ORDIN nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

LEGE nr. 219/2019 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

LEGE nr. 349 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

ORDIN. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte

ORDIN nr. 1825/2016 privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea impactului asupra mediului

Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Protocol privind colaborarea intre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Ministerul Agriculturii si Dezvolatrii Rurale in vederea implementarii Programului Oparational pentru Pescuit 2007-2013

Protocol de colaborare ANPM-GNM-AFIR

Ordin 117/2006 pentru aprobarea manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentrul planul de programe

OM nr. 859/2005 privind aprobarea unor ghiduri

REGULAMENTUL (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

HOTĂRÂRE nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

Document de orientare pentru implementarea PRTR european

LEGE Nr. 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

GHID TEHNIC GENERAL pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea 645/2002

ORDIN Nr. 818 din 17 octombrie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

LEGE Nr.278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale

ORDIN Nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

ORDIN nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Ord 117 din 02.02.2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Descarca

Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

HG 1076 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Directiva 2001_42_EC_privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului

ORDIN Nr. 864 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră

DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului