Back

Raport de activitate al APM Braila pe anul 2013

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFAŞURATĂ DE CĂTRE

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

 ÎN ANUL 2013  

 

    

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat. Îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor de mediu, strategiilor şi  legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pevăzute în legislaţia în vigoare.

Structura APM Brăila este alcătuită din: Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii, Serviciul Monitorizare şi Laboratoare,  Biroul Calitatea Factorilor de Mediu, Compartimentul Buget Finanţe Administrativ Resurse Umane şi Compartimentul Relaţii Publice ?i Tehnologia Informaţiei.

 

 

ACTIVITATEA DESFAŞURATĂ ÎN ANUL 2013

 

I.  SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

 

Activitatea în cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii s-a desfăşurat cu respectarea legislaţiei şi procedurilor specifice, parcurgându-se toate etapele procedurale care s-au impus în funcţie de impactul asupra mediului al planurilor, proiectelor sau activităţilor a căror reglementare s-a solicitat.

În anul 2013 au fost emise următoarele acte de reglementare în conformitate cu legislaţia specifică:

Nr crt

Legislaţia specifică

Număr solicitări

Acte emise

Număr acte emise

1

HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Ordinul 19/2010 pentru aprobarea Ghiduluimetodologic  privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

63

Aviz de mediu

8

Decizii etapa de încadrare (planuri adoptate fără evaluare de mediu)

35

Planuri care nu intră sub incidenţa HG 1076/2004

8

2

HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Ordinul 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private

Ordinul 19/2010 pentru aprobarea Ghiduluimetodologic  privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

2140

Clasarea notificării

1886

Decizii pentru obţinerea aprobării de dezvoltare (decizii de încadrare)

 

164

Acorduri de mediu

15

Acorduri de mediu revizuite

3

3

Ordin   nr. 1798/2007pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

336

(din care 16 de revizuire autorizaţie şi 60 de transfer)

Autorizaţii de mediu

261

Autorizaţii de mediu revizuite

13

Autorizaţii de mediu transferate

49

4

O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
Ordin nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

7

(din care una de revizuire)

Autorizaţii integrate de mediu

1

Autorizaţii integrate de mediu revizuite

1

Autorizaţii integrate de mediu transferate

3

Total

2546 solicitări

2447

acte emise

 

În cadrul procedurilor de reglementare au fost organizate 14 dezbateri publice în vederea informării publicului şi participării acestuia la luarea deciziei de mediu.

         Colaborarea cu Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Brăila (CJGNM) s-a materializat prin schimbul de informaţii, formarea de echipe mixte pentru deplasări în teren în vederea verificării şi soluţionării sesizărilor primite de la public, în cazul poluărilor accidentale, pentru verificarea respectării măsurilor planurile de acţiune sau conformării instalaţiilor IPPC (care intră sub incidenţa Directivei nr. 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării), verificarea realizării proiectelor conform prevederilor actelor de reglementare emise, verificarea documentaţiilor de solicitare a autorizaţiilor integrate de mediu, stabilirea obligaţiilor de mediu la încetarea definitivă a activităţii. În vederea verificării conformării la prevederile actelor de reglementare emise, au fost efectuate 49 de controale la finalizarea proiectelor şi 14 verificări ale instalaţiilor IPPC din judeţ.

În anul 2013 s-a continuat aplicarea prevederilor Protocolului încheiat cu APDRP, ANPM şi CJGNM în vederea stabilirii cadrului legislativ, administrativ şi operaţional în temeiul căruia cele 3 instituţii colaborează  pentru verificarea proiectelor finanţate prin măsurile PNDR 2007-2013. Astfel, s-au înregistrat 42 de solicitări de obţinere a acordurilor de mediu pentru proiecte ce vor fi finanţate prin fonduri PNDR şi s-au emis 48 de acte de reglementare (clasarea notificării/decizia etapei de încadrare/acord de mediu, unele pentru solicitări înregistrate în anul 2012). Totodată,  împreună cu reprezentaţii CJGNM Brăila s-au efectuat  10 verificări la finalizarea proiectelor finanţate.

Având în vedere protocolul încheiat în anul 2010 între Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, în anul 2013 au fost înregistrate la APM Brăila 13 solicitări de acord de mediu pentru proiecte propuse spre finanţare şi au fost eliberate către 9 solicitanţi adeverinţe şi acte de reglementare (clasarea notificării).

 

Controlul conformării instalaţiilor/activităţilor IPPC (care intră sub incidenţa Directivei nr. 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării) pentru care au fost emise autorizaţii integrate de mediu

 

În inventarul APM Brăila sunt înregistrate 21 de amplasamente  pe care îşi desfăşoară activitatea instalaţii IPPC, din care 18 deţin autorizaţie integrată de mediu, 2 sunt în procedură de reglementare, iar una de revizuire a autorizaţiei. În anul 2013 a fost emisă o autorizaţie integrată de mediu, una a fost revizuită, iar 3 au fost transferate.

Cele două instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50MW din judeţ nu au funcţionat în anul 2013, iar SC Celhart Donaris SA (instalaţie industrială pentru fabricarea hârtiei şi cartonului, având o capacitate mai mare de 20t/zi) şi SC Hologen SRL au notificat APM Brăila cu

 

 

 

privire la încetarea definitivă a activităţii şi închiderea instalaţiilor, pentru care s-a decis demararea stabilirii obligaţiilor de mediu.

 

Împreună cu reprezentanţi ai Comisariatului Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu, în anul 2013 au fost efectuate 14 controale ale instalaţiilor IPPC din judeţ în vederea verificării conformării faţă de prevederile actelor de reglementare emise şi stabilirii obligaţiilor de mediu la închidere.

Situaţia instalaţiilor care nu s-au conformat până la sfârşitul anului 2013este următoarea:

- S.C. Complexul de Porci Brăila S.A. (platforma Baldovineşti) – autorizaţia integrată de mediu nr. 12/2006 şi-a pierdut valabilitatea în data de 31.12.2011, iar în 11.01.2012 ARPM Galaţi a înştiinţat titularul asupra interzicerii desfăşurării activităţii cu obligaţia de a pune în siguranţă instalaţia; activitatea a fost sistată în anul 2013 (nu există efective de porci); în data de 10.10.2013 APM Brăila a informat titularul cu privire la necesitatea transmiterii documentatiei necesare pentru stabilirea obligaţiilor de mediu la încetarea activită?ii, respectiv a raportului de amplasament;

- S.C. Complexul de Porci Brăila S.A. (platforma Tichileşti) – ca urmare a neîndeplinirii măsurilor (scadente la data de 20.11.2011), cuprinse în Planul de acţiuni anexă la autorizaţia nr. 13/03.07.2006, ARPM Galaţi a interzis titularului desfăşurarea activităţii, cu obligaţia de a pune în siguranţă instalaţia şi de a solicita stabilirea obligaţiilor de mediu; în urma controalelor efectuate in cursul anului 2013 s-a constatat că nu mai deţine efective de porci şi titularul nu a solicitat stabilirea obligaţiilor de mediu la încetarea activităţii; pe amplasament funcţionează SC Complexul de Creştere a Porcilor  SRL, care este în procedură de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu;

- SC Caruz Brăila SA (platforma Baldovineşti) – autorizaţia a fost anulată de  ARPM Galaţi în anul 2012 şi titularul nu a solicitat stabilirea obligaţiilor de mediu.

 

Ca urmare a obligaţiilor asumate către Comisia Europeană, respectiv Agenţia Europeană de Mediu, din cu anul 2008 România implementează Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR) conform Regulamentului EC 166/2006. Cadrul de aplicare a acestui regulament a fost adoptat prin HG 140/2008. În urma analizării rapoartelor transmise de cei 16 agenţieconomici care deţin instalaţii careintră sub incidenţa acestui regulament (21 de instalaţii),  13instalaţii  au fost înscrise în Registrul E-PRTR; datele careau fost introduse în aplicaţia electronică on-line  RISA-GEN – Registrul E-PRTR de către operatori au fost validate/invalidatede către APM Braila.

 

Implementarea Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniti din instalaţii mari de ardere

 

Pe teritoriul judeţului Brăila există doi agenţi economici care administrează instalaţii mari de ardere (IMA):

Ø  Societatea Complexul Energetic Oltenia SA-Sucursala Electrocentrale Chiscani (fosta SC Termoelectrica SA Bucureşti, Sucursala Electrocentrale Brăila) - o instalaţie IMA pentru care s-a  obţinut perioada de tranziţie pentru  poluanţii dioxid de sulf şi oxizi de azot până la 31 decembrie 2013.

      În cursul anului 2013 S.C. TERMOELECTRICA S.A.- SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA, a fost preluată de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, în cadrul careia s-a înfiinţat Sucursala Electrocentrale Chiscani.

Autorizaţia integrata de mediu (AIM) nr.2/20.01.2006 revizuită la data de 2.07.2009, valabilă până la 20.01.2014 emisă pentru S.C. TERMOELECTRICA S.A. - SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA a fost transferată noului titular Societatea Complexul Energetic Oltenia SA-Sucursala Electrocentrale Chiscani prin decizia de transfer nr. 14093/30.10.2013.

AIM a fost emisă cu plan de acţiune care cuprinde 2 măsuri:

1.      Echiparea blocurilor nr.1 şi 2 cu o instalaţie comună de desulfurare a gazelor de ardere şi monitorizarea continuă a gazelor, cu termen de finalizare 31.12.2013. Această măsură nu s-a realizat întrucât operatorul instalaţiei mari de ardere a comunicat că începând cu anul 2014 nu va mai funcţiona cu păcură.

2.      Reducerea concentraţiei oxizilor de azot prin montarea de arzătoare cu formare de NOx redus la blocurile energetice nr. 1 şi 2, cu termen de finalizare 31.12.2013.

 

Ca urmare a controalelor efectuate în anul 2013 de către APM Brăila împreună cu CJ GNM Brăila (pentru controlul conformării, verificarea stadiului de realizare a măsurilor cuprinse în Programul Naţional de Reducere Progresivă a Emisiilor in atmosferă) s-a constatat ca la blocul nr. 2 nu s-a realizat fizic nici o lucrare, fiind elaborat doar un studiu de prefezabilitate de către ISCE Bucureşti, iar pentru blocul nr. 1 s-a încheiat Contractul de servicii S 044/01.09.2011 cu SC MAR COOL, pentru „Proiectare, probe şi experimentări pentru realizarea limitelor de emisii oxizi de azot 200 mg/Nmc la un cazan de 330 t/h aferent blocului energetic nr. 1”, contract care în prezent este în derulare. Probele experimentale nu s-au putut efectua până în prezent deoarece  societatea nu a mai funcţionat începând cu data de 01.03.2012.

Ø  SC CET SA Brăila – deţine 6 instalaţii IMA.

Pentru poluanţii oxizi de azot s-au obţinut următoarele perioade de tranziţie:

- pentru instalaţia nr.1 (compusa din cazanele 21 şi 22) până la 31 decembrie 2011; elaboratorul raportului de amplasament a propus funcţionarea cazanului 21 ca rezervă pentru cazanul 23, care este conform, cu respectarea condiţiilor tehnice impuse şi monitorizare acestora, iar cazanul 22 a fost notificat ca închis începând cu 01.01.2012, până la conformare.

- instalaţia nr. 2 (compusă din cazanele 23 si 24) până la 31 decembrie 2010; până la data de 31.12.2010 s-au realizat lucrări de montare arzătoare cu NOx redus pentru cazanul C23, iar pentru cazanul C 24 SC CET SA Brăila a notificat cu privire la închiderea acestuia până la realizarea lucrărilor de conformare. 

În autoriza?ia integrată de mediu nr. 8/18.09.2012 sunt prevăzute ca instalaţii funcţionale cazanele 21 şi 23. Pentru instalaţia nr. 4, ARPM Galaţi a acceptat  funcţionarea în limita a max. 20000 ore în perioada 2008-2015, aceasta reprezentând o derogare prevăzută de lege, dar societatea nu a funcţionat de la începutul perioadei de derogare.  IMA nr. 3 şi IMA nr. 5 nu mai funcţionează din anul 1996 şi IMA nr. 6 din anul 1999, în prezent acestea fiind decuplate de la reţelele de alimentare cu apă şi gaze naturale.

APM Brăila a emis actul de reglementare (Decizia etapei de încadrare nr. 14944/07.11.2013) pentru proiectul “Desfiinţare clădiri şi dezafectare instalaţii etapa I – CET km 10”, ce prevede dezafectarea instalaţiilor mari de ardere IMA 3, IMA 4, IMA 5, IMA 6, precum şi a cazanelor nr. 22 şi 24 din cadrul IMA 1 şi IMA 2 (toate fiind instalaţii nefuncţionale).

 

În vederea monitorizării stadiului realizării măsurilor din Programul Naţional de Reducere a Emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite de la instalaţiile mari de ardere, în anul 2013 s-au efectuat 5 verificări în teren ale instalaţiilor din judeţ şi s-au întocmit rapoarte trimestriale ce s-au transmis la Agenţia Natională pentru Protecţia Mediului.

 

Realizarea inventarului emisiilor de SO2 şi NOx de la instalaţiile mari de ardere (IMA)

În cursul anului 2013 instalaţiile mari de ardere de pe teritoriul judeţului Brăila nu au funcţionat.

În luna octombrie a anului 2013 s-a realizat şi transmis la Agenţia Natională pentru Protecţia Mediului inventarul instalaţiilor mari de ardere  şi al emisiilor de SO2, NOx şi pulberi provenite de la acestea în anul 2012.

 

Verificări în teren a modului de conformare a titularilor de activitate la cerinţele Directivei SEVESO II 96/82/CE privind controlul accidentelor majore care implică substanţe periculoase transpusă prin HG 804/2007

 

În judeţul Brăila, există 6 obiective SEVESO II cu risc minor: SC AIR LIQUIDE SRL; SC PANEBO GAZ SRL; SC MINI SERV OIL SRL; SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala ELECTROCENTRALE Chiscani (care a preluat activitatea de la  SC TERMOELECTRICA SA); SC CONPET SA – Rampa Cire?u, SC PADOVA AGRICULTURA SRL – com. Stancuţa. Împreună cu  reprezentanţii CJGNM Brăila şi ISU Brăila  în 2013 APM Brăila a realizat 3 controale ale  obiectivelor, pentru verificarea aplicării măsurilor deprevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţele periculoase şi s-a constatat respectarea prevederilor legale în domeniu de către operatorii economici.

 

 

 

 

 

Implementarea Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile service, transpusă prin HG 568/2002

 

La sfârşitul anului 2013 erau înregistrate în evidenţele APM Brăila 63 de staţii de distribuţie carburanţi, din care 48 în func?iune, toate conforme, comercializând atât benzină cât ?i motorină.Au fost redeschise trei staţii (una în localitatea Tufeşti, Făurei şi una în Brăila) şi s-a făcut un transfer de autorizatie pentru staţia situată în com. Baraganu, DN 21, Km. 63. Sunt înregistrate 23 de autocisterne conforme pentru transportul benzinei.

Pe parcursul anului 2013 s-au făcut 13 verificări în teren pentru controlul conformării instalaţiilor la cerinţele legale în vigoare privind dotarea şi exploatarea corespunzătoare a obiectivelor care intră sub incidenţa Directivei, în vederea emiterii actelor de reglementare, s-au emis 5 autorizaţii şi s-a revizuit o autorizaţie. A fost soluţionată o solicitare de stabilire a obligaţiilor de mediu în vederea valorificării activului pentru o staţie de distribuţie carburanţi.

Au fost introduse în aplicaţia Sistemul Informaţional de Mediu F4 datele agenţilor economici înregistraţi, deţinători de instalaţii de stocare şi distribuţie carburanţi şi pentru containerele mobile.

 

II. Serviciul monitorizare ŞI LABORATOARE

 

1. DOMENIUL EVALUARE CALITATE AER

 

         Urmărirea conformării agenţilor economici care utilizează solvenţi ce conţin compuşi organici volatili (COV) la prevederile HG 699/2003 completată şi modificată cu HG 1902/2004, 1339/2006 si HG 371/2010, privind reducerea emisiilor de COV din activităţi şi instalaţii

 

În urma inventarierii instalaţiilor care utilizează compuşi organici volatili pe teritoriul judeţului Brăila au fost identificaţi 15 operatori economici care intră sub incidenţa Directivei 1999/13/ CE implementată prin HGnr.699/2003 .

Toate instalaţiile care intră sub inciden?a HG 699/2003 completată şi modificată cu HG 1902/2004, 1339/2006 si HG 371/2010, privind reducerea emisiilor de COV din activităţi şi instalaţii sunt conforme.

Au fost derulate următoarele acţiuni:

·         Realizarea verificărilor la operatorii economici, în vederea autorizării;

·         Verificarea Planurilor de gestionare a substan?elor ce con?in compu?i organic volatili, pentru anul anterior, la toţi operatorii economici în vederea conformării;

·         Realizarea inventarului emisiilor de compuşi organici volatili;

·         Completarea în Registru Integrat, sec?iunea Registru COV;

 

Realizarea inventarelor emisiilor de poluaţi în atmosferă

În perioada martie-iunie 2013 a fost realizat, conform Ordinului Ministrului Mediului ?i Pădurilor nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare ?i raportare a inventarelor privind emisiile de poluan?i în atmosferă, inventarul surselor şi emisiilor de poluanţi în atmosferă la nivelul judeţului Brăila pentru anul 2012.

Pentru realizarea inventarului în anul 2012 au fost identificaţi 113 operatori economici.

Emisiile de poluanţi sunt calculate în conformitate cu cerin?ele Ghidului EMEP/EEA 2009, folosind ca date de intrare cantităţi de combustibil utilizat, valori de producţie, număr animale, număr autovehicule, etc.

Emisia totală de poluanţi în atmosferă, calculată, a fost de 491,697 mii de tone.

De asemenea, a fost implementată prin Sistemul Integrat de Mediu aplica?ia informatică de colectare, de la operatorii economici, a datelor privind emisiile de poluan?i în atmosferă.

Aplica?ia cuprinde două sec?iuni: regiunea Operator economic ?i regiunea Responsabil ANPM.

 

        

 

 

 

         Inventarul Na?ional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES)

În vederea realizării inventarului na?ional au fost desfă?urate următoarele ac?iuni:

1)      Colectarea şi furnizarea datelor necesare realizării bazei de date pentru Registrul Naţional al Gazelor cu Efect de Seră;

2)      S-au realizat acţiuni de informare şi conştientizare a publicului cu privire la schimbările climatice;

3)      Colectarea şi agregarea datelor în vederea realizării Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, pentru anul 2012 (INEGES).

 

 

2. DOMENIUL SINTEZĂ ŞI RAPOARTE

 

Datele şi rezultatele măsurătorilor efectuate în cadrul activităţilor de monitorizare au fost introduse în baza de date creată la nivelul APM Brăila şi au fost utilizate în elaborarea a 12 rapoarte lunare şi a raportului anual pe 2013 privind starea mediului, rapoarte care au rolul să asigure o informare a autorităţilor şi instituţiilor publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi a populaţiei cu privire la principalele aspecte ale calităţii factorilor de mediu.

 

Poluări accidentale 2013

În cursul anului 2013, pe teritoriul judeţului Brăila s-au înregistrat un număr de 12  poluări accidentale cu impact  minor. Factorul de mediu afectat a fost solul în toate cazurile, elementul poluator fiind de natură petrolieră, respectiv ?i?eiul.  Agentul  economic poluator a fost SC Conpet  SA  Ploieşti. Evenimentele s-au produs pe traseul conductei magistrale de transport ?i?ei Bărăganu – One?ti în 10 cazuri, iar în celelalte 2 cazuri pe traseul conductelor de transport intern aferente parcurilor de exploatare. Cauzele care au generat episoadele de poluare au fost provocate de   porozită?i de coroziune ai conductelor învechite în 11 cazuri, un caz fiind produs prin efrac?ia asupra unei conducte de transport prin perforare mecanică. Măsurile principale luate în vederea reducerii şi eliminării efectelor poluărilor accidentale au constat în stoparea pompării, acoperirea petei de ?i?ei cu material petroabsorbant, după care s-a realizat decopertarea conductei, remedierea avariei provocate, proba de presiune, recopertarea şi preluarea solului contaminat în vederea eliminării acestuia de către agenţi economici subcontractori autorizaţi în eliminarea acestor tipuri de reziduuri.

 

DOMENIUL PLANIFICARE DE MEDIU

 

Monitorizarea îndeplinirii măsurilor cuprinse în Planul de implementare privind integrarea europeana Capitolul 22 - Protecţia Mediului

 

Rapoartele privind Planul de măsuri prioritare şi restan?ele 2006-2011 au fost întocmite cu frecven?ă lunară ?i trimestrială . După completarea ?i avizarea acestora de către CJGNM – Brăila, au fost transmise către ANPM.  În urma ob?inerii avizului trimestrial al ANPM , acesta a fost transmis către Institu?ia Prefectului Jude?ului Brăila .

 

Îndeplinirea măsurilor din Planul de masuri prioritare

 

În Planul de măsuri prioritare pe anul 2013au existat un număr de 5 măsuri/acţiuni aplicabile pentru APM Braila. Măsurile aflate în competenţa de rezolvare a APM Braila au fost îndeplinite după cum urmează:

A1. Continuarea implementării Regulamentului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE- REALIZAT

         Colectarea datelor privind Registrul National al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR) pentru anul 2012 în vederea pregătirii raportării către COM în anul 2014.

         Operatorii economici ce deţin instalaţii care intră sub incidenţa Regulamentului nr.166/2006 au transmis datele privind poluanţii emişi ?i transferaţi aferente anului 2012.

        

 

 

În data de 25.10.2013 APM Brăila a transmis la ANPM formularele E-PRTR pentru anul 2012 transmise de operatorii economici care desfăşoară activităţi E-PRTR.

A2.Continuarea implementării prevederilor Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi din instalaţii mari de ardere (LCP)

         Urmărirea conformării instalaţiilor LCP, în special a  instalaţiilor care trebuie să se conformeze până la sfârşitul anului 2013.

         A2.1 Instalaţii care trebuie să se conformeze până la sfârşitul anului 2013 din punct de vedere al emisiilor de dioxid de sulf:

         S.C. TERMOELECTRICA S.A.- SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA, preluată de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, în cadrul careia s-a înfiin?at Sucursala Electrocentrale Chiscani.

         Autorizaţia integrată de mediu (AIM) nr.2/20.01.2006 revizuită la data de 2.07.2009, valabilă până la 20.01.2014 emisa pentru S.C. TERMOELECTRICA S.A.-SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA a fost transferată noului titular Societatea Complexul Energetic Oltenia SA - Sucursala Electrocentrale Chiscani prin decizia de transfer nr. 14093/30.10.2013.

         AIM a fost emisă cu plan de ac?iune care cuprinde măsura „Echiparea blocurilor nr.1 ?i 2 cu o instala?ie comună de desulfurare a gazelor de ardere ?i monitorizarea continuă a gazelor” cu termen de finalizare 31.12.2013.

         APM Brăila ?i CJ GNM Brăila au efectuat controalele tematice privind implementarea Programului Na?ional de Reducere a Emisilor de dioxid de sulf, oxizi de azot ?i pulberi ?i s-a constatat că nu au fost începute lucrări în vederea realizării măsurii. În prezent, această măsură nu mai este necesar a se realiza întrucât titularul de activitate a declarat (prin adresa SC TERMOELECTRICA SA Bucure?ti nr. 8883/02.11.2010 către Ministerul Mediului ?i Pădurilor) ca nu va mai utiliza păcura drept combustibil începând cu data de 1.01.2014.

        

A2.2 Instalaţii care trebuie să se conformeze până la sfârşitul anului 2013 din punct de vedere al emisiilor de oxizi de azot:

         S.C. TERMOELECTRICA S.A.- SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA, preluata de catre Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, in cadrul careia s-a infiintat Sucursala Electrocentrale Chiscani – măsură nerealizată – se află în derulare.

         Autorizaţia integrată de mediu (AIM) nr.2/20.01.2006 revizuită la data de 2.07.2009, valabila pana la 20.01.2014 emisă pentru S.C. TERMOELECTRICA SA - SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA a fost transferată noului titular Societatea Complexul Energetic Oltenia SA - Sucursala Electrocentrale Chiscani prin decizia de transfer nr. 14093/30.10.2013.

         AIM a fost emisă cu plan de ac?iune care cuprinde măsura „Reducerea concentra?iei oxizilor de azot prin montarea de arzătoare cu formare de NOx redus la blocurile energetice nr. 1 si 2 pâna la data de 31.12.2013.

         Ca urmare a controalelor efectuate în anul 2013 de către APM Brăila împreună cu CJ GNM Brăila (pentru controlul conformării, verificarea stadiului de realizare a măsurilor cuprinse in Programul Na?ional de reducere progresivă a emisiilor în atmosferă, pentru stabilirea de obliga?ii de mediu) s-a constatat că la blocul nr. 2 nu s-a realizat fizic nici o lucrare, fiind realizat doar un studiu de prefezabilitate de catre ISCE Bucuresti iar pentru blocul nr. 1 s-a incheiat      Contractul de servicii S 044/01.09.2011 cu SC MAR COOL, pentru „Proiectare, probe ?i experimentări pentru realizarea limitelor de emisii oxizi de azot 200 mg/Nmc la un cazan de 330 t/h aferent blocului energetic nr. 1”, contract care în prezent este în derulare, cu lucrări de modernizare, îmbunătă?ire a arderii. Probele experimentale nu s-au putut efectua până în prezent deoarece  societatea nu a mai func?ionat incepand din data de 01.03.2012.

        

A3.Continuarea implementării prevederilor Directivei 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor

Monitorizarea măsurilor aplicate în vederea reducerii cantităţii de deşeuri depozitate în cele 101 depozite neconforme, cu respectarea cantităţii maxime de 2.200.000 t în anul 2013.

S-au monitorizat lunar cantităţile de deşeuri depozitate pe depozitul neconform Făurei (termen sistare depozitare anul 2017), precum si stadiul implementării măsurilor de colectare selectivă în vederea reducerii cantităţilor de deşeuri care ajung la depozitare. S-autransmissemestrialla ANPM raportărilereferitoare la extinderea sistemelor de colectare selectivă.

 

Pedepozitul de deseuri menajere al orasului Făurei, in perioada ianuarie – decembrie 2013, a fost depozitată o cantitate de 128,45 t, din care 9,84 t in luna decembrie.           

        

A4. Continuarea implementării prevederilor Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată de Directiva 2004/12/CE

         Raportarea către MMSC privind atingerea obiectivelor de valorificare şi reciclare, prevăzute în Tratatul de Aderare pentru anul 2012

         În data de 7.02.2013 s-au solicitat datele de la operatorii economici şi autorităţile administraţiei publice locale care intră sub incidenţa HG 621/2005 cu modif. ulterioare şi care  trebuie să raporteze conform Ord. MMP 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. Datele colectate au fost verificate şi validate.

        

A5.Continuarea implementării prevederilor Regulamentului 2150/2002/CE privind statistica deşeurilor

         S-au colectat datele prin chestionarele anchetei statistice pentru anul 2011 şi s-a finalizat  introducerea datelor în baza de date Medius.

        

         Urmărirea conformării instala?iilor IPPC care nu s-au conformat până la sfârşitul anului 2012

         În raportarea privind restanţele 2006-2011, APM Brăila, monitorizează două măsuri privind S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila S.A.(S.R.L.) Tichileşti şi S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila S.A. Baldovineşti prevăzute în Planul deimplementare privind integrarea europeana Capitolul 22 - Protecţia Mediului, Controlul poluării industriale, Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC),

 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM)  al judeţului Brăila

Pe parcursul cursul anului 2013 Serviciul ML a participat la activităţile organizate în scopul revizuirii PLAM pentru perioada 2014-2018. Totodată s-a continuat activitatea de monitorizare a implementării PLAM concretizată în întocmirea  rapoartelor semestriale privind stadiul implementării. care au fost transmise către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – Serviciul Dezvoltare Durabilă.

 

3.      DOMENIUL LABORATOR

 

         3.1 Monitorizarea calităţii factorilor de mediu s-a realizat prin efectuarea de analize şi determinări asupra unor parametri generali de calitate şi specifici de impurificare, la probele recoltate din reţeaua de supraveghere şi a celor recoltate în cadrul acţiunilor de expertizare, obţinându-se o bază de date necesară pentru măsuri urgente în cazul unor poluări accidentale sau în cazul în care se constată deteriorarea calităţii factorilor de mediu.          

 

         Situaţia sintetică a activităţilor realizate:

 

Nr.

crt.

Activitatea

UM

2013

1

Supravegherea calităţii aerului:

număr analize

99.331

2

Expertize asupra calităţii solului şi sedimentelor

număr analize

216

3

Expertize asupra calităţii apei subterane

număr analize

168

4

Expertizarea apelor uzate deversate de agentii economici

număr analize

1705

5

Determinarea zgomotului urban

număr determinări

274

6

Radioactivitate

număr determinări

8760

7

Elaborarea rapoartelor privind starea mediului

număr lucrări

13

 

        

         Pe componente de mediu activitatea s-a desfăşurat astfel:

üpentru factorul de mediu aer au fost realizate 99.331 determinări care au cuprins analize ale calităţii precipitaţiilor în vederea depistării ploilor acide, determinarea cantităţii de pulberi sedimentabile, pulberi în suspensie PM10/PM2,5, şi măsurători ale poluanţilor: SO2, NOx, CO, O3, COV, PM10/PM2,5.

üpentru factorul de mediu sol s-au efectuat 216 determinări.

         Expertizările la sol s-au realizat în două zone de interes şi au urmărit influenţa activităţilor desfăşurate în aceste zone:

- zona de influenţă a depozitelor de deşeuri:

·      depozitul de deşeuri menajere Baldovineşti

·    depozitul ecologic Tracon

- zone de influenţă atraficului rutier: Bulevardul Independenţei, Calea Galaţi, Calea Călăraşilor, Şoseaua Buzăului.

 

În vederea monitorizării apelor uzate evacuate de agenţii economici au fost efectuate 1705 determinări ale indicatorilor fizico-chimici pentru agenţii economici cuprinşi în programul de monitorizare. De asemenea au fost efectuate, la solicitările agenţilor economici, 606 determinări ale indicatorilor fizico-chimici în regim de tarifare.

Pentru supravegherea apei subterane s-au realizat 168 determinări ale indicatorilor fizico-chimici pentru expertizarea celor 4 foraje de observaţie de la depozitul ecologic Tracon de unde se recoltează şi probe de sol.

        

Nivelul de zgomoturban s-a determinat, în municipiul Brăila, în 33 de puncte reprezentative situate pe diferite categorii de străzi de 3m, 7m, 14m, 21m (la bordura trotuarului ce mărgineşte carosabilul) şi la limita unor zone funcţionale: parcuri, zone de recreere şi tratament medical şi balneoclimateric, incinte de scoli, pieţe şi spaţii comerciale, rezultând în total 274măsurători.

 

Hăr?ile strategice de zgomot pentru aglomerarea Brăila

Primăria Municipiului Brăila a depus la Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Brăila hăr?ile strategice de zgomot pentru aglomerarea Brăila. Hăr?ile au fost analizate ?i evaluate de către comisia înfiin?ată la APM Brăila prin ordinul nr. 676/18.04.2013 al Ministrului Mediului ?i Schimbărilor Climatice ?i transmise la Agen?ia Na?ională pentru Protec?ia Mediului în vederea aprobării.

Planurile de ac?iune în curs de elaborare vor fi analizate ?i evaluate de comisie, după care vor fi supuse dezbaterii publicului.

 

         3.2. Organizarea şi operarea reţelelor locale de monitorizare integrată a factorilor de mediu

Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului

        

         Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

         Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea nr. 104/2011.

         Staţia Brăila 1- Staţie de trafic- este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe.Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM10; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

         Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului.Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM2,5; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

         Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei

 

din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică.

         Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe.

         Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani.

         Datele rezultate din procesul de monitorizare sunt procesate şi validate, apoi transmise la Centrul de Evaluare a Calită?ii Aerului, servind ulterior la elaborarea rapoartelor privind starea mediului şi a fişei judeţului. Funcţionarea staţiilor este apreciată prin captura de date raportată pentru fiecare poluant, care reprezintă raportul dintre perioada în care instrumentul de monitorizare produce date valabile şi perioada pentru care se calculează parametrul statistic. În cursul anului 2013 în general captura minimă

 

de date de 90% prevăzută în Legea104/2011 privind calitatea aerului înconjurător nu a fost asigurată din cauza defecţiunilor aparute la analizoare şi a lipsei fondurilor pentru reparaţii. 

         Până la data de 31.12.2013, pentru factorul de mediu aer au fost realizate 99.331 determinări care au cuprins analize ale calităţii precipitaţiilor în vederea depistării ploilor acide, determinarea cantităţii de pulberi sedimentabile, pulberi în suspensie PM10/PM2,5, şi măsurători ale poluanţilor: SO2, NOx, CO, O3, COV, PM10/PM2,5.

        

         Staţia de monitorizare a dozei gamaeste amplasată în faţa sediului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila şi realizează supravegherea radioactivităţii factorului de mediu aer. Datele achiziţionate de staţie sunt transmise în timp real, printr-un sistem de comunicaţie prin cablu, la serverul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila şi simultan, prin GPRS, către Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitate. Datele stocate în arhiva laboratorului naţional sunt validate şi retransmise la serverul APM.

         Obiectivul principal al staţiei este detectarea oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică a nivelelor de radioactivitate din mediu precum şi acţiunea de avertizare – alarmare a factorilor de decizie

          În anul 2013 sta?ia automată de monitorizare a dozei gama în timp real a înregistrat un număr de 8760 valori ale debitului de doză gama în aer.

 

Programul de gestionare a calită?ii aerului pentru poluantul PM10

 

Programul de gestionare a calităţii aerului pentru poluantul PM 10 în judeţul Brăila – localităţile: Brăila, Cazasu, Chiscani, Frecăţei, Gropeni, Măraşu, Romanu, Tichileşti, Tudor Vladimirescu, Vădeni, a fost elaborat în anul 2010 conform  prevederilor OM. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, ?i a fost adoptat  de către Consiliul Judeţean Brăila prin Hotărârea nr. 105/31.08.2010.

În vederea încadrării în valorile limită admise pentru concentraţiile poluantului PM 10 ?i men?inerea în perspectivă sub aceste valori , UAT – urile incluse în program ?i-au asumat un număr de 79 de măsuri specifice cu derulare în perioada 2010 – 2014.

În urma monitorizării de către APM Brăila a acestui program  stadiului realizării măsurilor la 31.12.2013 se prezintă astfel:

Măsuri cu termene scadente pentru perioada 2010 – 2013  = 72 din care :

ü  Realizate = 69  ( 97%)

ü  Nerealizate = 3 ( din cauza lipsei resurselor de finan?are)

 

           Măsuri cu termene scadente pentru perioada 2013 – 2014  din care :

ü  Măsuri scadente în anul 2013 - în derulare = 2

                                                         - anulate      = 3                   

ü  Măsuri scadente în anul 2014 - în derulare = 2

 

 

 

 

 

III. BIROUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor legale privind deşeurile municipale

 

Pentru monitorizarea Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor s-au colectat datele aferente judeţului Brăila pentru întocmirea raportului anual de monitorizare conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor precum şi ale Ord. MMDD nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea şi revizuirea planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor.

Se colectează periodic date de la primării în vederea monitorizării progreselor în ceea ce priveşte implementarea măsurilor aplicate de către autorităţile publice locale.

 

Urmărirea proiectării şi implementării sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor

Prin Planul de investiţii pe termen lung pentru perioada 2008  - 2038 „Managementul Integrat al Deşeurilor în Judeţul Brăila” (MASTERPLAN), realizat şi aprobat prin HCJ nr. 95/2009, s-a stabilit calendarul de implementare pentru realizarea investiţiilor din Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi obţinerea finanţărilor prin POS Mediu. Pentru pregatirea planului şi a aplicaţiei de finanţare prin POS Mediu Consiliul Judeţean Brăila a beneficiat în cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică ISPA finanţat de MMDD (prin împrumut de la Banca Mondială).

Proiectul a fost reglementat în iulie 2011 (acord integrat de mediu emis de ARPM Galaţi) pentru următoarele investiţii prevăzute în MASTERPLAN:

Ø  staţie de transfer în extravilanul oraşului Însurăţei;

Ø  nouă staţie de transfer în localitatea Muchea după ce depozitul de la Muchea va sista activitatea;

Ø  staţie de sortare şi staţie de tratare mecano biologică (compostare) în extravilanul comunei Vădeni;

Ø  depozit de deşeuri nepericuloase şi staţie de sortare în extravilanul oraşului Ianca, care după anul 2026, anul închiderii depozitului Muchea, va deservi întregul judeţ;

Ø  închiderea depozitului neconform Ianca (care a sistat activitatea la 16 iulie 2009);

Ø  implementarea unui sistem de colectare selectivă duală (pe două fracţii, umedşi uscat) în toate localităţile din judeţul Brăila.

Până la realizarea investiţiilor planificate s-a implementat deja o soluţie tranzitorie de colectare şi eliminare a deşeurilor menajere din judeţ prin :

·         amenajarea unor puncte de colectare zonală prevăzute cu containere de mare capacitate (32mc) în 10 puncte zonale: Frecăţei, Sutesti, Surdila Gaiseanca, Bărăganu, Viziru, Cireşu, Jirlău, Movila Miresii, Silistraru şi Măxineni;

·         fiecărui punct de colectare îi sunt arondate câte 3-4 comune, fiecare răspunde pentru colectarea deşeurilor de la populaţie şi depunerea la punctele zonale. Deşeurile sunt colectate de la locuinţe în saci de plastic, transportate cu ajutorul tractoarelor cu remorcă şi descărcate în containere;

·         colectarea de la populaţie se realizează prin: 6 operatori de salubritate care operează numai în zona rurală, 2 operatori care deservesc şi municipiul Brăila sau prin servicii proprii de salubrizare organizate de administraţia publică locală, astfel încât toate localităţile beneficiază de servicii de salubrizare.

·         după umplere containerele sunt transportate de către S.C. RECORWOOD S.R.L. (prin contractde delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de transportîncheiat cu ADI ,,ECO DUNĂREA" Brăila) la depozitul Muchea pentru eliminare. Containerele vor fi integrate ulterior în sistemul noilor investiţii şi vor deservi localităţile din Insula Mare a Brăilei precum şi municipiul Brăila pentru deşeurile din parcuri şi grădini care vor fi compostate;

 

 

 

 

 

Soluţia implementată va asigura un grad de acoperire cu servicii de salubritate de 100% în mediul rural, dar cu caracter temporar, reprezentand o soluţie de tranziţie până la darea în exploatare a investiţiilor proiectate. Întrucât contractul de finanţare cu OI POS Mediu Galaţi s-a semnat abia la sfârşitul lunii octombrie 2013, termenele iniţiale de realizare propuse în proiect nu mai pot fi respectate.

 

         Urmărirea implementării măsurilor de colectare separată a deşeurilor:

·         S-au colectat datele şi s-a transmis raportările privind extinderea sistemelor de colectare selectivă:autorităţile admninistraţiei publice locale împreună cu operatorii de salubritate şi operatori autorizaţi pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor au asigurat o reţea de puncte de colectare stradală cu containere tip clopot pentru colectarea separată în vederea reciclării, pentru deşeurile de ambalaje tip PET, hârtie, carton şi sticlă. Reţeaua este destul de bine dezvoltată în municipiul Brăila (79 puncte de colectare cu 187 containere) şi în principalele localităţi urbane. Din trimestrul IV 2013, SC Recorwood SRL, operator care asigură colectarea deşeurilor (prin contract de delegare a serviciului de salubritate), pe teritoriul a 17 UAT, a iniţiat extinderea reţelei în colaborare cu SC Ecologic 3R. Se vor asigura încă minim 2 containere stradale pentru fiecare localitate.

·         S-au monitorizat cantităţile de deşeuri reciclabile colectate de la populaţie prin infrastructura de colectare şi modul de valorificare a acestor.

·         Pentru deşeurile din construcţii şi demolări, pentru care până în anul 2020 trebuie să se atingă o rată de valorificare de 70% din totalul cantităţilor produse, în municipiu se implementează o altă soluţie de valorificare pe un teren din zona liberă. În oraşele Ianca şi Făurei se utilizează spaţii de stocare temporară până la valorificare. Nu există încă instalaţii adecvate pentru sortare/tratare/reciclare a acestor deşeuri.

·         Nu sunt încă implementate soluţii de colectare separată a deşeurilor municipale periculoase.

 

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor din HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor

        

S-a realizat permanent monitorizarea activităţii depozitelor în ceea ce priveşte cantităţile de deşeuri care ajung la depozitare, precum si stadiul implementării măsurilor de colectare selectivă în vederea reducerii cantităţilor de deşeuri care ajung la depozitare.

         La ora actuală toate deşeurile municipale colectate, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, sunt eliminate pe depozitul conform de la Muchea care în 2013 a pus în funcţiune şi a doua celulă.

         Toate depozitele prevăzute în calendarul de închidere au sistat activitatea la termenul prevăzut.

         Pentru Depozitul oraşenesc Ianca lucrările de închidere sunt întârziate întrucât au fost preluate pe lista investiţiilor din Masterplan deşeuri, a cărui finanţare prin POS Mediu a fostcontractată în trim. III 2013. Pentru celelalte instalaţii-Depozit SC Celhart Donaris SA, Batalul vechi neecologic de şlam petrolier şi  Batalul nou ecologic de şlam petrolier lucrările de închidere sunt în derulare.

 

Monitorizarea agenţilor economici generatori şi colectatori de deşeuri

 

În conformitate cu prevederile H.G. 856/2005 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv cele periculoase s-a realizat introducerea datelor în programul Medius pentru ancheta statistică privind generarea şi gestionarea deşeurilor aferentă anului 2011.

S-a realizat evidenţa lunară pe 7 tipuri de deşeuri generate, colectate, valorificate şi eliminate de către operatorii economici autorizaţi din judeţul Brăila: ulei uzat, acumulatori uzaţi, anvelopele uzate, deşeuri de ambalaje (PET, hârtie carton, sticlă, polietilenă), deşeuri spitaliceşti, deşeuri de rumeguş şi alte deşeuri de lemn.

 

Implementarea prevederilor legislative privind transportul  deşeurilor

        

            Au fost validate şi aprobate 129 formulare aprobare transport deşeuri periculoase în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul

 

 

României,majoritatea fiind realizate de SC Setcar SA Braila şi OMV Petrom. S-au înregistrat în baza de date 1148 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.

 

Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în HG 621/2004 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

 

Pentru implementarea acestor prevederi, precum şi ale Ord. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje s-au realizat:

ü  Pentru realizarea Inventarului „Ambalaje 2012” s-au colectat datele de la operatorii economici şi autorităţile administraţiei publice locale care intră sub incidenţa HG 621/2005 cu modif. ulterioare şi care  trebuie să raporteze conform Ord. MMP 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje:producători de ambalaje, importatori de ambalaje şi produse ambalate, colectori de deşeuri de ambalaje şi primăriile oraşelor Brăila, Ianca, Făurei şi Însurăţei.Datele colectate au fost verificate şi validate. S-a demarat procedura de înregistrare a operatorilor Sistemul Integrat de Mediu şi introducerii datelor specifice.

ü  Monitorizarea lunară a cantităţilor de deşeuri de ambalaje colectate selectiv, pe tipuri de deşeu, de către seviciile de salubritate şi de către agenţii economici autorizaţi.

 

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor legale privind incinerarea deşeurilor spitaliceşti

 

         S-au colectat datele conform  Ord. MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi aMetodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicalede la operatorii care intră sub incidenţa acestor prevederi: unităţi sanitare din municipiul Braila şi din judet, (spitale si policlinici)şi operatorii economici autorizaţi pentru colectarea şi tratarea acestor deşeuri periculoase, cu privire la activitatea desfăşurată pe teritoriul judeţului. În judeţul Braila, nu există incineratoare autorizate pentru incinerarea deşeurilor medicale.

         O parte din deşeurile periculoase generate (infecţioase) de Spitalul Judetean de Urgenta Braila sunt eliminate pe depozitul de deşeuri Muchea după ce au fost supuse tratamentelor de neutralizare in statia de sterilizare proprie. În anul 2013, la nivelul judeţului Braila, cantitatea totală de deşeuri generată de activităţile medicale şi cantitatea de deşeuri medicale supuse metodelor de eliminare finală, a fost de 137,082 t.

         Deşeurile medicale periculoase sunt colectate şi transportate spre eliminare prin incinerare prin doi operatori economici autorizaţi pentru această activitate: SC ECO Fire Sistems SRL Constanţa şi SC Protect Colector SRL Focşani.

 

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor din HG 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice si electronice

 

Conform HG 1037/2010  privind deşeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) s-au realizat:

·      Controlul agenţilor economici distribuitori de EEE pentru verificarea modului cum se conformează la prevederile legale privind preluarea DEEE la achiziţia produselor noi, şi informarea cumpărătorului.

·      Monitorizarea opertorilor autorizaţi pentru a desfăşura activitatea de colectare a DEEE: SC Amromeli SRL, SC Brai Cata SRL, SC Faursal Serv SRL Făurei, Compania ROREC  şiSC Gremlin Computers SRL Constanţa şi a  cantităţilor de DEEE colectate.

·      Monitorizarea modului în care primariile indeplinesc obligatiile prevazute de HG nr. 1037/2010 respectiv modalitatea şi frecvenţa de colectare a DEEE de la gospodăriile particulare (prin intermediul operatorului de salubritate sau prin intermediul unui alt operator economic autorizat pentru colectarea de DEEE). Astfel, prin operatorii autorizaţi s-au asigurat 7 puncte de colectare permanente, 4 în municipiul Brăila şi câte unul în localităţile Făurei, Şendreni şi Măxineni.

              Pe parcursul anului 2013 au fost organizate 4 campanii de colectare a DEEE de la populaţie 3 în municipiul Brăila şi una în localitatea Romanu, în parteneriat cu Compania ROREC şi SC Gremlin

 

Computers SRL Constanţa.  Totodată în afara campaniilor oficiale s-au colectat astfel de deşeuri de la populaţie şi prin spaţiile puse la dispoziţie de Primării.

Cantitatea de DEEE colectată în 2013 a crescut semnificativ, fiind de peste 150t (faţă de 26 t în 2011 şi 66 t  în 2012) ceea ce indică implicarea mai mare a autorităţilor locale, eficienţa modului cum

au fost promovate şi organizate aceste campanii dar şi progrese în percepţia populaţiei faţă de necesitatea colectării selective a acestor deşeuri.

 

Implementarea H.G. 173/2000 privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (BCP/PCT)cu completarile si modificarile ulterioare

        

           S-au monitorizat operatorii economici privind urmărirea respectăriiOrd. 1179/2010 care aprobă Ghidul pentru gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi, precum şi întreţinerea echipamentului cu conţinut de PCB şi respectarea procedurilor prescrise de producător şi standardele naţionale corespunzătoare. S-a actualizat semestrial inventarul agenţilor economici care deţin echipamente în funcţiune cu conţinut de compuşi desemnaţi şi a bazei de date privind gestionarea acestor echipamente.

 

Implementarea HG 2406/2004 privind gestionarea vehicolele scoase din uz (VSU) cu modificările ulterioare

          

         La nivelul judeţului sunt autorizaţi cinci agenţi economici pentru colectarea VSU şi  trei agenţi pentru tratare VSU. S-a monitorizat activitatea acestora în vederea inventarierii cantităţilor de deşeuri rezultate, în scopul atingerii obiectivelor de valorificare prevazute de legislaţie.

         În anul 2013 au fost colectate prin „Programul de înnoire a parcului auto - RABLA”  98 buc şi tratate un număr de 85 bucaţi vehicule scoase din uz. S-a completat baza de date la nivel local pentru anul 2012 şi urmează introducerea datelor deţinute de APM Brăila în programul naţional.

 

Implementarea prevederilor HG nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

Ca obiective specifice s-au realizat inventarierea agenţilor economici care introduc pe piaţă uleiuri (producători/importatori) precum şi cei generatori şi colectori de uleiuri uzate, monitorizarea cantităţilor de uleiuri uzate generate şi realizarea bazelor de date şi raportări specifice domeniului.

 

         Implementarea HG 124/2003  privind prevenirea şi reducerea poluării cauzate de azbest, cu modificările şi completările ulterioare

        

         În judeţul Brăila nu există producători de materiale cu conţinut de azbest. A fost inventariat azbestul conţinut în construcţia clădirilor sau a halelor industriale (pereţi, acoperişuri, materiale de izolaţie, conducte, etc.), cantităţile de produse cu conţinut de azbest (produse de etanşare sau fricţiune, fir de azbest, carton şi plăci cu azbest care nu  sunt prinse în construcţii) şi cantităţile de deşeuri cu conţinut de azbest generate. Datele colectate în 2013 pentru  anul 2012 privind agenţii economici deţinători de produse cu conţinut de azbest au fost introduse în baza naţională de date.

 

Regulamentul Parlamentului European şi Consiliuluinr. 1005/2009  din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon 

        

         În urma inventarierii agenţilor economici care deţin instalaţiile de răcire în sectorul comercial, industrial şi auto, s-a constatat ca sunt utilizaţi agenţi frigorifici ecologici. Sectorul service – frigorific, care desfăşoară activitatea de service la echipamentele frigotehnice şi de aer condiţionat  utilizează de asemenea  agenţi frigorifici ecologici.  Un număr de trei agenţi economici mai deţin ODS(freon R22). Din verificările efectuate s-a constatat  respectarea prevederilor legale cu privire la utilizarea acestor substanţe.

 

        

 

 

         Implementarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea si autorizarea substanţelor chimice si restricţiile aplicabile acestor substanţe (REACH)

        

         Obiectivul acestuia este de a îmbunătăţii protecţia sănătăţii umane şi a mediului, menţinând în acelaşi timp nivelul de competitivitate.Legislaţia în domeniul chimicalelor se referă la controlul şi evaluarea riscului pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase îl au pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, la restricţii privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase.

         În vederea implementării legislatiei privind deşeurile periculoase, s-au realizat următoarele activităţi:

ü  Inventarierea şi verificarea agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase;

ü  Realizarea rapoartelor la nivel judeţean privind generatorii de deşeuri, colectorii, valorificatorii şi eliminatorii de deşeuri;

ü  Realizarea rapoartelor la nivel judeţean privind cantităţile de deşeuri generate, colectate, valorificate şi eliminate.

 

         La nivelul judeţului Brăila este autorizat un agent economic  pentru colectarea şi tratarea deşeurilor periculoase.

 

În vederea implementării legislaţiei şi asigurării suportului tehnic pentru elaborarea actelor de reglementareau fost analizate după caz documentaţiile pentru planuri, proiecte, activităţi pentru a stabili dacă sunt în conformutate cu prevederile legale din domeniul gestionării deşeurilor şi a substanţelor periculoase. Astfel, s-au emis puncte de vedere pentru planuri şi proiecte şi s-au stabilit condiţii pentru gestionarea deşeurilor în cadrul procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

 

DOMENIUL SOL ŞI SUBSOL

Situri contaminate

 

         În urma evaluării informaţiilor din documentaţiile depuse de titularii de activităţi, conform propunerilor APM Brăila, lista siturilor contaminate şi lista siturilor potenţial contaminate din judeţul Brăila conţin 19 situri contaminate şi 3 situri potenţial contaminate şi cuprind amplasamente aparţinând SC PETROM SA, SC Mioriţa SA, SC PAL SA şi SC TERMOELECTRICA SA.

         Inventarul a fost reactualizat în anul 2013 şi au fost desfăşurate activităţi specifice după cum urmează :

·         SC OMV Petrom SA- Depozit PECO Făurei

         Pe amplasamentul fostului depozit de produse petroliere care a fost propus de APM Brăila pe lista siturilor contaminate, în cursul anului 2013 s-au finalizat lucrărileproiectului „Săpătură şi umplere prin compactare (incintă depozit PECO Făurei)”. După umplerea excavaţiei şi constatarea atingerii valorilor ţintă de decontaminare s-a realizat recepţia lucrărilor  cu participarea APM Brăila. Urmează să se realizeze prelevarea de probe post remediere,  semestrial, pe o perioadă de doi ani.

·         SC OMV Petrom SA - Depozit PECO Brăila oraş

         Pe amplasamentul fostului depozit de produse petroliere, care a fost de asemenea propus de APM Brăila pe lista siturilor contaminate, în cursul anului 2013 s-au continuat lucrările proiectului, „Servicii decontaminare sol şi apa freatică din depozitele SC OMV PETROM SA Brăila”

         Monitorizarea lucrărilor de remediere se realizează conform deciziei etapei de încadrare şi se vor continua până la atingerea obiectivelor de remediere. Astfel se depune trimestrial, la APM Brăila, raportul privind evoluţia decontaminării solului. Lucrările de decontaminare a apelor subterane nu au fost încă iniţiate urmând să se desfăşoare după obţinerea avizului privind gospodărirea apelor, modificat de către autorităţile competente.

·         SC OMV Petrom SA – Depozit reziduuri petroliere Oprişeneşti (Batal nou)

         

 

 

         APM Brăila a emis Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Realizare umplere batal în scopul aducerii terenului la starea iniţială” propus a se executa pe amplasamentul fostului depozit de reziduuri petroliere.

 

Protecţia resurselor de ape şi nămol terapeutice şi a altor resurse minerale

 

         Au fost analizate documentaţiile depuse pentru solicitarea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte publice şi private şi activităţi care pot avea un efect semnificativ asupra solului, subsolului şi apelor subterane şi au fost emise puncte de vedere cu privire la proiectele şi activităţile

 

amplasate în zonele în care se impun măsuri de protecţie hidrogeologică pentru lacurile sărate Brăila şi Movila Miresii.

         A fost întocmit inventarul operatorilor economici care sunt autorizaţi pentru exploatarea resurselor minerale (petrol, gaze naturale, argilă, nămol terapeutic) din judeţul Brăila.

 

Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

 

         În vederea implementării adecvate a cerinţelor legale pentru controlul integrat al poluării cu nutrienţi au fost verificate trei documentaţii privind fertilizarea organică a terenurilor agricole cu namol (dejecţii) din sectorul zootehnic pentru care s-au emis puncte de vedere.

         Pentru implementare, s-au   realizat urmatoarele activitaţi :

·   Monitorizarea funcţionalităţii instalaţiilor de epurare municipale şi industriale, a evidenţei cantităţilor de nămoluri şi a raportării acestora pentru realizarea chestionarelor statistice;

·   În anul 2013 s-a emis un singur permis de aplicare pe terenul agricol a nămolului din staţiile de epurare de tip industrial (pentru SC VEGETAL TRADING SRL);

·   Participare la seminariile organizate în localitaţile Movila Miresii şi Vădeni în cadrul Campaniei de conştientizare publică în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi,” derulat de Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

 

Domeniul Biodiversitate

Asigurarea managementului ariilor naturale protejate

 

         Pe teritoriul judeţului Brăila sunt cuprinse 24 de arii naturale protejate din următoarele  categorii:

·    3 de interes naţional: Parcul Natural Balta Mică a Brăilei şi rezervaţiile naturale Jirlău-Vişani şi Pădurea Camniţa;

·    2 arii de interes judeţean şi local: Rezervaţia Naturală Viişoara şi Popina Blasova – monument al naturii;

·    de interes internaţional: Balta Mică a Brăilei care are şi statut de zonă umedă de importanţă internaţională;

·    18 de interes comunitar (situri Natura 2000):

Ø  9 situri de importanţă comunitară declarate prin Ord. M.M.D.D. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prinOrd.MMP 2387/2011:Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, Balta Mică a Brăilei, Braţul Măcin, Valea Călmăţuiului,Lunca Buzăului,  Lunca Siretului Inferior, Ianca - Plopu - Sărat – Comăneasca, Lacul Sărat – Brăila, Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu;

Ø  9 arii de protecţie specială avifaunisticădeclarate prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată prinHG 971/2011: Balta Albă-Amara-Jirlău, Balta Mică a Brăilei, Balta Tătaru, Dunărea Veche-Braţul Măcin, Ianca-Plopu-Sărat, Lunca Siretului Inferior, Măxineni, Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei, Valea Călmăţuiului.

         Aceste arii se suprapun parţial astfel încât acelaşi teritoriu poate avea statut dublu sau triplu de protecţie.

 

        

         Asigurarea administrării ariilor naturale protejate

 

         Conform Ord. MMP nr. 1470/2013 autoritatea responsabilă pentru atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate este Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, care organizeaza sesiuni de atribuire semestriale.

         Doar 12 arii protejate au fost atribuite în administrare sau custodie : o arie de interes internaţional, 9 arii de interes comunitar şi 2 arii de interes naţional, la ora actuală existând 5 administratori (o structură de administrare si 4 custozi):

·  RNP Romsilva – Administraţie- pentru Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, situl Ramsar Insula Mică a Brăilei, SCI şi SPA Balta Mică a Brăilei şi Direcţia Silvică Brăila custode pentru Rezervaţia Pădurea Camniţa;

·  Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice custode al SCI şi SPA Lunca Siretului Inferior;

·  Universitatea Ecologică Bucureşti custode pentru SPA Lunca Buzăului

·  Asociaţia Judeţeană a Pescarilor Sportivi Galaţi custode pentru SPA dunărea Veche – Braţuil Măcin şi SCI Braţul Macin;

·  Parteneriatul format din Muzeul Naţional de Istorie Grigore Antipa Bucureşti şi Asociaţia Maximilian Buzau custode pentru SCI  Balta Albă Amara Jirlău Lacu Sărat Câineni care include SPA Balta Albă Amara Jirlău si Rezervaţia Naturală Jirlău – Trup Vişani.

         La sesiunea a 5a de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar din octombrie 2013 s-a putut solicita custodia pentru 11 arii protejate amplasate în judeţul Brăila. S-au depus 3 dosare de candidatură  pentru 3 arii protejate (două de interes comunitar şi una de interes naţional), un singur dosar fiind admis.

APM Brăila a participat în cadrul Comisiei regionale de evaluare a dosarelor de candidatură.

 

         Conform deciziei Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului pentru ariile naturale protejate de interes comunitar neatribuite în custodie, competenţa de management revine Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) pe al căriu judeţ se regăseşte cea mai mare suprafaţă din arie. Pentru judeţul Brăila situaţia este următoarea:

uAPM Brăila pentru 5 arii: 5-ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat, ROSCI0305 Ianca - Plopu - Sărat – Comăneasca, ROSPA0006 Balta Tătaru, ROSCI0307 Lacul Sărat – Brăila şi ROSPA0077 Măxineni

uAPM Buzău pentru 4 arii: ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0145 Valea Călmăţuiului şi ROSCI0259 Valea Călmăţuiului

uAPM Ialomiţa pentru 2 arii: ROSPA0111 Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei şi ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu.

 

         În domeniul arii protejate s-au întreprins următoarele activităţi :

·         S-au elaborat măsuri minime de conservare pentru 4 arii protejate de interes comunitar care nu au custozi şi care nu depăşesc limitele teritoriale de competenţă ale APM Brăila (limitele judeţului) : ROSPA0077 Măxineni, ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat, ROSCI0305 Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca,ROSCI0307 Lacul Sărat-Brăila.

·         acţiuni (12) de verificare în ariile protejate sau în vecinătatea acestora, care au avut drept scop:

Ø  urmărirea stării de conservare a populaţiilor şi habitatelor pentru care ariile au fost declarate;

Ø  supravegherea autorităţilor responsabile (administratori/custozi, deţinători/administratori de terenuri) cu privire la măsurile pe care le aplică în vederea conservării naturii; în acest caz controalele au fost realizate împreună cu CJGNM

Ø  verificarea amplasamentului în proceduri de reglementare pentru planuri/proiecte/activităţi situate în interiorul sau vecinătatea ariilor protejate

·         colaborare cu serviciul Avize Acorduri Autorizări în vederea emiterii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor de mediu, în cazul în care planurile/proiectele/activităţile urmează a se desfăşura în vecinătatea sau interiorul unor arii naturale protejate (emiterea punctelor

 

de vedere, stabilirea unor condiţii speciale de reglementare, verificarea rapoartelor de monitorizare a biodiversităţii depuse de către agenţii economici în urma condiţiilor impuse prin actele de reglementare).

·         Avizarea Regulamentului Rezervaţiei Naturale „Pădurea Camniţa”, cod 2259, arie naturală protejată de interes naţional.

·         Analiza rapoartelor de activitate pentru anul 2012 transmise de administratori.

·         Emiterea formularelor privind Declaratia autoritatii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 pentru diverse proiecte .

 

·         Participare în comisiile de licitaţie organizate de administraţia publică locală sau judeţeană în vederea concesionării unor terenuri;

·         A fost analizată poziţia zonelor de linişte în perimetrul celor 50 fonduri de vânătoare din judeţul Brăila pentru a se verifica corelaţia cu perimetrele ariilor naturale protejate;

·         Colaborare cu administratori/custozi/ONG în implementarea unor proiecte cu finanţare europeană ce vizează managementul ariilor protejate. APM Brăila are statut de partener în proiectul finanţat prin POS Mediu ”Managementul capitalului natural din Balta Mică a Brăilei prin abordare integrată, evaluare şi conştientizare” pe care îl implementează Administraţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei.

·         Analiza şi aprobarea raportului de incadrare prin care se aplică măsurile de protecţia mediului ce vor fi luate în plus faţă de cele impuse prin legislaţia naţională, în vederea accesării Programului operaţional pentru pescuit 2007-2013, axa prioritară 2, măsura 2.1. – „Acvacultură”, Acţiunea 4

 

Supravegherea utilizarii speciilor de plante şi animale sălbatice

 

a) Au fost emise 10 autorizaţii (persoane fizice) pentru recoltarea/capturarea/achiziţia şi comercializarea speciilor de floră şi faună sălbatică conform Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.

    b) În vederea elaborării studiilor de evaluare a stării resurselor biologice pentru stabilirea cotelor de recoltă la speciile de mamifere strict protejate, APM Braila a derulat procedura de evaluare a efectivelor de pisică sălbatică. S-a urmărit ca gestionarii fondurilor de vânătoare din judeţul Brăila să realizeze, conform programării, acţiunile de evaluare a efectivelor speciilor menţionate şi să prezinte documentaţia solicitată de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Pentru sezonul de vânătoare 2013-2014 niciun gestionar nu a solicitat cotă de extras pentru această specie.

 

Supravegherea stării de conservare a speciilor de animale sălbatice deţinute în captivitate

 

v  S-au colectat trimestrial informaţii privind fişele de evidenţă ale Parcului Zoologic Brăila;

v  S-au verificat în teren informaţiile deţinute în fişele de evidenţă;

v  S-au transmis fişele de evidenţă reactualizate către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului şi s-au introdus datele în Sistemul Integrat de Mediu

 

Pentru implementarea măsurilor prevăzute de legislaţie privind îmbunătăţirea calităţii mediului prin asigurarea spaţiilor verzi s-au verificat documentaţiile urbanistice pentru care s-au derulat proceduri de reglementare şi s-au identificat prin punctele de vedere emise neconformităţile faţă de cerinţele legale, s-au colectat date cu privire la situaţia spaţiilor verzi de la primării şi s-au realizat raportările lunare solicitate de ANPM.

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul Dezvoltare Durabilă

        Elaborarea şi implementarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al  judeţului Brăila

         În primul trimestru al anului 2013 s-a demarat procesul  de revizuire a PLAM.

         Prin emiterea Ordinul Prefectului nr. 110/08.04.2013 privind desemnarea coordonatorului pentru revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al judeţului Brăila şi actualizarea componenţei Comitetului de Coordonare şi Grupului de Lucru s-au instituţionalizat structurile implicate în procesul de revizuire.

         S-a întocmit Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea componentelor structurii organizatorice implicate în procesul de planificare de mediu în judeţul Brăila.

         S-a întocmit raportul de evaluare a implementării PLAM.

         A fost organizată întâlnirea Comitetului de Coordonare PLAM având următoarea agendă:

ü  prezentarea raportului de evaluare a implementarii PLAM;

ü  reevaluarea problemelor/aspectelor de mediu;

ü  întocmirea listei revizuită de probleme de mediu ale judeţului Brăila şi prioritizarea acestora;

ü  prezentarea şi semnarea Memorandumului de cooperare;

ü  prezentarea şi insuşirea regulamentului Comitetului de Coordonare.

                     În anul 2013 au avut loc 10 întâlniri ale Grupului de Lucru pentru problemelespecifice de mediu :

1. Calitatea şi cantitatea apei potabile;

2. Poluarea apelor de suprafaţă;

3. Poluarea solului şi a apelor subterane;

4. Poluarea atmosferei;

5. Gestiunea deşeurilor;

6. Mediul natural;

7. Pericole generate de fenomene naturale;

8. Turism şi agrement;

 

9. Mediul antropic;

10. Educaţia ecologică şi informarea comunităţii.

         Activităţile Grupului de Lucru pentru parcurgerea etapelor revizuirii şi implementării PLAM au inclus:

·    evaluarea stadiului de implementare a ultimei versiuni PLAM;

·    evaluarea problemelor de mediu şi stabilirea problemelor de mediu prioritare;

·    stabilirea obiectivelor generale şi specifice pentru fiecare problemă şi categorie de probleme;

·    identificarea posibilelor surse de finanţare;

·    elaborarea  PLAM revizuit pentru următorii 5 ani.

         S-au realizat matricile de implementare urmând ca textul final al planului să fie transmis spre aprobare comitetului de coordonare şi asigurarea aplicării deciziilor acestuia. Documentul final va fi supus procesului de adoptare de către Consiliul Judeţean Brăila.

 

         IV. Compartimentul  Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

Gestionarea şi disponibilizarea informaţiei de mediu

 

Pe site-ul web al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila - apmbr.anpm.ro – au fost puse din oficiu la dispoziţia publicului informaţii privind calitatea mediului în judeţul Brăila, rapoartele lunare şi anuale privind starea mediului, atribuţiile Agenţiei pentru Protecţia Mediului, legislaţia din domeniu, informaţii din domeniul autorizării, anunţuri de dezbateri publice, noutăţi legislative, comunicate de presă, etc. Informaţiile de pe site au fost actualizate săptămânal.

Prin punctul de informare-documentare organizat la nivelul APM Brăila au fost rezolvate solicitările de informaţii de interes public primite (în numar de 18), respectându-se termenul legal de răspuns. Nu au fost înregistrate reclamaţii administrative sau plângeri în instanţă.

 

 

Diseminarea informaţiei de mediu şi sensibilizarea opiniei publice la problemele de mediu s-au realizat prin comunicatele şi informările de presă transmise mass-mediei locale şi prin conferinţele de presă organizate. Informarea populaţiei în anul 2013 s-a concretizat în 14comunicate de presă şi au fost acordate 11 interviuri mass-mediei locale; în presa locală au apărut 107 articole.

Sesizările primite de la populaţie în anul 2013 - în număr de 10 - au fost tratate potrivit atribuţiilor legale ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului. Dupa caz, s-a formulat raspuns potrivit competenţelor legale sau au fost dirijate către autorităţile competente în soluţionarea acestora (Garda de Mediu Brăila, Primăria Brăila, Direcţia de Sănătate Publică Brăila), petiţionarul fiind înştiinţat de acest lucru în termenul legal de 5 zile.

 

         Organizarea şi participarea la campanii de informare şi de conştientizare a publicului în domeniul protecţiei mediului

 

            Pentru informarea şi conştientizarea publicului în anul 2013 au fost derulate 15acţiuni de educaţie ecologică, urmărindu-se sensibilizarea cetăţenilor la importanţa protejării mediului, cultivarea atitudinii responsabile faţă de mediu, cunoaşterea atribuţiilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului,

diseminarea informaţiei privind ariile protejate din judeţul Brăila şi marcarea unor evenimente din calendarul protecţiei mediului.

           

            Activităţi de educaţie ecologică derulate în anul 2013:

 

ü  22 martie 2013 - Acţiune de educaţie ecologică la Şcoala “Mihai Viteazul” cu ocazia Zilei Mondiale a Apei

ü  25 martie 2013 - Acţiune de educaţie ecologică  „Ora de ecologie” prezentare „Deşeurile şi impactul lor asupra mediului” - proiectul Ecoatitudine (Infomediu Europa)

ü  1 aprilie 2013 - Acţiune de plantare puieţi la şase şcoli din municipiul Brăila – proiectul Ecoatitudine (Infomediu Europa)

ü  10 mai 2013 - Acţiune de educaţie ecologică cu ocazia Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare – prezentările “Rolul pădurii în viaţa păsărilor” şi “Păsări de baltă” la Şcoala „C.S.Aldea" în cadrul unui proiect de parteneriat

 

ü  20 mai 2013 - Participare la Simpozionul judeţean “Mai aproape de natură” la Şcoala “C.S. Aldea” din Brăila

ü  30 mai 2013 – Concurs design vestimentar din materiale reciclabile „Parada costumelor altfel” la Şcoala Vasile Alecsandri

ü  mai-iunie 0213 - concursul „Balta Mica a Brailei prin ochii copiilor”, organizat in parteneriat cu Administratia Parcului Natural Balta Mica a Brailei şi Inspectoratul Şcolar Brăila, festivitatea de premiere în 29 iunie, Ziua Dunării la Prefectura Brăila

ü  5 iunie 2013 - Ziua Mondială a Mediului:

·         Promovarea valorilor naturale - deplasare în Parcul Naţional Munţii Măcinului cu studenţi de la Facultatea de Inginerie Brăila, colaborare cu Administraţia PN Munţii Măcinului şi Administraţia PN Balta Mică a Brăilei

·         „Peisajul de pe strada mea” – concurs interşcolar de machete de spaţii verzi, în colaborare cu şcolile Mihu Dragomir şi Mihai Viteazul

ü  19 iunie 2013 – Ac?iune de educaţie ecologica la ?coala Vasile Alecsandri cu tema Ziua Dunării

ü  26 iunie 2013 - Concursul Na?ional de Ecologie „Iubiţi Planeta albastră”la Palatul Copiilor Brăila

ü  29  iunie 2013 – Ziua Dunării – plimbare educativă pe Dunăre cu elevi de la şcoli brăilene cu nava Lacu  Sărat – organizată în parteneriat cu Primăria municipiului Brăila

ü  3 septembrie 2013 - Participare la simpozionul „Tehnologii avansate pentru industria celulozei şi hârtiei”- Ceprohart SA - Brăila, 3-6 sept

ü  4 septembrie - Întâlnire privind Lunca Siretului Inferior – Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice – la sediul APM Brăila

ü  29 noiembrie 2013 - Participare la simpozionul „Realizări şi perspective în ingineria mediului” – Facultatea de Inginerie Brăila

 

Tehnologia Informa?iei

 

În anul 2013 s-a continuat implementarea Sistemului Integrat de Mediu (SIM) - au avut loc sesiuni de instruire online a personalului privind lucrul în SIM: utilizarea aplicaţiilor dedicate şi completarea bazelor de date online, managementul electronic al documentelor.

 

V. Compartimentul Buget Finanţe Administrativ Resurse Umane

Situaţia execuţiei bugetare la nivelul anului 2013

 

În anul 2013 au fost alocate credite bugetare în suma de 1.898.659 lei  din care 1.519.943 lei pentru cheltuieli de personal, 339.208 lei pentru cheltuieli materiale, 39.508 lei pentru cheltuieli de capital. S-au efectuat plăţi în suma de 1.897.248 lei.

Analiza execuţiei bugetare este prezentată în tabelul de mai jos:

lei     

Nr

crt

Specificatie

 

Credite bugetare alocate

Plati efectuate

Cheltuieli efective

%

3/2

%

4/2

1

2

 

 

 

3

Cheltuieli totale

A.Cheltuieli curente

I.Cheltuieli de personal

II. Cheltuieli materiale

IV. Transferuri

B .Cheltuieli de capital

1.918.740

1.877.740

1.528.650

349.090

 

41.000

1.898.659

1.859.151

1.519.943

339.208

 

39.508

1.671.491

1.631.983

1.358.961

287.033

 

39.508

98,95

99,01

99,43

97,17

 

96,36

87,11

86,91

88,90

82,22

 

96,36

 

Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai sus, rezultă o executie de 87,11% la cheltuieli efective, faţă de creditele bugetare alocate, respectiv 98,95 % la plăţile efectuate.

A fost aprobat bugetul pe invesţii pe anul 2013. S-au definitivat : investitita din 2010 : reamenajare si modernizare sediu APM Brăila. Valoarea lucrărilor derulate până la data de 31.12.2013 a fost de 25.000 lei. S-au achizitionat mijloace fixe pentru laborator ( PH-metru, oxigenometru, UPS), in valoare de 14.508 lei pana la data de 31.12.2013.

Creditele bugetare alocate unităţii au fost utilizate în conformitate cu reglementarile în vigoare, contribuind la desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţii agenţiei pe tot parcursul perioadei de raportare.

 

Resurse Umane - Instruirea profesională a personalului din subordine

 

În trimestrul I al anului 2013, au participat la două forme de instruire pe domenii diferite şapte funcţionari publici din cadrul A.P.M. Brăila, din care patru funcţionari publici de conducere şi trei funcţionari publici de execuţie, astfel:

1.      Domeniul “Dezvoltare Regională Durabilă”: seminarii şi cursuri de instruire care au avut ca tematici: “Protecţia ecosistemelor” –  au participat  trei angajaţi; “Elaborarea măsurilor de conservare a habitatelor şi speciilor de floră şi faună salbatică” – au participat doi angajaţi; “ Evaluarea capitalului natural “ – a participat un angajat.

2.      Domeniul  “Resurse şi Servicii Publice”:  curs de instruire care a avut ca tematică    “Protecţia muncii, sănătate şi securitatea muncii” -  a participat un angajat.

În trimestrul II al anului 2013, au participat la două forme de instruire pe domenii diferite cinci funcţionari publici de conducere, astfel:

1.      Domeniul “Dezvoltare Regională Durabilă”:  seminarii şi cursuri de instruire care au avut ca tematici: “ Ecologia şi Protecţia Mediului” -  a participat un angajat;  “Protecţia ecosistemelor” –  au participat  trei angajaţi;

 

 

 

2.      Domeniul “Management”:  curs de instruire care a avut ca tematică ”Management şi audit de mediu – instrument de evaluare a sistemului” -  a participat un angajat.

În trimestrul III al anului 2013, au participat la un curs de instruire doi funcţionari publici, din care unu de conducere şi unu de execuţie, pe Domeniul “Dezvoltare Regională Durabilă”, care a avut ca tematică  ”Evaluarea capitalului naţional”. 

 

 

MODUL DE REALIZARE A MĂSURILOR DIN PROGRAMUL DE MĂSURI PROPUSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII PENTRU ANUL 2013

 

1. Continuarea demersurilor pentru acreditarea laboratorului de încercări şi monitorizare a calităţii factorilor de mediu

 

În vederea desfăşurării activităţii de monitorizare a calităţii factorilor de mediu conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, în anul 2013 s-a continuat procesul de implementare a sistemului de management al calităţii pentru laboratorul de monitorizare a factorilor de mediu în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 17025/2005. În anul 2013  a fost achiziţionată aparatură de laborator ?i anume: un pH-metru ?i un oxigenometru.

 

2. Instruirea şi pregătirea personalului pe diferite domenii de interes

 

Instruirea profesională a personalului s-a făcut pe baza programelor de instruire recomandate în Rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici ?i au inclus domenii: Protecţia ecosistemelor, Resurse şi Servicii Publice ?i Management.

 

3. Continuarea implementării programului naţional de mediu SIM

 

În anul 2013 s-a continuat implementarea Sistemului Integrat de Mediu (SIM): au avut loc sesiuni de instruire online a personalului privind lucrul în SIM (utilizarea aplicaţiilor dedicate şi completarea bazelor de date online, managementul electronic al documentelor).

 

4. Încheierea unor protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ/ONG-uri pentru îmbunătăţirea activităţii de informare publică şi educaţie ecologică

 

În anul 2013 au fost realizate campanii de promovare a ariilor naturale protejate la care au participat studen?i de la Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi - Facultatea de Inginerie Brăila. În acest sens s-au efectuat vizite de informare ?i constientizare asupra valorilor naturale din Parcul Na?ional Mun?ii Măcinului ?i Parcul Natural Balta Mică a Brăilei.

Deasemeni în anul 2013 au fost încheiate protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ ca: Şcoala „C.S. Aldea”, Şcoala „Mihai Viteazul”, Şcoala „Fănuş Neagu”, Şcoala „Mihu Dragomir”, Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu”,  Liceul Tehnologic Grigore Moisil, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi - Facultatea de Inginerie Brăila şi cu Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila. Ca urmare a semnării acestor protocoale au fost realizate activităţi de informare  şi educaţie ecologică în care au fost implicaţi un numar mare de elevi şi studenţi.

 

5. Implicarea în proiectul educa?ional EcoAtitudine = Responsabilitate, Informaţie, Acţiune ini?iat deINFOMEDIU EUROPA

 

Protocolul de colaborare între APM Brăila ?i SC Infomediu Europa a fost semnat în data de 26 februarie 2013. În 25 martie 2013  s-a desfăşurat  acţiunea de educaţie ecologică  „Ora de ecologie” susţinându-se prezentarea „Deşeurile şi impactul lor asupra mediului” la Şcoala „Fănuş Neagu”. În data de 1 aprilie 2013 s-a participat la acţiunile de plantare puieţi la şase şcoli din municipiul Brăila: „Fănuş Neagu”, „Al.I.Cuza”, „C. Sandu Aldea”, „Nedelcu Chercea”, „Sf. Andrei” şi „Dimitrie Cantemir”.       

În data de 17 iunie 2013 APM Brăila a participat la festivitatea de premiere a câştigătorilor concursului de colectare deşeuri reciclabile, organizată la Prefectura Brăila

 

 

         Dificultă?i întâmpinate în anul 2013:     

Ø  Insuficenţa bugetului necesarmenţinerii în stare de funcţionare corespunzătoare, a echipamentelor din staţiile automate de monitorizare a calită?ii aerului.

Ø  Alocarea bugetară redusănu a permis  verificarea şi repararea echipamentelor din laborator cu care se efectuează analiza metalelor grele şi determinarea precursorilor ozonului.

Ø  Achiziţii reduse de materiale consumabile de laborator(reactivi, etaloane, verificări metrologice), de materiale informativ-educative,  ca urmare a  prevederilor bugetare limitate.

 

 

PROPUNERE DE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂ?IREA ACTIVITĂ?II APM BRĂILA PENTRU ANUL 2014

 

Nr crt

Măsura

Responsabil

Termen

1

Îmbunătăţirea colaborării instituţionale în vederea optimizării activităţii de reglementare în domeniul protecţiei mediului

Director executiv

Permanent

2

Instruirea şi pregătirea personalului pe diferite domenii de interes

Director executiv

Permanent

3

Continuarea implementării programului naţional de mediu  SIM

Director executiv

Permanent

4

Încheierea unor protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ/ ONG -uri pentru îmbunătăţirea activităţii de informare publică şi educaţie ecologică

Director executiv

Permanent

5

Desfăşurarea unor activităţi de conştientizare a factorilor responsabili şi a publicului privind gestionarea deşeurilor şi a substanţelor chimice periculoase

Director executiv

Permanent

6

Desfăşurarea unor activităţi de informare publică privind protecţia biodiversităţii din ariile naturale protejate

Director executiv

Permanent

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Dr. ing. Ciprian CUZMIN