Back

Informatii Natura 2000

 

Natura 2000 este o reţea de arii naturale protejate (denumite situri Natura 2000) creată la nivelul Uniunii Europene in vederea implementării Directivelor  Habitate (Directiva privind conservarea habitatelor naturale,  a florei şi faunei sălbatice CE 92/43)şiPăsări (Directiva Consiliului Europei 2009/147EEC privind conservarea păsărilor sălbatice). Astfel, această reţea protejează habitatele naturale şi speciile de plante şi animale sălbatice periclitate la nivel european, fiind alcătuită din următoarele categorii de situri Natura 2000:

§  arii speciale de conservare care conservă habitate şi specii de plante şi animale de interes comunitar, cu excepţia păsărilor, conform Directivei Habitate; sunt declarate în baza de către Comisia Europeană a siturilor de importanţă comunitară declarate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

§  arii de protecţie specială avifaunistică pentru protecţia păsărilor, conform Directivei Păsări.

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România are obligaţia de a include în această reţea un anumit procent din spaţiul său natural pentru a-i asigura conservarea, dacă zonele respective adăpostesc habitate şi specii de interes comunitar.

 

Siturilor Natura 2000li se aplică prevederile O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Administrarea siturilorse va realiza după caz de către structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică sau vor fi preluate în custodie de către persoane fizice sau juridice. Managementul siturilor Natura 2000 urmăreşte evitarea acţiunilor care ar putea distruge speciile şi habitatele pentru care situl a fost desemnat. Stabilirea măsurilor de conservare necesare implică elaborarea de către administratori a unor planuri de managementadecvate. Activităţile umane permise, precum şi activităţile restricţionate sau interzise pe teritoriul sitului sunt stabilite prin regulamentul ariei.Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate.

 

Pentru toate planurile, programele şi proiectele care urmează să se desfăşoare în siturile Natura 2000, precum şi în vecinătatea acestora se aplică prevederile legale în vigoare. Astfel, se vor supune evaluării de mediu toate planurile  şi programele care pot afecta aceste siturile de importanţă comunitară, precum şi toate proiectele amplasate în reţeaua ecologică Natura 2000.

Pentru terenurile din arii naturale protejate, deţinute în regim de proprietate privată sau concesionate, proprietarii ori concesionarii vor primi compensaţii prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale) pentru respectarea prevederilor restrictive din planul de management al ariei naturale protejate.

Proprietarii de terenuri extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare sunt scutiţi de plata impozitului pe teren.