunzător principiile clarită?ii,

inteligibilită?ii ?i accesibilită?ii pentru utilizatori, în special

pentru întreprinderi mici ?i mijlocii (IMM-uri).

CAPITOLUL II

CERIN?E GENERALE

Articolul 8

Răspunderea extinsă a producătorilor

(1)

Pentru a consolida reutilizarea ?i prevenirea, reciclarea ?i

alte tipuri de valorificare a de?eurilor, statele membre adoptă

măsuri legislative sau non-legislative pentru a se asigura că orice

persoană fizică sau juridică care, la nivel profesional, elaborează,

produce, prelucrează, tratează, vinde sau importă produse

(producătorul produsului) este supusă unui regim de răspundere

extinsă a producătorului.

Astfel de măsuri pot include, printre altele, acceptarea

produselor returnate ?i a de?eurilor care rămân după utilizarea

respectivelor produse, precum ?i gestionarea ulterioară a

de?eurilor ?i răspunderea financiară pentru aceste activită?i.

Aceste măsuri pot include obliga?ia de a pune la dispozi?ia

publicului informa?iile disponibile cu privire la caracterul reuti

lizabil ?i reciclabil al produselor.

(2)

Statele membre pot lua măsurile necesare pentru a

încuraja proiectarea de produse care să aibă un efect redus

asupra mediului ?i care să genereze o cantitate scăzută de

de?euri în timpul producerii ?i al utilizării ulterioare, ?i pentru

a se asigura că valorificarea ?i eliminarea produselor care au

devenit de?euri se realizează în conformitate cu articolele 4 ?i

13.

Astfel de măsuri pot, printre altele, să încurajeze dezvoltarea,

producerea ?i comercializarea produselor cu utilizări multiple,

care sunt durabile din punct de vedere tehnic ?i care pot, după

ce au devenit de?euri, să facă obiectul unei valorificări sigure ?i

al unei eliminări care să respecte mediul.

(3)

În momentul aplicării răspunderii extinse a producă

torului, statele membre iau în considerare fezabilitatea tehnică

?i viabilitatea economică precum ?i efectele globale asupra

mediului ?i a sănătă?ii popula?iei ?i impactul social, cu

respectarea necesită?ii de a asigura buna func?ionare a pie?ei

interne.

(4)

Regimul de răspundere extinsă a producătorului este

aplicat fără a se aduce atingere răspunderii pentru gestionarea

de?eurilor prevăzută la articolul 15 alineatul (1) ?i fără a aduce

atingere legisla?iei specifice existente privind fluxul de de?euri ?i

privind produsele.

Articolul 9

Prevenirea generării de?eurilor

După consultarea tuturor păr?ilor interesate, Comisia prezintă

Parlamentului European ?i Consiliului următoarele rapoarte,

înso?ite, dacă este cazul, de propunerile de măsuri necesare

pentru a sprijini activită?ile de prevenire ?i punerea în aplicare

a programelor de prevenire a generării de?eurilor men?ionate la

articolul 29 ?i care cuprind:

(a) până la sfâr?itul anului 2001, un raport interimar referitor la

evolu?ia generării de de?euri ?i la domeniul de aplicare al

prevenirii generării de?eurilor, inclusiv definirea unei politici

de proiectare ecologică a produselor, care să abordeze atât

generarea de?eurilor, cât ?i prezen?a substan?elor periculoase

în de?euri pentru a promova tehnologiile axate asupra

produselor durabile, reutilizabile ?i reciclabile;

RO

L 312/12

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.11.2008

 

Pagina 11

(b) până la sfâr?itul anului 2011, elaborarea unui plan de

ac?iune pentru adoptarea unor măsuri de sprijin supli

mentare la nivel european, în special a unor măsuri de

modificare a modelelor de consum actuale;

(c) până la sfâr?itul anului 2014, stabilirea obiectivelor pentru

2020 în materie de prevenire a generării de de?euri ?i de

decuplare, care să se bazeze pe cele mai bune practici în

vigoare, inclusiv, dacă este cazul, o reexaminare a indica

torilor men?iona?i la articolul 29 alineatul (4).

Articolul 10

Valorificarea

(1)

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a

garanta că toate de?eurile sunt supuse unor opera?iuni de valo

rificare în conformitate cu articolele 4 ?i 13.

(2)

În cazul în care acest lucru este necesar pentru

respectarea alineatului (1) ?i pentru facilitarea sau îmbunătă?irea

valorificării, de?eurile sunt colectate separat, în cazul în care

acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic

?i al protec?iei mediului, ?i nu se amestecă cu alte de?euri sau

materiale cu proprietă?i diferite.

Articolul 11

Reutilizarea ?i reciclarea

(1)

Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare pentru

a promova reutilizarea produselor ?i activită?ile de pregătire

pentru reutilizare, în special prin măsuri de stimulare a creării

unor re?ele de reutilizare ?i reparare ?i prin sprijinirea acestora,

prin utilizarea unor instrumente economice, a unor criterii refe

ritoare la achizi?iile publice, prin obiective cantitative sau alte

măsuri.

Statele membre iau măsuri de promovare a reciclării de înaltă

calitate ?i, în acest scop, introduc sisteme de colectare separată a

de?eurilor, în cazul în care acest demers este posibil din punct

de vedere tehnic, economic ?i al protec?iei mediului, iar

sistemele respective respectă standardele de calitate necesare

pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare.

Până în anul 2015, cu condi?ia respectării articolului 10

alineatul (2), se introduc sisteme de colectare separată cel

pu?in pentru următoarele: hârtie, metal, plastic ?i sticlă.

(2)

Pentru respectarea obiectivelor prezentei directive ?i

pentru a evolua în direc?ia unei societă?i europene a reciclării

cu un înalt nivel de eficien?ă a folosirii resurselor, statele

membre adoptă măsurile necesare destinate realizării urmă

toarelor obiective:

(a) până în 2020, pregătirea pentru reutilizarea ?i reciclarea

de?eurilor, cum ar fi, cel pu?in, hârtie, metal, plastic ?i

sticlă provenind din gospodării ?i, eventual, provenind din

alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de de?euri sunt

similare de?eurilor care provin din gospodării, se măre?te la

un nivel minim de 50 % din masa totală;

(b) până în 2020, pregătirea pentru reutilizarea, reciclarea ?i alte

opera?iuni de valorificare materială, inclusiv opera?iuni de

umplere care utilizează de?euri pentru a înlocui alte

materiale, a de?eurilor nepericuloase provenind din activită?i

de construc?ie ?i demolări, cu excep?ia materialelor geologice

naturale definite la categoria 17 05 04 din CED, se măre?te

la un nivel minim de 70 % din masă.

(3)

Comisia stabile?te reguli detaliate de aplicare ?i metode de

calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la alineatul

(2) din prezentul articol, având în vedere Regulamentul (CE)

nr. 2150/2002 al Parlamentului European ?i al Consiliului din

25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind de?eurile (

1

).

Acestea pot include perioade de tranzi?ie pentru statele membre

care, în 2008, au reciclat mai pu?in de 5 % din oricare dintre

categoriile de de?euri men?ionate la alineatul (2). Măsurile

respective, destinate să modifice elemente neesen?iale ale

prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în

conformitate cu procedura de reglementare cu control

men?ionată la articolul 39 (2) din prezenta directivă.

(4)

Până la 31 decembrie 2014, Comisia examinează

măsurile ?i obiectivele men?ionate la alineatul (2) în vederea

consolidării obiectivelor, dacă acest lucru este necesar, ?i

pentru a lua în considerare stabilirea unor obiective pentru

alte fluxuri de de?euri. Raportul Comisiei, înso?it, după caz, de

o propunere, se trimite Parlamentului European ?i Consiliului. În

raportul său, Comisia ia în considerare efectele asupra mediului,

economice ?i sociale semnificative pe care le are stabilirea obiec

tivelor.

(5)

La fiecare trei ani, în conformitate cu articolul 37, statele

membre înaintează Comisiei rapoarte privind stadiul îndeplinirii

obiectivelor. În cazul neîndeplinirii obiectivelor, acest raport

include motivele e?ecului respectiv ?i măsurile pe care statele

membre inten?ionează să le ia în vederea îndeplinirii obiec

tivelor respective.

Articolul 12

Eliminarea

Statele membre garantează că, în cazul în care valorificarea,

astfel cum este prevăzută la articolul 10 alineatul (1), nu are

loc, toate de?eurile sunt supuse opera?iunilor de eliminare în

condi?ii de siguran?ă, care îndeplinesc cerin?ele de la

articolul 13 privind protec?ia sănătă?ii popula?iei ?i a mediului.

RO

22.11.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/13

(

1

) JO L 332, 9.12.2002, p. 1.

 

Page 12

Articolul 13

Protec?ia sănătă?ii popula?iei ?i a mediului

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a garanta că

gestionarea de?eurilor se face fără a pune în pericol sănătatea ?i

fără a dăuna mediului, în special:

(a) fără a crea riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau floră;

(b) fără a crea neplăceri din cauza zgomotului sau a miro

surilor; ?i

(c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Articolul 14

Costurile

(1)

În conformitate cu principiul „poluatorul plăte?te”, costul

gestionării de?eurilor urmează să fie suportat de producătorul

ini?ial de de?euri, sau de de?inătorii actuali ori de?inătorii

anteriori ai de?eurilor.

(2)

Statele membre pot decide că respectivele costuri ale

gestiunii de?eurilor urmează să fie suportate în întregime sau

în parte de producătorul produsului din care derivă de?eul

respectiv ?i că distribuitorii unui asemenea produs pot

participa la aceste costuri.

CAPITOLUL III

GESTIONAREA DE?EURILOR

Articolul 15

Responsabilitatea pentru gestionarea de?eurilor

(1)

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura

că orice producător ini?ial de de?euri sau alt de?inător de de?euri

efectuează el însu?i opera?iunea de tratare a de?eurilor sau

transferă această opera?iune unui agent, unei unită?i sau între

prinderi care desfă?oară activită?i de tratare a de?eurilor sau unui

colector de de?euri public sau privat în conformitate cu arti

colele 4 ?i 13.

(2)

Atunci când de?eurile sunt transferate de la producătorul

sau de?inătorul ini?ial către una dintre persoanele fizice sau

juridice men?ionate la alineatul (1) în vederea efectuării unor

opera?iuni de tratare preliminară, acesta nu este scutit, ca

regulă generală, de responsabilitatea pentru realizarea opera

?iunilor de valorificare sau de eliminare completă.

Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1013/2006,

statele membre pot preciza condi?iile cu privire la responsabi

litate ?i decide în ce cazuri producătorului ini?ial îi revine

responsabilitatea pentru întregul lan? al procesului de tratare

sau în care cazuri responsabilitatea producătorului ?i a de?ină

torului se poate împăr?i sau delega între actorii din lan?ul

procesului de tratare.

(3)

Statele membre pot decide, în conformitate cu articolul 8,

ca responsabilitatea cu privire la organizarea activită?ilor de

gestionare a de?eurilor să revină par?ial sau în totalitate produ

cătorului produsului din care derivă de?eul respectiv ?i ca distri

buitorii respectivului produs să împartă această responsabilitate.

(4)

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura

că, pe teritoriul lor, unită?ile sau întreprinderile specializate în

colectarea sau transportul de de?euri livrează de?eurile colectate

?i transportate la instala?iile corespunzătoare de tratare cu

respectarea obliga?iilor prevăzute la articolul 13.

Articolul 16

Principiile autonomiei ?i proximită?ii

(1)

Statele membre iau măsurile necesare, în colaborare cu

alte state membre, dacă este necesar sau oportun, în vederea

stabilirii unei re?ele integrate ?i corespunzătoare de unită?i de

eliminare a de?eurilor ?i de instala?ii de valorificare a de?eurilor

municipale mixte colectate din gospodăriile private, inclusiv în

cazul în care această colectare vizează ?i astfel de de?euri

provenite de la al?i producători, luând în considerare cele mai

bune tehnici disponibile.

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, statele

membre pot limita, în vederea protejării propriei re?ele, intrările

transporturilor de de?euri destinate incineratoarelor clasificate ca

instala?ii de valorificare, în cazul în care sa stabilit că asemenea

transporturi ar duce la necesitatea eliminării de?eurilor na?ionale

sau ar presupune tratarea respectivelor de?euri într-un mod care

nu este consecvent cu planurile lor de gestionare a de?eurilor.

Statele membre notifică orice astfel de decizie Comisiei. Statele

membre pot, de asemenea, să limiteze ie?irile transporturilor de

de?euri din considerente de mediu, astfel cum sunt prevăzute în

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

(2)

Re?eaua este concepută pentru a permite întregii Comu

nită?i să asigure prin mijloace proprii eliminarea de?eurilor,

precum ?i valorificarea de?eurilor men?ionate la alineatul (1) ?i

pentru a permite statelor membre să ac?ioneze individual în

acest scop, ?inând seama de condi?iile geografice ?i de nece

sitatea unor instala?ii specializate pentru anumite tipuri de

de?euri.

(3)

Re?eaua permite eliminarea de?eurilor ?i valorificarea

de?eurilor men?ionate la alineatul (1) într-una din cele mai

apropiate instala?ii adecvate, prin cele mai potrivite metode ?i

tehnologii, pentru a asigura un înalt nivel de protec?ie pentru

mediu ?i sănătatea publică.

RO

L 312/14

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.11.2008

 

Pagina 13

(4)

Principiile autonomiei ?i proximită?ii nu înseamnă că

fiecare stat membru trebuie să posede gama completă de

instala?ii de valorificare finală pe teritoriul său.

Articolul 17

Controlul de?eurilor periculoase

Statele membre adoptă măsurile necesare, astfel încât generarea,

colectarea ?i transportul de?eurilor periculoase, precum ?i

stocarea ?i tratarea acestora, să se realizeze în condi?ii de

protec?ie pentru mediul înconjurător ?i pentru sănătatea

umană, pentru a îndeplini cerin?ele de la articolul 13, inclusiv

măsuri care să garanteze urmărirea ?i controlul de?eurilor peri

culoase, începând cu generarea acestora ?i până la destina?ia

finală, în conformitate cu prevederile articolelor 35 ?i 36.

Articolul 18

Interzicerea amestecării de?eurilor periculoase

(1)

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura

că de?eurile periculoase nu sunt amestecate nici cu alte categorii

de de?euri periculoase, nici cu alte de?euri, substan?e sau

materiale. Amestecarea include diluarea substan?elor periculoase.

(2)

Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot

autoriza amestecarea cu condi?ia ca:

(a) opera?iunea de amestecare să fie efectuată de o unitate sau

întreprindere pe baza unei autoriza?ii ob?inute conform

dispozi?iilor articolului 23;

(b) condi?iile prevăzute la articolul 13 să fie respectate, iar

efectele nocive ale gestionării de?eurilor asupra sănătă?ii

popula?iei ?i asupra mediului să nu fie agravate; ?i

(c) opera?iunea de amestecare să se realizeze în conformitate cu

cele mai bune tehnici disponibile.

(3)

În cazul în care de?eurile periculoase au fost amestecate

într-un mod diferit de cel prevăzut la alineatul (1), separarea se

efectuează dacă este posibil ?i necesar, pe baza unor criterii

tehnice ?i economice de fezabilitate, pentru a respecta dispo

zi?iile articolului 13.

Articolul 19

Etichetarea de?eurilor periculoase

(1)

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura

că, în timpul colectării, al transportului ?i al stocării temporare,

de?eurile periculoase sunt ambalate ?i etichetate în conformitate

cu normele interna?ionale ?i comunitare în vigoare.

(2)

În cazul în care de?eurile periculoase sunt transferate pe

teritoriul unui stat membru, acestea sunt înso?ite de un

document de identificare care poate fi în format electronic ?i

care con?ine datele corespunzătoare men?ionate în anexa IB la

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

Articolul 20

De?eurile periculoase rezultate din gospodării

Articolele 17, 18, 19 ?i 35 nu se aplică de?eurilor mixte

provenind din gospodării private.

Articolele 19 ?i 35 nu se aplică frac?iunilor separate de de?euri

periculoase provenind din gospodării private atât timp cât

colectarea, eliminarea sau valorificarea lor nu a fost acceptată

de o unitate sau întreprindere care a ob?inut o autoriza?ie sau a

fost înregistrată în conformitate cu articolele 23 sau 26.

Articolul 21

Uleiurile uzate

(1)

Fără a aduce atingere obliga?iilor privind gestionarea

de?eurilor periculoase prevăzute la articolele 18 ?i 19, statele

membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că:

(a) uleiurile uzate sunt colectate separat în cazul în care acest

lucru este posibil din punct de vedere tehnic;

(b) uleiurile uzate sunt tratate în conformitate cu articolele 4

?i 13;

(c) în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere

tehnic ?i viabil din punct de vedere economic, uleiurile uzate

prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile

uzate nu se amestecă cu alte tipuri de de?euri sau substan?e

dacă o astfel de amestecare împiedică tratarea lor.

(2)

În scopul colectării separate a uleiurilor uzate ?i al tratării

lor corespunzătoare, statele membre pot, conform condi?iilor

lor na?ionale, să aplice măsuri suplimentare, cum ar fi cerin?e

tehnice, responsabilitatea producătorilor, instrumente economice

sau acorduri voluntare.

(3)

În cazul în care, conform legisla?iei na?ionale, uleiurile

uzate fac obiectul unor cerin?e privind regenerarea, statele

membre pot prevedea ca acestea să fie regenerate dacă acest

lucru este posibil din punct de vedere tehnic ?i atunci când se

aplică articolele 11 sau 12 din Regulamentul (CE)

nr. 1013/2006, pot restric?iona transportul transfrontalier de

uleiuri uzate dinspre teritoriul lor către instala?ii de incinerare

sau co-incinerare, pentru a acorda prioritate regenerării

uleiurilor uzate.

RO

22.11.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/15

 

Pagina 14

Articolul 22

Bio-de?eurile

Statele membre iau măsuri, dacă este cazul, ?i în conformitate

cu articolele 4 ?i 13, pentru a încuraja:

(a) colectarea separată a bio-de?eurilor în vederea compostării ?i

fermentării bio-de?eurilor;

(b) tratarea bio-de?eurilor într-un mod care asigură un înalt

nivel de protec?ie a mediului;

(c) folosirea unor materiale sigure pentru mediu produse din

bio-de?euri.

Comisia efectuează un studiu de evaluare cu privire la

gestionarea bio-de?eurilor în vederea prezentării unei

propuneri, dacă este cazul. Studiul de evaluare examinează

oportunitatea stabilirii de cerin?e minime pentru gestionarea

bio-de?eurilor ?i criteriile de calitate pentru compostul

produsul fermentat din bio-de?euri, în vederea garantării unui

nivel înalt de protec?ie a sănătă?ii popula?iei ?i a mediului.

CAPITOLUL IV

AUTORIZARE ?I ÎNREGISTRARE

Articolul 23

Eliberarea autoriza?iei

(1)

Statele membre impun tuturor unită?ilor sau întreprin

derilor care inten?ionează să desfă?oare activită?i de tratare a

de?eurilor să ob?ină o autoriza?ie din partea autorită?ii

competente.

În autoriza?ie se precizează cel pu?in următoarele:

(a) tipurile ?i cantită?ile de de?euri care pot fi tratate;

(b) pentru fiecare tip de opera?iune permisă, cerin?ele tehnice ?i

de orice altă natură aplicabile amplasamentului în cauză;

(c) măsurile de siguran?ă ?i de prevenire care trebuie luate;

(d) metoda care trebuie aplicată pentru fiecare tip de

opera?iune;

(e) monitorizarea ?i controlul opera?iunilor, după caz;

(f) măsurile de închidere ?i de între?inere ulterioară, după caz.

(2)

Autoriza?iile se pot elibera pentru o perioadă determinată

?i se pot reînnoi.

(3)

În cazul în care autoritatea competentă consideră că

metoda de tratare propusă nu este acceptabilă din punctul de

vedere al protec?iei mediului, în special atunci când metoda nu

este conformă cu articolul 13, aceasta refuză eliberarea autori

za?iei.

(4)

Toate autoriza?iile eliberate pentru opera?iuni de inci

nerare sau co-incinerare cu valorificarea energiei trebuie să

respecte condi?ia ca valorificarea energiei să aibă un

randament energetic ridicat.

(5)

Sub rezerva respectării cerin?elor prezentului articol, auto

riza?iile emise în baza altei legisla?ii na?ionale sau comunitare se

pot combina cu permisele necesare în temeiul alineatului (1)

pentru a forma o singură autoriza?ie în cazul în care un astfel

de format înlătură dublarea inutilă de informa?ii ?i repetarea

muncii de către operator sau autoritatea competentă.

Articolul 24

Derogări de la obliga?ia de autorizare

Statele membre pot acorda unită?ilor sau întreprinderilor

derogări de la obliga?ia prevăzută la articolul 23 alineatul (1)

pentru următoarele opera?iuni:

(a) eliminarea propriilor de?euri nepericuloase la locul de

produc?ie; sau

(b) valorificarea de?eurilor.

Articolul 25

Condi?ii pentru derogări

(1)

În cazul în care un stat membru dore?te să acorde

derogări în conformitate cu articolul 24, acesta stabile?te,

pentru fiecare tip de activitate, reguli generale care să prevadă

tipurile ?i cantită?ile de de?euri care pot face obiectul unei

derogări, precum ?i metoda de tratare care trebuie aplicată.

RO

L 312/16

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.11.2008

 

Pagina 15

Aceste norme se stabilesc astfel încât să se asigure că de?eurile

sunt tratate în conformitate cu articolul 13. În cazul opera

?iunilor de eliminare men?ionate la articolul 24 litera (a),

aceste norme ar trebui să ia în considerare cele mai bune

tehnici existente.

(2)

Pe lângă normele generale prevăzute la alineatul (1),

statele membre stabilesc condi?ii speciale pentru derogările

acordate în cazul de?eurilor periculoase, inclusiv pe tipuri de

activită?i, precum ?i alte eventuale cerin?e necesare pentru efec

tuarea diferitelor forme de valorificare ?i, unde este cazul, valori

limită pentru con?inutul de substan?e periculoase al de?eurilor ?i

valori limită de emisie.

(3)

Statele membre informează Comisia în legătură cu

normele generale stabilite în temeiul alineatelor (1) ?i (2).

Articolul 26

Înregistrarea

În cazul în care următoarele nu fac obiectul cerin?elor privind

autorizarea, statele membre se asigură că autoritatea competentă

men?ine un registru cu:

(a) unită?ile ?i întreprinderile care colectează ?i transportă

de?euri în sistem profesional;

(b) agen?i sau brokeri; ?i

(c) unită?ile sau întreprinderile care fac obiectul derogărilor de

la cerin?ele de autorizare conform articolului 24.

Acolo unde este posibil, se folosesc documentele existente

de?inute de autoritatea locală pentru a ob?ine informa?ii

relevante pentru acest proces de înregistrare în vederea

reducerii sarcinii administrative.

Articolul 27

Standarde minime

(1)

Pot fi adoptate standarde tehnice minime pentru activi

tă?ile de tratare care necesită o autoriza?ie in conformitate cu

articolul 23, în cazul în care există dovezi că se poate ob?ine un

beneficiu în ceea ce prive?te protec?ia sănătă?ii popula?iei ?i a

mediului, ca urmare a aplicării unor astfel de standarde minime.

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesen?iale ale

prezentei directive prin completarea acesteia, sunt adoptate în

conformitate cu procedura de reglementare cu control

men?ionată la articolul 39 alineatul (2).

(2)

Intră sub inciden?a acestor standarde minime numai acele

activită?i de tratare a de?eurilor care nu intră sub inciden?a

Directivei 96/61/CE sau nu pot intra sub inciden?a acesteia.

(3)

Aceste standarde minime:

(a) se concentrează pe principalele efecte asupra mediului

rezultate din activitatea de tratare a de?eurilor;

(b) asigură că de?eurile sunt tratate în conformitate cu

articolul 13;

(c) iau în considerare cele mai bune tehnici disponibile; ?i

(d) după caz, includ elemente referitoare la calitatea tratării ?i

cerin?ele de procesare.

(4)

Se adoptă standarde minime pentru activită?ile care

necesită autorizare în conformitate cu articolul 26 literele (a)

?i (b) în cazul în care există dovezi că se poate ob?ine un

beneficiu în ceea ce prive?te protec?ia sănătă?ii popula?iei ?i a

mediului sau evitarea disfunc?ionalită?ilor pie?ei interne ca

urmare a aplicării unor astfel de standarde minime, inclusiv

elementele referitoare la calificarea tehnică a colectorilor, trans

portatorilor, agen?ilor sau brokerilor.

Aceste măsuri, destinate să modifice elementele neesen?iale ale

prezentei directive, prin completarea acesteia, sunt adoptate în

conformitate cu procedura de reglementare cu control

men?ionată la articolul 39 alineatul (2).

CAPITOLUL V

PLANURI ?I PROGRAME

Articolul 28

Planurile de gestionare a de?eurilor

(1)

Statele membre se asigură că autorită?ile lor competente

stabilesc, în conformitate cu dispozi?iile articolelor 1, 4, 13 ?i

16, unul sau mai multe planuri de gestionare a de?eurilor.

Planurile, considerate individual sau în combina?ie, acoperă

întregul teritoriu geografic al statului membru în cauză.

(2)

Planurile de gestionare a de?eurilor cuprind o analiză a

situa?iei actuale a gestionării de?eurilor pe teritoriul geografic în

cauză, precum ?i măsurile care trebuie luate pentru îmbună

tă?irea condi?iilor de mediu în cazul pregătirii pentru reutilizare,

în cazul reciclării, valorificării ?i eliminării de?eurilor precum ?i

o evaluare a modului în care planul va ajuta la punerea în

aplicare a obiectivelor ?i dispozi?iilor prezentei directive.

RO

22.11.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/17

 

Pagina 16

(3)

Planurile de gestionare a de?eurilor con?in, după caz ?i

luând în considerare nivelul geografic ?i acoperirea zonei de

planificare, cel pu?in următoarele:

(a) tipul, cantitatea ?i sursa de?eurilor generate pe teritoriu,

de?eurile care ar putea fi expediate de pe sau pe teritoriul

na?ional, precum ?i o evaluare a evolu?iei viitoare a

fluxurilor de de?euri;

(b) schemele existente de colectare a de?eurilor ?i principalele

instala?ii de eliminare ?i valorificare, inclusiv orice aran

jamente speciale pentru uleiurile uzate, de?eurile periculoase

sau fluxurile de de?euri abordate de legisla?ia comunitară

specifică;

(c) o evaluare a necesarului de noi scheme de colectare,

închiderea instala?iilor de de?euri existente, infrastructura

suplimentară pentru instala?iile de de?euri în conformitate

cu articolul 16 ?i, dacă este cazul, investi?iile legate de

acestea;

(d) informa?ii suficiente cu privire la criteriile de identificare a

amplasamentului ?i la capacitatea viitoare de eliminare sau

de operare a instala?iilor majore de valorificare, dacă este

cazul;

(e) politici generale de gestionare a de?eurilor, inclusiv

tehnologii ?i metode planificate de gestionare a de?eurilor

sau politici privind de?eurile care ridică probleme specifice

de gestionare.

(4)

Planul de gestionare a de?eurilor poate con?ine, luând în

considerare nivelul geografic ?i acoperirea zonei de planificare,

următoarele:

(a) aspectele organiza?ionale legate de gestionarea de?eurilor,

inclusiv o descriere a alocării responsabilită?ilor între

actorii publici ?i priva?i care se ocupă cu gestionarea

de?eurilor;

(b) o analiză a utilită?ii ?i a adecvării utilizării instrumentelor

economice ?i de altă natură pentru rezolvarea diverselor

probleme legate de de?euri, luând în considerare necesitatea

men?inerii unei bune func?ionări a pie?ei interne;

(c) utilizarea unor campanii de sensibilizare ?i de informare

adresate publicului larg sau unor categorii speciale de consu

matori;

(d) siturile contaminate istoric de eliminare a de?eurilor ?i

măsuri pentru reabilitarea acestora.

(5)

Planurile de gestionare a de?eurilor respectă cerin?ele

privind gestionarea de?eurilor, stabilite la articolul 14 din

Directiva 94/62/CE ?i strategia de punere în aplicare a

planului de reducere a de?eurilor biodegradabile depozitate,

men?ionată la articolul 5 din Directiva 1999/31/CE.

Articolul 29

Programe de prevenire a generării de?eurilor

(1)

Statele membre stabilesc, în conformitate cu dispozi?iile

articolelor 1 ?i 4, programe de prevenire a generării de?eurilor

până la 12 decembrie 2013.

Aceste programe fie sunt integrate în planurile de gestionare a

de?eurilor prevăzute la articolul 28 sau în alte programe de

politici de mediu, după caz, fie func?ionează ca programe

distincte. În cazul în care un astfel de program este integrat

în planul de gestionare a de?eurilor sau în alte programe,

măsurile de prevenire a generării de?eurilor trebuie identificate

clar.

(2)

Programele men?ionate la alineatul (1) stabilesc obiective

de prevenire a generării de?eurilor. Statele membre descriu

măsurile de prevenire existente ?i evaluează utilitatea exemplelor

de măsuri indicate în anexa IV sau a altor măsuri corespun

zătoare.

Scopul acestor obiective ?i măsuri este eliminarea legăturii dintre

cre?terea economică ?i impactul asupra mediului asociat cu

generarea de de?euri.

(3)

Statele membre stabilesc valorile de referin?ă calitative sau

cantitative specifice adecvate pentru măsurile de prevenire a

generării de?eurilor adoptate pentru a monitoriza ?i pentru a

evalua progresul măsurilor ?i pot stabili ?i alte obiective cali

tative sau cantitative ?i indicatori specifici pe lângă cele

prevăzute la alineatul (4), în acela?i scop.

(4)

Indicatorii pentru măsurile de prevenire a generării

de?eurilor pot fi adopta?i în conformitate cu procedura de regle

mentare men?ionată la articolul 39 alineatul (3).

(5)

Comisia creează un sistem de schimb de informa?ii

privind cele mai bune practici în materie de prevenire a

generării de de?euri ?i elaborează orientări pentru asistarea

statelor membre la pregătirea programelor.

RO

L 312/18

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.11.2008

 

Pagina 17

Articolul 30

Evaluarea ?i revizuirea planurilor ?i a programelor

(1)

Statele membre se asigură că planurile de gestionare a

de?eurilor ?i programele de prevenire a generării de?eurilor

sunt evaluate cel pu?in o dată la ?ase ani ?i revizuite după caz

?i, acolo unde se aplică, în conformitate cu articolele 9 ?i 11.

(2)

Agen?ia Europeană de Mediu este invitată să includă în

raportul său anual un bilan? al progreselor realizate în

completarea ?i punerea în aplicare a programelor de prevenire

a generării de?eurilor.

Articolul 31

Participarea publicului

Statele membre asigură că păr?ile interesate ?i autorită?ile

relevante, precum ?i publicul larg au posibilitatea de a

participa la elaborarea planurilor de gestionare a de?eurilor ?i

a programelor de prevenire a generării de?eurilor ?i de a avea

acces la acestea odată elaborate, în conformitate cu Directiva

2003/35/CE sau, dacă este relevant, cu Directiva 2001/42/CE

a Parlamentului European ?i a Consiliului din 27 iunie 2001

privind evaluarea efectelor anumitor planuri ?i programe asupra

mediului (

1

). Acestea plasează planurile ?i programele pe o

pagină de internet accesibilă publicului.

Articolul 32

Cooperarea

Statele membre cooperează, dacă este cazul, cu alte state

membre interesate ?i cu Comisia la elaborarea planurilor de

gestionare a de?eurilor ?i a programelor de prevenire a

generării de?eurilor în conformitate cu articolele 28 ?i 29.

Articolul 33

Informa?ii care trebuie prezentate Comisiei

(1)

Statele membre informează Comisia cu privire la

planurile de gestionare a de?eurilor ?i programele de prevenire

a generării de?eurilor men?ionate la articolele 28 ?i 29 în

momentul în care au fost adoptate ?i în cazul în care au

survenit modificări importante în cadrul planurilor ?i

programelor.

(2)

Modalitatea de notificare a acestor informa?ii cu privire la

adoptarea ?i modificările de substan?ă survenite în cadrul acestor

planuri ?i programe se adoptă în conformitate cu procedura de

reglementare prevăzută la articolul 39 alineatul (3).

CAPITOLUL VI

CONTROALELE ?I EVIDEN?A

Articolul 34

Controalele

(1)

Unită?ile sau întreprinderile care efectuează opera?iuni de

tratare a de?eurilor, unită?ile ?i întreprinderile profesionale de

colectare sau transport de de?euri, agen?ii, brokerii ?i produ

cătorii de de?euri periculoase fac obiectul unor controale

periodice corespunzătoare efectuate de autorită?ile competente.

(2)

Controalele referitoare la opera?iunile de colectare ?i de

transport au în vedere originea, natura, cantitatea ?i destina?ia

de?eurilor colectate ?i transportate.

(3)

Statele membre pot ?ine seama de înregistrările efectuate

în baza Schemei comunitare de management de mediu ?i audit

(EMAS), în special în ceea ce prive?te frecven?a ?i intensitatea

controalelor.

Articolul 35

Păstrarea eviden?ei

(1)

Unită?ile ?i întreprinderile prevăzute la articolul 23

alineatul (1), producătorii de de?euri periculoase ?i unită?ile ?i

întreprinderile specializate în colectarea ?i transportul de de?euri

periculoase sau care ac?ionează în calitate de agen?i sau brokeri

de de?euri periculoase ?in o eviden?ă cronologică a cantită?ii,

naturii ?i originii de?eurilor ?i, dacă este cazul, a destina?iei, a

frecven?ei colectării, a mijlocului de transport ?i a metodei de

tratare prevăzute pentru de?euri ?i, la cerere, pun aceste

informa?ii la dispozi?ia autorită?ilor competente.

(2)

În cazul de?eurilor periculoase, eviden?a se păstrează timp

de cel pu?in trei ani, cu excep?ia unită?ilor ?i întreprinderilor de

transport de de?euri periculoase, care trebuie să ?ină o eviden?ă

timp de cel pu?in 12 luni.

La cererea autorită?ilor competente sau a unui de?inător

anterior, sunt furnizate documentele justificative conform

cărora opera?iunile de gestionare au fost efectuate.

(3)

Statele membre pot solicita producătorilor de de?euri

nepericuloase să respecte alineatele (1) ?i (2).

RO

22.11.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/19

(

1

) JO L 197, 21.7.2001, p. 30.

 

Pagina 18

Articolul 36

Punere în aplicare ?i sanc?iuni

(1)

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru inter

zicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a

de?eurilor.

(2)

Statele membre stabilesc regimul sanc?iunilor aplicabile în

cazul încălcării dispozi?iilor prezentei directive ?i iau toate

măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt aplicate.

Sanc?iunile prevăzute trebuie să fie eficiente, propor?ionale ?i cu

efect de descurajare.

CAPITOLUL VII

DISPOZI?II FINALE

Articolul 37

Raportarea ?i revizuirea

(1)

La fiecare trei ani, statele membre informează Comisia,

prin prezentarea unor rapoarte sectoriale în format electronic, în

legătură cu punerea în aplicare a prezentei directive. Aceste

rapoarte con?in, de asemenea, informa?ii cu privire la

gestionarea uleiurilor uzate ?i la progresele înregistrate în

punerea în aplicare a programelor de prevenire a generării

de?eurilor ?i, după caz, informa?ii despre măsurile aplicabile,

a?a cum este prevăzut la articolul 8 privind responsabilitatea

producătorului.

Raportul se întocme?te pe baza unui chestionar sau a unei

scheme stabilite de Comisie în conformitate cu procedura

men?ionată la articolul 6 din Directiva 91/692/CEE a Consiliului

din 23 decembrie 1991 de standardizare ?i ra?ionalizare a

rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la

mediu (

1

). Raportul este transmis Comisiei în termen de nouă

luni de la încheierea perioadei de trei ani la care se referă.

(2)

Comisia transmite chestionarul sau schema statelor

membre cu ?ase luni înainte de începerea perioadei la care se

referă raportul sectorial.

(3)

Comisia publică un raport privind punerea în aplicare a

prezentei directive în termen de nouă luni de la primirea

rapoartelor sectoriale ale statelor membre în conformitate cu

alineatul (1).

(4)

În primul raport întocmit până la 12 decembrie 2014,

Comisia reexaminează punerea în aplicare a prezentei directive,

inclusiv reglementările în domeniul eficien?ei energetice, ?i

prezintă, dacă este cazul, o propunere de revizuire. De

asemenea, raportul evaluează programele de prevenire a

generării de?eurilor existente în statele membre, obiectivele ?i

indicatorii ?i reexaminează oportunitatea introducerii, la nivel

comunitar, a unor programe, inclusiv scheme de responsabilitate

a producătorului pentru anumite fluxuri de de?euri, obiective,

indicatori ?i măsuri privind reciclarea, precum ?i opera?iuni de

valorificare de materiale ?i energie, care ar putea contribui la

îndeplinirea mai eficientă a obiectivelor prevăzute la articolele 1

?i 4.

Articolul 38

Interpretarea ?i adaptarea la progresul tehnic

(1)

Comisia poate elabora orientări pentru interpretarea defi

ni?iilor no?iunilor de „valorificare” ?i „eliminare”.

Dacă este necesar, se precizează aplicarea formulei pentru insta

la?iile de incinerare men?ionate în anexa II, R1. Condi?iile clima

terice locale, precum intensitatea frigului ?i nevoia de încălzire,

pot fi luate în considerare în măsura în care acestea influen?ează

cantită?ile de energie care pot fi utilizate sau produse din punct

de vedere tehnic sub formă de electricitate, căldură, vapori de

răcire sau de prelucrare. Condi?iile locale ale regiunilor ultra

periferice astfel cum sunt recunoscute în articolul 299

alineatul (2) al patrulea paragraf din tratat ?i ale teritoriilor

men?ionate la articolul 25 din Actul de aderare din 1985 pot

fi, de asemenea, luate în considerare. Această măsură destinată

să modifice elementele neesen?iale ale prezentei directive, se

adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu

control men?ionată la articolul 39 alineatul (2).

(2)

Anexele pot fi modificate în func?ie de progresul tehnic ?i

?tiin?ific. Aceste măsuri, concepute pentru a modifica elementele

neesen?iale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu

procedura de reglementare cu control men?ionată la articolul 39

alineatul (2).

Articolul 39

Procedura comitetului

(1)

Comisia este asistată de un comitet.

(2)

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se

aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) ?i articolul 7 din Decizia

1999/468/CE, având în vedere dispozi?iile articolului 8 din

respectiva decizie.

(3)

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se

aplică articolele 5 ?i 7 din Decizia 1999/468/CE, având în

vedere dispozi?iile articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia

1999/468/CE se stabile?te la trei luni.

RO

L 312/20

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.11.2008

(

1

) JO L 377, 31.12.1991, p. 48.

 

Page 19

Articolul 40

Transpunerea

(1)

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu

putere de lege ?i a actelor administrative necesare pentru a se

conforma prezentei directive până la 12 decembrie 2010.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea con?in o

trimitere la prezenta directivă sau sunt înso?ite de o asemenea

trimitere la data publicării lor oficiale. Modalitatea de efectuare a

unor astfel de trimiteri se stabile?te de către statele membre.

(2)

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre

textele principalelor dispozi?ii de drept intern pe care le

adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 41

Abrogare ?i dispozi?ii tranzitorii

Directivele 75/439/CEE, 91/689/CEE ?i 2006/12/CE se abrogă

de la 12 decembrie 2010.

Cu toate acestea, de la 12 decembrie 2008, se aplică urmă

toarele dispozi?ii:

(a) în Directiva 75/439/CEE, la articolul 10, alineatul (4) se

înlocuie?te cu următorul text:

„(4)

Metoda de referin?ă pentru măsurare, în vederea

determinării con?inutului de PCB/PCT al uleiurilor uzate,

se stabile?te de către Comisie. Măsura respectivă, destinată

să modifice elemente neesen?iale ale prezentei directive, se

adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu

control men?ionată la articolul 18 alineatul (4) din

Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European ?i a Consi

liului din 5 aprilie 2006 privind de?eurile (*).

___________

(*) JO L 114, 27.4.2006, p. 9.”

(b) Directiva 91/689/CEE se modifică după cum urmează:

(i) La articolul 1, alineatul (4) se înlocuie?te cu următorul

text:

„(4)

În sensul prezentei directive «de?euri periculoase»

înseamnă:

— de?eurile clasificate ca de?euri periculoase în confor

mitate cu lista stabilită prin Decizia Comisiei

2000/532/CE (*) pe baza Anexelor I ?i II ale

prezentei Directive. Aceste de?euri trebuie să

prezinte una sau mai multe din caracteristicile speci

ficate în Anexa III. Această listă ia în considerare

originea ?i compozi?ia de?eurilor ?i, dacă este cazul,

valorile limită de concentra?ie. Această listă este

revizuită periodic ?i, în cazul în care este necesar,

revizuită. Măsurile, destinate să modifice elemente

neesen?iale ale prezentei directive, prin completarea

sa, se adoptă în conformitate cu procedura de regle

mentare cu control prevăzută la articolul 18

alineatul (4) din Directiva 2006/12/CE a Parla

mentului European ?i a Consiliului din 5 aprilie

2006 privind de?eurile (**).

— orice alte de?euri considerate de un stat membru ca

prezentând una dintre caracteristicile specificate în

Anexa III. Astfel de cazuri se comunică Comisiei ?i

revizuite în vederea adaptării listei. Măsurile,

destinate să modifice elemente neesen?iale ale

prezentei directive, prin completarea sa, se adoptă

în conformitate cu procedura de reglementare cu

control prevăzută la articolul 18 alineatul (4) din

Directiva 2006/12/CE.

___________

(*) JO L 226, 6.9.2000, p. 3.

(**) JO L 114, 27.4.2006, p. 9.”

(ii) Articolul 9 se înlocuie?te cu următorul text:

„Articolul 9

Măsurile necesare în vederea adaptării la progresul

?tiin?ific ?i tehnic a anexelor prezentei directive ?i în

vederea revizuirii listei de de?euri men?ionate la

articolul 1 aliniatul (4), destinate să modifice elemente

neesen?iale ale prezentei directive, printre altele prin

completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu

procedura de reglementare cu control men?ionată la

articolul 18 alineatul (4) din Directiva 2006/12/CE.”

(c) Directiva 2006/12/CE se modifică după cum urmează:

(i) La articolul 1, alineatul (2) se înlocuie?te cu următorul

text:

„(2)

În sensul alineatului (1) litera (a), se aplică

Decizia Comisiei 2000/532/CE (*) cuprinzând lista

de?eurilor ce se încadrează în categoriile prevăzute în

Anexa I. Această listă este revizuită periodic ?i, în cazul

în care este necesar, revizuită. Măsurile destinate să

modifice elemente neesen?iale ale prezentei directive

prin completarea acesteia se adoptă în conformitate

cu procedura de reglementare cu control men?ionată

la articolul 18 alineatul (4).

___________

(*) JO L 226, 6.9.2000, p. 3.”

RO

22.11.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/21

 

Pagina 20

(ii) Articolul 17 se înlocuie?te cu următorul text:

„Articolul 17

Măsurile necesare în vederea adaptării la progresul

?tiin?ific ?i tehnic a anexelor, destinate să modifice

elemente neesen?iale ale prezentei directive, se adoptă

în conformitate cu procedura de reglementare cu

control men?ionată la articolul 18 alineatul (4).”

(iii) La articolul 18, alineatul (4) se înlocuie?te cu următorul

text:

„(4)

În cazul în care se face trimitere la prezentul

alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) ?i

articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere

dispozi?iile articolului 8 din respectiva decizie.”

Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la

prezenta directivă ?i se citesc în conformitate cu tabelul de

coresponden?ă din anexa V.

Articolul 42

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data

publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Articolul 43

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 19 noiembrie 2008.

Pentru Parlamentul European

Pre?edintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Pre?edintele

J.-P. JOUYET

RO

L 312/22

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.11.2008

 

Pagina 21

ANEXA I

OPERA?IUNILE DE ELIMINARE

D 1 Depozitarea în sau pe sol (de ex.: depozite de de?euri etc.)

D 2 Tratarea solului (de ex.: biodegradarea de?eurilor lichide sau nămoloase în sol etc.)

D 3 Injectarea în adâncime (de ex.: injectarea de?eurilor care pot fi pompate în pu?uri, saline sau depozite geologice

naturale etc.)

D 4 Acumulare la suprafa?ă (de ex.: depunerea de de?euri lichide sau nămoloase în bazine, iazuri sau lagune etc.)

D 5 Depozite special construite (de ex.: depunerea în compartimente separate etan?e care sunt acoperite ?i izolate unele

fa?ă de celelalte ?i fa?ă de mediul înconjurător etc.)

D 6 Evacuarea într-o masă de apă, cu excep?ia mărilor/oceanelor

D 7 Evacuarea în mări/oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin

D 8 Tratarea biologică nemen?ionată în altă parte în prezenta anexă, care generează compu?i sau mixturi finale

eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D 1 la D 12

D 9 Tratarea fizico-chimică nemen?ionată în altă parte în prezenta anexă, care generează compu?i sau mixturi finale

eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D 1 la D 12 (de ex.: evaporare, uscare,

calcinare etc.)

D 10 Incinerarea pe sol

D 11 Incinerarea pe mare (*)

D 12 Stocarea permanentă (de ex.: plasarea de recipiente într-o mină etc.)

D 13 Amestecarea anterioară oricărei opera?iuni numerotate de la D 1 la D 12 (**)

D 14 Reambalarea anterioară oricărei opera?iuni numerotate de la D 1 la D 13

D 15 Stocarea înaintea oricărei opera?iuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării,

în zona de generare a de?eurilor) (***)

RO

22.11.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/23

(*) Această opera?iune este interzisă de legisla?ia UE ?i de conven?ii interna?ionale.

(**) În cazul în care nu există nici un alt cod D corespunzător, aceasta include opera?iunile preliminare înainte de eliminare, inclusiv

preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, uscarea, mărun?irea uscată, condi?ionarea sau

separarea înainte de supunerea la oricare dintre opera?iunile numerotate de la D1 la D12.

(***) Stocare temporară înseamnă stocare preliminară în conformitate cu articolul 3 punctul 10.

 

Pagina 22

ANEXA II

OPERA?IUNI DE VALORIFICARE

R 1

Întrebuin?area în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie (*)

R 2

Valorificarea/regenerarea solven?ilor

R 3

Reciclarea/valorificarea substan?elor organice care nu sunt utilizate ca solven?i (inclusiv compostarea ?i alte

procese de transformare biologică) (**)

R 4

Reciclarea/valorificarea metalelor ?i compu?ilor metalici

R 5

Reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice (***)

R 6

Regenerarea acizilor sau a bazelor

R 7

Valorificarea componen?ilor utiliza?i pentru reducerea poluării

R 8

Valorificarea componentelor catalizatorilor

R 9

Rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale petrolului

R 10

Tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau ecologie

R 11

Utilizarea de?eurilor ob?inute din oricare dintre opera?iunile numerotate de la R 1 la R 10

R 12

Schimbul de de?euri în vederea expunerii la oricare dintre opera?iunile numerotate de la R 1 la R 11 (****)

R 13

Stocarea de?eurilor înaintea oricărei opera?iuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară,

înaintea colectării, la situl unde a fost generat de?eul) (*****)

RO

L 312/24

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.11.2008

(*) Aceasta include instala?ii de incinerare destinate în principal tratării de?eurilor municipale solide, numai în cazul în care randa

mentul lor energetic este egal sau mai mare decât:

— 0,60 pentru instala?iile care func?ionează ?i sunt autorizate în conformitate cu legisla?ia comunitară aplicabilă înainte de

1 ianuarie 2009,

— 0,65 pentru instala?iile autorizate după 31 decembrie 2008,

folosindu-se următoarea formulă:

Eficien?a energetică = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))

unde:

Ep reprezintă produc?ia anuală de energie sub formă de căldură sau electricitate. Aceasta este calculată înmul?ind energia produsă

sub formă de electricitate cu 2,6 ?i energia produsă sub formă de căldură pentru utilizare comercială (GJ/an) cu 1,1

Ef reprezintă consumul anual de energie al sistemului, provenită din combustibili, care contribuie la produc?ia de aburi (GJ/an)

Ew reprezintă energia anuală con?inută de de?eurile tratate, calculată pe baza valorii calorice nete inferioare a de?eurilor (GJ/an)

Ei reprezintă energia anuală importată, exclusiv Ew ?i Ef (GJ/an)

0,97 este un coeficient care reprezintă pierderile de energie datorate reziduurilor generate în urma incinerării ?i radierii.

Această formulă se aplică în conformitate cu documentul de referin?ă privind cele mai bune tehnici existente pentru incinerarea

de?eurilor.

(**) Aceasta include ?i gazeificarea ?i piroliza care folosesc componentele ca produse chimice.

(***) Aceasta include ?i tehnologiile de cură?ire a solului care au ca rezultat opera?iuni de valorificare a solului ?i de reciclare a

materialelor de construc?ie anorganice.

(****) În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include opera?iunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv

preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărun?irea uscată, condi?ionarea,

reambalarea, separarea ?i amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre opera?iunile numerotate de la R1 la R11.

(*****) Stocare temporară înseamnă stocare preliminară în conformitate cu articolul 3 punctul 10.

 

Pagina 23

ANEXA III

PROPRIETĂ?I ALE DE?EURILOR CARE FAC CA ACESTEA SĂ FIE PERICULOASE

H 1

„Explozive”: substan?e ?i preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau care sunt mai sensibile la ?ocuri

sau frecare decât dinitrobenzenul.

H 2

„Oxidante”: substan?e ?i preparate care produc reac?ii puternic exoterme în contact cu alte substan?e, mai ales cu

substan?e inflamabile.

H 3-A

„Foarte inflamabile”:

— substan?e ?i preparate lichide care au punctul de aprindere sub 21 °C (inclusiv lichide extrem de inflamabile),

Sau

— substan?e ?i preparate care se pot încălzi până la aprinderea în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără

aport de energie, sau

— substan?e ?i preparate în stare solidă care se pot aprinde cu u?urin?ă după un contact scurt cu o sursă de

aprindere ?i care continuă să ardă sau să se consume ?i după îndepărtarea sursei de aprindere sau

— substan?e ?i preparate gazoase care se inflamează în aer la presiune normală, sau

— substan?e ?i preparate care, în contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze foarte inflamabile în cantită?i

periculoase.

H 3-B

„Inflamabile”: substan?e ?i preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21 °C ?i mai mic

sau egal cu 55 °C.

H 4

„Iritante”: substan?ele ?i preparatele necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu

mucoasa, pot provoca inflama?ii.

H 5

„Nocive”: substan?e ?i preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate sau pătrund prin piele, pot

constitui riscuri limitate pentru sănătate.

H 6

„Toxice”: substan?e ?i preparate (inclusiv substan?e ?i preparate foarte toxice) care, în cazul în care sunt inhalate

sau ingerate sau pătrund prin piele, pot produce vătămări serioase, acute sau cronice pentru sănătate ?i pot fi

chiar letale.

H 7

„Cancerigene”: substan?e ?i preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate sau pătrund prin piele, pot

induce cancerul sau cre?terea inciden?ei lui.

H 8

„Corozive”: substan?e ?i preparate care pot distruge ?esuturile vii la contactul cu acestea.

H 9

„Infec?ioase”: substan?e ?i preparate cu con?inut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt

cunoscute ca producând boli la om sau la alte organisme vii.

H 10

„Toxice pentru reproducere”: substan?e ?i preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate sau pătrund

prin piele, pot induce malforma?ii congenitale neereditare sau cre?terea inciden?ei acestora.

H 11

„Mutagene”: substan?e ?i preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate sau pătrund prin piele, pot

produce defecte genetice ereditare sau cre?terea inciden?ei acestora.

H 12

De?euri care emit gaze toxice sau foarte toxice în contact cu apa, aerul sau un acid.

H 13 (*) „Sensibilizante”: substan?e ?i preparate care, în cazul în care sunt inhalate sau pătrund prin piele, pot cauza o

reac?ie de hipersensibilizare astfel încât expunerea ulterioară la substan?a sau preparatul respectiv poate produce

efecte nefaste caracteristice.

H 14

„Ecotoxice”: de?euri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe

sectoare ale mediului înconjurător.

RO

22.11.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/25

(*) În măsura în care sunt disponibile metode de testare.

 

Pagina 24

H 15

De?euri capabile prin orice mijloace, după eliminare, să producă altă substan?ă de exemplu, levigat, care posedă

oricare din caracteristicile prezentate mai sus.

Observa?ii

1. Atribuirea caracteristicilor de pericol „toxic” (?i „foarte toxic”), „nociv”, „coroziv”, „iritant”, „cancerigen”, „toxic pentru

reproducere”, „mutagen” ?i „ecotoxic” se bazează pe criteriile formulate în anexa VI la Directiva 67/548/CEE a

Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege ?i a actelor administrative referitoare la

clasificarea, ambalarea ?i etichetarea substan?elor periculoase (

1

).

2. Atunci când este cazul, se aplică valorile limită enumerate în anexele II ?i III din Directiva 1999/45/CE a Parlamentului

European ?i a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege ?i a actelor administrative ale statelor membre

referitoare la clasificarea, ambalarea ?i etichetarea preparatelor periculoase (

2

).

Metode de testare

Metodele care trebuie utilizate sunt descrise în anexa V la Directiva 67/548/CEE ?i în alte note relevante CEN.

RO

L 312/26

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.11.2008

(

1

) JO 196, 16.8.1967, p. 1.

(

2

) JO L 200, 30.7.1999, p. 1.

 

Pagina 25

ANEXA IV

EXEMPLE DE MĂSURI DE PREVENIRE A GENERĂRII DE?EURILOR MEN?IONATE LA ARTICOLUL 29

Măsuri care pot afecta condi?iile de bază referitoare la generarea de de?euri

1. Folosirea măsurilor de planificare sau a altor instrumente economice care promovează utilizarea eficientă a resurselor.

2. Promovarea cercetării ?i a dezvoltării în vederea realizării de produse ?i tehnologii mai curate ?i mai economice ?i

distribuirea ?i utilizarea rezultatelor cercetării ?i dezvoltării.

3. Dezvoltarea unor indicatori eficien?i ?i semnificativi ai presiunilor de mediu asociate generării de de?euri cu scopul de

a contribui la prevenirea generării de de?euri la toate nivelurile, de la compararea produselor la nivel comunitar prin

ac?iuni ale autorită?ilor locale până la nivel na?ional.

Măsuri care pot afecta faza de proiectare, produc?ie ?i distribu?ie

4. Promovarea eco-design-ului (integrarea sistematică a aspectelor de mediu în proiectarea produselor în scopul îmbu

nătă?irii performan?ei de mediu a acestora pe toată durata ciclului lor de via?ă).

5. Furnizarea de informa?ii privind tehnicile de prevenire a generării de?eurilor pentru a facilita punerea în aplicare a

celor mai bune tehnici disponibile în func?ie de industrie.

6. Organizarea de cursuri de formare pentru autorită?ile competente privind includerea cerin?elor privind prevenirea

generării de de?euri în autoriza?iile eliberate în temeiul prezentei directive ?i al Directivei 96/61/CE.

7. Includerea de măsuri de prevenire a generării de de?euri la instala?iile care nu intră sub inciden?a Directivei 96/61/CE.

Unde este cazul, astfel de măsuri pot include evaluări sau planuri de prevenire a generării de de?euri.

8. Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutoare financiare, în luarea deciziilor sau alte tipuri de

sprijin pentru întreprinderi. Aceste măsuri pot fi deosebit de eficiente în măsura în care sunt concepute ?i adaptate

pentru întreprinderile mici ?i mijlocii ?i sunt aplicate în re?ele de întreprinderi bine stabilite.

9. Utilizarea acordurilor voluntare, a grupurilor de consumatori/producători sau a negocierilor sectoriale pentru a

încuraja întreprinderile sau operatorii din sectoarele de activitate interesate să î?i stabilească propriile planuri sau

obiective privind prevenirea generării de?eurilor, sau să corecteze produsele sau ambalajele care generează prea multe

de?euri.

10. Promovarea unor sisteme certificate de gestionare a mediului, inclusiv EMAS ?i ISO 14001.

Măsuri care pot afecta faza de consum ?i de utilizare

11. Instrumente economice, cum ar fi stimulente pentru achizi?ii curate sau instituirea unei plă?i obligatorii de către

consumatori pentru un anumit articol sau un ambalaj care ar fi în mod normal furnizat gratuit.

12. Organizarea unor campanii de sensibilizare ?i de informare direc?ionate către publicul larg sau către o categorie

specifică de consumatori.

13. Promovarea de eco-etichete recunoscute ?i de încredere.

14. Acorduri cu industria, cum ar fi, de exemplu, utilizarea unor grupuri de produse, ca acelea care sunt incluse în cadrul

politicilor integrate ale produselor sau acorduri cu vânzătorii cu amănuntul privind furnizarea de informa?ii refe

ritoare la prevenirea generării de?eurilor ?i la produsele cu impact redus asupra mediului.

15. În contextul contractelor de achizi?ii publice ?i private, includerea unor criterii de protec?ie a mediului ?i de prevenire

a generării de?eurilor în cererile de ofertă ?i în contracte, conform Manualului privind contractele de achizi?ii publice

de mediu, publicat de Comisie la 29 octombrie 2004.

16. Încurajarea reutilizării ?i/sau a reparării produselor defecte sau a componentelor acestora, în special prin recurgerea la

măsuri educative, economice, logistice sau a altor măsuri, cum ar fi sprijinirea sau înfiin?area unor centre ?i re?ele

acreditate de reparare ?i de reutilizare, în special în regiunile cu o densitate ridicată a popula?iei.

RO

22.11.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/27

 

Pagina 26

ANEXA V

TABEL DE CORESPONDEN

Directiva 2006/12/CE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1) litera (a)

Articolul 3 punctul 1

Articolul 1 alineatul (1) litera (b)

Articolul 3 punctul 5

Articolul 1 alineatul (1) litera (c)

Articolul 3 punctul 6

Articolul 1 alineatul (1) litera (d)

Articolul 3 punctul 9

Articolul 1 alineatul (1) litera (e)

Articolul 3 punctul 19

Articolul 1 alineatul (1) litera (f)

Articolul 3 punctul 15

Articolul 1 alineatul (1) litera (g)

Articolul 3 punctul 10

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 7

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i)

Articolul 2 alineatul (1) litera (d)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (ii)

Articolul 2 alineatul (2) litera (d)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (iii)

Articolul 2 alineatul (1) litera (f) ?i articolul 2 alineatul (2)

litera (c)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (iv)

Articolul 2 alineatul (2) litera (a)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (v)

Articolul 2 alineatul (1) litera (e)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 13

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 36 alineatul (1)

Articolul 5

Articolul 16

Articolul 6

-

Articolul 7

Articolul 28

Articolul 8

Articolul 15

Articolul 9

Articolul 23

Articolul 10

Articolul 23

Articolul 11

Articolele 24 ?i 25

Articolul 12

Articolul 26

Articolul 13

Articolul 34

Articolul 14

Articolul 35

Articolul 15

Articolul 14

Articolul 16

Articolul 37

Articolul 17

Articolul 38

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 39 alineatul (1)

RO

L 312/28

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.11.2008

 

Pagina 27

Directiva 2006/12/CE

Prezenta directivă

-

Articolul 39 alineatul (2)

Articolul 18 alineatul (2)

-

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 39 alineatul (3)

Articolul 19

Articolul 40

Articolul 20

-

Articolul 21

Articolul 42

Articolul 22

Articolul 43

Anexa I

-

Anexa IIA

Anexa I

Anexa IIB

Anexa II

Directiva 75/439/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 3 punctul 18

Articolul 2

Articolele 13 ?i 21

Articolul 3 alineatele (1) ?i (2)

-

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 13

Articolul 4

Articolul 13

Articolul 5 alineatul (1)

-

Articolul 5 alineatul (2)

-

Articolul 5 alineatul (3)

-

Articolul 5 alineatul (4)

Articolele 26 ?i 34

Articolul 6

Articolul 23

Articolul 7 litera (a)

Articolul 13

Articolul 7 litera (b)

-

Articolul 8 alineatul (1)

-

Articolul 8 alineatul (2) litera (a)

-

Articolul 8 alineatul (2) litera (b)

-

Articolul 8 alineatul (3)

-

Articolul 9

-

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 18

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 13

Articolul 10 alineatele (3) ?i (4)

-

Articolul 10 alineatul (5)

Articolele 19, 21, 25, 34 ?i 35

Articolul 11

-

Articolul 12

Articolul 35

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 34

RO

22.11.2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 312/29

 

Pagina 28

Directiva 75/439/CEE

Prezenta directivă

Articolul 13 alineatul (2)

-

Articolul 14

-

Articolul 15

-

Articolul 16

-

Articolul 17

-

Articolul 18

Articolul 37

Articolul 19

-

Articolul 20

-

Articolul 21

-

Articolul 22

-

Anexa I

-

Directiva 91/689/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1)

-

Articolul 1 alineatul (2)

-

Articolul 1 alineatul (3)

-

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (2) ?i articolul 7

Articolul 1 alineatul (5)

Articolul 20

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 23

Articolul 2 alineatele (2)-(4)

Articolul 18

Articolul 3

Articolele 24, 25 ?i 26

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 34 alineatul (1)

Articolul 4 alineatele (2) ?i (3)

Articolul 35

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 34 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 6

Articolul 28

Articolul 7

-

Articolul 8

-

Articolul 9

-

Articolul 10

-

Articolul 11

-

Articolul 12

-

Anexele I ?i II

-

Anexa III

Anexa III

RO

L 312/30

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.11.2008