Back

Drafturi Avize (draftav)

DRAFTURI ACTE DE REGLEMENTARE

(decizii etapa de încadrare și avize de mediu)

PLANURI/PROGRAME

 

PROIECT Decizia etapei de încadrare

Nr. xxxx din 20.09.2018

Ca urmare a cererii adresate de S.C. HRISANT S.R.L., cu sediul în mun. Brăila, Șos. Focșani, nr. 105-107, lot 1/1, jud. Brăila, înregistrată la A.P.M. Brăila cu nr. 11176/06.09.2018,

în baza:

- HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a

- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 20.09.2018, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  Zonal (PUZ) – „Modernizare și extindere exploatație pomicolă, depozitare, procesare și împrejmuire”, propus a fi implementat în județul Brăila, extravilan com. Scorțaru Nou, T11/1, Parcela 5/1 și Parcela 5/2, titular S.C. HRISANT S.R.L., nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 1. încadrarea planului - planul intră sub incidenţa prevederilor:
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • Ord. MMGA nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pct. 12, lit. j);

Planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, deoarece nu este susceptibil să afecteze arii naturale protejate de interes comunitar, zona studiată nefiind localizată în perimetrul sau vecinătatea acestora.

 1. descrierea planului:

Zona studiată prin PUZ este de 288 ha, conform Avizului de inițiere nr. 6/25.07.2018 emis de Consiliul Județean Brăila.

Amplasamentul care a generat PUZ se află în terenul administrativ al comunei Scorțaru Nou, are o suprafață de 106.900 mp, teren cu folosința actuală arabilă. Funcțiunea viitoare a terenului care a generat PUZ va fi de plantație pomicolă și zonă pentru construcții care deservesc plantația pomicolă. Alte funcțiuni ale zonei studiate prin plan sunt: terenuri agricole, inclusiv lucrări de îmbunătățiri funciare care deservesc terenurile agricole, precum și căi de comunicație/drumuri de exploatare.

După implementarea planului, suprafața terenului care a generat PUZ-ul va fi ocupată astfel:

 • Livada propriu zisă - 87.300 mp;
 • Drumuri și platforme betonate – 1.420 mp;
 • Construcții – 610 mp;
 • Alee pietruită pe latura sudică a livezii - 4.623,44 mp;
 • Zone cu spații verzi plantate – 12.946,56 mp.

- accesul auto în incintă se va realiza din drumul de exploatare existent în zonă. În cadrul amplasamentului se vor amenaja  platforme carosabile pentru circulație auto și pietonală, precum și alei de circulație pietruite în cadrul plantației pomicole propriu zise;

- alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza din sursă proprie (puț forat echipat cu pompe), cu stocare în bazin îngropat deschis, tip lagună cu V=1.000 mc;

- evacuarea apelor uzate menajere se va realiza în bazin betonat vidanjabil;

- alimentarea cu energie electrică se va realiza prin branșament la rețeaua electrică din zonă.

 • coeficienții de ocupare și utilizare ai terenului care a generat PUZ: P.O.T. propus = 0,57%; C.U.T. propus = 0,006;
 • vecinătăți: nord - canal de desecare, sud - teren agricol, vest - drum de exploatare și est – exploatație viti-pomicolă.

Documentaţia a fost analizată  conform criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu consultarea Comitetului Special Constituit Braila în data de 20.09.2018, s-a parcurs etapa de încadrare în cadrul procedurii de evaluare de mediu.

Informarea publicului: anunţurile privind depunerea solicitării au fost publicate în publicația InfoBrăila din 04.09.2018 şi 06.09.2018, iar anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în .......................... din data de zz.09.2018.

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor/acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • publicarea în mass-media a anunțului de mai jos privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin. (4) din HG nr. 1076/2004:

S.C. HRISANT S.R.L anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal „Modernizare și extindere exploatație pomicolă, depozitare, procesare și împrejmuire”, implementat în județul Brăila, extravilan com. Scorțaru Nou, T11/1, Parcela 5/1 și Parcela 5/2, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit,

Steluta Mardale

DRAFT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 14.09.2018

 

            Ca urmare a cererii adresate de  PRIMĂRIA COMUNEI VĂDENI, cu sediul localitatea Vădeni, comuna Vădeni, strada Emilia Dumitrescu, nr. 639, judeţul Brăila, înregistrată la APM Brăila cu nr. 10628/27.08.2018,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 13.09.2018, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  Zonal (PUZ) – „Înființare zonă agrement și turism”, propus a fi implementat în județul Brăila, localitatea Pietroiu, comuna Vădeni, tarlaua 249, parcela 1, titular PRIMĂRIA COMUNEI VĂDENI, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUZ în suprafață de 2026,00 mp este situat în extravilanul comunei Vădeni, localitatea Pietroiu și este în proprietatea privată a comunei Vădeni.  Terenul are categoria de folosință arabil, conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 90/25.07.2018 emis de Consiliul Județean Brăila, fiind în prezent liber de construcții;
 • Planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiind amplasat la cca. 8 km distanță de SPA și SCI Lunca Siretului Inferior și nu este susceptibil să afecteze arii naturale protejate de interes comunitar;
 • Zona studiată prin PUZ – S=11 ha, se învecinează astfel: la nord-est și sud-est cu zona de locuințe din intravilanul satului Pietroiu; la nord-vest intravilan sat Pietroiu, terenuri agricole;  la sud-vest cu terenuri din extravilan.

În zona studiată prin PUZ s-au identificat următoarele tipuri de proprietate asupra terenurilor:

            -terenuri proprietate publică de interes local –prospectele străzilor;

-terenuri proprietate privată de interes local –terenul ce a generat PUZ, luciul de apă/balta din intravilan, terenul grădiniței, două terenuri virane, tarlaua 249, parcela 1614;

            -terenuri proprietate privată ale altor persoane fizice sau juridice.

În vederea punerii în practică a intenției de înființare a zonei de turism și agrement, după aprobarea PUZ, Primăria Vădeni va putea concesiona balta din intravilan și terenul aferent T 249, parcela 1.

Terenul viran din extravilan aflat la nord-est de zona nou înființată, până la limita intravilanului, ar putea fi și el concesionat pentru realizarea unei zone plantate.

Obiectivele principale ale PUZ sunt:

-introducerea în intravilan, pentru înființarea zonei de agreement și turism a unor terenuri în suprafață totală de 18364 mp, compuse din:

 1. Teren proprietate publică de interes local cu S=2940 mp – prospecte străzi,
 2. Teren arabil aflat în domeniul privat al Primăriei Vădeni (tarlaua 249, parcela 1), cu S=2026 mp,
 3. Teren arabil aflat în proprietatea privată a unei persoane fizice (tarlaua 249, parcelele 2-5), cu S=13398 mp,

Terenurile proprietate private vor fi trecute, după introducerea în intravilan, în categoria “curți-construcții” odată cu autorizațiile de construire care se vor emite pentru aceste amplasamente. Pe aceste terenuri se vor putea construi: pensiune turistică, piscine, amenajări pentru bărci și pescuit sportiv, terenuri de sport, locuri de joacă, alei, etc.

-stabilirea zonelor funcționale (situație propusă): zonă locuințe și funcțiuni complementare S=1,99 ha; zonă servicii de interes public S=0,41 ha; zonă mixtă-construcții turistice, amenajări sportive și de agreement S=1,55 ha; circulații (prospecte străzi+dig) S=1,54 ha; spații plantate S=0,44 ha; teren arabil S=1,99 ha; terenuri virane S=0 ha; ape S=3,08 ha.

-reglementarea gradului de constructibilitate al terenurilor POT max=20% și CUT max=0,45.

-propunere de infrastructură tehnico-edilitară  (modernizare de drumuri existente până la zona destinată turismului-zona care a generat PUZ, conductă de apă potabilă-extindere a rețelei existente pe strada Școlii, energie electrică și gaze, din rețelele existente)

 • Pentru modernizarea circulației se propun următoarele:
 • Profilarea și pietruirea drumurilor existente ce se introduc în intravilan
 • Realizarea unui drum nou, pietruit între balta ce va fi inclusă în intravilan și parcelele cu locuințe, drum care va avea partea carosabilă de 3,50-4,00 m lățime și prospect de 6,00 m.
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesită realizarea evaluării de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Info Brăila" din data de 24.08.2018 şi 27.08.2018;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "....................... " din data de xx.xx.2018.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor/ acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului „Înființare zonă agrement și turism”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a anunțului de mai jos privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin. (4) din HG nr. 1076/2004:

PRIMĂRIA COMUNEI VĂDENI anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal „Înființare zonă agrement și turism”, implementat în județul Brăila, localitatea Pietroiu, comuna Vădeni, tarlaua 249, parcela 1, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian CUZMIN

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 14.08.2018

 

            Ca urmare a cererii adresate de LASELABI SRL, prin reprez. Irina Razmerita, cu sediul in jud. Braila, mun. Braila, str. Comunarzi nr. 17, bloc A29, sc. 2, et. 3, ap. 33, înregistrată la APM Brăila cu nr. 9774/07.08.2018, în baza:

 • HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, a
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe si a
 • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ca urmare a consultării autorităţilor publice în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 14.08.2018, în conformitate cu prevederile art.5 alin.3, pct. b, al Anexei nr.1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe si în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, ca autoritate competentă decide ca:

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD): Construire spalatorie auto self service – Constructie cu caracter provizoriu”, amplasament jud. Braila, mun. Braila, str. Odobesti nr. 10, lot 2, titular LASELABI SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza luarii deciziei sunt următoarele:

 • caracteristicile planului:
 • Amplasamentul care a generat PUD este de 495mp; folosinţa actuală a terenului este curti-constructii cu destinatii admise de zona rezidentiala si activitati complementare;

Se propune amplasarea unui corp pentru spalatorie auto, cu regim de inaltime parter, de 210mp (dimensiuni in plan 30 x 7m), compusa din 5 boxe de spalare si un spatiu tehnic.

Bilantul teritorial propus:

Suprafata teren  = 495,00 mp

mp

%

Suprafata construita= desfasurata

210

42.4

Suprafata spatii verzi amenajate

58

11,75

Circulatii auto si pietonale

227

45,85

TOTAL

495

100

Coeficientii de utilizare propusi pentru amplasament: POT=42,4% si CUT-0,42;

- Vecinatatile amplas amentului: Nord, Vest si Est – proprietate privata Rusu Viorica; Sud - str. Odobesti.

- Asigurarea utilitatilor

 • Alimentarea cu apa - bransament la reteaua de alimentare cu apa existenta in zona carosabila a strazii Cezar Petrescu;
 • Canalizarea - Colectarea si evacuarea apelor uzate se va face in reteaua de canalizare urbana existenta in zona, dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi amplasat in incinta spalatoriei, in dreptul spatiului tehnic;
 • Alimentarea cu energie electrica – se va realiza prin bransare la reteaua existente in zona conform  solutiei stabilite de SDEE – Braila – Muntenia Nord Braila;
 • Gaze - prin extinderea liniei de repartitie existenta spre constructia noua;
 • planul creaza cadrul pentru proiectul „Construire spalatorie auto self service – Constructie cu caracter provizoriu”, descris mai sus;
 • implementarea planului nu implică folosirea unor terenuri în mod intensiv sau afectarea unor arii naturale protejate sau altor zone cu statut de protecție;
 • nu au fost identificate efecte transfrontiere sau alte planuri/programe/ proiecte/activități ce ar putea determina un impact cumulativ semnificativ asupra mediului;
 • planul integrează consideraţiile de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;
 • planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011;
 • s-au analizat criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe în şedinţa CSC din data de 14.08.2018;
 • informarea publicului:
 • anunţurile privind depunerea solicitării au fost publicate în ziarul "InfoBrăila" din data de 01.08.2018 şi 03.08.2018;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "InfoBrăila" din data de zz.08.2018;

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • publicarea în mass-media a anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004,  cu următorul continut:

LASELABI SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu –Construire spalatorie auto self service – Constructie cu caracter provizoriu”, amplasament jud. Braila, mun. Braila, str. Odobesti  nr. 10 lot 2, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit,

Laura EREMIA

 

DRAFT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 28.06.2018

            Ca urmare a cererii adresate de SC TANCRAD SRL, cu sediul in judetul Galati, mun. Galati, str. Brailei, nr. 169J, înregistrată la APM Brăila cu nr. 3746/28.03.2018,

în baza:

 • HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,
 • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

ca urmare:

 • a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţelor Comitetului Special Constituit din data de din 05.04.208 si din 28.06.2018 a completarilor la documentatia tehnica cu avizul favorabil nr. 33/19.06.2018 emis de Directia de Sanatate Publica Braila, 
 • în conformitate cu prevederile art.5 alin.3, pct. b şi a anexei nr.1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic de Detaliu „Infiintare baza de productie in orasul Faurei, judetul Braila”, implementat in jud. Braila, oras Faurei, str. Mecanizatorilor, nr. 21, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD este in suprafata de 29.950,00mp se afla in intravilanul Orasului Faurei, apartinand domeniului privat al Orasului Faurei conform HCL nr. 28/2016 si este transmis societatii SC TANCRAD SRL cu drept de superficie conform Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 1230/2017; din punct de vedere economic folosinta actuala a terenului este curti constructii, nu este situat in zona inundabila sau cu risc de alunecare de teren.
 • bilant teritorial: suprafata de teren 29.950,00mp, suprafata construita propusa 4198,00mp, suprafata desfasurata propusa 4198,00mp, platforma pentru statia de betoane 570.00mp, platforma pentru statia de asfalti 1500.00mp, suprafata padocuri statie asfalt 1064,00mp, spatiu verde 22834mp,  POT propus: 17.07 %, CUT propus: 0.14.
 • se propune amplasarea a doua obiective:

-statia de betoane mobila de tipul LIEBHERR MOBILMIX 0.5, cu o capacitate de 20 mc/ora beton.

-stati de betoane asfaltice mobila de tipul Benninghoven - Mixmobil tip “MBA 2500” cu o capacitatate de 200t/h.

 • alimentarea cu utilitati se face prin record de la retelele existente in zona planului
 • vecinatati: N- proprietate privata – teren arabil, S- fostul SMA (sectia masini agricole), V- Str. Mecanizatorilor – domeniu public, E- teren aflat in proprietatea consiliului local;
 • planul creaza cadrul pentru viitorul proiect „Infiintare baza de productie in orasul Faurei, judetul Braila”.
 • implementarea planului nu implică folosirea unor terenuri în mod intensiv sau afectarea unor arii naturale protejate sau altor zone cu statut de protecție.
 • nu au fost identificate efecte transfrontiere sau alte planuri/programe/ proiecte/activități ce ar putea determina un impact cumulativ semnificativ asupra mediului.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Infobraila" din data de 28.03.2018 şi 30.03.2018;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Infobraila" din data de 00.07.2018.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  Construire service auto P+1E partial si imprejmuire la strada”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

SC TANCRAD SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Infiintare baza de productie in orasul Faurei, judetul Braila”, implementat in jud. Braila, oras Faurei, str. Mecanizatorilor, nr. 21, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Întocmit,

Felicia RADU

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 14.06.2018

 

            Ca urmare a cererii adresate de LASELABI SRL, prin reprez. Irina Razmerita, cu sediul in jud. Braila, mun. Braila, str. Comunarzi nr. 17, înregistrată la APM Brăila cu nr. 6221/23.05.2018, în baza:

 • HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, a
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe si a
 • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ca urmare a consultării autorităţilor publice în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 14.06.2018, în conformitate cu prevederile art.5 alin.3, pct. b, al Anexei nr.1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe si în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, ca autoritate competentă decide ca:

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD): Construire spalatorie auto self service – Constructie cu caracter provizoriu”, amplasament jud. Braila, mun. Braila, str. Industriei nr. 92, titular LASELABI SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza luarii deciziei sunt următoarele:

 • caracteristicile planului:
 • Spalatoria are capacitate de peste 250 de masini pe zi.
 • Amplasamentul care a generat PUD este de 500mp; folosinţa actuală a terenului este curti-constructii cu destinatii admise de locuinte si functiuni complementare;

Se propune amplasarea:

 1. Spalatorie auto (regim de inaltime parter) – 27,80 x 6,30m = 175,14 mp, compusa din:
 • 5 boxe de spalare inchise lateral, dintre care
  • trei boxe cu dimensiuni 4,50ml x 6,00ml, acoperite cu o structura usoara din panouri policarbonat, sustinuta de elemente metalice din aluminiu si inox si
  • doua boxe cu dimensiuni 5,50ml x 6,00ml ce raman descoperite pentru a deservi autoturisme mai inalte;
 • Un spatiu inchis cu dimensiuni 4,50ml x 5,00ml, unde sunt montate instalatiile de preparare apa calda, distribuitori de detergent si centrala termica de preparare agent de incalzire;
 1. 3 platforme betonate pentru amplasarea instalatiei de curatare interioara si aspirare (0,80 x 0,80m) fiecare, in suprafata totala de = 1,92mp;
 2. Platforma betonata pentru amplasare pubele gunoi menajer (1,40 x 3,75m) = 5,25mp;
 3. Decantor ingropat circulabil auto (2,00 x 4,00m) = 8,00mp;
 4. Alee circulabila auto si pietonala, inierbata din beton.

 

Bilantul teritorial propus:

Suprafata teren  = 500,00 mp

mp

%

Suprafata construita= desfasurata

190,31

38,06

Suprafata spatii verzi amenajate

174,83

34,96

Alei, trotuare, carosabil

134,86

26,98

TOTAL

500,00

100

- Coeficientii de utilizare admisi pentru amplasament: POT=50% si CUT-3,5;

- Asigurarea utilitatilor

 • Alimentarea cu apa - bransament la reteaua de alimentare cu apa existenta in zona carosabila a strazii Cezar Petrescu;
 • Canalizarea - Colectarea si evacuarea apelor uzate se va face in reteaua de canalizare urbana existenta in zona, dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi si grasimi amplasat in incinta spalatoriei.
 • Alimentarea cu energie electrica – se va realiza prin bransare la reteaua existente in zona conform  solutiei stabilite de SDEE – BRAILA – MUNTENIA NORD Braila.
 • Gaze - prin extinderea liniei de repartitie existenta spre constructia noua.
 • Telecomunicatii - Se mentine reteaua de fibra optica existenta.
 • planul creaza cadrul pentru viitorul proiect „Construire spalatorie auto self service – Constructie cu caracter provizoriu”, descris mai sus;
 • Vecinatatile amplas amentului: N si E – proprietati private; V – str. Industriilor si S- str Cezar Petrescu; incinta se amenajeaza cu o intrare (str. Industriei) si o iesire (str. Cezar Petrescu) separate, asigurand astfel un flux continuu.
 • implementarea planului nu implică folosirea unor terenuri în mod intensiv sau afectarea unor arii naturale protejate sau altor zone cu statut de protecție;
 • nu au fost identificate efecte transfrontiere sau alte planuri/programe/ proiecte/activități ce ar putea determina un impact cumulativ semnificativ asupra mediului.
 • planul integrează consideraţiile de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile.
 • planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011;
 • s-au analizat criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi s-a parcurs etapa de încadrare în cadrul procedurii de evaluare de mediu în şedinţa CSC din data de 14.06.2018;
 • informarea publicului:
 • anunţurile privind depunerea solicitării au fost publicate în ziarul "InfoBrăila" din data de 25.05.2018 şi 31.05.2018;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "InfoBrăila" din data de xx.06.2018;

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • publicarea în mass-media a anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004,  cu următorul continut:

LASELABI SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu –Construire spalatorie auto self service – Constructie cu caracter provizoriu”, amplasament jud. Braila, mun. Braila, str. Industriei nr. 92, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

 

Laura EREMIA

 

Proiectul DECIZIEI  ETAPEI DE ÎNCADRARE

 din 14.06.2018

Ca urmare a cererii adresate de S.C. AVIMI SERV S.R.L. - cu sediul social in municipiul Brăila, str.Astrului nr.38A înregistrată la APM Brăila cu nr 6899/07.06.2018, în baza:

-           HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, 

-           HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

-           O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 • ca urmare a consultării autorităţilor publice în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 24.05.2018,
 • în conformitate cu prevederile art.5 alin.3, pct. b, al Anexei nr.1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe
 • în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, ca autoritate competentă decide ca:

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)- –„Construire spălătorie camioane-2 posturi si atelier mici reparații și amplasare stație de betoane”, amplasament  comuna Vădeni, intravilan sat Baldovinești, Calea Moș Anghel nr.133, T 215, P 1379/1,  judeţul Brăila, titular  S.C. AVIMI SERV S.R.L.  nu necesita realizarea evaluarii de mediu și nu necesita realizarea evaluarii adecvate și de aceea se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD-ul, este situat jud.Brăila, comuna Vădeni, intravilanul sat Baldovineşti, Calea Moş Anghel nr.133, T215,P1397/1 în suprafaţă de 6865,00mp
 • Vecinatatile:N-imobil proprietate publica(zona de protectie CFR), S-DN2B/calea Mos Anghel, V-imobile proprietate privata, E-imobile proprietate privata
 • folosinţa actuală a terenului este curti- constructii, terenul este liber de construcţii , cu acces direct din Calea Moş Anghel-DN2B;
 • pe amplasament se propun amplasarea unor constructii in regim parter cu inaltimea de 6,5 m, astfel : un atelier mecanic de mici reparaţii auto-constructie metalica ( SC=295 mp, compartimentata in posturi de lucru, spatiu tehnic, vestiar, birou), o spălătorie camioane 2 posturi –constructie metalica( SC=388 mp, compartimentata in posturi de spalare si spatiu tehnic), o staţie de betoane cu  capacitatea de 36mc/h beton proaspat si 30mc/h beton compactat, cu SC=331 mp, două containere prefabricate-anexe cu rol de depozitare cu SC=15mp fiecare si 2 cabine poarta prefabricate cu SC-=4 mp fiecare. Totodata, se vor amenaja 1412 mp de spatii verzi(gazon insamantat), cu plantarea a cate unui arbore la fiecare 100mp.
 • Bilant teritorial suprafete pentru proiectul propus:

Specificatie

Constructii in regim P

Platforme carosabile/betonate

Spatii verzi

Total

Suprafata(mp)

791

4662

1412

6865

% din total

11,5

67,94

20,56

100

 
 • indicii de ocupare ai terenului propusi pentru amplasament sunt:
 • P.O.T. = 11,5 %
 • C.U.T.= 0,115
 • Prin tema solicitata de beneficiar, nu se creaza disfunctionalitati sau dezacorduri fata de caracterul zonei, pastrandu-se utilizarile premise;
 • Asigurarea cu utilitati a amplasamentului
  • Alimentarea cu apa  prin intermediul unui camin de racord existent la reteaua publica de alimentare cu apa.
  • Evacuarea apelor uzate menajere: apele provenite de la grupurile sanitare se face in  reteaua publica a localitatii,
  • Alimentarea statiei cu energie electrica de la reteaua electrica din zonape baza solutiei aprobate de operator.
  • Alimentarea cu gaz metan se va face de la reteaua existenta in zona,

Din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, avand in vedere ca:

 • Planul utilizeaza o suprafata mica la nivel local ,
 • Planul nu aduce modificări semnificative la planurilor adoptate anterior,
 • Planul stabileste cadrul pentru emiterea de acorduri unice pentru proiecte viitoare,

rezulta că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data 31.05.2018 şi 04.06.2018.

Anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de ……se trece dupa CSC……..

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • să notificaţi autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • veţi supune procedurii de adoptare planul sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • veţi înainta la APM Brăila documentaţia întocmită în conformitate cu prevederile Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010 (publicat în MO nr. 274/27.04.2010), în vederea analizării investiţiei propuse cu parcurgerea etapelor procedurale stipulate în ordinul sus menţionat.
 • veţi publica în mass-media decizia etapei de încadrare, conform prevederilor HG nr. 1076/2004, art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4). Conţinutul anunţului privind decizia finală este următorul:

 „S.C. AVIMI SERV S.R.L. Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ––„Construire spălătorie camioane-2 posturi si atelier mici reparații și amplasare stație de betoane”, amplasament  comuna Vădeni, intravilan sat Baldovinești, Calea Moș Anghel nr.133, T 215, P 1379/1, judeţul Brăila : planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

        În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

                ÎNTOCMIT,

Laura Daniela Bădaşcu

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 din 31.05.2018

Ca urmare a cererii adresate de STROIE LAURENTIU  din  com. Cazasu, sat Cazasu, str. Rm. Sarat, nr. 46, înregistrată la APM Brăila cu nr 6206/23.05.2018, în baza:

-           HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, 

-           HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

-           O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ca urmare a consultării autorităţilor publice în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 24.05.2018, în conformitate cu prevederile art.5 alin.3, pct. b, al Anexei nr.1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe si în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, ca autoritate competentă decide ca:

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)- „Schimbare de destinatie din locuinta in service auto” amplasat în com. Cazasu, sat Cazasu, str. Principala nr. 1, jud Braila, titular STROIE LAURENTIU  nu necesita realizarea evaluarii de mediu și nu necesita realizarea evaluarii adecvate și de aceea se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Imobilul care a generat PUD-ul, este amplasat in UTR 5 (POTmax.35%), la intersectia DN 22 cu DJ221
 • folosinţa actuală a terenului este curti constructii, functiuni predominante: locuinte, functiuni complementare (comert si servicii)
 • Bilant teritorial suprafete pentru proiectul propus:

Specificatie

Constructii in regim P

Platforme carosabile

Spatii verzi

Total

Suprafata

88

222

150

460

% din total

19,13

48,27

32.6

100

 
 • indicii de ocupare ai terenului propusi pentru amplasament sunt:
 • P.O.T. = 19,13 %
 • C.U.T.= 0,19
 • Prin tema solicitata de beneficiar, nu se creaza disfunctionalitati sau dezacorduri fata de caracterul zonei, pastrandu-se utilizarile permise
 • Prin tema se propune schimbarea de destinatie a unei cl;adiri existente cu suprafata de 88mp, cu regimul de inaltime parter din spatiu de locuit in spatiu prestari servicii (service auto)
 • Alimentarea cu apa se face prin intermediul unui camin de record existent la reteaua publica de alimentare cu apa.
 • Evacuarea apelor uzate menajere: apele provenite de la grupurile sanitare se face intr-un bazin vidanjabil.
 • Alimentarea statiei cu energie electrica se va asigura printr-un bransamentul la reteaua electrica din zona.
 • Din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, avand in vedere ca:
 • Planul utilizeaza o suprafata mica la nivel local de numai 460mp;
 • Planul nu aduce modificări semnificative la planurile şi programele prevăzute anterior
 • Planul stabileste cadrul pentru emiterea de acorduri unice pentru proiecte viitoare;

Rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data 16.05.2018 şi 21.05.2018.

Anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de …………..

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • să notificaţi autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • veţi supune procedurii de adoptare planul sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • veţi înainta la APM Brăila documentaţia întocmită în conformitate cu prevederile Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010 (publicat în MO nr. 274/27.04.2010), în vederea analizării investiţiei propuse cu parcurgerea etapelor procedurale stipulate în ordinul sus menţionat.
 • veţi publica în mass-media decizia etapei de încadrare, conform prevederilor HG nr. 1076/2004, art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4). Conţinutul anunţului privind decizia finală este următorul:

STROIE LAURENTIU anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)Schimbare de destinatie din locuinta in service auto, amplasat în jud. Brăila, com. Cazasu, sat Cazasu, str. Principala nr. 1,  în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

                ÎNTOCMIT,

Alexandru CHIRIL

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 din 24.05.2018

 Ca urmare a cererii adresate de S.C. SOCAR PETROLEUM S.A.   cu sediul în mun. Bucuresti, str. Pechea nr. 32-36, înregistrată la APM Brăila cu nr3120/14.03.2018, în baza:

-           HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, 

-           HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

-           O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

si ca urmare a consultării autorităţilor publice în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 24.05.2018, în conformitate cu prevederile art.5 alin.3, pct. b, al Anexei nr.1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe si în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, ca autoritate competentă decide ca:

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)- Construire statie de distributie carburanti 2 pompe MPD+HGV, terasa acoperita deschisa alimentatie publica, spalatorie auto manuala, rastel de butelii, elemente identificare semnalistica, racorduri rutiere, utilitati interior imobil amplasat în jud. Brăila, mun. Braila, Sos. Rm. Sarat nr. 92 lot2/1/2, titular S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. nu necesita realizarea evaluarii de mediu și nu necesita realizarea evaluarii adecvate și de aceea se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Imobilul care a generat PUD-ul, este amplasat in UTR 24(POTmax.-25% si CUTmax.-0.45), adiacent drumului public Soseaua Ramnicu Sarat
 • folosinţa actuală a terenului este curti constructii, functiuni predominante: locuinte, functiuni complementareȘ
 • Bilant teritorial suprafete pentru proiectul propus:

Specificatie

Functiune, mp

Constructii in regim P

Cai acces

Trotuare pietonale

Platforme carosabile

Spatii verzi

Total

Suprafata

507,50

90.00

150 mp

1537

1288.00

3080.00

% din total

16,47

2,9

4,87

49,9

41,81

100

 
 • indicii de ocupare ai terenului propusi pentru amplasament sunt:
 • P.O.T. = 16,47 %
 • C.U.T.= 0,16
 • Prin tema solicitata de beneficiar, nu se creaza disfunctionalitati sau dezacorduri fata de caracterul zonei, deoarece in apropiere functioneaza inca o spatie de carburanti, statie GPL precum si cateva depozite de anvelope si dotari pentru instalatii, statie ITP, service AUTO.
 • Prin tema se propune realizarea realizarea unei constructii cu regim de inaltime parter inalt, cu destinatia de Statia de distributie carburanti ce va avea in componenta urmatoarele componente:

- cabina statiei cu spatiu comercial si cafenea parter ,Sc = 150,00 mp

- terasa cafe deschisa acoperita cu pergola, Sc=35,00 mp

- copertina metalica generala peste 2 pompe multiprodus, Sc=322.50 mp

- 2 rezervoare stocare carburanti subterane de cate 60 mc;

- 3 pompe distributie carburanti cu recuperare de vapori si insulele aferente;

- echipament spalare manuala autoturisme tip jetwash

- camin guri descarcare si guri recuperare vapori;

- separator grasimi 2 l/s

- separator de hidrocarburi 3 l/s

- separator hidrocarburi 6l/s

- bloc guri aerisire cu recuperare de vapori;

- unitate aer-apa

- unitate alimentare incarcare baterii auto

-unitate aspirator auto cu 2 posturi

- platforma menajera imprejmuita S=7,00 mp

- rastel butelii 250 kg

- pichet PSI

- rastel cu recipiente de ulei uzat

- camin echipat cu apometru racord alimentare cu apa

- put monitorizare infestare sol - 2 buc

- elemente de identificare semnalistica :totem preturi, steaguri,pilon,

- imprejmuire

 • Alimentarea cu apa se va face prin intermediul unui camin de racord la reteaua publica de alimentare cu apa.
 • Evacuarea apelor uzate menajere: apele provenite de la grupurile sanitare si cele din zona gastro epurate printr-un separator de grasimi 2 l/s sunt preluate de o retea de canalizare exterioara PVC Dn 110-200 mm si deversate la reteaua publica de canalizare menajera, respectiv pluviala urbana.
 • Apele pluviale conventional curate provenite de pe acoperisul copertinei si cabinei sunt preluate prin intermediul retelei de canalizare pluviala PVC Dn110-200 si deversate in reteaua de canalizare pluviala publica .
 • Apele pluviale potential impurificate provenite de pe suprafata platformei pompelor si de pe platforma de descarcare a autocisternei sunt colectate printr-un sistem de rigole si retea de canalizare realizata din PVC, trecute printr-un separator de hidrocarburi si apoi descarcate prin intermediul unei conducte PVC Dn 200mm in acelasi camin receptor catre reteaua interioara de canalizare
 • Alimentarea statiei cu energie electrica se va asigura printr-un bransamentul la reteaua electrica din zona.
 • Din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, avand in vedere ca:
 • Planul utilizeaza o suprafata mica la nivel local de numai 3080mp;
 • Planul nu aduce modificări semnificative la planurile şi programele prevăzute anterior
 • Planul stabileste cadrul pentru emiterea de acorduri unice pentru proiecte viitoare;

rezultata că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data 04.05.2018 şi 07.05.2018.

Anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de …………..

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • să notificaţi autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • veţi supune procedurii de adoptare planul sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • veţi înainta la APM Brăila documentaţia întocmită în conformitate cu prevederile Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010 (publicat în MO nr. 274/27.04.2010), în vederea analizării investiţiei propuse cu parcurgerea etapelor procedurale stipulate în ordinul sus menţionat.
 • veţi publica în mass-media decizia etapei de încadrare, conform prevederilor HG nr. 1076/2004, art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4). Conţinutul anunţului privind decizia finală este următorul:

S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)Construire statie de distributie carburanti 2 pompe MPD+HGV, terasa acoperita deschisa alimentatie publica, spalatorie auto manuala, rastel de butelii, elemente identificare semnalistica, racorduri rutiere, utilitati interior imobil, amplasat în jud. Brăila, intravilanul com. chiscani, Tarla 91, P.569/2, Lot2/10, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

ÎNTOCMIT,

Alexandru CHIRIL

 

                                                         DRAFT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 din 08.05.2018

Ca urmare a cererii adresate de Ciucasu Ionel, cu domiciliul in mun. Braila, str. Poet Panait Cerna, jud Brăila, înregistrată la APM Brăila cu nr. 3683/27.03.2018,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

ca urmare:

 • a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 05.04.2018 si in sedinta internna de analiza a documentatiilor din data de 07.05.2018, a completarilor la documentatia tehnice cu avizul favorabil nr. 127/26.04.2018 emis de Directia de Sanatate Publica Braila, 
 • în conformitate cu prevederile art.5 alin.3, pct. b şi a anexei nr.1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  Zonal (PUZ) – ,,Construire service auto P+1E partial si imprejmuire la strada”, implementat in mun. Braila, Str. Transilvaniei, nr. 42 bis, lot 2, jud. Brăila, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUZ are suprafata de 341mp (in acte 534 mp), liber de constructii si are categoria de curti constructii; se propune  o constructie ce va avea SC=160.00mp si SD=200.00mp, compartimentata astfel: parter:  sala service auto – 113.00mp,   hol +casa scarii –5.40mp,  vestiar si grup sanitar pentru personal 7.00mp, grup sanitar pentru clienti  cu Su=2.50mp, depozit materiale–15.40mp;  supanta:  doua birouri cu Su = 16.40mp si 15.30mp; POT propus: 46,92 %, CUT propus: 1,58.
 • Consiliul Judetean Braila a emis Avizul de oportunitate nr. 3/2018 pentru o zona de studiu de 1,85 ha cu indicatori urbanistici obligatorii POT max 50,00% si CUT max 1,3.
 • vecinatati: Nord – Vasile Sorin-Florin si Vasile Dorina-Antonela,  Sud – lot 1- post de transformare,  Est  - str. Alba Iulia,  Vest – str. Transilvaniei.
 • planul creaza cadrul pentru viitorul proiect „Construire service auto P+1E partial si imprejmuire la strada cu urmatorul sistem constructiv: fundatii din beton armat,  suprastructura din cadre metalice, pereti exteriori din panouri termoizolante, sandwich, cu 2 fete exterioare din tabla din aluminiu vopsita in camp electrostatic + spuma poliuretanica rigida la interior, compartimentari interioare din gips carton pe structura metalica, tamplarie  din profile PVC cu geam termopan , vopsitorii pe pereti, pardoseala ciment rolat; inaltimea parterului va fi de 4,00m in zona service-ului. Spatiul va avea o scara interioara pentru acces la etajul partial.
 • implementarea planului nu implică folosirea unor terenuri în mod intensiv sau afectarea unor arii naturale protejate sau altor zone cu statut de protecție;
 • nu au fost identificate efecte transfrontiere sau alte planuri/programe/ proiecte/activități ce ar putea determina un impact cumulativ semnificativ asupra mediului.
 • planul integrează consideraţiile de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 26.03.2018 şi 29.03.2018;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 08.05.2018.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  Construire service auto P+1E partial si imprejmuire la strada”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

Ciucasu Ionel anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal  – ,,Construire service auto P+1E partial si imprejmuire la strada”, implementat in mun. Braila, Str. Transilvaniei, nr. 42 bis, lot 2, jud. Brăila, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Întocmit,

Felicia RADU

 

Proiect AVIZ DE MEDIU

Din 20.04.2018

 

Ca urmare a solicitării adresate de DEZIMOB INVEST GROUP SRL, cu sediul în jud. Ilfov, orașul Voluntari, B-dul Pipera nr. 1/VI, Comple Barba Center, etaj 4, Birou 9, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila cu nr. 5737/15.05.2017, în urma analizării şi verificării documentelor transmise, în urma parcurgerii integrale a etapelor procedurale, în baza prevederilor

 • H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,
 • Hotărârii nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare

în conformitate cu prevederile

 • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare și ale
 • H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, se emite

AVIZ

pentru: PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) „CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENTIAL CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, propus a se implementa în mun. Brăila, Strada General Avramescu, Nr.10, Lot 1,

promovat de DEZIMOB INVEST GROUP SRL,

în scopul aprobării planului de către autorităţile locale în vederea realizării unui complex rezidențial cu funcțiuni complementare,

cu următoarele condiţii:

A. Delimitarea planului urbanistic zonal

Terenul care a generat planul are o suprafață de 111 870,00 mp, iar zona studiată prin PUZ este de 25 ha. Amplasamentul este situat în partea de sud a municipiului Braila, având următoarele vecinătăți:

 • Nord și Est- Strada General Avramescu;
 • Sud            - Strada Minerilor;
 • Vest          - Strada Doctor Victor Dimitriu.

Amplasamentul care a generat PUZ este în proprietatea titularului, are categoria de folosință curți-construcții, trecând de la destinația admisă de zonă unități industriale și depozitare, în cea rezidențială.  

B. Obiectivele Planul Urbanistic Zonal

Obiectivul general al Planului Urbanistic Zonal este acela de a schimba destinația terenului care a generat PUZ, din teren industrial în teren curți-construcții zona rezidențială cu funcțiuni complementare, din care decurg ca și obiective specifice:

 • Construire locuințe individuale P-P+2 niveluri și colective în imobile de P+3-4 niveluri și accente de P+7 niveluri, Dotări de interes municipal (hotel cu sală de conferințe, parc de retail, centre de afaceri (reprezentanțe firme, birouri), Dotari de cartier: spații pentru servicii administrative (aferente condominiului),complex multifuncțional civic (bibliotecă, club), spații comerciale și de alimentație publică organizate pe străzi comerciale, parțial acoperite, prestări servicii nepoluante etc;
 • Reorganizarea circulației carosabile și pietonale la nivelul creșterii traficului în cadrul zonei și legăturilor acesteia cu celelelalte zone funcționale ale municipiului și completarea infrastructurii edilitare;
 • Amenajare spații verzi.

Prin PUZ s-au abordat următoarele aspecte:

 • schimbarea functiunii terenului din categoria de folosinta mai putin sensibila zona industriala) in categorie folosinta sensibila (destinata zonelor rezidentiala)
 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor şi a condiţiilor de conformare şi realizare a construcţiilor;
 • stabilirea şi delimitarea zonelor construibile, a zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire, precum şi a zonelor funcţionale;
 • dezvoltarea echipării edilitare;
 • stabilirea şi delimitarea zonelor protejate;
 • organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie.

Funcțiunile propuse pentru zona rezidențială cu funcțiuni complementare:

 • Locuire
  • locuinte individuale P-P+2 niveluri
  • locuinte colective in imobile de P+3-4 niveluri si accente de P+7 niveluri

-     Dotări de interes municipal

 • hotel cu sală de conferinte
 • parc de retail
 • centre de afaceri (reprezentanțe firme, birouri)
 • Dotări de cartier
 • spații pentru servicii administrative (aferente condominiului)
 • complex multifuncțional civic(bibliotecă, club)
 • spații comerciale și de alimentație publică organizate pe străzi comerciale parțial acoperite
 • prestări servicii nepoluante
 • Circulații
  • carosabile, pietonale și piste de bicicliști
  • parcari subterane/supraterane
 • Spații verzi - minim 2mp/locuitor (conform RGU Nr. 525 din 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației)
 • Rețele tehnico- edilitare prin extinderea  rețelelor existente în zonă.

C. Bilanţul teritorial propus

Suprafața totală teren

111.870,00 mp

 

Suprafața construită

43.573,00 mp

38,95%

Suprafața circulații carosabile, alei și parcări

25.060,00 mp

22,4%

Suprafața spatiu verde și zonă de recreere, agrement

43.237,00 mp

38,65%

Număr total de locuri de parcare (inclusiv pentru hotel și servicii)

1260

 

 

Indicatorii urbanistici propuși:

 • POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului, pânîă la proporția de 75% cu clădiri de maxim 2 niveluri (8m), pentru activități comerciale, săli spectacole;
 • CUTmax=4;
 • Hmax=50m;
 • Rhmax= P+7-8E.

Avizul de mediu se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

 • Se vor respecta toate prevederile actelor de reglementare emise de celelalte autorităţi, recomandările din raportul de mediu, precum şi următoarele acte normative:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 • Se va supune procedurii de adoptare planul sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • Se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Brăila dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Proiectele care decurg din implementarea obiectivelor PUZ se vor reglementa în conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • Se vor implementa măsuri adecvate pentru asigurarea unui management corespunzător al  deşeurilor astfel încât să se asigure atingerea țintelor stabilite de lege pentru: colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor reciclabile din deșeuri menajere și a celor din construcții și demolări precum și reducerea cantităților de deșeuri care se elimină prin depozitare;
 • Titularul va raporta la A.P.M. Brăila anual, până la sfârşitul primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului, în conformitate cu recomandările elaboratorului din Raportul de mediu.
 • Implementarea planului se va realiza cu respectarea următoarelor măsuri de reducere a efectelor acestuia:

1. Măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului:

 • avizarea amplasamentelor activităţilor economice cu impunerea măsurilor de protecţie a aerului impotriva emisiilor de poluanți atmosferici, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare;
 • utilizarea de sisteme de încălzire moderne cu randamente și eficiență ridicată în scopul respectării standardelor de calitate pentru aerul ambiental;
 • utilizarea energiilor alternative și a echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic;
 • depozitarea deşeurilor se va face în recipiente închise, etanşe, conform prevederilor legislative; operatorul de transport va trebui să respecte programul de ridicare şi transport al deşeurilor, atât în timpul iernii, cât şi în timpul verii, pentru a se evita descompunerea deşeurilor şi generarea de noxe sau mirosuri.
 • luarea măsurilor pentru diminuarea până la eliminare a emisiilor de pulberi, zgomot sau vibraţii prin: modernizarea și menținerea corespunzătoare a căilor de transport, întreținerea spațiilor verzi, plantarea de copaci specifici zonei de-a lungul drumurilor asfaltate, a celor nepietruite, în spaţiile neocupate de clădiri sau rezervate în viitor unor obiective etc.

2. Măsuri de prevenire şi reducere a poluării apei:

 • respectarea zonelor de protecţie sanitară în jurul surselor de apă potabilă şi a Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
 • verificarea periodică a integrităţii sistemelor de canalizare;
 • asigurarea purificării apelor pluviale colectate de pe căile carosabile și parcări înainte de evacuarea în emisar;
 • interzicerea oricăror deversări necontrolate de ape uzate, reziduuri, deşeuri, în cursurile de apă şi gestionarea deşeurilor rezultate în timpul lucrărilor de constructii cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • interzicerea depozitării materialelor de construcţii pe malurile cursurilor de apă şi gestionarea acestora conform legislaţiei în vigoare;
 • interzicerea deversării în cursurile de apa a apelor uzate menajere, fără a fi epurate în prealabil în staţia de epurare, menţinându-se astfel o calitate corespunzătoare a cursurilor de apă.

3.Măsuri de prevenire şi reducere a poluării solului:

 • realizarea organizărilor de şantier corespunzătoare din punct de vedere al utilităţilor;
 • utilizarea tehnologiilor avansate de construire, a mijloacelor tehnice adecvate în vederea evitării pierderilor accidentale pe sol şi în subsol prin staţionarea utilajelor, efectuării de reparaţii, depozitarea de materiale etc.;
 • întreţinerea periodică și menținerea funcționalității sistemului de evacuare a apelor pluviale;
 • utilizarea raţională a îngrăşămintelor organice în gospodăriile particulare cu evitarea scurgerii în cursurile de apă;
 • interzicerea abandonării deşeurilor sau depozitarea acestora în locuri neautorizate şi sancţionarea nerespectării acestei prevederi;
 • asigurarea unui management corespunzător al deşeurilor:
  • colectarea  separată a  deşeurilor reciclabile municipale (hârtie, metal, plastic şi sticlă) în vederea valorificării prin operatori autorizaţi,
  • reglementarea și supravegherea lucrărilor de costrucții cu asigurarea colectării separate și valorificării deşeurilor din construcţii şi desfiinţări (inclusiv prin operaţiuni de umplere) în vederea creșterii cantităților de deșeuri valorificate și scăderii cantităților eliminate prin depozitare,
  • prevenirea abandonării deșeurilor și luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional etc.

4. Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra biodiversităţii:

 • interzicerea: vătămării, uciderii, perturbării intenţionate a exemplarelor din speciile cu statut de protecţie și a tuturor speciilor de păsări; deteriorării/distrugerii cuiburilor, a locurilor de hrănire, reproducere şi odihnă ale acestora;
 • amplasarea optima a organizarilor de santier si a drumurilor de acces astfel incat sa aduca prejudicii minime cadrului natural;
 • luarea tuturor măsurilor pentru reducerea impactului asupra florei şi faunei;
 • respectarea tuturor normelor legale în vigoare la reconstrucția ecologică a zonelor afectate de lucrări;
 • luarea de masuri imediate  de inlaturare a factorilor generatori de poluare in cazul producerii unei poluari accidentale, cu informarea autoritatilor pentru protectia mediului;
 • refacerea vegetaţiei prin reconstrucţia ecologică în zonele ocupate cu organizările de şantier;

5. Măsuri de prevenire, reducere şi compensare a efectelor adverse produse de zgomot

 • amplasarea optimă a drumurilor de acces, trotuarelor și aleilor pietonale;
 • monitorizarea zgomotului şi luarea de masuri de corectare acolo unde este necesar;
 • echiparea vehiculelor şi utilajelor mobile cu scuturi izolatoare şi absorbante de zgomot;
 • utilizarea ventilatoarelor pe amplasament  la o turație cât mai redusă;
 • respectarea conditiilor impuse de prevederile STAS 10009/2017 si STAS 6156/1986.

6. Măsuri pentru protejarea sănătății populației

 • montarea pe perioada organizării de șantier a toaletelor ecologice;
 • colectarea deșeurilor în locuri special amenajate și evacuarea acestora ori de câte ori este necesar;
 • folosirea de utilaje în stare bună de funcționare;
 • utilizarea de vehicule și de utilaje ale căror emisii sunt conforme reglementărilor în vigoare;
 • oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care acestea nu sunt implicate în activitățile de construcție;
 • amenajarea trotuarelor cu plantații de aliniament pentru diminuarea concentrației de noxe provenite de la circulația auto pe străzile principale cu trafic intens;
 • dotarea zonei luată în studiu cu o infrastructură corespunzătoare privind managementul deşeurilor, alimentarea centralizată cu apă potabilă şi cu energie electrică, canalizare, transport, încălzirea spațiilor;

7. Măsuri pentru protejarea mediului social și economic, peisajului și patrimoniului

 • urmărirea strictă a respectării condițiilor de urbanism impuse constructorului;
 • urmărirea fiecărui obiectiv în parte în scopul asigurării la proiectarea și respectarea POT-ului aprobat;
 • prevederea de măsuri de protecţie şi conştientizare, limitare viteză, împrejmuirea incintelor de lucru;
 • reconstruirea infrastructurii publice la standarde moderne;
 • dezvoltarea capacităţii administraţiei locale de a planifica şi a utiliza adecvat terenurile din zonă;
 • dezvoltarea zonei ca aşezare atractivă cu standarde ridicate de calitate a vieţii, pe baza principiilor de dezvoltare durabilă;
 • monitorizarea periodică a nivelului poluării în zona cu receptori sensibili şi o monitorizare imediată în urma sesizărilor membrilor comunităţii din vecinătate.

8. Măsuri suplimentare de monitorizare – nu este cazul.

9. Măsuri de reducere sau de compensare a efectelor semnificative transfrontieră - nu este cazul.

Emiterea avizului s-a realizat avându-se în vedere:

1. Încadrarea planului în procedura de adoptare cu aviz de mediu (conform criteriilor din Anexa nr. 1 la HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pct. 1, literele a), b), c), d) și pct. 2 literele b), d), e), f), ii) și respectiv f) iii)).

2. Modul în care consideraţiile de mediu au fost integrate în plan sau în program

Raportul de mediu a stabilit problemele cheie care trebuie luate în considerare în cadrul evaluării planului, a analizat problemele semnificative de mediu, a determinat obiectivele de mediu relevante în raport cu obiectivele specifice şi a concluzionat că prin  implementarea PUZ factorii de mediu nu vor fi afectaţi semnificativ.

3. Soluţionarea problemelor de mediu în raportul de mediu

Prin Raportul de mediu s-au evaluat potenţialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei şi s-au propus:

 • măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui efect advers al planului asupra mediului;
 • măsuri pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PUZ-ului.

4. Opiniile exprimate de public şi de alte autorităţi

4.1. Opiniile exprimate de public

Pe parcursul desfăşurării etapelor procedurale publicul a fost informat prin mijloacele stabilite de procedură. Nu s-au înregistrat comentarii sau propuneri. La dezbaterea publică nu a participat public interesat.

4.2. Punctele de vedere ale autorităţilor şi instituţiilor interesate au fost consemnate în procesele verbale încheiate în cadrul şedinţelor Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila şi întâlnirilor Grupului de lucru (CSC din data de 31.05.2017 și Grupuri de lucru din data de 28.06.2017 și 22.08.2017), precum şi în avizele/avizele favorabile/avizele de principiu sau punctele de vedere depuse la APM Brăila.

5. Rezultatele consultărilor transfrontieră - nu este cazul.

6. Motivarea alegerii uneia dintre alternativele de plan/program prezentate

Raportul de mediu a analizat şi alternativa neimplementării (alternativa zero) a obiectivelor propuse prin PUZ.

Din cele două alternative analizate în Raportul de mediu s-a selectat soluţia ce îmbină în mod armonios cele trei elemente ale dezvoltării durabile: mediul înconjurător, economia şi elementul social, luandu-se  in considerare toate propunerile din cadrul grupurilor de lucru. Noile functiuni sunt compatibile cu evolutia administrativa economica si sociala a municipiului Braila, contribuie la existenta unui mediu mai protejat mai bine manageriat, prin promovarea conceptului de durabilitate in gestionarea resurselor zonei.

7. Documentele care au stat la baza emiterii avizului de mediu:

 • Raportul de mediu, întocmit de DANIAS SRL, înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, la poziţia nr. 224.
 • Opiniile exprimate de celelalte autorităţi prezente în şedinţele Comitetului Special Constituit Brăila şi ale Grupului de Lucru, consemnate în procese verbale.
 • Avizele şi punctele de vedere eliberate de celelalte autorităţi:
 • Aviz nr.181/30.05.2017 emis de Direcția de Sănătate Publică a Județului Brăila;
 • Certificat de Urbanism nr. 275/03.03.2017, prelungit în data de 03.03.2018, emis de Primăria Municipiului Braila;
 • Aviz nr. 10760/08.06.2017 emis de Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila;
 • Punct de vedere nr. 8089/07.06.2017 emis de SDE Muntenia Nord;
 • Aviz de principiu nr. 311.616.022/09.06.2017 emis de Distrigaz Sud Rețele;
 • Aviz nr. 316435/12.06.2017 emis de Inspectoratul de Poliție Județean Brăila;
 • Aviz nr. 574/29.05.2017 emis de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila;
 • Aviz nr. 22002/19.06.2017 emis de Primăria Brăila-Direcția Tehnică;
 • Buletinele de analiză, Raport încercări sol nr.#11900 din 17.07.2017 emis de ALS LIFE SCIENS Romania;
 • Studiu geotehnic elaborat de SC SOLTEST SRL.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia și poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxxx din 26.04.2018

 

            Ca urmare a cererii adresate de ANYULMAGRO SRL, cu sediul in jud. Braila, com. Ulmu, sat Ulmu, str. Panait Istrati nr. 11, înregistrată la APM Brăila cu nr. 4128/03.04.2018, în baza:

 • HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, a
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe si a
 • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ca urmare a consultării autorităţilor publice în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 26.04.2018, în conformitate cu prevederile art.5 alin.3, pct. b, al Anexei nr.1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe si în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, ca autoritate competentă decide ca:

Planul Urbanistic Zonal (PUZ): Construire depozit cereale, birouri si imprejmuire, amplasament jud. Braila, extravilan comuna Ulmu, T24/1/2, P11-12, jud. Brăila, titular ANYULMAGRO SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza luarii deciziei sunt următoarele:

-caracteristicile planului:

 • amplasamentul care a generat PUZ-ul este de 13406 mp, situat in partea de Sud-Est a localitatii in imediata vecinatate a limitei intravilanului satului Ulmu, precum si a zonei in care a functionat fostul CAP si este in proprietatea titularului;  
 • zona studiata prin PUZ este de 29,6 Ha;
 • folosinţa actuală a terenului este de teren agricol; suprafata utilizata efectiv este de 8278,39 din parcela de 13 406,00 mp care a generat PUZ-ul, pe teritoriul administrativ al comunei Ulmu la limita sudica a comunei, adiacent DJ 203, spre Vultureni.
 • se propune introducerea in intravilan a 8278.16 mp, trecerea in categoria de folosinta curti-constructii, in vederea realizarii unor investitii pentru activitati cu caracter agricol si amenajari conexe, retele edilitare, bransamente;
 • Bilantul teritorial propus:

Specificatie

Functiune, mp

Teren liber

Spatii verzi

Trotuare pietonale

Platforme carosabile

Constructii in regim P

Total

Suprafata

1212

940

595 mp

3665 mp

1888,39

8278

% din total

14,64

11,36

7,19

44,27

22,54

100

 

Coeficientii de utilizare rezultati pentru amplasament: POT=22,54% si CUT-0,22;

 • Avand in vedere indicii spatio volumetrici recomandati de R.G.U. si PUG Ulmu pentru activitati de productie si servicii se propune pentru zona studiata P.O.T. max = 55%; CUTmax = 0,8 .
 • Asigurarea utilitatilor – depozitare cereale - nu este conditionata de asigurarea utilitatilor; pana la infiintarea retelelor, apa potabila se va asigura imbuteliata, colectarea apelor uzate menajere se va realiza in bazin betonat vidanjabil.

-planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011;

-s-au analizat criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi s-a parcurs etapa de încadrare în cadrul procedurii de evaluare de mediu în şedinţa CSC din data de 08.02.2018;

-informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au fost publicate în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 05.04.2018 şi 11.04.2018;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "InfoBrăila" din data de xx.05.2018;

-până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004,  cu următorul continut:

ANYULMAGRO SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal – Construire depozit cereale, birouri si imprejmuire, amplasament jud. Braila, extravilan comuna Ulmu, jud. Brăila, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 08.02.2018

 

            Ca urmare a cererii adresate de CARAC FLORIN-ADRIAN si VULCAN VICTORIA ANAMARIA, cu domiciliul in jud. Braila, mun. Braila, str. Nada Florilor nr. 1, bloc 6, sc. 1, ap. 3, înregistrată la APM Brăila cu nr. 1091/29.01.2018, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe si a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a consultării autorităţilor publice în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 08.02.2018, a analizarii completarilor la documentatie inregistrate cu nr. 2538/28.02.2018, în conformitate cu prevederile art.5 alin.3, pct. B, a Anexei nr.1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe si în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, ca autoritate competentă decide ca:

Planul Urbanistic  Zonal (PUZ): Lotizare si construire ansamblu de locuinte, implementat in mun. Braila, str. George Enescu nr. 153, jud. Brăila, titulari CARAC FLORIN-ADRIAN si VULCAN VICTORIA ANAMARIA, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza luarii deciziei sunt următoarele:

     -caracteristicile planului:

 • amplasamentul care a generat PUZ-ul este de 5118 mp, este in proprietatea titularului,  destinatia actuala a terenului este curti-constructii in intravilan, UTR 2, avand ca destinatii admise zone unitati agricole, unitati industriale / depozitare;
 • zona studiata prin PUZ este de 39730 mp; indicii de ocupare ai terenului propusi pentru amplasament sunt POTmax=65% si CUT max=1,95, pentru un regim de inaltime P+1E,  maxim P+1E+M, conform  avizului de oportunitate nr. 10/2017;
 • se propune lotizarea amplasamentului in 24 loturi cu suprafete minime si maxime cuprinse intre 150 si 200mp, cu cu respectarea utilizarilor functionale (admise, admise cu conditionari si interzise), prevazute in Regulamentul local de urbanism aferent PUZ, cu respectarea legislatiei de urbanism in vigoare;
 • locuintele vor avea suprafete construite de 90,5 mp, 99,5 mp si 171 mp,
 • accesul se va face direct din str. George Enescu, iar in interiorul ansamblului, din doua artere cu latimea de 5,52m; in incinta fiecarui lot se vor asigura locuri de parcare pentru autoturisme, latimea fronturilor la strada a loturilor fiind intre 9 si 12m;
 • alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se vor realiza prin extinderea retelelor existente pe str. George Enescu; incalzirea locuintelor si necesarul de apa calda se va asigura cu centrale termice individuale;

-planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011;

-s-au analizat criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi s-a parcurs etapa de încadrare în cadrul procedurii de evaluare de mediu în şedinţa CSC din data de 08.02.2018;

-informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au fost publicate în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 29.01.2018 şi 01.02.2018;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "InfoBrăila" din data de 20.02.2018;

-până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004,  cu următorul continut:

CARAC FLORIN-ADRIAN si VULCAN VICTORIA ANAMARIA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal  – Lotizare si construire ansamblu de locuinte, implementat in mun. Braila, str. George Enescu nr. 153, jud. Brăila, jud. Brăila în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

XXX/09.01.2018

Ca urmare a cererii adresate de STAN DANIELA, cu sediul în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Salcâmului nr. 14, înregistrată la APM Brăila cu nr. 15688/19.12.2017,

în baza:

 • HG nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor , cu modificările și completările ulterioare şi a
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 04.01.2018, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

 

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - ”Construire service auto”, amplasament județul Brăila, municipiul Brăila, tarla 18, parcela 184/2, Lot 1/1/2, titular STAN DANIELA,

nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUZ, în suprafață de 174 mp, este situat în intravilanul municipiului Brăila, tarlaua 18, parcela 184/2, lot 1/1/2; terenul are categoria de folosința teren arabil si destinația admisa locuințe și funcțiuni complementare, conform Certificatului de urbanism nr. 880/10.05.2017 emis de Primăria municipiului Brăila, având coeficienți maximi de utilizare conform PUG aprobat al municipiului Braila  POTmax=40% si CUTmax= 0,85, iar coeficienții de utilizare propuși prin PUZ: POT propus=64,36% și CUT propus=1,28.
 • prin PUZ se propune realizarea unui service auto amenajat într-o construcție care va avea dimensiunile  in plan de  8,00x14,00m si regimul de inaltime parter si supanta. In cadrul obiectivului proiectat a fost prevazut si un loc de parcare cu dimensiunile in plan de 5,50x8,00m. Parterul si supanta au acelasi suprafetele construite. Inaltimea parterului va fi de 5,00m (4,80m- inaltimea utila)  iar a  supantei  va fi variabila 2,70-4,10m. Spatiul va avea o scara interioara pentru acces la supanta. Constructia va avea o structura de tip cadre de beton armat dispuse dupa cele  doua directii ortogonale iar fundatiile sunt  de tip continue.  Inchiderile perimetrale se vor realiza din zidarie caramida cu  grosimea peretilor de 25cm. Compartimentarile interioare au fost proiectate din panouri rigips cu structura metalica. Planseul peste parter a fost proiectat de tip placa din beton armat cu grosimea de 15cm. Pardoselile vor fi din parchet la birouri si sala clienti si respectiv gresie la grupuri sanitare si holuri. Pardoseala de la parter–sala service auto va fi din beton elicopterizat cu grosimea de 15cm. Zugravelile exterioare vor fi din tencuieli decorative si lavabile iar tamplaria va fi executata din profile PVC cu geam termopan. Sarpanta acoperisului va fi rezolvata intr-o singura apa, cu invelitoare din panouri isopan cu grosimea de 10cm fixate cu suruburi autofiletante de pane din metal. Suprafata  construita propusa va fi de 112.00mp iar suprafata  desfasurata propusa va fi de 224.00mp.  Pe nivele  au fost prevazute urmatoarele spatii:                         Parter - Sala service auto – Su = 87.00mp; Hol +casa scarii – Su = 7.50mp; Vestiar pentru personal – Su = 4.14mp; Grup sanitar pentru personal  service Su = 2.00mp; Supanta - Sala clienti - Su = 60.00mp; Doua birouri - Su = 14.43mp fiecare; Grup sanitar pentru clienti - Su = 6.00mp. Accesul clientilor si a personalului care deserveste service-ul se va face direct din Calea Galati. S-au prevazut 3 accese auto si un acces separat pentru personal si clienti. Accesele auto vor avea usi tip rulante tip oblon. În jurul cladirii se vor amenaja spatii verzi pe o uprafața de teren in procent de aprox. 6 % din intreaga suprafață.
 • alimentarea cu apa, se va realiza prin bransament la reteaua aflata pa Calea Galati.
 • evacuarea apelor uzate menajere si a celor impurificate cu produs petrolier din incinta service-ului si de pe platformele de acces si parcare se va realiza gravitational prin racorduri la un bazin betonat vidanjabil pozitionat in incinta. Aceasta masura este temporara pana la extinderea retelei de canalizare si pe Calea Galati. Apele pluviale ce pot antrena unele scurgeri de produse petroliere sau alte impuritati, preluate de pe platforma auto sau din interiorul service-lui, vor fi dirijate controlat, printr-o canalizare separata executata din tuburi PVC, care va duce la separatorul de produse petroliere, prevăzut pentru retinerea produsului petrolier antrenat si pentru decantarea suspensiilor, dupa care, apele purificate vor fi deversate in bazinul betonat vidanjabil.
 • alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua de alimentare cu energie electrică existentă în zonă; instalatia electrica va fi dimensionata in functie de capacitatea constructiei.  Se va realiza si o instalatie de paratrasnet.
 • alimentarea cu gaze naturale se va face prin racord  la reteaua de gaze naturale de joasa presiune existenta in zona prin extinderea acesteia.
 • încalzirea spatiilor si necesarul de apa calda se va asigura cu o centrala termica cu combustibil gazos.
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 19.12.2017 şi 22.12.2017;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.xx.2018.

 

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului „Construire service auto”, amplasament județul Brăila, municipiul Brăila, tarla 18, parcela 184/2, Lot 1/1/2, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

STAN DANIELA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal – „Construire service auto”, amplasament județul Brăila, municipiul Brăila, tarla 18, parcela 184/2, Lot 1/1/2, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ÎNTOCMIT,

Liliana Maria IOAN

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. ………… din ………..12.2017

 

Ca urmare a cererii adresate de  FRIGIOIU FLORIN-IULIAN, cu domiciliul în loc. Țepeș Vodă, com. Movila Miresii, jud. mun. Brăila, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 11822/25.09.2017, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit Brăila din data de 14.12.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că Planul urbanistic zonal ”Construire adăpost animale 25 capete – bovine și împrejmuire”, propus în județul Brăila, extravilan comuna Movila Miresii, C.F. 70042, nr. cadastral 70042, tarla 98, parcela 84, titular FRIGIOIU FLORIN-IULIAN, se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, deoarece:

- nu se supune evaluării de mediu și nu este necesară  trecerea la următoarea etapă a procedurii de realizare a evaluării de mediu

- nu se supune evaluării adecvate și nu este necesară  trecerea la următoarea etapă a procedurii de evaluare adecvată.

 

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Terenul care a genearat planul se află în extravilanul  comunei Movila Miresii, tarlaua 98, parcela 84, are folosința de teren arabil cu suprafața de 3,1 ha (din care suprafața 1700 mp de se propune scoaterea din circuitul agricol), liber de construcții și inclus într-o zonă studiată de 22 ha.
 • Obiectivul se află situat la o distanță de peste 500 m față de cea mai apropiată așezare umană
 • Se propune realizarea următoarelor obiective, cu următorul bilanț teritorial:

- adăpost 25 capete bovine cu S=240.00 mp, (14,11%) care va avea în componență spatiul destinat animalelor echipat cu bazin adapare, alee furaje, zona odihna animale, camera deseuri animaliere, camera depozitat aparat de muls, sala depozitare temporara lapte, spatiu depozitare substante dezinfectante, camera veterinar si farmacie veterinara, birou, vestiar filtru pentru ingrijitori;

- platforma de depozitare a gunoiului de grajd, cu S=108.00 mp (6,35%), prevazuta cu canal de scurgere a levigatului într-un bazin betonat vidanjabil (bazin purin) cu capacitate de 24.00 mc, amplasat adiacent platformei;

- platforme pietruite pentru circulații și parcaje auto, cu S=449,00 mp (26,41 %);

- spații verzi – 350.00 mp (20,59%);

- spațiu liber de 553.00 mp (32,54%).

 • Prin implementarea planului se propun următorii indici urbanistici P.O.T. = 14,11 % și C.U.T. = 0,14.
 • Pentru asigurarea utilităților se propune:
 • alimentarea cu apă prin bransament de la reteaua existentă, aflata pe DJ202B, care trece prin partea de est a obiectivului;
 • colectarea apelor uzate menajere rezultate de la vestiar se va face in bazin betonat vidanjabil; purinul colectat în adăpost va fi colectat împreună cu levigatul de pe platformă în bazin betonat vidanjabil impermebil de 24 mc.
 • alimentarea cu energie electrică cu ajutorul unui generator electric.
 • Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, și a fost derulata etapa de încadrare din procedura de evaluare adecvata, deoarece terenul care a generat planul se afla la cca 65 m de limitele Sitului de importanță comunitară Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca și Ariei de protecție specială avifaunistică Ianca-Plopu-Sărat (arii naturale protejate de interes comunitar care nu au în prezent un administrator), iar zona studiată se află în imediata vecinătate a ariilor;
 • Terenurile cu statut de protectie reprezinta sud-estul Lacului Esna (Opreanu), aflat la cca 500 m fata de amplasament, precum si pasunea perimetrale acestuia, cu vegetatie ruderala si caracteristica zonelor cu umiditate ridicata; amplasamentul este separat de ariile naturale protejate prin terenuri cultivate.
 • Planul nu va determina modificări fizice în ariile naturale protejate din vecinătate.
 • In zona planului nu s-au identificat habitate de interes comunitar sau specii de interes comunitar.
 • Nu se vor folosi resurse naturale din ariile naturale protejate sau de care depinde diversitatea biologică.
 • S-au stabilit măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate, astfel încât nu vor fi afectate speciile și habitatele pentru care au fost declarate ariile protejate din vecinătate
 • Zgomotul si emisii in aer vor fi reduse și nu vor afecta ariile natural protejate din vecinătatea terenului care a generat planul.           
 • Planul nu va provoca deteriorarea unor habitate de interes comunitar sau afectarea semnificativă a unor specii de interes comunitar.
 • Nu se vor produce bariere fizice în arii protejate și planul nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar.
 • În zona planului se desfășoară activități de cultivare a terenurilor și nu se va manifesta un impact cumulat asupra ariilor protejate din vecinătate.
 • Pe parcursul derulării procedurii a fost solicitat punctul de vedere al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, care are atribuții de management pentru Situl de importanță comunitară Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca și Aria de protecție specială avifaunistică Ianca-Plopu-Sărat.
 • Luând în considerare amplasarea terenului și suprafețele propuse pentru amenajare, implementarea planului nu implică folosirea unor terenuri în mod intensiv sau afectarea zone cu statut de protecție.
 • Nu au fost identificate efecte transfrontiere sau alte planuri/programe/proiecte/activități ce ar putea determina un impact cumulativ semnificativ asupra mediului.
 • Planul integrează consideraţiile de mediu, prin stabilirea unor măsuri referitoare la gestionarea corespunzătoare a apelor uzate și a deșeurilor rezultate, pentru a preveni afectarea semnificativă a factorilor de mediu.
 • Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul „Infobraila” din 21.09.2017 şi 25.09.2017.

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de incadrare a fost publicat în ziarul „Infobraila” din data de ……………..

Până la data emiterii deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • Adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • Notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii deciziei, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Parcurgerea procedurii de reglementare din punct de vedere al protecției mediului a proiectului care decurge din implementarea obiectivelor planului sus menţionat, în conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • Implementarea planului cu respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Interzicerea depozitării de materiale de construcții sau deversării de ape uzate, substanțe sau deșeuri în cuvetele/cursurile de ape, pe malurile acestora, pe terenuri agricole, împădurite sau alte spații care nu sunt autorizate în acest scop.
 • Publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, în termen de 3 zile de la luarea deciziei, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

« FRIGIOIU FLORIN-IULIAN anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare în procedura de adoptare fără aviz de mediu a Planului urbanistic zonal ” Construire adăpost animale 25 capete – bovine și împrejmuire”, propus în județul Brăila, extravilan comuna Movila Miresii, C.F. 70042, nr. cadastral 70042, tarla 98, parcela 84.»

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

 

Prezenta decizie este poate fi contestata în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

ÎNTOCMIT,

Steluța MARDALE

Mihaela RÎŞNOVEANU

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Din 29.11.2017

            Ca urmare a notificării adresate de  SC ANGHILA IMPEX SRL  cu sediul  în municipiul Brăila, Șoseaua Buzăului, nr. 9, etaj 1, județul Brăila, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 6646/31.05.2017, în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

-O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

-Ord. MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,

ca urmare a consultărilor în şedinţa Comitetului Special Constituit Braila din data de  29.11.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă de reglementare decide:

Planul Urbanistic Zonal – PUZ „Fabrică de prelucrare a peștelui și a produselor din pește”, implementat în extravilan comuna Movila Miresii, tarlaua 52, parcela 527/6, lot 1, lot 2/1, județul Brăila titular SC ANGHILA IMPEX SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu și a studiului de evaluare adecvată, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, deoarece:

- nu se supune evaluării de mediu și nu este necesară  trecerea la următoarea etapă a procedurii de realizare a evaluării de mediu

- nu se supune evaluării adecvate.  Procedura de evaluare adecvată a fost derulată, terenul care a generat planul fiind amplasat partial în perimetrul și vecinătatea Sitului de importanţă comunitară Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca și a Ariei de protecție specială avifaunistică Ianca-Plopu-Sărat. În urma completării listei de control pentru  etapa de încadrare a rezultat că planul nu va avea un efect semnificativ asupra ariilor natural protejate și nu este necesară trecerea la următoarea etapă a procedurii.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 1. încadrarea planului-planul intră sub incidenţa prevederilor:
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare.
 1. descrierea planului:

Zona studiată prin PUZ este de 29,1 ha, conform avizului de inițiere nr. 13/12.05.2017 emis de Consiliul Județean Brăila, zonă care include partea nordica a luciului Lacului Esna (Opreanu), terenurile agricole și pășunile din nordul lacului, clădirile administrative aferente fermei piscicole și cele aferente fermei deținute de SC Agrinova SRL pentru creşterea intensivă a păstrăvului şi sturionilor în sistem recirculant.

Obiectivele planului sunt:

 • Reconsiderarea limitelor intravilanului pentru zona studiată;
 • Stabilirea amplasării obiectivului, a echipării tehnico-edilitare și a accesibilității;
 • Stabilirea unor reglementări urbanistice și a relației cu celelalte terenuri.

Amplasamentul care a generat PUZ se află în terenul administrativ al comunei Movila Miresii, este în folosința titularului de plan, are o suprafață de 1965 mp, teren liber de construcții cu folosința actuală de teren neproductiv. Funcțiunea viitoare a terenului care a generat PUZ va fi de teren curți construcții destinate producției/depozitării. Alte funcțiuni ale zonei studiate prin plan sunt: zonă curți construcții, lac, zonă îmbunătățiri funciare/îndiguiri, pășune; terenuri agricole;terenuri neproductive; căi de comunicație.

Pe terenul care a generat PUZ se vor executa următoarele:

 • hală cu regim de înălțime parter cu Sc=1100,95mp, destinația de spațiu de producție și depozitare;
 • platfomă ce va deservi circulației și parcajelor auto cu suprafața totală de 533,7 mp;

-alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza prin branșament la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a localității;

-evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice se va realiza gravitațional prin racord la bazin betonat vidanjabil propus; apele meteorice vor fi colectate prin rețea de canalizare și preepurate în separator de hidrocarburi; apele tehnologice vor fi preepurate în separator de grăsimi și în stație de epurare;

-alimentarea cu energie electrică se va realiza printr- un branșament la rețeaua electrică din zonă, la limita proprietății fiind propus a se amplasa blocul de măsură și protecție trifazat. De asemenea, se propune montarea pe acoperișul clădirii

 • coeficienții de ocupare și utilizare ai terenului care a generat PUZ: P.O.T. propus = 56,02%; C.U.T. propus = 0.56, indici care se încadrează în indicatorii urbanistici prevăzuți în avizul de inițiere emis de Consiliul Județean Brăila, anume POTmax = 65% și CUTmax = 1;
 • vecinătăți: N - ferma pentru creştere intensivă a păstrăvului şi sturionilor în sistem recirculant, administrată  de  SC AGRINOVA SRL; S – clădiri administrative deținute de SC Anghila Impex SRL pentru piscicultură, amplasate în imediata vecinătate a nordului Lacului Esna (partea de nord a lacului); V - cale de acces betonată către lac; E – teren neproductiv din nord-estul lacului.

Planul nu poate avea efecte semnificative asupra ariilor naturale protejate  Situl de importanţă comunitară Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca și a Ariei de protecție specială avifaunistică Ianca-Plopu-Sărat, arii care nu sunt atribuite în custodie, motivat de următoarele:

-suprafața studiată ocupă un procent din suprafețele celor două arii naturale protejate (0,006% în ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat și 0,0037% în ROSCI0305 Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca);

-nu se va produce o deteriorare sau o pierdere semnificativă a unui habitat comunitar;

-nu presupune utilizarea de resurse de care depinde diversitatea biologică;

-amplasamentul care a generat planul reprezintă un teren antropizat, din categoria neproductiv, neutilizat, cu vegetație ierboasă slab dezvoltată;

-nu au fost identificate exemplare de specii incluse în anexa I a Directivei Păsări (Directiva Consiliului Europei 2009/147/CE) și nici specii caracteristice unui habitat de interes comunitar.

Implementarea planului Documentaţia a fost analizată  conform criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu consultarea Comitetului Special Constituit Braila în data de 29.11.2017, s-a parcurs etapa de încadrare în cadrul procedurii de evaluare de mediu și de evaluare adecvată.

Planul a obținut următoarele avize favorabile:

-avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate nr. 318/20.11.2017

-aviz de gospodărire a apelor nr. 10/24.10.2017 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila

Informarea publicului:  anunţurile privind depunerea solicitării au fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din 31.05.2017 şi 07.06.2017; anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Jurnalul Național" din data de 06.12.2017.

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor/ acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului „Înființare fermă legumicolă, spațiu pentru depozitare și împrejmuire”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a anunțului de mai jos privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin. (4) din HG nr. 1076/2004:

SC ANGHILA IMPEX SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a planului PUZ- „Fabrică de prelucrare a peștelui și a produselor din pește”, implementat în extravilan comuna Movila Miresii, tarlaua 52, parcela 527/6, lot 1, lot 2/1, județul Brăila, în procedura de adoptare fără aviz de mediu

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, art. 21 alin (4), răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a planului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

ÎNTOCMIT,

                                                              Teodora  DUMINICĂ

                                                             Mihaela RÎȘNOVEANU

 

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 29.11.2017

Ca urmare a cererii adresate de IONESCU MARIAN, IONESCU GHEORGHE, IONESCU IONICA, cu sediul în județul Brăila, municipiul Braila, str. Pescarusului nr. 3A, înregistrată la APM Brăila cu nr. 14174/14.11.2017,

în baza:

 • HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 29.11.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

 

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) – „Construire hala reparatii auto”, implementat  in județul Brăila, municipiul  Braila, str. Cimbrului, lot 2, titular IONESCU MARIAN, IONESCU GHEORGHE, IONESCU IONICA, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

            Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 244 m2, este situat în intravilanul municipiului Brăila, str. Cimbrului, lot 2, în UTR nr. 41, având coeficienți maximi de utilizare ai terenului conform PUG aprobat al municipiului Braila  POTmax=50% si CUTmax=0,60;
 • titularul are drept de superficie asupra amplasamentului (244 m2);  folosința actuală este teren curți-construcții; zona studiată prin PUD este de 2782  m2;
 • amplasamentul are destinatii admise: locuinta si funcțiuni complementare. Functiuni complementare admise:institutii si servicii publice, spatii verzi amenajate accese carosabile si pietonale. parcaje.
 • prin PUD se propune realizarea unei clădiri cu regim de înălțime parter si parter+mansarda  cu suprafața construită propusă de 121 m2, și a unei parcări auto cu suprafață construită de 66.83 m2; indicii caracteristici rezultati pe amplasamentul ce a generat PUD in urma edificarii obiectivului vor fi POTmax=49,59 % si CUTmax=0,5;
 • în corpul de clădire propus a fi realizat, se va amplasa un service auto; în incintă se va amenaja o parcare auto care va deservi obiectivul; pe amplasamentul care a generat PUD s-a rezervat o suprafață de cca 56,17 m2 spații verzi, reprezentand 23,03% din suprafața terenului;
 • zona dispune de utilități, iar construcția se va branșa la rețelele municipale existente: alimentare cu apă, canalizare,  alimentare cu gaze și energie electrică, pe baza avizelor/acordurilor emise de operatori;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 06.11.2017 şi 10.11.2017;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "InfoBrăila" din data de .................

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului „Construire hala reparatii auto” se va face numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

 

IONESCU MARIAN, IONESCU GHEORGHE, IONESCU IONICA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) – „Construire hala reparatii auto”, implementat in județul Brăila, municipiul  Braila, str. Cimbrului, lot 23, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 23.11.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de CONCIVIA SA, cu sediul în mun. Braila, Calea Calarasilor nr. 161, înregistrată la APM Brăila cu nr. 14007/09.11.2017, în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 23.11.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide: Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că Planul urbanistic zonal (PUZ)– Alipire drum acces nr. 3 cu parcela sectiei de productie Baza Nord CONCIVIA si lotizare locuinte individuale si functiuni complementare”, propus în Mun. Braila, Sos. Baldovinesti nr. 16-20+ Drum acces 3, titular CONCIVIA SA, se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, deoarece:

- nu se supune evaluării de mediu și nu este necesară trecerea la următoarea etapă a procedurii de realizare a evaluării de mediu

- nu se supune evaluării adecvate deoarece nu propune obiective în perimetrul unor arii naturale protejate de interes comunitar sau care ar putea să afecteze asemenea zone și nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost derulată.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

1. Caracteristicile planului:

 • Planul reglementeaza urbanistic un teren cu suprafața de 43580 mp, care este in proprietatea titularului, are categoria de folosinta ,,curti constructii”, liber de sarcini si constructii, avand destinatia admisa – constructii industriale si edilitare; zona studiata prin PUZ este de 100700 mp;
 • vecinatatile amplasamentului:
  • la Nord : Linie CF Industriala (dezafectata);
  • la Vest – proprietati private(Legume – Fructe S.A. , Apaterm S.A., Drum acces nr. 2 (circulatie incinta ), Elind S.A.);
  • la Sud : Drum acces nr. 2 (circulatie incinta ), Agritop Agrovent S.A.;
  • la Est : Linie C.F. Industriala - Metalurgica S.A. (nefunctionala);
 • obiectivele propuse prin PUZ:
  • Alipirea drumului din incinta ( drum acces nr.3 ) cu parcela fostei Sectii de productie Baza Nord – Concivia, in vederea intregirii suprafetei de teren ce face obiectul lotizarii;
  • Lotizarea terenului in vederea infiintarii unui ansamblu rezidential cu locuinte individuale, spatii publice de interes local si functiuni comlementare – 88 loturi cu suprafete cuprinse intre 290÷555 mp,  cu regim maxim  de inaltime P+2E.  Suprafata totala ocupata de aceasta zona este de 32409mp.
  • reglementarea indicilor urbanistici pe zonele functionale create - Indicii urbanistici propusi prin PUZ: POT =30÷40% si CUT: 0.6 ÷ 1.5;
  • rezolvarea dotarilor de interes local si public 
  • rezervarea suprafetelor de teren necesare viitoarelor drumuri si a infrastructurii tehnico – edilitare;
 • Terenul ce propus pentru lotizare este insular, fara acces direct din drumuri publice; accesul actual si cel propus este din Sos. Baldovinesti, printr-un drum existent, folosindu-se apoi din drum acces 1 si drum acces 2;
 • zonele functionale propuse prin PUZ:

- zona pentu locuinte, cu regim de inaltime maxim P+2E;

            - zona pentru servicii de interes local si public;

            - zona pentru cai de circulatie rutiere;

 • Zona pentru locuinte – se propune amplasarea unui numar de 88 loturi, cu suprafata de cca. 290 ÷ 555 mp, in regim maxim  de inaltime P+2E si un regim de aliniere la front stradal al constructiilor nou propuse de 6,00 m; suprafata totala ocupata de aceasta zona este de 32409mp; pentru aceasta zona functionala se stabilesc: POT max = 60% si CUT max = 1,50;

- Zona pentru servicii de interes local si public, formata din:

- Zona pentru comert / servicii de interes public si local: POT max = 40 %, CUTmax =1,2

- interes public - comert si servicii                              Suprafata lot 90 = 2270 mp

- interes local     - gospodarie comunala/ edilitara        Suprafata lot 91 =   295 mp

- Zona pentru LOISIR (loc de recreere), constituita din:

- subzona de interes public (POT max = 10 %, CUT max = 0,1);

- de interes local – loc de recreere (loisir ) Suprafata lot 89 = 2280 mp; POT max = 40;

-     Circulatii: accesul din Sos. Baldovinesti se realizeaza - prin drum existent (format din drum

acces 1 si drum acces 2 ); pentru aceasta zona, se propun:

 • drumurile - profil de 13,00 m (intre aliniamente) cu parte carosabila de 7,00 m, trotuare stanga-dreapta 1,50 m, zona verde stanga-dreapta 1,50m.
 • Pentru zona serviciilor de interes local si public se propune zona de parcari;
 • strazile se propun cu imbracaminte din asfalt, sau cu piatra impermeabilizata cu solutie bituminoasa cationica; suprafata drumuri= 7.104 mp;
 • Suprafata circulatiei pietonale si rampe de acces = 2.470 mp;
 • Suprafata spatii verzi de aliniament stradal (strat vegetal) = 2.540 mp;

- Spatiile verzi: prin PUZ se propune o suprafata reprezentand 37,40%, spatii verzi amenajate, din categoria aliniament stradal si de protectie, adica:

- 10.00% de spatii verzi din suprafata totala a terenului propus spre lotizare (S=47973mp), respectiv 4.820 mp cu spatii verzi de aliniament stradal si spatii verzi amenajate, la care se aduna si o suprafata de 13.154 mp, respectiv un procent de

-27.40% de spatii verzi din interiorul loturilor individuale, formate din spatii verzi de protectie si spatii verzi amenajate;

- Asigurarea utilitatilor – in zona exista retele edilitare (apa, canalizare, energie elctrica si gaze) pentru care se vor proiecta bransamente noi.

2. Caracteristicile efectelor:

 • sunt luate masuri de catre titular, pentru protejarea factorilor de mediu (aer, apa,  sol, subsol);
 • planul nu va avea efecte tranfrontiera;
 • planul nu va avea efecte asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan national sau international.

Din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul " Obiectiv Vocea Brăilei " din data de 11.09.2017 şi 14.09.2017;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.11.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectelor dupa lotizarea terenului, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

CONCIVIA SA  anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Alipire drum acces nr. 3 cu parcela sectiei de productie Baza Nord Concivia si lotizare locuinte individuale si functiuni complementare”, amplasament Mun. Braila, Sos. Baldovinesti Nr 16-20+Drum acces 3, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie a fost emisa in 3 (trei) exemplare, este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT AVIZ DE MEDIU

din 20.11.2017

 

Ca urmare a solicitării adresate de COMUNA SURDILA GRECI din jud. Brăila, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila cu nr.9485/20.07.2016, în urma analizării şi verificării documentelor transmise, în urma parcurgerii integrale a etapelor procedurale, în baza prevederilor

 • H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,
 • Hotărârii nr. 19/2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediuluişi pentru modificarea unor acte normative,

în conformitate cu prevederile

 • O.U.G. nr. 195/2005privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare și ale
 • H.G. nr. 1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, se emite

AVIZ

pentru ,,Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism - Comuna Surdila Greci, judeţul Brăila”, promovat de Comuna Surdila Greci și întocmit de Proiect Habitat S.R.L.Pucioasa, Județul Dâmbovița, care prevede:

 1. Delimitarea planului urbanistic general:

Comuna Surdila Greci este situată în extremitatea vestică a judetului Brăila, la distanţe de 65km de municipiul Brăila, 39 km de municipiul Buzău şi 7 km de graniţa cu judeţul Buzău, având următoarele vecinătăţi:

 • la nord cu comuna Jirlău și orașul Făurei,
 • la sud cu județul Buzău și comuna Ulmu,
 • la vest cu județul Buzău,
 • la est cu comuna Surdila – Găiseanca.

Comuna Surdila Greci are un teritoriu administrativ de 9000,30 ha și are in component a următoarele sate: SurdilaGreci (reședință de comună), BrateșuVechi, Făurei Sat și Horia.

 1. Obiectivele Planului Urbanistic General:
 • stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în corelare cu nevoile dezvoltării localităţii; (extinderea intravilanului cu o suprafață de 23,33 ha, de la 312,53 ha la 335,86);
 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
 • stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie şi transport rutiere şi feroviare, determinarea unei atitudini diferenţiate faţă de evoluţia locuirii în diferite zone, în funcţie de tipologiile existente, de nevoile viitoare şi de perspectivă.
 • determinarea elementelor urbanistice şi de amenajare a teritoriului în zonele cu activităţi preponderent rezidenţiale care prezintă relevanţa pentru PUG, pentru ca administraţia publică locală să poată reacţiona în cunoştinţă de cauză la diferitele solicitări din zonele respective, precum şi pentru a iniţia măsuri cu caracter urbanistic în situaţii viitoare;
 • delimitarea zonelor afectate de servituţi publice, prezervări de amplasamente şi de reglementări anterioare;
 • evidenţierea categoriilor de deţinători din intravilan şi extravilan susceptibili a participa la circulaţia juridică a terenurilor, precum şi strategia de valorificare a terenurilor în funcţie de nevoile de realizare a obiectivelor publice pentru comunitate;
 • stabilirea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate în întreg teritoriul administrativ;
 1. Bilanţul teritorial

C1. Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în teritoriul administrativ al comunei Surdila Greci

Teritoriu administrativ

al comunei Surdila Greci

CATEGORII DE FOLOSINȚĂ, ha

TOTAL

AGRICOL

NEAGRICOL

Spații verzi

Ape

Drumuri

Căi ferate

Curți construcții

Neproductiv

Intravilan propus

142,50

3,18

1,40

28,86

1,34

158,58

0,00

335,86

Extravilan

7807,18

478,73

135,64

140,17

81,53

0,69

20,50

8664,44

Total

7949,68

481,91

137,04

169,03

82,87

159,27

20,50

9000,30

% din total

88,33

5,35

1,52

1,88

0,92

1,77

0,23

100,00

*Notă: Din totalul de 82,87 ha Căi ferate de pe teritoriul comunei Surdila Greci, suprafața de 66,96 ha aparține SRCF Galați, iar diferența de 15,91 ha se află în administrarea Autorității Feroviare Române (Centrul de Testări Feroviare Făurei).

C2. Bilanţul intravilanului propus pentru comunaSurdila Greci si satele componente:

FUNCTIUNE

SURDILA GRECI

HORIA

FAUREI SAT

BRATESU

VECHI

TRUPURI IZOLATE

TOTAL COMUNA

Zonalocuințeindividualeșifuncțiunicomplementare

52,87

42,59

41,47

21,58

-

158,50

Zonalocuințecolectiveșifuncțiunicomplementare

0,08

-

-

-

-

0,08

Zonainstituțiișiservicii de interes public

2,42

0,68

0,74

0,67

1,26

5,78

Zonaunitățiindustrialeșidepozite

-

 

 

0,53

 

0,53

Zonaunitățiagricole

0,55

0,60

11,27

0,19

31,09

43,70

Zonagospodăriecomunalășiconstrucțiitehnico-edilitare

0,09

-

0,07

-

0,57

0,72

Zonafuncțiunimixte: instituțiipubliceșiservicii, unitățiindustriale, de depozitare

42,49

-

-

-

-

42,49

Zonafuncțiunimixte: unitățiindustriale, de depozitareșiunitățiagricole

8,04

11,07

21,10

4,06

-

44,27

Zonafuncțiunimixte: locuințeindividualeșiinstituțiipublice de interes general

2,45

-

-

-

-

2,45

Zonaspațiiverzi, de protecție, ambientaleșiamenajări sportive

1,20

1,04

0,89

-

-

3,13

Zonacăi de comunicațieși transport rutier

9,98

7,02

6,95

4,30

0,48

28,74

Zonacăi de comunicațieși transport feroviar

-

-

1,34

-

-

1,34

Zonagospodăriecomunală: cimitire

1,01

0,43

0,84

0,45

-

2,73

Zonacursuri de apă

1,33

 

0,07

-

-

1,40

Total intravilan

122,51

63,43

84,74

31,78

33,40

335,86

Spaţii verzi

Potrivit Art. 71, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecția mediului, actualizată, este interzisă schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.

Terenurile cu destinaţia de spaţii verzi vor fi gestionate conform Legii nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru atingerea tintei de 26 m² spatiu verde pe locuitor au fost identificate o serie de terenuri pentru care a fost propusă functiunea de „Zone verzi, de protectie și ambientale / zonă sport” pentru care au fost identificate terenurile amenajate sau care pot fi amenajate ca spații verzi publice.

Au fost luate in considerare spațiile verzi din incinta instituțiilor publice (primarie, școli, gradinite, cămine culturale, biserici), care conform R.L.U. trebuie să asigure un procent de 15% spațiu verde, din cimitire,care trebuie să asigure un procent de 20% spațiu verde și drumurile care trebuie să asigure un procent de 10% spațiu verde, rezultand astfel la nivel de comuna si sate componente:

Funcțiune

Comuna (ha)

Din care, pe sate:

SURDILA GRECI

HORIA

FĂUREI SAT

BRATEȘU VECHI

Zone verzi, de protecțieșiambientale / zona sport

3,13

1,20

1,04

0,89

0,00

Instituțiipublice (primărie, școli, biserici etc.)

0,52

0,30

0,07

0,08

0,07

Gospodăriecomunală – cimitire

0,55

0,20

0,09

0,17

0,09

Căi de comunicațierutierășiamenajăriaferente

2,85

1,00

0,70

0,70

0,43

Total, ha

7,04

2,7

1,9

1,83

0,59

Număr locuitori la nivelul anului 2015:

1520

636

393

366

125

Suprafață spațiu verde / locuitor, mp

46,32

42,45

48,35

50,0

47,2

 

 

Zone protejate, monumente ale naturii şi istorice

Pe teritoriul comunei Surdila Greci sunt identificate monumente istorice clasate în “Lista monumentelor istorice” (LMI), situri arheologice clasate în Repertoriul Arheologic Naţional (RAN), precum și elemente cu valoare istoricăși arhitecturală, sau alte zone cu potențial arheologic reperat.

Lista monumentelor istorice (LMI)din 2010 include Monumentul eroilor (1877-1878 si 1916-1919),Nr. crt. în LMI163; Cod LMI: BR-IV-m-B-02180; pe teritoriul comunei există atatmonumentele istorice clasate, precum și alte bunuri imobile cu valoare istorică pentru care se propune inițierea procedurii de clasare.

Repertoriul Arheologic Naţional (RAN) -  sunt menționate doua situri sau obiective arheologice: Tumulul de la Surdila Greci - Movila Burici. L-35-103-D si Tumulul de la Surdila Greci - Movila Turtele Mortului. L-35-103-D-c-3-II.Sunt marcate si obiective marcate cu apelativul "movila", in extravilan, zona teren arabil: Horia, Făurei Stan Toma.

Prin P.U.G. se propune ca administrația locală să protejeze toate siturile şi zonele arheologice.Orice intervenție se avizeazăși se supravehează de specialiști în domeniu, primăria trebuind să îndeplinească procedura de delimitare topografică şi clasare a tuturor acestor situri, interzicerea lucrărilor agricole (arături) și scoaterea lor din circuitul agricol.

Arii naturale protejate

Unitatea  administrativ teritorială Surdila Greci se suprapune parțial cu urmatoarele arii naturale protejate care constituie parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România:

Denumirea ariei protejate

Cod

arie protejată

Suprafața ariei protejate

% și S din teritoriul administrativ

cuprins în aria protejată

 % din aria protejată suprapus cu teritoriul administrativ

Tipuri de terenuri din zonele de suprapunere

Situl de importanță comunitară Valea Călmățuiului

ROSCI0259

17923 ha

3%

270,009

1,5065%

Terenuri arabile, ape, drumuri

Aria de protectie speciala avifaunistica Valea Călmățuiului

ROSPA0145

20515 ha

2%

180,006    

0,877%

Situl de importanță comunitară Lunca Buzăului

ROSCI0103

9575.44 ha*)

2%

180,006    

1,8798 %

Terenuri arabile, livezi, ape, drumuri, terenuri cu vegetatie forestiera

Aria de protectie speciala avifaunistica Lunca Buzăului

ROSPA0160

9575.44 ha*)

3%

270,009

2,8198 %

 

*)Suprafață din formularele standard de pe mmediu.ro si Harta http://atlas.anpm.ro/atlas#

Noul P.U.G. al comunei Surdila Greci nu prevede extinderea intravilanului în zonele naturale protejate și nici realizarea unor investiții care ar putea afecta aceste zone.

Zone de protecţie

Prin PUG s-au stabilit zone de protecţie sanitară în zona cimitirelor, precum și a amenajărilor de apă (staţii de pompare, instalaţii de tratare, rezervoare îngropate, aducţiuni etc), cu respectarea prevederilor:

 • Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienăşi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 • H.G. nr. 930/2005pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

D.Asigurarea utilităţilor şi echiparea edilitară

1. Alimentarea cu apă

Situația existentă- apa potabilă este asigurată prin sistem centralizat, care cuprinde: 

 • aducțiuni: Făurei - Surdila Greci, Surdila Greci - Brateșu Vechi, Surdila Greci - Făurei Sat Făurei – Horia;
 • gospodăria de apă Surdila Greci;
 • stația de tratare cu ultraviolete Horia;
 • rețelele de distribuție în cele patru sate: Surdila Greci, Brateșu Vechi, Făurei Sat si Horia.

La data evaluării (noiembrie 2015), gradul de acoperire pentru gospodăriile populației se apreciază la cca 80 %.

Conform Master Plan-ului actualizat, pentru perioada 2014-2020 și 2020-2044, în comuna Surdila Greci, localitatea Surdila Greci, sunt prevăzute lucrări de reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente (1500 m), în etapa a II-a (2020-2040).

2.Evacuarea apelor uzate

Situația existentă.În prezent comuna Surdila Greci nu dispune de un sistem centralizat de canalizare menajeră şi pluvială.

Situația propusă.Conform Master Plan Alimentare cu apă – canalizare actualizat,aprobat prin HCJ nr. 54/2015, investițiile aferente etapelor 2014-2020 și 2020-2044, se integreazăîn ''Planul de investitii pe termen lung'' și in ''Programul de investiții prioritare''.

În etapa a II-a (2020-2044), se vor realiza următoarele lucrări:

 • Satul Surdila Greci:canal colector (1650 m) și  înființare rețea canalizare (4600 m);
 • Satul Făurei-Sat:înființare rețea canalizare (3400 m);
 • Satul Horia:canal colector (2050 m) și înființare rețea canalizare, inclusiv racorduri (3700m) ;
 • Satul Brateșu Vechi:canal colector (1240 m) și înființare rețea canalizare (3700 m).

Epurarea apelor uzate colectate din toate cele patru sate ale comunei se va realiza în stația de epurare Făurei.

În mediul rural se adoptă cu precădere procedeul de canalizare în sistem separativ (divizor), care impune numai epurarea apelor uzate, apele meteorice putând fi evacuate direct în mediul natural, la suprafață, prin rigolele străzilor sau canale deschise. 

3.Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale se scurg gravitaţional prin şanţurile drumurilor existente. Se propune crearea unui sistem de colectare a apelor pluviale.

4.Alimentare cu energie electrică

Comuna Surdila Greci este racordată la sistemul național energetic prin linii electrice aeriene de 20kV care sunt conectate la stația de transformare de 110/20 kV Făurei si se interconectează cu o linie electrica aeriană de 20 kV Rușețu.Pe teritoriul comunei Surdila Greci funcționează cinci posturi de transformare de 100 KVA, cu o putere totală de 0,5 MVA(2 - Surdila Greci, Brateșu Vechi, Horia), din care se desprind liniile electrice aeriene de joasă tensiune, LEA 0,4 kV ce străbat toate străzile localităților.

Se propune modernizarea/menținerea într-o stare bună de funcționare a rețelei electrice existente și extinderea rețelei de joasă tensiune în zonele de extindere a intravilanului.

5. Alimentarea cu gaze naturale

La momentul actual comuna Surdila Greci nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale. În perspectivă se propune înființarea unui sistem de distribuție gaze naturale de medie presiune, racordat la magistrala existentă prin intermediul unei stații de reglare măsurare (SRM).

6.Alimentarea cu energie termică

Se va menține modalitatea existentă de încălzire a fondului locativ cu sobe pe bază de combustibil solid (lemne, deşeuri agricole etc.), centrale termice pe bază de combustibil solid (lemne sau cărbuni), precum și pe bază de combustibil gazos în momentul când va exista rețea de gaze naturale.

7.Telecomunicaţii

Comuna este racordată la centrala telefonică a orașului Făurei. Localitățile comunei sunt legate prin cabluri telefonice montate îngropat până la cutiile de joncțiuni, iar rețeaua telefonică stradală este extinsă în întreaga localitate fiind formată din cabluri și conductoare izolate, telefonice pozate pe stâlpii electrici.

Comuna Surdila Greci este în raza de acoperire a sistemului de telefonie mobilă asigurată de Orange, Vodafone, Telekom.

Comuna beneficiază de asemenea de rețea de fibră optică prin care abonații la serviciul de internet beneficiază de transfer de date la viteze de până la 50 Mbps.

Serviciile de televiziune sunt asigurate cu antenele parabolice individuale și prin branșare la provideri autorizați.

8.Circulația

Principalele căi de comunicație rutierăce asigură circulația mijloacelor de transport marfuri și călători, în teritoriul administrativ al comunei, dar și în afara acestuia, sunt:

DN 2B –face legătura între Brăila și Buzău;

DJ 203 –traversează satul Brateșu Vechi și face legătura între orașul Făurei și comuna Ulmu;

DJ 203S –se bifurcă din DN 2B pe teritoriul comunei Surdila-Găiseanca și merge din zona barierei CF paralel cu calea ferată, intersectând DJ 203 pe teritoriul orașului Făurei;

DJ 203N – se bifurcă din DN 2B și leagă comuna Surdila-Greci de comuna Ulmu, traversând comuna Rușețu, județul Buzău;

DC 42 –face legătura între Surdila Greci și Făurei Sat;

DC 39 –leagă satul Horia de celelalte localități ale comunei prin DJ203S, DJ203 și DN2B.

Rețeaua de circulație rutieră este completată de drumurile comunale de importanță locală ce permit accesul către zonele funcționale ale comunei.

Teritoriul comunei este străbătut de 3 trasee de cale ferată care fac legătură între Făurei șiBucureștiprinUrziceni, cu Buzăuși cu Constanța.

Toate cele 4 sate componente ale comunei se află la distanțe cuprinse între 3-6 km față de gara Făurei, unul din marile noduri feroviare ale țării; aici se află si singurul poligon de testări feroviare din Sud – Estul Europei.

9.Parcări

Spaţiile de parcare vor fi asigurate în concordanţă cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, pentru unităţi de utilitate publică în terenurile proprii, în afara domeniului public, iar pentru locuinţe în cadrul loturilor personale, cele din cadrul zonei centrale, constituind o prioritate.

10.Gestionarea deşeurilor

Conform Planului de investiţii pe termen lung pentru perioada 2008-2038, „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Brăila” - Master PlanDeșeuri (aprobat prin HCJ nr. 95/2009) comuna Surdila Greci este arondată zonei de gestionare 2 Ianca.

Deșeurile municipale generate și colectate la nivelul comunei vor fi transportate la Stația de transfer Însurăței de unde deșeurile care nu pot fi valorificate vor fi transportate spre eliminare la Depozitul de deșeuri nepericuloase Ianca. Pe domeniul public se vor amplasa diverse pubele, recipiente și coșuri pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile pe trei fracții hârtie/carton, plastic/metal și sticla precum și pentru colectarea celorlalte tipuri de deșeuri municipale.

Până la punerea în funcțiune a sistemului de management integrat se aplică o soluție tranzitorie care constă în:

 • delegarea gestiunii serviciului de colectare a deșeurilor menajere și stradale către un operator de salubritate autorizat;
 • stocarea temporară a deșeurilor colectate la punctul de colectare din Bărăganul (comunele arondate acestuia fiind:  Bărăganul, Victoria, Surdila Greci, Dudeşti), în container de mare capacitate; transportul containerului în vederea eliminării deșeurilor la depozitul conform Muchea administrat de SC Tracon SA;
 • pentru scăderea cantităților de deșeuri care se elimină prin depozitare s-au amenajat puncte de colectare separată a deșeurilor reciclabile care se valorifică prin operatori autorizați;
 • deşeurile zootehnice se compostează în gospodării, pe platforme impermeabilizate,după care sunt valorificate pentru fertilizarea terenurilor agricole iar deşeurile cu risc biologic (mortalităţi) sunt preluate pe bază de contract de către un operator autorizat în vederea eliminării prin incinerare.

Avizul de mediu se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

 • Se vor respecta toate prevederile actelor de reglementare emise de celelalte autorităţi, recomandările din raportul de mediu, precum şi următoarele acte normative:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Planurile de management si regulamentele aprobate pentru ariile naturale protejate Natura 2000: ariile  de protectie speciala avifaunistica Valea Călmățuiului cod ROSPA0145 și Lunca Buzăului cod ROSPA0160,  situl de importanță comunitară Valea Călmățuiului cod ROSCI0259 
 • Ord. MMAP nr. 1075/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 Lunca Buzăului(pentru situl de importanță comunitară cod ROSCI0103.
 • Legea nr. 24/15.01.2007privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,republicată,  cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 211/2011privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 • Se va supune procedurii de adoptare planul sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • Se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Brăila dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Proiectele care decurg din implementarea obiectivelor PUG se vor reglementa în conformitate cu prevederileHG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluisi ale Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ord.MMP nr. 135/10.02.2010;
 • Planurile/proiectele/activităţile ce se vor implementa/desfăşura pe terenuri situate în aria  naturală protejată de pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale Surdila Greci, precum şi din vecinătatea acesteia, după caz, trebuie să respecte prevederile planului de management și ale regulamentului aprobat pentru aria protejată;
 • Se vor implementa măsuri adecvate pentru asigurarea unui management corespunzător al  deşeurilor astfel încât să se asigure atingerea țintelor stabilite de lege pentru: colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor reciclabile din deșeuri menajere și a celor din construcții și demolări precum și reducerea cantităților de deșeuri care se elimină prin depozitare;
 • Titularul va raporta la A.P.M. Brăila anual, până la sfârşitul primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului, în conformitate cu recomandările elaboratorului din Raportul de mediu.
 • Implementarea planului se va realiza cu respectarea următoarelor măsuri de reducere a efectelor acestuia:

1. Măsuri de prevenire şi reducere a poluării apei:

 • respectarea zonelor de protecţie sanitară în jurul surselor de apă potabilă şi a Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
 • verificarea periodică a integrităţii sistemelor de canalizare;
 • interzicerea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi în cuvetele lacurilor, cu excepţia lucrărilor de poduri, căi ferate şi a drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă;
 • asigurarea purificării apelor pluviale colectate de pe căile carosabile și parcări înainte de evacuarea în emisar ;
 • interzicerea oricăror deversări necontrolate de ape uzate, reziduuri, deşeuri, în cursurile de apă şi gestionarea deşeurilor rezultate în timpul lucrărilor de constructii cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • interzicerea depozitării materialelor de construcţii pe malurile cursurilor de apă şi gestionarea acestora conform legislaţiei în vigoare;
 • interzicerea deversării în cursurile de apa a apelor uzate menajere, fără a fi epurate în prealabil în staţia de epurare, menţinându-se astfel o calitate corespunzătoare a cursurilor de apă.

2. Măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului:

 • avizarea amplasamentelor activităţilor economice cu impunerea măsurilor de protecţie a aerului impotriva emisiilor de poluanți atmosferici, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare;
 • utilizarea de sisteme de încălzire moderne cu randamente și eficiență ridicată în scopul respectării standardelor de calitate pentru aerul ambiental;
 • utilizarea energiilor alternative și a echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic;
 • depozitarea deşeurilor se va face în recipiente închise, etanşe, conform prevederilor legislative; operatorul de transport va trebui să respecte programul de ridicare şi transport al deşeurilor, atât în timpul iernii, cât şi în timpul verii, pentru a se evita descompunerea deşeurilor şi generarea de noxe sau mirosuri.
 • luarea măsurilor pentru diminuarea până la eliminare a emisiilor de pulberi, zgomot sau vibraţii prin: modernizarea și menținerea corespunzătoare a căilor de transport, întreținerea spațiilor verzi, plantarea de copaci specifici zonei de-a lungul drumurilor asfaltate, a celor nepietruite, în spaţiile neocupate de clădiri sau rezervate în viitor unor obiective de utilitate publică, implementarea unor programe de întreținere periodică a corosabilului și a căilor pietonale, realizarea unor zone de protecţie sanitară pentru gospodăriile de apă etc.

3.Măsuri de prevenire şi reducere a poluării solului:

 • realizarea organizărilor de şantier corespunzătoare din punct de vedere al utilităţilor;
 • utilizarea tehnologiilor avansate de construire, a mijloacelor tehnice adecvate în vederea evitării pierderilor accidentale pe sol şi în subsol prin staţionarea utilajelor, efectuării de reparaţii, depozitarea de materiale etc.;
 • întreţinerea periodică și menținerea funcționalității sistemului de evacuare a apelor pluviale;
 • utilizarea raţională a îngrăşămintelor organice în gospodăriile particulare cu evitarea scurgerii în cursurile de apă;
 • interzicerea abandonării deşeurilor sau depozitarea acestora în locuri neautorizate şi sancţionarea nerespectării acestei prevederi;
 • în fiecare gospodărie (după caz) se va amenaja o platformă pentru colectarea gunoiului de grajd care urmează a fi utilizate ca îngrăşământ natural pentru terenurile agricole, cu obligaţia respectării prevederilor Directivei 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole şi a Codului de bune practici agricole, aprobat prin Ordinul nr. 1182/2005;
 •  asigurarea unui management corespunzător al deşeurilor:
  • colectarea  separată a  deşeurilor reciclabile municipale (hârtie, metal, plastic şi sticlă) în vederea valorificării prin operatori autorizaţi,
  • reglementarea și supravegherea lucrărilor de costrucții cu asigurarea colectării separate și valorificării deşeurilor din construcţii şi desfiinţări (inclusiv prin operaţiuni de umplere) în vederea creșterii cantităților de deșeuri valorificate și scăderii cantităților eliminate prin depozitare,
  • prevenirea abandonării deșeurilor și luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional etc.

4. Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra biodiversităţii:

 • interzicerea: vătămării, uciderii, perturbării intenţionate a exemplarelor din speciile cu statut de protecţie și a tuturor speciilor de păsări; deteriorării/distrugerii cuiburilor, a locurilor de hrănire, reproducere şi odihnă ale acestora;
 • în perimetrul ariilor naturale protejate sunt interzise:
  • orice activități de obținere, cultivare, depozitare, prelucrare, comercializare a organismelor vii modificate genetic;
  • realizarea de noi căi de acces, parcări;
  • activități de repararea mijloacelor de transport și a utilajelor de construcție;
  • depozitarea materialelor de construcție,a deșeurilor de orice fel;
  • deversarea de ape uzate sau substanțe periculoase;
  • tăierea, distrugerea, incendierea sau degradarea prin orice mijloace a vegetației naturale;
 • refacerea vegetaţiei prin reconstrucţia ecologică în zonele ocupate cu organizările de şantier;
 • constituirea de perdele verzi, pentru protecția localităților, drumurilor sau terenurilor agricole și îmbunătățirea condițiilor climatice;
 • exploatarea durabilă pajistilor, conform prevederilor legale specifice și a planului de managemental ariei protejate Balta Tătaru, în limitele bonității, cu numărul și speciile de animale și în perioada stabilită, în baza studiilor de specialitate (amenajament și regulament pastoral).

5. Măsuri suplimentare de monitorizare – nu este cazul.

6. Măsuri de reducere sau de compensare a efectelor semnificative transfrontieră - nu este cazul.

Emiterea avizului s-a realizat avându-se in vedere:

1.Încadrareaîn prevederile art. 5 alin. (2), lit. a), din HG nr. 1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

2. Modul în care consideraţiile de mediu au fost integrate în plan sau în program

Raportul de mediu a stabilit problemele cheie care trebuie luate în considerare în cadrul evaluării planului, a analizat problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului, a determinat obiectivele de mediu relevante în raport cu obiectivele specifice şi a concluzionat că prin  implementarea PUG factorii de mediu nu vor fi afectaţi semnificativ.

3. Soluţionarea problemelor de mediu în raportul de mediu

Prin Raportul de mediu s-au evaluat potenţialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei şi s-au propus:

 • măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui efect advers al planului asupra mediului;
 • măsuri pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PUG-ului.

4. Opiniile exprimate de public şi de alte autorităţi

4.1. Opiniile exprimate de public

Pe parcursul desfăşurării etapelor procedurale publicul a fost informat prin mijloacele stabilite de procedură. La dezbaterea publică au participat șapte persoane ca public interesat. Nu s-au înregistrat comentarii sau propuneri.

4.2. Punctele de vedere ale autorităţilor şi instituţiilor interesate au fost consemnate în procesele verbale încheiate în cadrul şedinţelor Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila şi întâlnirilor Grupului de lucru (CSC din data de 11.08.2016 și Grupuri de lucru din data de 04.10.2016 și 21.02.2017), precum şi în avizele/avizele favorabile/avizele de principiu sau punctele de vedere înregistrate la APM Brăila.

5. Rezultatele consultărilor transfrontieră - nu este cazul.

6. Motivarea alegerii uneia dintre alternativele de plan/program prezentate

Alternativa selectată integrează consideraţiile de mediu în proiectul de plan, precum şi procesul definitivării proiectului, ca urmare a informaţiilor rezultate pe parcursul evaluării de mediu, în cadrul grupurilor de lucru şi în dezbaterea publică.

Raportul de mediu a analizat şi alternativa neimplementării (alternativa zero) obiectivelor propuse prin PUG, alegându-se alternativa care îndeplineşte obiectivele de mediu relevante pentru plan.

7. Documentele care au stat la baza emiterii avizului de mediu:

 • Raportul de mediu, întocmit de Ioan Enache, persoană înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediuluila, poziţiile nr. 65 si 133.
 • Opiniile exprimate de celelalte autorităţi prezente în şedinţeleComitetului Special Constituit Brăila şi ale Grupului de Lucru, consemnate în procesele verbale.
 • Declaraţia nr. 3824/05.12.2017, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 15122/05.12.2017, întocmită de titular conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004, art. 33,lit. b).
 • Avizele şi punctele de vedere eliberate de celelalte autorităţi:
 • Punct de vedere nr. 279/06.09.2016 emis de Direcția de Sănătate Publică Brăila;
 • Aviz de Gospodărire a apelor nr. 12/15.11.2017 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor  Brăila;
 • Aviz nr. 13241/T685/02.08.2016 emis de Consiliul Județean Brăila, Comisia TehnicăLucrări Publice;
 • Aviz favorabil nr. 2475/T202/16.02.2015 emis de Consiliul Județean Brăila, Direcția Tehnicăși de Gospodarie Comunală;
 • Punct de vedere emis dem Compania de Utilități Publice Dunărea Braila nr. 11467/21.07.2016;
 • Document de avizare nr. 58/13.03.2017 emis de Sucursala Regională de Cai Ferate Galați;
 • Aviz de principiu nr. 276/08.08.2016 emis de Romtelecom, Direcția Executivă Operațiuni Tehnologieși Informație;
 • Aviz favorabil transmis prin Înștiințarea nr. 1992/09.08.2017, emis de Direcția pentru Cultură Brăila;
 • Punct de vedere favorabil nr. 3430/09.09.2016 emis de Direcția pentru Agricultură Brăila;
 • Acord nr. 706/16/SU-BR/19.08.2016 emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dunărea” al județului Brăila;
 • Aviz nr. 350045/05.07.2017 emis de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța;
 • Aviz nr. 1310/16.08.2016 emis de Autoritarea Feroviară Română;
 • Aviz de principiu nr. 4.069.626/15.09.2016 emis de Direcția Generală Logistică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 • Aviz favorabil nr. DT4569/01.08.2016 emis de Statul Major General din cadrul Ministerului Apărării Naționale;
 • Aviz favorabil nr. 137084/16.08.2016 emis de Inspectoratul de Poliție Județean Brăila;
 • Aviz favorabil nr. 4201/21.07.2016 emis de Direcția Silvică Brăila;
 • Acord nr. 24/18.07.2017 emis de Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dunărea Inferioară;
 • Aviz nr. 9192/29.07.2016 emis de Transelectrica – Sucursala de Transport Constanța;
 • Acord de principiu nr. 11699/02.09.2016 emis de FDEE – Electrica Distribuție Muntenia Nord, Sucursala de Distribuție Braila;
 • Aviz favorabil nr. 47984/03.08.2017 emis de UM 0362 București, Serviciul Român de Informații.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia și poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul Aviz nr. xx din aa.aa.aaaa, conţine aa (aaaa) pagini şi s-a emis în 3 exemplare.

 

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 16.11.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA COMUNEI CHISCANI, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 4764/24.04.2017, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (C.S.C.) Brăila din data de 16.11.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că Planul Urbanistic Zonal „Zona balneoclimaterica Lacu Sarat 2, sat Lacu Sarat, com. Chiscani, jud. Braila”, comuna  Chiscani, jud. Braila, titular Primăria Chiscani, se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu, deoarece:

- se supune evaluării de mediu cu obligativitatea realizării raportului de mediu, conform prevederilor art. 5, alin. (2), lit. a), capitolul II a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

- se supune evaluării adecvate deoarece se propun obiective în perimetrul ariei naturale protejate de interes comunitar și intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare; amplasamentul care a generat planul include o parte din Situl de importanță comunitară Lacul Sărat Brăila, cod ROSCI0307; se va realiza studiul de evaluare adecvata ale carui concluzii se vor integra in raportul de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei (conform prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe) sunt:

 • planul are obiective care creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare, fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:
 • Dezvoltarea turismului în județul Brăila, prin intervenții urbanistice pentru generarea unui pol de dezvoltare a turismului balnear și de agrement în zonă (realizarea unei stațiuni balneoclimaterice) care împreună cu Stațiunea Lacu Sărat 1 să devină o stațiune de rang național;
 • Valorificarea potentialului natural și economic din zonă;
 • Stabilirea si delimitarea teritoriului ce se propune a se introduce în intravilan prin PUZ;
 • Organizarea și dezvoltarea căilor de comunicație;
 • Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan; zona studiată prin plan are o suprafață de cca. 2454 ha, iar terenul ce a generat planul are o suprafață de 611 ha, din care suprafața ce se va introduce în intravilan este de 335,31 ha.
 • Stabilirea și delimitarea zonelor funcționale;
 • Zone de tratament, cazare si comert – in statiune;
 • Zone de alimentatie publica si club – in statiune;
 • Zona administrativa, cu punct de informare – in statiune;
 • Zone de locuire, comert si servicii – in afara statiunii, respectiv in sudul terenului si vestul satului Lacu Sarat;
 • Zone de locuire, comert si spatii verzi – in nordul statiunii si vestul satului Lacu Sarat;
 • Zona de depozitare si servicii – in sud-vestul satului Lacu Sarat;
 • Zona de picnic - in sud-vestul Lacului Sarat 2;
 • Zona sat de vacanta - in sud-vestul Lacului Sarat 2, in sudul zonei de picnic;
 • Zone de comert si servicii – in statiune si in afara acesteia (respectiv in sudul statiunii si sud-estul satului Lacu Sarat);
 • Zone de parc amenajat - in statiune, in sudul acesteia, in sudul si vestul satului Lacu Sarat;
 • Zone de locuire – in statiune, in afara acesteia si in satul Lacu Sarat;
 • Zone terenuri de sport – in statiune, in afara acesteia si in vestul satului Lacu Sarat;
 • Zona Sitului de importanță comunitară Lacul Sărat Brăila, cod ROSCI0307;
 • Zone de protectie infrastructura;
 • Zona de productie - in afara statiunii, in sudul acesteia;
 • Zona de ape care se mentin in extravilan – in vestul statiunii;
 • Zona de gospodarie comunala - in afara statiunii, in sudul acesteia;
 • Zona de plaja;
 • Doua zone de invatamant – in statiune si in vestul satului Lacu Sarat;
 • Doua zone pentru sanatate – in statiune si in vestul satului Lacu Sarat;
 • Doua zone de culte – in statiune si in vestul satului Lacu Sarat;
 • Zona de sere;
 • Zone de spatiu public – in statiune;
 • Zone de parcaje – in statiune si in sud-vestul Lacul Sărat 2, in afara zonei cu statut de protectie;
 • Zona de gara – in vestul statiunii;
 • Zone constructii existente in nordul statiunii;
 • Zone teren arabil care se mentin in extravilan.
 • Stabilirea și delimitarea zonelor protejate și de protecție a acestora;
 • Stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară sau definitivă de construire;
 • Definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică;
 • Organizarea și dezvoltarea căilor de comunicație;
 • Stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și realizare a construcțiilor;
 • Protejarea localităţii împotriva dezastrelor naturale;
 • Dezvoltarea echipării edilitare;
 • Evidențierea deținătorilor terenurilor din intravilan.
 • planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare, fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;
 • In perimetrul Sitului de importanță comunitară Lacul Sărat Brăila se propune stabilirea unui traseu pentru circulatie pietonala pe latura estica a lacului, la distanta de cca 20-50 m fata de luciul apei, pe o lungime de cca 2 km, precum si doua trasee de legatura cu statiunea.
 • In imediata vecinatate a Sitului de importanță comunitară Lacul Sărat Brăila se propun urmatoarele obiective:
 • parcare, zona de picnic si sat de vacanta in sud-vestul lacului, la distanta de cca 200 m fata de luciul apei;
 • limita vestica a statiunii cu: plaja, spatii publice, strada propusa, conducte de gaz, alimentare cu apa si canalizare, retea de telefonie;
 • in sudul statiunii, in afara acesteia, sud-est fata de Lacul Sarat 2: zona de plaja, locuire, parc amenajat, zona de productie, zona de comert, locuire si servicii.
 • planul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;
 • este relevant în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;
 • planul poate genera efecte cumulative cu alte planuri/programe;
 • Planul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece terenul care a generat planul include o parte din;
 • Planul poate avea efecte semnificative asupra ariei Sitului de importanță comunitară Lacul Sărat Brăila, cod ROSCI0307, care nu este atribuit în custodie prin:
 • schimbarea destinatiei unor terenuri ca urmare a realizării unui traseu pentru circulatie pietonala pe latura estica a lacului, pe o lungime de cca 2 km, precum si a doua trasee de legatura cu statiunea;
 • propunerea în vecinatatea ariei a schimbarii destinației terenurilor (în  parcare, zona de picnic, sat de vacanta, spatii publice, locuire, parc amenajat, zona de productie, zona de comert, locuire si servicii), și amplasarii de căi de circulație, conducte de gaz, alimentare cu apa si canalizare, retea de telefonie;
 • realizarea unor acţiuni de construcţie şi dezafectare care vor duce la modificări fizice în aria naturală protejată de interes comunitar ca urmare a ocupării definitive a unor terenuri;
 • producerea de deşeuri solide în timpul construcţiei, funcţionării sau dezafectării care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată, în situația unei gestionări necorespunzătoare;
 • prin reducerea sau deteriorarea habitatelor de interes comunitar exitente în zona studiată, perturbarea unor specii de interes comunitar și reducerea habitatelor folosite de acestea.

- Nu se poate identifica în acest stadiu dacă:

 • planul implică utilizarea, stocarea, transportul sau manipularea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată;
 • există dezvoltări conexe care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate de interes comunitar;
 • se va manifesta un impact cumulativ asupra ariei cu alte planuri/proiecte/activități existente sau propuse;
 • planul va afecta direct sau indirect zone de hrănire/reproducere/migraţie;
 • perturbarea prin zgomot, emisiile în aer și apele uzate rezultate vor avea efect semnificativ asupra ariei;
 • planul va provoca o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unor habitate naturale de interes comunitar sau o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar.

In cadrul etapei de incadrare a fost consultata Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, conform art. 28, alin. 11, din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Informarea şi participarea publicului:

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei”, din 20.04.2017 si data de 24.04.2017. 

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de încadrare a fost publicat în ziarul "..." din data de xx.11.2017.

 Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Laura EREMIA

Mihaela RÎȘNOVEANU

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 16.11.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA COMUNEI CHISCANI, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 4763/24.04.2017, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (C.S.C.) Brăila din data de 16.11.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că Planul Urbanistic General si regulamentul local de urbanism pentru comuna Chiscani, jud. Braila”, comuna  Chiscani, jud. Braila, titular Primăria Chiscani, se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu, deoarece:

- se supune evaluării de mediu cu obligativitatea realizării raportului de mediu, conform prevederilor art. 5, alin. (2), lit. a), capitolul II a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

- se supune evaluării adecvate deoarece se propun obiective în perimetrul ariei naturale protejate de interes comunitar și intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind propus partial in perimetrul si imediata vecinatate a Situl de importanță comunitară Lacul Sărat Brăila (care nu este atribuit în custodie), precum si a Sitului de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei și a Ariei de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei, administrate de catre Administratia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei; se va realiza studiul de evaluare adecvata ale carui concluzii se vor integra in raportul de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei (conform prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe) sunt:

 • planul are obiective care creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare, fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:
 • Optimizarea relatiilor localitatii in teritoriul administrativ judetean;
 • Valorificarea potentialului natural, economic si uman;
 • Organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie;
 • Stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan; extinderea de intravilan propusa este de 1124,54 ha (existent – 1311,39 ha);
 • Stabilirea si delimitarea zonelor functionale;
 • Stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire;
 • Stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protectie a acestora;
 • Definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică;
 • Evidentierea detinatorilor terenurilor din intravilan;
 • Stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor;
 • Protejarea localităţii împotriva dezastrelor naturale;
 • Dezvoltarea echipării edilitare
 • planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare, fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;
 • in imediata vecinătate a Sitului de importanță comunitară Lacul Sărat Brăila se propun:
 • o statiune balneoclimatica pe latura estica a Lacului Sarat 2, unde exista terenuri agricole si  benzi cu latimea de 2-5 m, cu plantatie de salcioara;
 • o zona de plaja, locuire, parc amenajat, zona de productie, zona de comert, locuire si servicii, pe terenuri agricole in prezent;
 • in perimetrul Baltii Mici a Brailei se propune o zona de amplasare a unui pod care va traversa suprafetele cu statut de protectie, reprezentata prin bratele fluviului Dunarea si insula Harapu, ce constituie habitate de hranire pentru specii de pasari salbatice;
 • in vecinatatea Baltii Mici a Brailei se propun:

- o zona de locuire si servicii constituita in prezent din terenuri cultivate si terenuri neproductive din estul satului Varsatura, separate de zona cu statut de protectie printr-o unitate militara;

- o zona turistica reprezentata prin terenuri agricole din estul satului Chiscani si amplasata in imediata vecinatate a zonei dig-mal;

- trei zone din estul satului Chiscani cu destinatia propusa de porturi turistice, aflate in imediata vecinatate a zonei dig-mal si reprezentate prin terenuri neproductive folosite ca pasune.

 • planul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;
 • este relevant în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;
 • planul poate genera efecte cumulative cu alte planuri/programe;
 • planul propune obiective in perimetrul sau vecinătatea unor arii naturale protejate de interes comunitar, este susuceptibil sa afecteze asemenea zone și intră sub incidenţa art. nr. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011; planul poate avea efecte semnificative asupra ariei prin:
 • schimbarea destinatiei unor terenuri (ca urmare a realizării unui traseu pentru circulatie pietonala, precum si doua trasee de legatura cu statiunea) in perimetrul Sitului de importanţă comunitară Lacul Sărat Brăila și prin amplasarea unui pod care va traversa a Situl de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei și Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei;
 • afectarea unor habitate de interes comunitar și perturbarea speciilor, deoarece se propune schimbarea destinației unor terenuri din  imediata vecinatate a Sitului de importanta comunitara Lacul Sărat Brăila (în  zone pentru servicii turistice), precum și a Sitului de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei și a Ariei de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei (în zone de locuire și turistice);
 • realizarea unor acţiuni de construcţie şi dezafectare care vor duce la modificări fizice în ariile naturale protejate de interes comunitar ca urmare a ocupării definitive a unor terenuri;
 • producerea de deşeuri solide în timpul construcţiei, funcţionării sau dezafectării care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care ariile au fost desemnate, în situația unei gestionări necorespunzătoare;
 • prin reducerea sau deteriorarea habitatelor de interes comunitar exitente în zona studiată, perturbarea unor specii de interes comunitar și reducerea habitatelor folosite de acestea.

- Nu se poate identifica în acest stadiu dacă:

 • planul implică utilizarea, stocarea, transportul sau manipularea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care ariile naturale protejate de interes comunitar au fost desemnate;
 • există dezvoltări conexe care ar putea duce la afectarea ariilor;
 • se va manifesta un impact cumulativ cu alte planuri/proiecte/activități existente sau propuse asupra zonelor cu statut de protectie;
 • planul va afecta direct sau indirect zone de hrănire/reproducere/migraţie;
 • perturbarea prin zgomot, emisiile în aer și apele uzate rezultate vor avea efect semnificativ asupra ariilor;
 • planul va provoca o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unor habitate naturale de interes comunitar sau o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar.

In cadrul etapei de incadrare au fost consultate Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate si Administratia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei, conform art. 28, alin. 11, din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei”, din 20.04.2017 si data de 24.04.2017. 

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de încadrare a fost publicat în ziarul "..." din data de xx.11.2017.

 Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Laura EREMIA

Mihaela RÎȘNOVEANU

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxxxx din XX.10.2017

Ca urmare a cererii adresate de AUTO LAVIMO SRL, cu sediul in jud. Braila, mun. Braila, str. Rahova nr. 55, înregistrată la APM Brăila cu nr. 10579/28.08.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 07.09.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) „Infiintare spalatorie auto, vulcanizare si imprejmuire teren, propus a fi implementat in jud. Braila, Extrvilan Chiscani, T.107, P.687, titular AUTO LAVIMO SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care face obiectul planului urbanistic de detaliu este de 4500 mp; terenul care a generat PUD se află extravilanul localitatii Chiscani, în zona sudica a  UTR nr.7, si zona estica a UTR 6 confor PUG, la intersectia dintre DN 21 si DJ 212  ;
 • categoria de folosinta a terenului este de curti constructii conform extrasului de Carte Funciara si a Certificatului de Urbanism, este liber de constructii, este incadrat in zona A-zona de activitati productive (conform PUG com. Chiscani aflat in procedura de avizare);
 •  prin PUD se propune realizarea unui corp de clădire cu regim de înălţime P; suprafaţa construită propusă este de 320,25 mp, coeficienţii de ocupare ai terenului propuşi: POTpropus=7%, CUTpropus=0,07, amenajarea de spatii verzi cu suprafata de 3401,75 mp, reprezentand 75,65% din suprafata amplasamentului;
 • Pentru asigurarea apei tehnologice se prevede forarea unui put, colectarea apelor uzate se va face in bazin vidanjabil dupa o prealabila preepurare intr-o ministatie;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 22.08.2017 şi 25.08.2017;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de ................

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Infiintare spalatorie auto, vulcanizare si imprejmuire teren”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

AUTO LAVIMO SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Infiintare spalatorie auto, vulcanizare si imprejmuire teren”, propus a fi implementat in jud. Braila, Extrvilan Chiscani, T.107, P.687,  în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Alexandru CHIRIL

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxxxx din XX.10.2017

            Ca urmare a cererii adresate de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., cu sediul în municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, județul Timiș, înregistrată la APM Brăila cu nr. 11399/14.09.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 21.09.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) – „AMENAJARE MAGAZIN PROFI ÎN CLĂDIRE EXISTENTĂ (AMENAJĂRI CU CARACTER PROVIZORIU) ȘI AMPLASARE RECLAME PE FAȚADE”, propus a fi implementat în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Școlilor, nr. 37, bloc C, parter, titular SC PROFI ROM FOOD SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 286,5 mp este situat în intravilanul municipiului Brăila, Școlilor, nr. 37, bloc C, parter. Terenul aparține domeniului privat al unor persoane fizice, fiind închiriat titularului de plan, prin contractul de locațiune încheiat.  Terenul are folosința actuală de spațiu comercial, destinația admisă a terenului fiind de locuințe, instituții publice și servicii de interes general, conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 1447/24.07.2017 emis de Primăria municipiului Brăila;
 • Planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, deoarece nu este susceptibil să afecteze arii naturale protejate de interes comunitar;
 • prin PUD se propune amenajarea la parterul comercial al unui imobil a unui magazin de tip market de proximitate și amplasarea pe fațada imobilului a unor reclame luminoase. Lucrările propuse sunt: recompartimentare cu pereți ușori nestructurali, înlocuire finisaje fațadă, și tâmplărie exterioară, înlocuire finisaje interioare, modificare instalații interioare, amplasare reclame luminoase; parametrii urbanistici  POT și CUT nu suferă modificări;
 • accesul publicului în spațiul comercial se va face din strada Școlilor, iar accesul secundar pentru aprovizionare se va face din aleea de acces din spatele clădirii;
 • amplasamentul este racordat la rețelele de utilități din zonă, pentru construcția nou propusă se vor executa lucrări de extindere a rețelelor de utilități; evacuarea apelor uzate menajere se va face în rețeaua de canalizare municipală, prin branșament existent;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesită realizarea evaluării de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 05.09.2017 şi 08.09.2017;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "InfoBrăila" din data de xx.xx.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor/ acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • publicarea în mass-media a anunțului de mai jos privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin. (4) din HG nr. 1076/2004:

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare magazin profi în clădire existentă (amenajări cu caracter provizoriu) și amplasare reclame pe fațade, implementat în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Școlilor, nr. 37, bloc C, parter, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Teodora DUMINICĂ

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. …………….. din ………..10.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de  MUSAT FANICA, cu domiciliul în județul Brăila, comuna Tichilești, satul Tichilești, str. C-tin Sandu Aldea, nr. 192, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 10078/16.08.2017, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit Brăila din data de 21.09.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că Planul urbanistic zonal ”Infiintare exploatatie agricola familiala (22 bovine si 150 ovine) si construire anexa in comuna Gropeni, judetul Braila”, propus în județul Brăila, extravilan comuna Gropeni, T 26, P 1, titular MUSAT FANICA, se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, deoarece:

- nu se supune evaluării de mediu și nu este necesară  trecerea la următoarea etapă a procedurii de realizare a evaluării de mediu

- nu se supune evaluării adecvate deoarece nu propune obiective în perimetrul unor arii naturale protejate de interes comunitar sau care ar putea să afecteze asemenea zone și nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost derulată.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Planul reglementează urbanistic un teren cu suprafața de 1,5 ha, situat în județul Brăila, extravilan comuna Gropeni, T 26, P 1, cu folosința de teren arabil si inclus într-o zonă studiată de 36,59 ha.
 • Obiectivele planului sunt următoarele:
 • Scoaterea din circuitul agricol a terenului care a generat planul, cu suprafața de 1,5 ha și schimbarea folosinței din teren arabil;
 • Introducerea terenului în intravilanul satului Gropeni, comuna  Gropeni, județul Brăila, cu destinația de zonă de activități productive;
 • Reglementarea gradului de constructibilitate a terenului;
 • Stabilirea indicilor urbanistici pentru zona funcțională;
 • Propunerea infrastructurii tehnico-edilitare.
 • În prezent există pe teren o construcție provizorie cu destinația de grajd, având suprafața de 200 mp, precum și un drum de exploatare din pământ, cu suprafața de 154 mp; restul terenului este liber de construcții sau alte amenajări, pe cea mai mare suprafață (1,38 ha) cu vegetație instalată spontan.
 • Prin plan se propune stabilirea unor suprafețe ce vor fi construite: un grajd de ovine cu suprafața de 150 mp, fanar, bucatarie furajera, filtru sanitar, dezinfector rutier, spații pentru stocarea temporară a deșeurilor (inclusiv platformă pentru dejecții), accese; s-a renuntat la realizarea unor amenajări pentru creșterea bovinelor; suprafața de spații verzi propusă va fi de 1,33 ha, reprezentând 89,03 % din teren.
 • Prin implementarea planului se propune modificarea indicilor urbanistici existenți, respectiv P.O.T. = 1,33 % și C.U.T. = 0,013, la P.O.T. = 1,89 % și C.U.T. = 0,018.
 • Pentru asigurarea utilităților se propune:
 • alimentarea cu apă dintr-un puțul forat propus; apele uzate se vor colecta printr-o canalizare interioară în bazinul vidanjabil ce se va construi;
 • alimentarea cu energie electrică prin branșament la rețeaua existentă în zonă.
 • Luând în considerare amplasarea terenului și suprafețele propuse pentru amenajare, implementarea planului nu implică folosirea unor terenuri în mod intensiv sau afectarea unor arii naturale protejate sau a altor zone cu statut de protecție.
 • Nu au fost identificate efecte transfrontiere sau alte planuri/programe/proiecte/activități ce ar putea determina un impact cumulativ semnificativ asupra mediului.
 • Planul integrează consideraţiile de mediu, prin stabilirea unor măsuri referitoare la gestionarea corespunzătoare a apelor uzate și a deșeurilor rezultate, pentru a preveni afectarea semnificativă a factorilor de mediu.
 • Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv - Vocea Brăilei" din 01.08.2017 şi 04.08.2017.

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de incadrare a fost publicat în ziarul "Obiectiv - Vocea Brăilei" din data de ……….09.2017.

Până la data emiterii deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • Adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • Notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii deciziei, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Solicitarea reglementării din punct de vedere al protecției mediului a proiectelor care decurg din implementarea obiectivelor planului sus menţionat, în conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • Implementarea planului cu respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Interzicerea depozitării de materiale de construcții sau deversării de ape uzate, substanțe sau deșeuri în cuvetele/cursurile de ape, pe malurile acestora, pe terenuri agricole, împădurite sau alte spații care nu sunt autorizate în acest scop.
 • Publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, în termen de 3 zile de la luarea deciziei, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

«MUSAT FANICA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare în procedura de adoptare fără aviz de mediu a Planului urbanistic zonal ”Infiintare exploatatie agricola familiala (22 bovine si 150 ovine) si construire anexa in comuna Gropeni, judetul Braila”, propus în județul Brăila, extravilan comuna Gropeni, T 26, P 1.»

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

 

Prezenta decizie este poate fi contestata în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ÎNTOCMIT,

Mihaela RÎŞNOVEANU

Data postarii pe site: 21.09.2017

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. XXXX din 00.09.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de AUTO LAVIMO SRL, cu sediul in jud. Braila, mun. Braila, str. Rahova nr. 55, înregistrată la APM Brăila cu nr. 10579/28.08.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 07.09.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) „Infiintare spalatorie auto, vulcanizare si imprejmuire teren, propus a fi implementat in jud. Braila, Extrvilan Chiscani, T.107, P.687, titular AUTO LAVIMO SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care face obiectul planului urbanistic de detaliu este de 4500 mp; terenul care a generat PUD se află extravilanul localitatii Chiscani, în zona sudica a  UTR nr.7, si zona estica a UTR 6 confor PUG, la intersectia dintre DN 21 si DJ 212  ;
 • categoria de folosinta a terenului este de curti constructii conform extrasului de Carte Funciara si a Certificatului de Urbanism, este liber de constructii, este incadrat in zona A-zona de activitati productive (conform PUG com. Chiscani aflat in procedura de avizare);
 •  prin PUD se propune realizarea unui corp de clădire cu regim de înălţime P; suprafaţa construită propusă este de 320,25 mp, coeficienţii de ocupare ai terenului propuşi: POTpropus=7%, CUTpropus=0,07, amenajarea de spatii verzi cu suprafata de 3401,75 mp, reprezentand 75,65% din suprafata amplasamentului;
 • Pentru asigurarea apei tehnologice se prevede forarea unui put, colectarea apelor uzate se va face in bazin vidanjabil dupa o prealabila preepurare intr-o ministatie;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 22.08.2017 şi 25.08.2017;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 20.09.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Infiintare spalatorie auto, vulcanizare si imprejmuire teren”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

AUTO LAVIMO SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Infiintare spalatorie auto, vulcanizare si imprejmuire teren”, propus a fi implementat in jud. Braila, Extrvilan Chiscani, T.107, P.687,  în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 24.08.2017

            Ca urmare a cererii adresate de SC CONSYBELLE SRL, cu sediul in jud. Braila, com. Cazsu, sat Cazasu, str. Ramnicu sarat, nr. 185 înregistrată la APM Brăila cu nr. 1429/07.02.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 24.08.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  Zonal (PUZ) Construire hotel, implementat in mun. Braila, str. Calea Calarasilor, nr. 237, jud Brăila, titular SC CONSYBELLE SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

1. Caracteristicile planului:

 • amplasamentul care a generat PUZD are o suprafață de 246,15,00mp, este în intravilanul municipiului cu folosinţa actuală de curți construcții; planul prevede realizarea unui hotel de apartamente S+P+5E cu suprafața construită de 137,97 mp, suprafață desfășurată de 928,54mp POT=56.05%, CUT=3.77;
 • planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes comunitar și nu este susceptibil să aibă impact semnificativ asupra acestora;
 • documentaţia a fost analizată  în şedinţa Comitetului Special Constituit (CSC) 06.04.2017,  s-au analizat criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi s-a parcurs etapa de încadrare în cadrul procedurii de evaluare de mediu în şedinţa CSC din data de 224.08.2017;

2. Caracteristicile efectelor:

 • sunt luate masuri de catre titular, pentru protejarea factorilor de mediu;
 • planul nu va avea efecte tranfrontiere;
 • planul nu va avea efecte asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan national sau international.

Din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 07.02.2017 şi editia on-line a ziarului "InfoBrăila" din data de 23.06.2017;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul " InfoBrăila" din data de 10.02.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • prezenta decizie este valabila cu conditia obtinerii tuturor avizelor si acordurilor mentionate in certificatul de urbanism nr. 1686/15.09.2016;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

SC Consybelle SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Construire hotel, implementat in mun. Braila, str. Calea Calarasilor, nr. 237, jud Brăila, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Felicia RADU

 

PROIECT AVIZ DE MEDIU

din 10.08.2017

 

Ca urmare a notificării nr. 2320/02.06.2014, adresate de Ocolul Silvic Lacu Sărat, cu sediul în municipiul Brăila, Șosea Vizirului nr. 50, titular al planului intitulat ,,Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Lacu Sărat”, cu valabilitate în perioada 2014-2018, situat pe teritoriul judeţului Brăila, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila cu nr. 5562/02.06.2014, în urma analizării şi verificării documentelor transmise, în urma parcurgerii integrale a etapelor procedurale, în baza prevederilor:

 • H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,
 • Hotărârii nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

în conformitate cu prevederile:

 • O.U.G. nr. 195/2005privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale
 • H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, ale
 • O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, ale
 • Ord. MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,

se emite:

AVIZ

pentru: planul intitulat "Amenajament silvic al Ocolului Silvic (O.S.) Lacu Sărat”, situat pe teritoriul judeţului Brăila, cu valabilitate în perioada 2014-2018,

promovat de: Ocolului Silvic Lacu Sărat cu sediul în municipiul Brăila, Șosea Vizirului nr. 50,

în scopul aprobării: Amenajamentului silvic

Teritoriul amenajamentului silvic Lacu Sărat se găseşte în judeţul Brăila, pe raza municipiului Brăila și a comunelor: Chiscani, Mărașu, Tufești, Gropeni, Tichileşti, Stăncuţa și Berteştii de Jos.

Obiectivul principal al planului amenajamentul Ocolului Silvic Lacu Sărat, în conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii. Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţiivieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă. Obiectivele asumate de amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Lacu Sărat susţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

Obiectivele de protecţie a mediului relevante pentru amenajamentul silvic Lacu Sărat:

A. Protecţia fondului forestier, care constituie principalul obiectiv de protecţie a mediului al amenajamentului studiat;

B. Protecţia calităţii aerului, în special în zonele locuite;

C. Protecţia calităţii solului, pentru toate categoriile de folosinţă, în special pentru terenurile cu vegetaţie forestieră;

D. Protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane;

E. Protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică.

Obiectivele specifice propuse pentru zonele în care amenajamentul silvic se suprapune peste siturile Natura 2000 coincid cu obiectivele generale de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. Pentru habitate, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele obiective:

- asigurarea continuităţii pădurii;

- promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure;

- menţinerea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii.

Documentația Amenajament silvic a fost întocmită de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea”, Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare şi Experimentare Producţie Câmpulung Moldovenesc, Secţia de Cercetare – Dezvoltare şi Experimentare Producţie Roman.

Raportul de mediu şi Studiul de evaluare adecvată au fost elaborate de Institutul de Cercetări și Amenajari Silvice (ICAS) Bucureşti, înregistrat în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, la poziţia nr. 366.

Suprafaţa totală a fondului forestier proprietate publică a Statului de pe raza O.S. Lacu Sărat însumează 8440,46 ha (cu 45,54 ha mai mică decât suprafaţa amenajarii anterioare) şi este împărţită în zece unităţi de producţie(U.P.-uri), astfel: 

U.P.I Lacu Sărat:    423,56 ha

U.P.II Fundu Mare: 1336,04 ha

U.P.III Cravia:       547,85 ha

U.P.IV Bălaia:       507,90 ha

U.P.V Calia:         715,34 ha

U.P.VI Daiu:    1574,74 ha

U.P.VII Moşolea: 907,33 ha

U.P.VIII Gâsca:   905,42 ha

U.P.IX Gropeni:  642,51 ha

U.P.X Stăncuţa:   879,77 ha

 • Suprafete destinate pădurii, totalizând o suprafaţă de 7524,92 ha (100%) au fost încadrate în grupa I funcţională, în principal cu funcţii de protecţie a apelor, a solului, de protecţie a obiectivelor speciale, de conservare a rezervaţiilor existente şi de protecţie în parcurile naturale. Aproximativ 90% din suprafaţa pădurilor şi terenurilor de împădurit o reprezintă cele în care este admisă şi posibilă recoltarea de masă lemnoasă (6762,95 ha) iar restul de 10% reprezintă terenurile în care nu se reglementează recoltarea de produse principale (761,97 ha).

Vegetaţia forestieră din cadrul zonei luate în studiu, se compune în general din salcie, plop alb şi plop negru (ca specii specifice de luncă), plop euramerican (ca specie introdusă), frasin de baltă şi în foarte mică măsură din stejari xerofiţi.

Formaţia forestieră

Suprafaţa -ha-

%

04. Frăsinete stepă

28,78

-

81. Stejărete pure de STB

317,51

4

91. Plopişuri pure de PLA

866,48

12

92. Plopişuri pure de PLN

568,49

8

93. Plopişuri – amestecuri de PLA şi PLN

1559,83

21

95. Sălcete pure

4084,71

54

96. Amestecuri de plopi şi salcie

99,12

1

Total

7524,92

100

 

 

 • Subunităţile de protecţie sau producţie (S.U.P.) constituite sunt următoarele:

S.U.P. A – Codru regulat – sortimente obişnuite                 303,11 ha;

S.U.P. E – Rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii     562,97 ha;

S.U.P. K – Rezervaţii de seminţe                                           13,89 ha;

S.U.P. M – Păduri supuse regimului de conservare deosebită 169,19 ha;

S.U.P. X – Zăvoaie de plopi şi sălcii                                    1952,62 ha;

S.U.P. Y – Crâng cu tăieri în scaun                                      3553,73 ha;

S.U.P. Z – Culturi de plopi şi sălcii selecţionate                    726,98 ha.

 

 • Bazele de amenajare adoptate sunt următoarele:

- pentru arboretele din S.U.P.A

U.P.I

regimul codrului (crâng în unele u.a.);

- pentru arboretele din S.U.P.X, S.U.P.Y

U.P.II - X

regimul crângului;

- pentru culturile din S.U.P.Z

U.P.III, IV, IX şi X

regimul codrului convenţional (provizoriu);

- pentru rezervaţiile naturale  S.U.P.E

U.P. II, V, VI, VIII şi X

regimul codrului;

- pentru rezervaţiile de seminţe - S.U.P.K

U.P.I şi U.P.II

regimul codrului;

- pentru arboretele din S.U.P.M

U.P.I, II, III, IV, VI, VII, VIII şi IX

regimul crâng, codru;

 

- compoziţii ţel în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare, corespunzătoare tipurilor natural fundamentale de pădure din zonă;

- vârsta exploatabilităţii de protecţie pentru toate arboretele din S.U.P. A, X, Y şi Z întrucât arboretele sunt încadrate în grupa I funcţională; cicluri de producţie de:

 • 80 de ani pentru subunitatea de codru regulat-sortimente obişnuite de la U.P.I. ;
 • 30 de ani pentru subunităţile de zăvoaie de plopi şi sălcii de la U.P.VIII, IX şi X;
 • 25 de ani pentru subunităţile de zăvoaie de plopi şi sălcii de la U.P.II, VI şi VII, precum şipentru subunităţile de crâng cu tăieri în scaun de la U.P.II, V, VI, VII, VIII, IX şi X;
 • 20 de ani pentru subunitatea de zăvoaie de plopi şi sălcii de la U.P.V, pentru subunităţile de crâng cu tăieri în scaun de la U.P.III şi IV, precum şi pentru subunităţile de culturi de plopi şi sălcii selecţionate de la U.P.III, IV, IX şi X.

- tratamentul tăierilor de jos în crâng pentru salcâmete, sălcetele şi plopişurile de zăvoi;

- tratamentul tăierilor în scaun pentru sălcetele din S.U.P.Y;

- tratamentul tăierilor rase în parchete mici pentru culturile de plopi euramericani şi pentru arboretele în care tăierile vor avea caracter de lucrare de refacere sau substituire;

 • în arboretele supuse regimului de conservare, care au vârste înaintate, se vor efectua tăieri de conservare;

- în arboretele supuse regimului de ocrotire integrală nu au fost prevăzute nici un fel de lucrări.

 • Posibilitatea anuală de produse principale adoptată este de 36714 mc, mai mică față de amenajarea anterioară (38156 mc).

Pe unităţi de producţie, posibilitatea anuală de produse principale este următoarea:

U.P.

Subunitatea U.P. de producţie

Total, mc

A

X

Y

Z

I

42

-

-

-

42

II

-

3872

2038

 

5910

III

-

-

2115

1681

3796

IV

-

-

1081

3743

4824

V

-

2699

1067

-

3766

VI

-

2618

5507

-

8125

VII

-

1174

1703

-

2877

VIII

-

966

845

-

1811

IX

-

102

1552

1574

3228

X

-

167

1155

1013

2335

Total

42

11598

17063

8011

36714

 
 • Cantităţile anuale de produse principale prevăzute a se realiza prin lucrări de îngrijire sunt următoarele:

U.P.

Lucrarea

TOTAL

Degajări

Curăţiri

Rărituri

curăţiri +rărituri

ha

ha

mc

ha

mc

ha

mc

I

-

0,39

1

3,26

33

3,65

34

II

-

4,02

26

17,58

440

21,60

466

III

-

9,87

18

25,73

502

35,60

520

IV

-

9,28

15

7,74

132

17,02

147

V

-

5,43

5

13,16

234

18,59

239

VI

-

16,78

22

24,09

601

40,87

623

VII

-

13,15

40

4,23

116

17,38

156

VIII

-

34,40

140

37,07

784

71,47

924

IX

-

7,47

15

20,70

310

28,17

325

X

-

9,46

42

18,37

294

27,83

336

Total

-

110,25

324

171,93

3446

282,18

3770

 

 

 • Posibilitatea pe suprafaţă este cu 85,28 ha mai mare decât cea anterioară ceea ce reprezintă  o creştere de cca. 43% în condiţiile în care se înregistrează şi o creştere pe volum, de la 2577m3/an, la 3770 m3/an.
 • Cu tăieri de conservare se vor parcurge 9,43 ha/an recoltându-se 207 m3/an.
 • Prin lucrări de igienă se estimează a se recolta anual 1923 mc de pe suprafaţa de 2953,14ha, ceea ce însemnă o intensitate medie de intervenţie (prognozată) de 0,65m3/an/ha.
 • Sunt prevăute lucrări de regenerare şi împădurire pentru o suprafaţă de 0,89 ha (efectiv). Totalul suprafeţei de împădurit este de 1338,78 ha, în special cu plop alb, salcie, plop negru şi plopi euramericani. Planul de împăduriri, întocmit în concordanţă cu compoziţiile ţel stabilite, are ca principal scop refacerea pădurilor specifice etajului de vegetaţie silvostepă (Ss) şi menţinerea vegetaţiei în zona de luncă. Cu lucrări de îngrijirea culturilor va fi parcursă o suprafaţă totală de 1821,78 ha.
 • Indicele de recoltare total este de 5,5 m3/an/ha din care 5,0 m3/an/ha din produse principale şi 0,5 m3/an/ha din produse secundare.
 • Reţeaua instalaţiilor de transport totalizează 144,09 km, din care: 5,90 km - drumuri publice; 136,79 km - căi fluviale şi 1,40 km - drumuri forestiere. Accesibilitatea actuală a fondului forestier este de 99%. Nu a fost propusă construcţia unor noi drumuri forestiere.

Arii naturale protejate

Din suprafața fondului forestier administrat de ocolul silvic Lacu Sarat, 8.016,90 ha (94,98%) fac parte din zona cu triplu statut de protectie Balta Mică a Brăilei (parc natural, arie de protecţie specială avifaunistică şi sit de importanţă comunitară, ce se suprapun in procente diferite), precum şi zonă umedă de interes internațional (sit Ramsar). Această suprafață este repartizată pe nouă U.P.-uri (U.P. II Fundu Mare, U.P. III Cravia, U.P. IV Bălaia, U.P. V Calia, U.P. VI Daiu, U.P. VII Moșolea, U.P. VIII Gâsca, U.P. IX Gropeni, U.P. X Stăncuța).

Suprafetele ocupate in fiecare arie sunt urmatoarele:

 • În Parcul Natural Balta Mică a Brăilei care se suprapune cu zona umedă de importanţă internaţională - Sit Ramsar - 7835,71 ha, reprezentând 92,83 % din amenajament și 32,48% din suprafața ariei;
 • În Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei (cod ROSPA0005) - 7824,50 ha, reprezentand 92,70 % din amenajament si 30,26 % din suprafata ariei;
 • În Situl de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei (cod ROSCI0006)- 5883,96 ha, reprezentând 69,71% din amenajament și 28,19 % din suprafața ariei.

Suprafețele reglementate prin amenjament în zonele parcului natural sunt următoarele:

 • În zona de dezvoltare durabilă – 2344,14 ha, reprezentând 27,77% din amenajament reprezentată prin plantații în stadii de dezvoltare diferite formate din plop eur
 • american și salcie selecționată, plop alb, alte specii care valorifică terenurile degradate (glădița, frasin, sălcioara etc);
 • În zona de management durabil (zona tampon) - 5103,61 ha, reprezentând 60,46 % din amenajament, cu păduri naturale și păduri reconstruite ecologic, ce au rol de protecție a lacurilor interioare din ostroave (insule);
 • În zona de protecție integrală - 569,15 ha, reprezentând 6,74 % din amenajament.

Principalele tipuri de pădure identificate sunt plopișurile de plop alb, zăvoaiele amestecate și zăvoaiele de salcie. Habitatele caracteristice sunt arborete de plopi hibrizi (care nu corespund descrierii habitatului de interes comunitar 92A0 „Galerii de Salix alba și Populus alba”), arborete de plopi și sălcii (unele degradate, fiind afectate de factori destabilizatori, cu structura și compoziția pe specii modificate sau cu specii invazive), arborete de salcie de vârste diferite (unele aflate la vârsta exploatabilității).

Ponderea arboretelor natural fundamentale este foarte redusă, pe cca 27% din suprafaţa cu pădure a ocolului silvic. O parte dintre acestea corespund habitatului de interes comunitar 92 A0 „Galerii de Salix alba si Populus alba”, reprezentând arborete pure de plop, salcie sau amestecuri în diferite procente ale acestor specii, aflate în diferite stadii de dezvoltare.

Prezentul aviz se emite cu următoarele condiţii:

 • Planul se va implementa cu respectarea:
  • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Codul silvic, Legea nr. 46/2008 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos;
  • planului de management și regulamentului aprobate pentru Parcul Natural Balta Mică a Brăilei.
 • Titularul avizului de mediu are obligaţia de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor naturale şi de a asigura coerenţa reţelei naţionale de arii naturale protejate şi a Reţelei Natura 2000 în cazul siturilor de interes comunitar.
 • Măsurile de reducere a impactului stabilite de evaluator și condițiile speciale prevăzute în avizul de mediu vor fi prevăzute în toate documentele pe baza cărora vor fi executate lucrările de implementare a prevederilor amenajamentului (caiete de sarcini, contracte de lucrări, autorizații de exploatare).
 • Titularul avizului de mediu are obligaţia de a stabili masuri în scopul creşterii rezistenţei arboretelor la acţiunile destabilizatoare ale vântului
 • Titularul avizului de mediu are obligaţia luarii și respectării măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor;
 • Personalul silvic care răspunde de aplicarea amenajamentului va fi instruit cu privire la măsurile de reducere a impactului stabilite de evaluator precum și cele înscrise în avizul de mediu.
 • Ocolul silvic va solicita Administrației Parcului Natural Balta Mică a Brăilei (PNBMB), cu cel puţin 15 zile înainte de emiterea autorizaţiei de exploatare forestieră, condiţiile specifice ce trebuie respectate de către titularii autorizaţiei, pentru desfăşurarea activităţii de exploatare forestieră în ariile naturale protejate, condiţii ce vor fi introduse în cuprinsul autorizaţiei de exploatare forestieră, inclusiv condiţiile cuprinse în Planul de management al PNBMB aprobat prin HG 538/2011 (conform Ord. MMSC 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările ulterioare, art. 35, alin. (10)).
 • Informațiile referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru autorizarea exploatării forestiere vor fi transmise conform prevederilor legale Comisariatului Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu și Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (conform  Ord. MM nr. 1078/2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, precum şi pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.052/2014, art. III și IV).
 • În zona de protecție strictă din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei este interzisă orice activitate umană, în conformitate cu prevederile art. 22, alin. 3 din OUG nr. 57/2007;
 • În zona de protecție integrală din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei sunt interzise orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare;
 • În zona de protecție integrală din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei sunt permise numai următoarele lucrări:
 • împădurire doar în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;
 • înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;
 • prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora;
 • combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;
 • Împăduririle se vor realiza cu puieți obtinuți din genofondul local, adaptați condițiilor staționale.
 • Lucrările de reîmpădurire vor fi inițiate în termen de cel mult un an de la aplicarea tăierilor.
 • În luna martie, lucrarile de împădurire și completări se vor executa numai pe suprafețe aflate la distanță mai mare de 150 m față de limita zonei de protecție integrală a parcului natural.
 • Nu se vor executa lucrări de completări în luna aprilie.
 • Lucrările de curățire, rărituri și îngrijire a culturilor tinere se vor executa numai în perioada august-martie, iar în lunile martie și august nu se vor realiza la distanță mai mică de 150 m față de limita zonei de protecție integrală a parcului natural și mai mică de 10 m față de brațele Dunării.
 • În lunile martie și octombrie, lucrările de elagaj artificial se vor executa numai pe suprafețe aflate la distanță mai mare de 150 m față de limita zonei de protecție integrală a parcului natural și mai mare de 10 m față de brațele Dunării.
 • In lunile martie, septembrie si octombrie nu se vor executa tăieri crâng simplu și crâng în scaun pe terenuri aflate la distante mai mici de 200 m fata de limtele zonelor de protectie stricta si de protectie integrala ale Parcului Natural Balta Mica a Brailei.
 • Parchetele de exploatare se vor constitui pe suprafețe mai mici de 3 ha.
 • Taierile rase se vor executa numai în perioada 01 august- 15 martie, iar in lunile martie și august-octombrie se vor realiza numai pe terenurile aflate la distanță mai mare de 200 m față de limita zonei de protecție integrală a parcului natural și mai mare de 10 m față de brațele Dunării.
 • Se vor excepta de la tăiere 5 arbori vârstnici/ha de pădure, ce reprezintă biotop de cuibărire si/sau hrănire pentru speciile de păsări.
 • La executarea tăierilor rase și crâng în scaun se vor menține 5 arbori scorburoşi si/sau bătrâni la 100 de metri, amplasati la marginea masivului, ca habitate de cuibărire și/sau hrănire pentru speciile de păsări.
 • Se va ține evidenția volumului anual de lemn mort lăsat în pădure (m3 /ha) format din arbori uscaţi pe picior exceptați de la tăiere, tăiați (cioturi, buşteni, buturugi, crengi etc.,) sau doborâţi de calamități naturale și lăsați în pădure (în zona de protecție strictă și integrală), ca indicator de calitate a habitatelor forestiere și de biodiversitate.
 • Se va conserva vegetația arbustivă din poieni, parchete exploatate și liziera pădurii.
 • Se vor constitui benzi de protecție din vegetație forestieră (aliniamente de arbori cu lățimea de 10 metri) pe conturul lacurilor, la limita zonelor parcurse de tăieri rase, pe malul Dunării si lungul bratelor secundare ale Dunării.
 • După refacerea vegetației forestiere în parchetele deschise anterior, se vor menține suprafețe de pădure netaiate (benzi forestiere cu lățimea egala cu cel puțin de doua ori înălțimea arborilor) între parchetele parcurse cu tăieri rase și benzile de tăieri.
 • Sunt interzise:
 • utilizarea de substanţe chimice cu grad mare de toxicitate şi remanență în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii; 
 • deplasarea utilajelor și autovehiculelor, precum si tractarea/tararea arborilor doborati prin zonele cu luciu de apa;
 • amplasarea de rampe de încărcare în zone în care a fost raportată prezenţa speciilor de interes comunitar;
 • colectarea materialului lemnos pe trasee în care au fost identificate specii protejate;
 • depozitarea masei lemnoase exploatate, a rumegusului sau a resturilor de exploatare în zone umede, în zone expuse inundatiilor sau în zone în care au fost identificate specii de interes comunitar;
 • vătămarea, deteriorarea, distrugerea, recoltarea, uciderea, perturbarea intenţionată a exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 • deteriorarea/distrugerea cuiburilor, a locurilor de hrănire, reproducere şi odihnă ale exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări;
 • culegerea intenționată a cuiburilor și/sau a ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 • Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă se recomandă respectarea Ordinului nr. 551/08.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar -invazii ale agenţilor dăunători şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure .
 • Pentru protecţia pădurilor împotriva dăunătorilor biotici şi abiotici se vor respecta prevederile Ordinului 454/14.07.2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor şî îndrumărilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor.
 • în situaţia apariţiei unor calamnităţi naturale datorate atât factorilor biotici cât şi abiotici (incendii, boli şi dăunători, fenomene de uscare, doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă) se vor lua măsuri în conformitate atat cu prevederile O.M. nr. 3814/2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier cât şi cu prevederilor celorlalte norme silvice şi acte legale ce guvernează aplicarea regimului silvic, fără a fi necesară reluarea procedurii de evaluare de mediu.
 • Titularul va raporta la A.P.M. Brăila anual, până la sfârşitul primului trimestru al anului ulterior:
 • rezultatele monitorizării efectelor semnificative ale implementării planului, în conformitate cu recomandările elaboratorului din Raportul de mediu(Cap. 8. Monitorizarea implementarii măsurilor de reducere a impactului);
 • numărul autorizaţiilor de exploatare forestieră emise, titularii autorizaţiilor de exploatare forestieră, datele de contact ale acestora, unităţile de producţie, parcelele şi subparcelele (unităţile amenajistice), conform Ord. nr. 1078/2017/01.08.2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007.

 

Emiterea avizului de mediu s-a făcut avându-se în vedere:

 • Reglementările amenajamentului silvic Lacu Sărat, pentru U.P.II÷U.P.IX respectă prevederile Planului de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei; Administraţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei a emis avizul favorabil nr. 2995/18.07.2017 pentru implementarea planului (în baza Hotărârii Consiliului Științific nr. 5/05.05.2017) .
 • Toate lucrările ce se vor executa în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei pentru perioada 2014-2018 au fost prevăzute pentru zona de management durabil (zona tampon) și pentru zona de dezvoltare durabilă (dig-mal).
 • Lucrările de împădurire și completări se propun pe o suprafață totală de 1338,78 ha (15,86 % din amenajament), din care în ariile protejate astfel:
 • În Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - 1304,81 ha, reprezentând 15,45 % din amenajament si 5,41 % din suprafața ariei;
 • În Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei - 1302,24 ha, reprezentând 15,42 % din amenajament și 5,04 % din suprafața ariei;
 • În Situl de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei - 953,61 ha, reprezentând 11,29% din amenajament și 4,57 % din suprafața ariei.
 • Lucrările de regenerare (tăieri) se propun pe o suprafață totală de 1178,92 ha (13,96 % din amenajament), din care in ariile protejate astfel:
 • În Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - 1174,40 ha, reprezentând 13,91% din amenajament și 4,87% din suprafața ariei (din care, 684,36 ha tăieri rase, pe 2,83% din arie);
 • În Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei - 1173,29 ha, reprezentând 13,9 % din amenajament și 4,54 % din suprafața ariei; pe o suprafață de 683,25 ha (reprezentând 2,64% din arie) se vor efectua tăieri rase, majoritatea (71,5% din suprafața parcursă cu tăieri) în arborete de plopi euramericani (pe 488,53 ha);
 • În Situl de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei - 795,43 ha, reprezentând 9,42 % din amenajament și 3,81 % din suprafața ariei (din care, 471,18 ha tăieri rase, pe 2,26 % din arie).
 • Conform studiului de evaluare adecvată, amenajamentul nu va afecta semnificativ speciile de interes comunitar și habitatele de interes comunitar, luând în considerare următoarele:
 • tăierile rase se vor aplica în arborete de salcie de productivitate scăzută sau chiar subproductive, precum și în culturile uniclonale de plop euramerican, urmate de plantarea speciilor de plop indigen, plop alb şi plop negru, conform planului de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei; lucrările vor fi realizate in mozaic, diseminat in suprafata ariilor protejate, pe suprafete de teren mai mici de 3 ha (cele mai multe parchete de exploatare fiind mai mici de 1ha); aceste lucrări vor avea un impact nesemnificativ pe termen scurt (3-5 ani) asupra habitatului de interes comunitar 92A0 „Galerii de Salix alba si Populus alba” (arborete mature de plop si salcie) deoarece se vor efectua pe o suprafata de 107,48 ha (reprezentand 3,4% din suprafata sitului de importanță comunitară); tăierile rase se aplica pentru substituirea culturilor de plopi euramericani cu specii autohtone după tipul natural fundamental de pădure în scopul restaurării fostei păduri aluviale (ce intră în categoria habitatului de interes comunitar 92A0); amenajamentul va determina creșterea suprafeței acestui habitat cu 294,26 ha; asigurarea activităților biologice ale speciilor pe suprafețele parcurse cu tăieri rase va fi reluată dupa 3-4 ani de la intervenție;
 • tăierile in scaun se vor executa anual pe 9,2 % din suprafata habitatului 92A0, în cea mai mare parte în parcele de pădure cu salcie, având ca principal obiectiv refacerea si regenerarea vegetatiei forestiere din zone afectate de inundații, în care nu se pot aplica alte lucrări silvice; habitatele vor asigura funcțiile de hrănire, adăpost și cuibărire în anul consecutiv aplicării lucrării;
 • tăierile în crâng de jos se vor realiza pe o suprafață ce reprezintă 0,2% din suprafața totală a habitatului 92 A0;
 • tăierile de igienă (intervenții punctiforme de extragere a unor arbori uscați, afectați de factori destabilizatori) se realizează pe o suprafață de 1311,1 ha aferente habitatului 92A0;
 • tăierile de conservare acoperă o suprafata mică din habitat (0,8%) și se realizează pe suprafețe de pădure în care nu sunt propuse alte lucrări silvice;
 • arboretele parcurse cu lucrări de curățiri și rărituri se suprapun parțial tăierilor rase și lucrărilor de reîmpădurire și ingrijire a culturilor, completărilor, propuse în actualul amenajament, precum și pe suprafețe de pădure parcurse cu lucrări silviculturale în amenajamentul anterior;
 • speciile de interes comunitar cu habitat acvatic nu vor fi afectate prin implementarea prevederilor amenajamentului silvic; perturbarea speciilor va avea o durată minimă, pe perioada lucrărilor propuse în amenajament, fără schimbări în densitatea populațiilor în situația respectării măsurilor de reducere a impactului.
 • Concluziile Raportului de mediu:
 • lucrările prevăzute în plan nu au un impact negativ asupra integrităţii fondului forestier;
 • lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen mediu si lung;
 • reglementările şi măsurile propuse de amenajamentul silvic în studiu nu implică un impact negativ asupra ariilor naturale protejate existente în limitele teritoriale ale Ocolului Silvic Lacu Sărat.
 • Implementarea planului va avea ca efect pe termen lung păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea starii lor de conservare. Astfel, se estimează că:
 • se va menţine diversitatea structurală - atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât şi pe orizontală (structură mozaicată - existenţa de arborete în faze de dezvoltare diferită);
 • va creşte consistența medie a arboretelor de la 0,66÷0,75 în 2014 la 0,72÷0,85 în anul 2024 şi 0,78÷0,85 în anul 2034;
 • se va menţine compoziţia conform specificului ecologic al zonei.
 • Procedura de evaluare de mediu s-a desfăşurat conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004, consideraţiile de mediu au fost integrate în plan, stabilindu-se obiective de mediu relevante.
 • Proces verbal nr. 7116 din 14.06.2017, încheiat cu ocazia verificării în teren, între reprezentanții APM Brăila și Ocolul Silvic Lacu Sărat.
 • Proces-verbal C.T.E. Nr. 567, Avizare de recepţie din 15.12.2014, încheiat la Conferinţa a Il-a de amenajare a pădurilor pentru fondul forestier Ocolul Silvic Lacu Sărat.
 • Informarea publicului în procedura de emitere a avizului de mediu s-a asigurat prin anunţuri în mass-media şi pe site şi cu ocazia dezbaterii publice (în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 şi ale Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, aprobat prin Ord. nr. l17/2006), astfel:
 • anunţurile privind depunerea notificării de obţinere a avizului de mediu şi declanşarea etapei de încadrare a planului, din datele de 02.06.2014 şi 05.06.2014 în ziarul „Obiectiv Vocea Brăilei";
 • anunţul public privind decizia de încadrare a planului din data de 26.08.2013 pe site APM Brăila;
 • anunţul public privind decizia de încadrare a planului din data de 14.07.2015 în cotidianul „Obiectiv Vocea Brăilei";
 • anunţurile privind disponibilizarea proiectului de plan şi finalizarea Raportului de mediu din data de 14.04.2017 şi 19.04.2017 în ziarul, „Obiectiv Vocea Brăilei";
 • anunţul privind organizarea dezbaterii publice a proiectului de plan şi a Raportului de mediu în data de 09.06.2017 şi 12.06.2017, în ziarul „Obiectiv Vocea Brăilei";
 • anunţul privind organizarea dezbaterii publice proiectului de plan şi a Raportului de mediu în data de 12.06.2017 pe site APM Brăila;
 • organizarea dezbaterii publice în data de 28.07.2017, la sediul APM Braila;
 • anunţul privind emiterea avizului de mediu publicat în data de 16.08.2017 în ziarul „Obiectiv Vocea Brăilei" şi pe site-ul APM Braila, www.mmediu.ro;
 • documentații, avize, adrese, punctele de vedere eliberate de autorităţi.

Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantei alese

În cazul nerealizării planului "alternativa 0" fondul forestier din zona studiată se va degrada atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ prin:

 • dezvoltarea haotică a arboretelor, cu proliferarea speciilor invazive, puţin productive şi de calitate inferioară (ex. mesteacăn, salcie căprească);
 • îmbătrânirea arboretelor, fapt care ar face dificilă regenerarea şi dezvoltarea seminţişului precum şi îndeplinirea funcţiilor atribuite;
 • deteriorarea aspectului peisagistic;
 • deteriorarea pădurii cu afectarea celorlalţi factori ai mediului (apă, sol, climă, biodiversitate) cât şi speciile ce îsi au habitatul sau îsi procură hrana din pădure;

Varianta de plan supusă aprobării propune măsuri silvotehnice în acord cu Legea nr. 46/2008-Codul Silvic, republicat şi "Normele tehnice pentru amenajarea padurilor" care presupun o gospodărire a pădurilor în conformitate cu cerinţele ecologice, economice şi sociale ale acesteia şi cu respectarea principiilor dezvoltării durabile a pădurii şi anume al continuităţii, eficacităţii funcţionale şi al conservării şi ameliorării biodiversităţii.

Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

În situaţia în care intervin modificări de fond care au stat la baza emiterii prezentului aviz titularul va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Brăila.

Prezentul Aviz nr. 00 din xx.xx.2017, conţine 10 (zece) pagini, s-a emis în 3 (trei) exemplare, este valabil de la data emiterii pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia și poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit,

Laura EREMIA

Mihaela RÎȘNOVEANU

 

PROIECT AVIZ DE MEDIU

din 14.02.2017

 

Ca urmare a solicitării adresate de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SALCIA TUDOR, cu sediul în comunaSalcia Tudor, sat Salcia Tudor, jud. Brăila, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila cu nr.8255/28.07.2015, în urma analizării şi verificării documentelor transmise, în urma parcurgerii integrale a etapelor procedurale, în baza prevederilor

 • H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,
 • Hotărârii nr. 19/2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediuluişi pentru modificarea unor acte normative,cu modificările şi completările ulterioare

în conformitate cu prevederile

 • O.U.G. nr. 195/2005privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare și ale
 • H.G. nr. 1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, se emite

AVIZ

pentru ,,Plan Urbanistic General comuna Salcia Tudor, judeţul Brăila”,promovat de Consiliul Local al Comunei Salcia Tudor și întocmit de Ambient Urban S.R.L. Târgoviște,care prevede:

 1. Delimitarea planului urbanistic general:

Comuna Salcia Tudor este situată în partea de nord-vest a judeţului Brăila, la o distanţă de aproximativ 41 km Nord-nord-vest de municipiul Brăila, având următoarele vecinătăţi:

 • lanordcomunaNamoloasa-Jud. Galati
 • la nord-vest comunaMaicanesti-Jud.Vrancea
 • la vest comunaCiorasti, Jud Vrancea
 • lasud-vest comunaVilcelele-Jud. Buzau siRacovita
 • la sudcomuneleRacovitasi Rimnicelu
 • la est-sud-estcomunaScortaruNou
 • la nord-estcomunaMaxineni

Comuna Salcia Tudor are un teritoriu administrativ de 10712,56 ha cuprinde cinci localități: Salcia Tudor - reședința de comună și satele Cuza Vodă, Gulianca, Olăneasca și Ariciu.

 

Obiectivele Planului Urbanistic General:

 • stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în corelare cu nevoile dezvoltării localităţii (diminuarea intravilanului cu o suprafață de 6,07 ha);
 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
 • stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie şi transport rutiere şi feroviare, determinarea unei atitudini diferenţiate faţă de evoluţia locuirii în diferite zone, în funcţie de tipologiile existente, de nevoile viitoare şi de perspectivă.
 • determinarea elementelor urbanistice şi de amenajare a teritoriului în zonele cu activităţi preponderent rezidenţiale care prezintă relevanţa pentru PUG, pentru ca administraţia publică locală să poată reacţiona în cunoştinţă de cauză la diferitele solicitări din zonele respective, precum şi pentru a iniţia măsuri cu caracter urbanistic în situaţii viitoare;
 • delimitarea zonelor afectate de servituţi publice, prezervări de amplasamente şi de reglementări anterioare;
 • evidenţierea categoriilor de deţinători din intravilan şi extravilan susceptibili a participa la circulaţia juridică a terenurilor, precum şi strategia de valorificare a terenurilor în funcţie de nevoile de realizare a obiectivelor publice pentru comunitate;
 • stabilirea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate în întreg teritoriul administrativ;
 1. Bilanţul teritorial propus

BILANT FUNCȚIONAL COMUNA SALCIA TUDOR

INTRAVILAN PROPUS

SUPRAFATA (ha)

PROCENT           (% din total intravilan)

Zona locuinte si functiuni complementare individuale

114,63

25,34%

Zona institutii publice si servicii de interes general

6,41

1,42%

Zona unitati industriale, de depozitare si transport

0,14

0,03%

zona Zona unitati agricole

5,30

1,17%

Zona verzi, de protectie si ambientale / zona sport

4,59

1,01%

Zona constructii aferente lucrarilor tehnico - edilitare

1,05

0,23%

Zona gospodarie comunala -cimitire

3,79

0,84%

Zona functiuni mixte: institutii publice si servicii / locuinte si functiuni complementare

1,85

0,41%

Zona functiuni mixte:unitati agricole, unitati industriale, de depozitare

41,75

9,23%

Zona terenuri agricole in intravilan

218,34

48,26%

Zona cai de comunicatii rutiere si amenajari aferente

53,76

11,88%

Zona cursuri de apa

0,79

0,17%

Total intravilan propus

452,40

100%

 

În urma actualizării PUG suprafața de intravilan a scăzut cu 6.07 ha, de la 458,47 ha intavilan existent la 452,40 ha intravilan propus, datorită îndreptării acestuia pe limitele de proprietate

Spaţii verzi

Potrivit Art. 71, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecția mediului, actualizată, este interzisă schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.

Terenurile cu destinaţia de spaţii verzi vor fi gestionate conform Legii nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Regulamentului Local de Urbanism (RLU), au fost incluse ca și spații verzi - cca 15% suprafețe din incinta instituțiilor publice (primărie, școli, grădinițe, cămine culturale, biserici),  cca 20% - zona cimitirelor și cca 10% fâșii plantate de-a lungul drumurilor, rezultând astfel la nivel de comună o suprafață de cca 11,39 ha, față de suprafețele funcțiunilor din bilantul teritorial:

 

 

Funcțiune

Suprafată (ha)

Procent spatii verzi conform R.L.U.

Suprafată spatii verzi (ha)

Zone verzi, de protecție și ambientale / zona sport

4,59

100%

4,59

Instituții publice (primărie, școli, biserici etc.)

4,43

15%

0,66

Gospodărie comunală -cimitire

3,79

20%

0,76

Căi de comunicații rutiere și amenajări aferente

53,76

10%

5,38

Suprafata totala spații verzi/comună, ha

11,39

 

 

Pentru fiecare sat situația spațiilor verzi este următoarea:

Funcțiune

Comuna (ha)

Din care, pe sate:

Salcia Tudor

Cuza Vodă

Gulianca

Olăneasca

Ariciu

Zone verzi, de protecție și ambientale / zona sport

4,59

2,00

0,63

1,34

0,17

0,44

Instituții publice (primărie, școli, biserici etc.)

0,66

0,22

0,11

0,16

0,10

0,06

Gospodărie comunală - cimitire

0,76

0,16

0,25

0,12

0,15

0,08

Căi de comunicații rutiere și amenajări aferente

5,38

1,76

1,63

0,76

0,66

0,56

Total, ha

11,39

4,14

2,63

2,38

1,08

1,15

Număr locuitori la nivelul anului 2014:

2665

809

859

408

399

190

Spațiu verde / locuitor, mp

42,74

51,17

30,62

58,33

27,07

60,53

Zone protejate, monumente ale naturii şi istorice

Pe teritoriul comunei Salcia Tudor nu există monumente clasate conform Listei monumentelor istorice (LMI) şi nici situri arheologice clasate conform Repertoriului Arheologic Naţional (RAN) R.A.N.

Arii naturale protejate

Pe teritoriul administrativ al comunei Salcia Tudor nu există terenuri cuprinse în rețeaua natțională de arii naturale protejate.

Zone de protecţie

Prin PUG s-au stabilit zone de protecţie sanitară în zona cimitirelor, precum și a amenajărilor de apă (staţii de pompare, instalaţii de tratare, rezervoare îngropate, aducţiuni etc), cu respectarea prevederilor:

 • Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienăşi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 • H.G. nr. 930/2005pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

D.Asigurarea utilităţilor şi echiparea edilitară

1. Alimentarea cu apă

Comuna Salcia Tudor nu dispune practic de sistem centralizat de alimentare cu apă. Localitățile

Salcia Tudor și Cuza Vodă dețin câte un puţ forat la adâncimea de 186 m şi reţele de distribuţie din oţel şi PVC, iar celelalte localități folosesc apa din fântâni săpate, care nu este potabilă.

Conform propunerilor din Master Plan, sistemele de alimentare cu apă ale localităţilor comunei Salcia Tudor urmează să fie racordate la Sistemul Zonal de alimentare cu apă Brăila, cu sursa de apă fluviul Dunărea, captarea apei realizându-se prin priza de mal Chiscani, care va deservi zona de nord şi nord-est a judeţului,  prin intermediul conductei de aducţiune GA Apollo – Muchea – Latinu – Măxineni – Gulianca.

Pentru comuna Salcia Tudor Master Plan-ul prevede următoarele investiţii pe termen lung:

 • Satul Salcia Tudor - reabilitare staţie de pompare – 1 buc., reabilitare reţea distribuţie pe o lungime de 7500 m și reabilitare rezervor de înmagazinare;
 • Satul Ariciu: - reabilitare reţea de distribuţie pe o lungime de 1500 m
 • Satul Cuza Vodă: extindere conductă de aducţiune Gulianca – Cuza Vodă, pe o lungime de 9800 m, extindere reţea de distribuţie, inclusiv branşamente, pe o lungime de 1300 m și reabilitare reţea de distribuţie, inclusiv branşamente, pe o lungime de 5000 m.
 • Satul Gulianca: o staţie de clorinare si o staţie de pompare noi, înfiinţare reţea de distribuţie, inclusiv branşamente, cu o lungime de 5500 m și rezervor de înmagazinare cu V=300 m3;
 • Satul Olăneasca: extindere conductă de aducţiune Gulianca – Olăneasca pe o lungime de 3000m și înfiinţare reţea de distribuţie, inclusiv branşamente, cu lungime de 6000 m.

2.Evacuarea apelor uzate

În prezent comuna Salcia Tudor nu dispune de un sistem centralizat de canalizare menajeră şi pluvială. Fiind o aglomerare cu mai puțin de 2000 locuitori echivalenti, termenul de conformare este după anul 2018. S-au luat în considerare două variante pentru colectarea şi epurarea apelor uzate:

 • colectarea şi preluarea apelor uzate de către colectoarele principale şi dirijarea acestora spre staţii de epurare; această soluţie se aplică aglomerărilor care sunt amplasate în vecinătatea colectoarelor sub-presiune şi acolo unde staţiile de epurare au capacitate de preluare a unor debite suplimentare;
 • fose septice sau rezervoare de înmagazinare a apei uzate, aceasta fiind ulterior transportată cu vidanje către cea mai apropiată staţie de epurare; această soluţie a fost adoptată datorită numărului mic de locuitori aferenţi unei aglomerări, lipsei emisarului, unor investiţii costisitoare, cu costuri ridicate de operare în cazul în care s-ar fi optat pentru racordarea fiecărei aglomerări la colectoarele sub-presiune existente.

Pentru satele comunei Salcia Tudor, Master Plan-ul prevede următoarele investiţii pe termen lung:

 

Satul

Fose septice, buc.

Reţea de canalizare, m

Salcia Tudor

16

8150

Ariciu

5

2350

Cuza Vodă

13

6850

Gulianca

7

3850

Olăneasca

8

4200

 

 

3.Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale se scurg gravitaţional prin şanţurile şi rigolele adiacente căilor de circulaţie şi apoi deversate către cei mai apropiaţi emisari din zonă.

4.Alimentare cu energie electrică

Localitățile comunei Salcia Tudor sunt alimentate din rețeaua națională de energie electrică prin linii electrice aeriene de 20 kv care sunt conectate la staţia de transformare de 110/20 kv Ianca şi staţia de transformare de 110/20 kv Măxineni, pe care sunt racordate 15 posturi de transformare, cu o putere totală de 1,8 MVA. În fiecare sat se desprind linii electrice aeriene de joasă tensiune, LEA 0,4 kv ce străbat toate străzile localităţilor.

Se propune menținerea într-o stare bună de funcționare a rețelei electrice existente.

5. Alimentarea cu gaze naturale

La momentul actual comuna Salcia Tudor nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale. Se are în vedere racordarea comunei la rețeaua de gaze naturale pe baza soluţiei S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş – Sucursala de Transport Gaze Naturale.

6.Alimentarea cu energie termică

Se va menține modalitatea existentă de încălzire a fondului locativ cu sobe pe bază de combustibil solid (lemne, deşeuri agricole etc.), centrale termice pe bază de combustibil solid (lemne sau cărbuni), până la momentul când vor fi posibile alte variante de încălzire.

7.Telecomunicaţii

Serviciile de telefonie fixă sunt asigurate de Telecom S.A., iar telefonia mobila este asigurata de principalii operatori de pe piata romanească: Orange, Vodafone, Telecom. Comuna beneficiază de retea de fibra optica pentru servicii de internet, cu  viteze de transfer de date de până la 50 Mbps.

8.Circulația

Principalele căi de comunicație rutierăce asigură circulația mijloacelor de transport marfuri și călători, în teritoriul administrativ al comunei, dar și în afara acestuia, sunt:

DN 23 - Focșani – Brăila;

DJ 202A – Salcia Tudor (satul Gulianca) – Grădiștea;

DJ 202G – DJ 202A - centrul satului Salcia Tudor;

DC 195– Salcia Tudor – Ciorăști;

DC 196– Salcia Tudor (satul Cuza Vodă) - Vâlcelele.

Reţeaua de circulaţie rutieră este completată de drumurile comunale de importanţă locală ce permit accesul către zonele funcţionale ale comunei.

Nu există circulaţie feroviară. Cele mai apropiate accese feroviare fiind comuna Ciorăști, la distanţa de 35 km și orașul Făurei la distanţa de 55 de km.

9.Parcări

Spaţiile de parcare vor fi asigurate în concordanţă cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, pentru unităţi de utilitate publică în terenurile proprii, în afara domeniului public, iar pentru locuinţe în cadrul loturilor personale, cele din cadrul zonei centrale, constituind o prioritate.

10.Gestionarea deşeurilor

Conform Planului de investiţii pe termen lung pentru perioada 2008-2038, „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Brăila” - Master PlanDeșeuri (aprobat prin HCJ nr. 95/2009) comuna Salcia Tudor este arondată zonei de gestionare 1 Brăila.

Ca urmare, deșeurile municipale generate și colectate la nivelul comunei, vor fi transportate spre eliminare la Depozitul de deșeuri nepericuloase Muchea. Pe domeniul public se vor amplasa diverse pubele, recipiente și coșuri pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile pe trei fracții hârtie/carton, plastic/metal și sticla precum și pentru colectarea celorlalte tipuri de deșeuri municipale.

Până la punerea în funcțiune a sistemului de management integrat se aplică o soluție tranzitorie care constă în:

 • delegarea gestiunii serviciului de colectare a deșeurilor menajere și stradale către un operator de salubritate autorizat;
 • stocarea temporară a deșeurilor colectate la punctul de colectare din Măxineni (comune arondate acestuia fiind localitățile comunelor Măxineni, Salcia Tudor și Scorțaru Nou), în container de mare capacitate; transportul containerului în vederea eliminării deșeurilor la depozitul conform Muchea administrat de SC Tracon SA;
 • pentru scăderea cantităților de deșeuri care se elimină prin depozitare s-au amenajat puncte de colectare separată a deșeurilor reciclabile care se valorifică prin operatori autorizați;
 • deşeurile zootehnice se compostează în gospodării, pe platforme impermeabilizate,după care sunt valorificate pentru fertilizarea terenurilor agricole iar deşeurile cu risc biologic(mortalităţi)sunt preluate pe bază de contract de către un operator autorizat în vederea eliminării prin incinerare.

Avizul de mediu se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

 • Se vor respecta toate prevederile actelor de reglementare emise de celelalte autorităţi, recomandările din raportul de mediu, precum şi următoarele acte normative:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 24/15.01.2007privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,republicată,  cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 • Se va supune procedurii de adoptare planul sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • Se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Brăila dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Proiectele care decurg din implementarea obiectivelor PUG se vor reglementa în conformitate cu prevederileHG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluisi ale Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ord.MMP nr. 135/10.02.2010;
 • Planurile/proiectele/activităţile ce se vor implementa/desfăşura pe terenuri situate în aria  naturală protejată de pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale Salcia Tudor, precum şi din vecinătatea acesteia, după caz, trebuie să respecte prevederile planului de management și ale regulamentului aprobat pentru aria protejată;
 • Se vor implementa măsuri adecvate pentru asigurarea unui management corespunzător al  deşeurilor astfel încât să se asigure atingerea țintelor stabilite de lege pentru: colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor reciclabile din deșeuri menajere și a celor din construcții și demolări precum și reducerea cantităților de deșeuri care se elimină prin depozitare;
 • Titularul va raporta la A.P.M. Brăila anual, până la sfârşitul primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului, în conformitate cu recomandările elaboratorului din Raportul de mediu.
 • Implementarea planului se va realiza cu respectarea următoarelor măsuri de reducere a efectelor acestuia:

1. Măsuri de prevenire şi reducere a poluării apei:

 • respectarea zonelor de protecţie sanitară în jurul surselor de apă potabilă şi a Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
 • verificarea periodică a integrităţii sistemelor de canalizare;
 • interzicerea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi în cuvetele lacurilor, cu excepţia lucrărilor de poduri, căi ferate şi a drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă;
 • asigurarea purificării apelor pluviale colectate de pe căile carosabile și parcări înainte de evacuarea în emisar ;
 • interzicerea oricăror deversări necontrolate de ape uzate, reziduuri, deşeuri, în cursurile de apă şi gestionarea deşeurilor rezultate în timpul lucrărilor de constructii cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • interzicerea depozitării materialelor de construcţii pe malurile cursurilor de apă şi gestionarea acestora conform legislaţiei în vigoare;
 • interzicerea deversării în cursurile de apa a apelor uzate menajere, fără a fi epurate în prealabil în staţia de epurare, menţinându-se astfel o calitate corespunzătoare a cursurilor de apă.

2. Măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului:

 • avizarea amplasamentelor activităţilor economice cu impunerea măsurilor de protecţie a aerului impotriva emisiilor de poluanți atmosferici, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare;
 • utilizarea de sisteme de încălzire moderne cu randamente și eficiență ridicată în scopul respectării standardelor de calitate pentru aerul ambiental;
 • utilizarea energiilor alternative și a echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic;
 • depozitarea deşeurilor se va face în recipiente închise, etanşe, conform prevederilor legislative; operatorul de transport va trebui să respecte programul de ridicare şi transport al deşeurilor, atât în timpul iernii, cât şi în timpul verii, pentru a se evita descompunerea deşeurilor şi generarea de noxe sau mirosuri.
 • luarea măsurilor pentru diminuarea până la eliminare a emisiilor de pulberi, zgomot sau vibraţii prin: modernizarea și menținerea corespunzătoare a căilor de transport, întreținerea spațiilor verzi, plantarea de copaci specifici zonei de-a lungul drumurilor asfaltate, a celor nepietruite, în spaţiile neocupate de clădiri sau rezervate în viitor unor obiective de utilitate publică, implementarea unor programe de întreținere periodică a corosabilului și a căilor pietonale, realizarea unor zone de protecţie sanitară pentru gospodăriile de apă etc.

3.Măsuri de prevenire şi reducere a poluării solului:

 • realizarea organizărilor de şantier corespunzătoare din punct de vedere al utilităţilor;
 • utilizarea tehnologiilor avansate de construire, a mijloacelor tehnice adecvate în vederea evitării pierderilor accidentale pe sol şi în subsol prin staţionarea utilajelor, efectuării de reparaţii, depozitarea de materiale etc.;
 • întreţinerea periodică și menținerea funcționalității sistemului de evacuare a apelor pluviale;
 • utilizarea raţională a îngrăşămintelor organice în gospodăriile particulare cu evitarea scurgerii în cursurile de apă;
 • interzicerea abandonării deşeurilor sau depozitarea acestora în locuri neautorizate şi sancţionarea nerespectării acestei prevederi;
 • în fiecare gospodărie (după caz) se va amenaja o platformă pentru colectarea gunoiului de grajd care urmează a fi utilizat ca îngrăşământ natural pentru terenurile agricole, cu obligaţia respectării prevederilor Directivei 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole şi a Codului de bune practici agricole, aprobat prin Ordinul nr. 1182/2005;
 •  asigurarea unui management corespunzător al deşeurilor:
  • colectarea  separată a  deşeurilor reciclabile municipale (hârtie, metal, plastic şi sticlă) în vederea valorificării prin operatori autorizaţi,
  • reglementarea și supravegherea lucrărilor de costrucții cu asigurarea colectării separate și valorificării deşeurilor din construcţii şi desfiinţări (inclusiv prin operaţiuni de umplere) în vederea creșterii cantităților de deșeuri valorificate și scăderii cantităților eliminate prin depozitare,
  • prevenirea abandonării deșeurilor și luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional etc.

4. Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra biodiversităţii:

 • interzicerea: vătămării, uciderii, perturbării intenţionate a exemplarelor din speciile cu statut de protecţie și a tuturor speciilor de păsări; deteriorării/distrugerii cuiburilor, a locurilor de hrănire, reproducere şi odihnă ale acestora;
 • refacerea vegetaţiei prin reconstrucţia ecologică în zonele ocupate cu organizările de şantier;
 • constituirea de perdele verzi, pentru protecția localităților, drumurilor sau terenurilor agricole și îmbunătățirea condițiilor climatice;
 • exploatarea durabilă pajistilor, conform prevederilor legale specifice, în limitele bonității, cu numărul și speciile de animale și în perioada stabilită, în baza studiilor de specialitate (amenajament și regulament pastoral).

5. Măsuri suplimentare de monitorizare – nu este cazul.

6. Măsuri de reducere sau de compensare a efectelor semnificative transfrontieră - nu este cazul.

Emiterea avizului s-a realizat avându-se in vedere:

1. Încadrareaîn prevederile art. 5 alin. (2), lit. a), din HG nr. 1076/2004privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

2. Modul în care consideraţiile de mediu au fost integrate în plan sau în program

Raportul de mediu a stabilit problemele cheie care trebuie luate în considerare în cadrul evaluării planului, a analizat problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului, a determinat obiectivele de mediu relevante în raport cu obiectivele specifice şi a concluzionat că prin  implementarea PUG factorii de mediu nu vor fi afectaţi semnificativ.

3. Soluţionarea problemelor de mediu în raportul de mediu

Prin Raportul de mediu s-au evaluat potenţialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei şi s-au propus:

 • măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui efect advers al planului asupra mediului;
 • măsuri pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării PUG-ului.

4. Opiniile exprimate de public şi de alte autorităţi

4.1. Opiniile exprimate de public

Pe parcursul desfăşurării etapelor procedurale publicul a fost informat prin mijloacele stabilite de procedură. Nu s-au înregistrat comentarii sau propuneri.La dezbaterea publică nu a participat public interesat.

4.2. Punctele de vedere ale autorităţilor şi instituţiilor interesate au fost consemnate în procesele verbale încheiate în cadrul şedinţelor Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila şi întâlnirilor Grupului de lucru (CSC din data de 10.09.2015 și Grupuri de lucru din data de 10.11.2015 și16.02.2016), precum şi în avizele/avizele favorabile/avizele de principiu sau punctele de vedere înregistrate la APM Brăila.

5. Rezultatele consultărilor transfrontieră - nu este cazul.

6. Motivarea alegerii uneia dintre alternativele de plan/program prezentate

Alternativa selectată integrează consideraţiile de mediu în proiectul de plan, precum şi procesul definitivării proiectului, ca urmare a informaţiilor rezultate pe parcursul evaluării de mediu, în cadrul grupurilor de lucru şi în dezbaterea publică.

Raportul de mediu a analizat şi alternativa neimplementării (alternativa zero) obiectivelor propuse prin PUG, alegându-se alternativa care îndeplineşte obiectivele de mediu relevante pentru plan.

7. Documentele care au stat la baza emiterii avizului de mediu:

 • Raportul de mediu, întocmit de Ioan Enache, persoană înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediuluila, poziţiile nr. 65 și 133.
 • Opiniile exprimate de celelalte autorităţi prezente în şedinţeleComitetului Special Constituit Brăila şi ale Grupului de Lucru, consemnate în procesele verbale.
 • Avizele şi punctele de vedere eliberate de celelalte autorităţi:
 • Punct de vedere nr. 167/20.07.2015 emis de Direcția de Sănătate Publică Brăila;
 • Aviz de Gospodărire a apelor nr. 7/28.09.2015 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor  Brăila;
 • Aviz nr. 16/14.05.2012 emis de Consiliul Județean Brăila, Comisia tehnică pentru actualizarea și avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism;
 • Punct de vedere favorabil nr. 13/20.07.2015 emis de Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dunărea Inferioară Brăila;
 • Aviz de principiu nr. 3,923,122/24.07.2015 emis de Direcția Generală Logistică din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Aviz favorabil nr. 48064/09.07.2015, UM0362, Serviciul Român de Informații București;
 • Aviz de principiu nr. 227A/16.07.2015 emis de Romtelecom, Direcția Executivă Tehnologie și Informație România;
 • Înștiințare de Avizare favorabila nr. 2049/16.09.2015 emisă de Direcția Județeană pentru Cultură Brăila;
 • Aviz favorabil nr. D/3520 din 23.07.2015 emis de Statul Major General din cadrul Ministerului Apărării Naționale;
 • Acord de principiu nr. 11611/19.10.2015 emis de FDEE – Electrica Distribuție Muntenia Nord, Sucursala de Distribuție Braila;

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia și poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul Aviz nr. XX din aa.aa.aaaa, conţine a (aaaa) pagini şi s-a emis în 3 exemplare.

 

Întocmit,

Laura EREMIA