Back

Raport implementare L 544 - 2019

 

Anexa nr.10 - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

Numele autorității sau instituției publice: Agenția pentru Protecția Mediului Brăila

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           APROB

                 Director,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                   

Întocmit: Bâja Dumitru

                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019

 

Subsemnatul Bâja Dumitru, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2019, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciază că activitatea specifică a instituţiei a fost:

     _

    |X| Foarte bună

     _

    |  | Bună

     _

    |_| Satisfăcătoare

     _

    |_| Nesatisfăcătoare

 

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2019:

I. Resurse şi proces

    1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public?

     _

    | X| Suficiente

        _

    |  | Insuficiente

 

    2. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public sunt:

     _

    | X| Suficiente

     _

    |_| Insuficiente

 

    3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public:

     _

    |X| Foarte bună

     _

    |  | Bună

        _

    |_| Satisfăcătoare

     _

    |_| Nesatisfăcătoare

 

II. Rezultate

    

A. Informaţii publicate din oficiu

1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare?

     _

    |X| Pe pagina de internet

     _

    |X| La sediul instituţiei

     _

    |_| În presă

     _

    |_| În Monitorul Oficial al României

     _

    |X| În altă modalitate: posibilitatea de consultare la sediul instituţiei, în punctul de informare-documentare.

 

2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?

     _

    |X| Da

     _

    |_| Nu

 

3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-a aplicat?

    a) Mediatizarea pe pagina de facebook a instituției.

 

4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege?

     _

    |X| Da

     _

    |  | Nu

 

5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?

     _

    |X| Da

     _

    |_| Nu

 

6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?

 

 

B. Informaţii furnizate la cerere

 

1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public

În funcţie de solicitant

După modalitatea de adresare

de la persoane fizice

de la persoane juridice

pe suport hârtie

pe suport electronic

Verbal

19

9

10

3

16

0

 

 

Departajare pe domenii de interes                                           

19

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)                                          

0

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

0

c) Acte normative, reglementări 

0

d) Activitatea liderilor instituţiei

0

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

0

f) Altele, cu menţionarea acestora: starea elementelor de mediu, factori si activitati ori masuri care afecteaza ori pot afecta mediul, deseuri, Programul Casa Verde, monitorizarea calitatii mediului, poluari accidentale, arii naturale protejate,  etc.

19

 

 

2. Număr total de solicitări soluţionate favorabil

Termen de răspuns

Modul de  comunicare

Departajate pe domenii de interes

Redirecţio-nate către alte instituţii în 5 zile

Soluţionate favorabil în termen de 10 zile

Soluţiona-te favorabil în termen de 30 zile

Solicitări pentru care termenul a fost depăşit

Comuni-care electro-nică

Comuni-care în format hârtie

Comuni-care verbală

Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)

Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

Acte

norma-

tive, regle-mentări

Activi-tatea liderilor institu-ţiei

Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001

Altele (se precizează care)

18

0

8

11

0

19

0

0

0

0

0

0

0

Informatii de mediu

 

 

3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:

   

   

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

   

 

5. Număr  total de  solicitări

respinse 

Motivul respingerii

Departajate pe domenii de    interes

Exceptate, conform legii

Informaţii inexistente

Alte motive (cu precizarea acestora)

Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)

Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

Acte normative, reglementări

Activitatea liderilor instituţiei

Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001

Altele (se     precizează care)

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1 (consumul total de apa in jud. Braila)

 

5.1 Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate):

    ......................... --- .................................................

 

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

 

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001,  cu modificările şi completările ulterioare                          

6.2. Numărul de plângeri în instanţă  la adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi| completările ulterioare

Soluţionate favorabil

Respinse

În curs de soluţionare

Total

Soluţionate favorabil

Respinse

În curs de soluţionare

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public

 

7.1. Costuri

Costuri totale de funcţionare ale compartimentului

Sume încasate din serviciul de copiere        

Contravaloarea serviciului de  copiere (lei/pagină)

Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii  serviciului de copiere?

 

0

0

-

 

 

7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public

a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ?

     |X| Da

     _

    |  | Nu                           

b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:

 

 

 c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public: