Back

Raport de activitate al APM Braila pe anul 2014

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE CĂTRE

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

 ÎN ANUL 2014  

 

   

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat. Îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor de mediu, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pevăzute în legislaţia în vigoare.

Structura APM Brăila este alcătuită din: Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii, Serviciul Monitorizare şi Laboratoare,  Biroul Calitatea Factorilor de Mediu, Compartimentul Buget Finanţe Administrativ Resurse Umane şi Compartimentul Relaţii Publice și Tehnologia Informaţiei.

 

 

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2014

 

I.  SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

 

Activitatea în cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii s-a desfăşurat cu respectarea legislaţiei şi procedurilor specifice, parcurgându-se toate etapele procedurale care s-au impus în funcţie de impactul asupra mediului al planurilor, proiectelor sau activităţilor reglementate.

În anul 2014 au fost emise următoarele acte de reglementare în conformitate cu legislaţia specifică:

 

Nr crt

Legislaţia specifică

Număr solicitări

Acte de reglementare

Număr acte emise

 1.  

HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Ordinul 19/2010 pentru aprobarea Ghidului

 1.  

Aviz de mediu

 1.  

Decizii etapa de încadrare (planuri adoptate fără evaluare de mediu)

 1.  

Planuri care nu intră sub incidenţa HG 1076/2004

 1.  
 1.  

HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Ordinul 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private

Ordinul 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic  privind evaluarea adecvata a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

 1.  

Clasarea notificării

 1.  

Decizii pentru obţinerea aprobării de dezvoltare (decizii de încadrare)

 1.  

Acorduri de mediu

 1.  

Acorduri de mediu revizuite

 1.  
 1.  

Ordin   nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

 1.  

(din care 20 de revizuire a autorizaţiei şi 41 de transfer)

Autorizaţii de mediu

 1.  

Autorizaţii de mediu revizuite

 1.  

Autorizaţii de mediu transferate

 1.  
 1.  

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
Ordin nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

 1.  

(din care 8 de transfer)

Autorizaţii integrate de mediu

 1.  

Autorizaţii integrate de mediu transferate

 1.  

 

În cadrul procedurilor de reglementare au fost organizate  dezbateri publice în vederea informării publicului şi participării acestuia la luarea deciziei de mediu în cazul emiterii avizelor/acordurilor de mediu, a autorizațiilor integrate de mediu sau a autorizațiilor de mediu pentru activități existente, în situația în care s-a solicitat bilanț de mediu.

         Colaborarea cu Garda Națională de Mediu - Comisariatul Judeţean Brăila (CJGNM) s-a materializat prin schimbul de informaţii, formarea de echipe mixte pentru deplasări în teren pentru verificarea respectării măsurilor planurile de acţiune sau conformării instalaţiilor IPPC (care intră sub incidenţa Directivei nr. 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării), verificarea realizării proiectelor conform prevederilor actelor de reglementare emise, verificarea documentaţiilor de solicitare a autorizaţiilor integrate de mediu, stabilirea obligaţiilor de mediu la încetarea definitivă a activităţii. Astfel, au fost efectuate 42 de controale la finalizarea proiectelor şi 7 ale instalaţiilor IPPC din judeţ.

În anul 2014 s-a continuat aplicarea prevederilor Protocolului încheiat cu APDRP, ANPM şi CJGNM în vederea stabilirii cadrului legislativ, administrativ şi operaţional, în temeiul căruia cele 3 instituţii colaborează  pentru verificarea proiectelor finanţate prin măsurile PNDR 2007-2013. Astfel, s-au înregistrat 19 solicitări de obţinere a acordurilor de mediu pentru proiecte ce vor fi finanţate prin fonduri PNDR şi împreună cu reprezentaţii CJGNM Brăila s-au efectuat verificări în teren pentru 13 proiectelor finanţate, care au fost finalizate.

 

Controlul conformării instalaţiilor/activităţilor IPPC (care intră sub incidenţa Directivei nr. 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării) pentru care au fost emise autorizații integrate de mediu

         În inventarul APM Brăila sunt înregistrate 18 amplasamente  pe care îşi desfăşoară activitatea instalaţii IPPC, din care 16 deţin autorizaţie integrată de mediu și 2 sunt în procedură de reglementare. În anul 2014 au fost emise 3 autorizaţii integrate de mediu și 8 au fost transferate.

Dintre cele 2 instalaţiile de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW din judeţ (care  nu au funcţionat în anul 2014), SC CET SA  a solicitat obligații de mediu la încetarea definitivă a activității și s-a reglementat dezafectarea și demolarea instalației, iar Societatea Complexul Energetic Oltenia SA-Sucursala Electrocentrale Chiscani este în procedură de emitere a autorizației integrate de mediu. Pentru SC Celhart Donaris SA (instalaţie industrială pentru fabricarea hârtiei şi cartonului, având o capacitate mai mare de 20t/zi) prin adresa 4178/24.04.2014 s-au stabilit obligații de mediu la încetarea definitivă a activității.

         Împreună cu reprezentanţi ai Comisariatului Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu, în anul 2014 au fost efectuate 7 controale ale instalaţiilor IPPC din judeţ în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu la închidere şi verificării conformării faţă de prevederile actelor de reglementare emise.

Ca urmare a obligaţiilor asumate către Comisia Europeană, respectiv Agenţia Europeană de Mediu, din anul 2008 România implementează Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR) conform Regulamentului EC 166/2006. Cadrul de aplicare a acestui regulament a fost adoptat prin HG 140/2008. În urma analizării rapoartelor transmise de cei 15 agenţi economici care deţin instalaţii care intră sub incidenţa acestui regulament (19 de instalaţii), 13 instalaţii  au fost înscrise în Registrul E-PRTR; datele care au fost introduse de către operatori în aplicaţia electronică on-line  RISA-GEN – Registrul E-PRTR au fost validate/invalidate de către APM Brăila.

 

 

 

Implementarea Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniți din instalaţii mari de ardere (LCP)

Pe teritoriul judeţului Brăila existau doi agenţi economici care administrează instalaţii mari de ardere (IMA):

 • Societatea Complexul Energetic Oltenia SA-Sucursala Electrocentrale Chiscani (fosta SC Termoelectrica SA Bucureşti, Sucursala Electrocentrale Brăila)

Operatorul a deținut autorizaţia integrata de mediu  nr. 2/20.01.2006 revizuită la data de 2.07.2009, valabilă până la 20.01.2014 emisă pentru S.C. TERMOELECTRICA S.A. - SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA, care a fost transferată noului titular prin decizia de transfer nr. 14093/30.10.2013.

În data de 18.12.2013 a depus solicitare pentru o nouă autorizaţie integrată de mediu, iar în anul 2014 societatea nu a funcționat, fiind în procedură de reglementare.

 • SC CET SA Brăila – nu a funcționat în anul 2014 și s-au stabilit obligații de mediu la încetarea activității, ca urmare a solicitării titularului.

În anul 2013 APM Brăila a emis actul de reglementare (Decizia etapei de încadrare nr. 14944/07.11.2013) pentru proiectul "Desfiinţare clădiri şi dezafectare instalaţii etapa I – CET km 10", ce prevede dezafectarea instalaţiilor mari de ardere IMA 3, IMA 4, IMA 5, IMA 6, precum şi a cazanelor nr. 22 şi 24 din cadrul IMA 1 şi IMA 2 (toate fiind instalaţii nefuncţionale).

În anul 2014 APM Brăila a emis actul de reglementare (Decizia etapei de încadrare nr. 13252 din 19.12.2014) pentru proiectul "Dezafectare construcții tehnice, platforme,  ateliere, birouri,  anexe și dezmembrare instalații tehnice în cadrul CET Brăila, etapa a II-a – situat pe Șos. Viziru km. 10", ce prevede dezafectarea și demolarea clădirii CET II, a sălii turbine CET III, a clădirilor  și instalațiilor din procesul de tratare a apei, a clădirilor și instalațiilor de la termoficare.

În vederea monitorizării stadiului realizării măsurilor din Programul Naţional de Reducere a Emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite de la instalaţiile mari de ardere, în anul 2014 Societatea Complexul Energetic Oltenia SA - Sucursala Electrocentrale Chiscani a raportat în cadrul Sistemului Informaţional de Mediu informații referitoare la caracteristicile instalației deținute, care au fost validate de către APM Brăila.

 

Verificări în teren a modului de conformare a titularilor de activitate la cerinţele Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore care implică substanţe periculoase (SEVESO II) transpusă prin HG 804/2007

În judeţul Brăila există următoarele obiective SEVESO II:

- 5 obiective SEVESO II cu risc minor, aparținând: SC AIR LIQUIDE SRL, SC PANEBO GAZ SRL, SC MINI SERV OIL SRL, SC CONPET SA – Rampa Cireșu, S.C. PADOVA AGRICULTURA SRL COM. Stăncuța.

- 1 obiectiv SEVESO II cu risc major - SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - Sucursala ELECTROCENTRALE Chiscani (care a preluat activitatea de la  SC TERMOELECTRICA SA).

Împreună cu  reprezentanţii CJGNM Brăila şi ISU Brăila, în 2014 APM Brăila a realizat 7 controale ale obiectivelor, pentru verificarea aplicării măsurilor de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţele periculoase şi s-a constatat respectarea de către operatorii economici a prevederilor legale în domeniu.

 

Implementarea Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile service, transpusă prin HG 568/2002

La sfârşitul anului 2014 au fost înregistrate în evidenţele APM Brăila 63 de staţii de distribuţie carburanţi, din care: 49 conforme, 14 staţii închise, una din stațiile închise a comercializat numai motorină. Sunt înregistrate 16 autocisterne conforme pentru transportul benzinei. Pe parcursul anului 2014 s-au făcut 9 verificări în teren pentru controlul conformării instalaţiilor la cerinţele legale în vigoare privind dotarea şi exploatarea corespunzătoare a obiectivelor care intră sub incidenţa Directivei, în vederea emiterii actelor de reglementare. Astfel, s-au emis 5 autorizaţii de mediu, una s-a revizuit şi s-au transferat 3 autorizații pe numele noilor titulari de activitate.

Au fost introduse în aplicaţia Sistemul Informaţional de Mediu F4 datele agenţilor economici înregistraţi, deţinători de instalaţii de stocare şi distribuţie carburanţi şi pentru containerele mobile.

 

 

II. Serviciul monitorizare ŞI LABORATOARE

 

1. DOMENIUL EVALUARE CALITATE AER

       

Urmărirea conformării agenţilor economici care utilizează solvenţi ce conţin compuşi organici volatili (COV) la prevederile Anexei 7 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

În urma inventarierii instalaţiilor care utilizează compuşi organici volatili pe teritoriul judeţului Brăila au fost identificaţi 15 operatori economici care se supun prevederilor Anexei 7 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Toate instalaţiile care intră sub incidența Anexei 7 a Legii nr. 278/2013 sunt conforme.

Au fost derulate următoarele acţiuni:

 • Realizarea verificărilor la operatorii economici, în vederea autorizării;
 • Verificarea Planurilor de gestionare a substanțelor ce conțin compuși organic volatili, pentru anul anterior, la toţi operatorii economici în vederea conformării;
 • Realizarea inventarului emisiilor de compuşi organici volatili;
 • Completarea în Registru Integrat, secțiunea Registru COV.

 

Realizarea inventarelor emisiilor de poluaţi în atmosferă

În perioada martie-iunie 2014 a fost realizat, conform Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, inventarul surselor şi emisiilor de poluanţi în atmosferă la nivelul judeţului Brăila pentru anul 2013.

Pentru realizarea inventarului în anul 2013 au fost identificaţi 90 operatori economici.

Emisiile de poluanţi sunt calculate în conformitate cu cerințele Ghidului EMEP/EEA 2009, folosind ca date de intrare cantităţi de combustibil utilizat, valori de producţie, număr animale, număr autovehicule, etc.

De asemenea, a continuat utilizarea aplicației informatice de colectare, de la operatorii economici, a datelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în cadrul Sistemului Integrat de Mediu.

Aplicația cuprinde două secțiuni: regiunea Operator economic și regiunea Responsabil ANPM.

 

         Inventarul Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES)

         În vederea realizării inventarului național au fost desfășurate următoarele acțiuni:

 1. Colectarea şi furnizarea datelor necesare realizării bazei de date pentru Registrul Naţional al Gazelor cu Efect de Seră;
 2. S-au realizat acţiuni de informare şi conştientizare a publicului cu privire la schimbările climatice;
 3. Colectarea şi agregarea datelor în vederea realizării Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, pentru anul 2013 (INEGES).

 

2. DOMENIUL SINTEZĂ ŞI RAPOARTE

 

Rapoartele privind starea mediului în județul Brăila (anual, lunare) și fișa județului au fost realizate conform formatului solicitat și au fost transmise în termen la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. În vederea informării publicului privind starea mediului la nivelul județului Brăila, atât rapoartele lunare cât și raportul anual  privind starea mediului au fost publicate pe site-ul APM Brăila.

Poluări accidentale 2014

Conform legislaţiei de mediu în vigoare, unităţile administrativ teritoriale, agenţii economici şi toţi titularii de activităţi, au obligaţia de a informa autorităţile de mediu, în cazul producerii de poluări accidentale, evenimente deosebite sau calamităţi naturale. Funcţie de gravitatea incidentului APM Brăila informează forurile superioare, instituţiile cu atribuţii de gestionare şi intervenţie şi participă la elaborarea măsurilor de limitare/eliminare a efectelor şi protejarea populaţiei. Menționăm că la nivelul anului 2014 au fost raportate la A.P.M. Brăila un număr de 15 poluări accidentale cu impact  minor dintre care :

    - 14 poluări accidentale minore (poluări ale solului cu produse de natură petrolieră , pe traseul conductelor magistrale și interne de transport – SC Conpet SA Ploiești), fără impact semnificativ.  Cauzele care au  generat episoadele de poluare au fost provocate de   porozități de coroziune ai conductelor învechite în 13 cazuri, un caz fiind produs prin efracția asupra unei conducte de transport prin perforare mecanică.

     - o poluare a factorului de mediu aer la depozitul Muchea aparținând SC Tracon SA cauzată de un incendiu la suprafața  deșeurilor depozitate, aprox. 200 mp, fără impact semnificativ asupra mediului. Incendiul a fost stins cu operativitate și zona afectată a fost acoperită cu un strat de pământ de 30 cm.

Menționăm că în toate cazurile s-a acționat cu operativitate pentru stoparea și limitarea efectelor poluărilor accidentale, precum și pentru remedierea cauzelor generatoare și efectuarea lucrărilor specifice de remediere a efectelor produse și readucerea factorilor de mediu afectați la starea inițială.

 

DOMENIUL PLANIFICARE DE MEDIU

Monitorizarea îndeplinirii măsurilor cuprinse în Planul de implementare privind integrarea europeana Capitolul 22 - Protecţia Mediului

Rapoartele privind Planul de măsuri prioritare şi restanțele 2006-2013 au fost întocmite cu frecvență lunară și trimestrială . După completarea și avizarea acestora de către CJGNM – Brăila, au fost transmise către ANPM.  În urma obținerii avizului trimestrial al ANPM , acesta a fost transmis către Instituția Prefectului Județului Brăila . Menționăm că toate avizele ANPM vizând monitorizările trimestiale ale APM Brăila au fost favorabile.

          Îndeplinirea măsurilor din Planul de măsuri prioritare

          ANEXA 1 - Plan de măsuri prioritare pentru anul 2014

În Planul de măsuri prioritare pe anul 2014 au existat un număr de 5 măsuri/acţiuni aplicabile pentru APM Braila. Măsurile aflate în competenţa de rezolvare a APM Brăila au fost îndeplinite după cum urmează:

A1.Controlul poluării industriale

Continuarea implementării prevederilor Directivei 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC) - Urmărirea conformării instalațiilor IPPC, în special a celor 69 instalaţii care trebuie să se conformeze până la sfârşitul anului 2014: – REALIZAT

A1.1. S.C LAMINORUL S.A. Brăila - (activitate principală 2.3)

Măsura - Achiziționare și montaj desţunderizator Laminor 560 – termen 30.06.2014 – realizat 50% - construcții și fundații. Lucrare anulată în prezent (nu se mai fabrică gama de produse pentru care era destinată măsura).

Măsura - Amenajarea unei rigole de colectare a apelor meteorice/pluviale pentru suprafața betonată din amonte de Gospodăria de Apă Laminor 560 – termen 31.03.2014 – realizat 10%. Lucrare anulată în prezent (nu se mai fabrică gama de produse pentru care era destinată măsura).

         GNM - CJ Brăila a efectuat 3 controale neplanificate, din care unul împreună cu APM Brăila pentru verificarea amplasamentului, în cadrul procedurii de obținere a unei noi autorizații integrate de mediu (AIM nr. 28/25.10.2007, revizuită, care și-a pierdut valabilitatea la 30.06.2014) și 2 controale tematice (deșeuri periculoase și GES). S-a finalizat procedura de autorizare și s-a eliberat Autorizație IPPC nouă.

A.1.2.S.C. CELHART DONARIS S.A. Brăila (activitate principală 6.1) - Termen 31 decembrie 2014. În data de 12.11.2013 operatorul a notificat încetarea definitivă a activităţii şi închiderea instalaţiei IPPC. S-au stabilit obligaţiile de mediu și au fost transmise operatorului cu adresa APM Brăila nr. 4178 din 24.04.2014.

    A2. Continuarea implementării Regulamentului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE – REALIZAT

Colectarea datelor privind Registrul Naţional al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR) pentru anul 2013 în vederea pregătirii raportării către COM în anul 2015.

Operatorii care intră sub incidența regulamentului, au depus formularele de raportare pe suport de hârtie și au introdus datele în registrul electronic online. Până la sfârșitul lunii iunie 2014 s-au validat datele  introduse de operatori și s-au transmis la ANPM formularele E-PRTR depuse de aceștia precum și lista cu operatorii care au intrat in registru.    

A3.Continuarea implementării prevederilor Directivei 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor

Monitorizarea măsurilor aplicate în vederea reducerii cantităţii de deşeuri depozitate în cele 101 depozite neconforme - REALIZAT

S-au monitorizat lunar cantităţile de deşeuri depozitate pe depozitul neconform Făurei (termen sistare depozitare anul 2017), precum și stadiul implementării măsurilor de colectare selectivă în vederea reducerii cantităţilor de deşeuri care ajung la depozitare. S-au transmis semestrial la ANPM raportările referitoare la extinderea sistemelor de colectare selectivă.

Pe depozitul de deșeuri menajere al oraşului Făurei, în perioada ianuarie - noiembrie 2014 a fost depozitată o cantitate de 110,29 t deșeuri menajere, din care 11 t în luna noiembrie. În anul 2014 au fost efectuate 3 controale neplanificate (1 control tematic și 2 controale pentru verificarea condițiilor impuse prin actul de reglementare emis de APM Brăila pentru realizarea proiectului „Sistem de colectare levigat la depozitul de reziduuri menajere Făurei", măsura din programul pentru conformare și 1 control planificat.

A4.Continuarea implementării prevederilor Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată de Directiva 2004/12/CE

Raport către MMAP privind atingerea obiectivelor de valorificare şi reciclare, precum și atingerea obiectivelor minime de valorificare prin reciclare din greutatea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaje pentru anul 2013 - REALIZAT.

            A5.Continuarea implementării Regulamentului 1013/2006/CE privind transferurile de deşeuri şi a Regulamentului 1418/2007/CE privind transferurile de deşeuri în ţări care nu aplică Decizia OCDE

            Monitorizarea şi raportarea lunară a transferurilor către România de deşeuri destinate valorificării/recuperării – REALIZAT

            GNM – CJ Brăila a efectuat în luna octombrie 2014 un control planificat tematic la SC Setcar SA, operator economic ce desfășoară activități import – export deșeuri. În urma controlului efectuat a rezultat faptul ca au fost efectuate sau sunt în derulare importuri echipamente cu conținut de PCB (cod deșeu 160209*), în cantitate totală de 3000 tone, în baza a 5 contracte, pentru care au fost emise 7 notificări aprobate de către A.N.P.M. Conform documentelor de circulație, în baza contractelor și notificărilor menționate au fost importate, până la data controlului, 979,063 tone deșeuri.  Importul deșeurilor a fost efectuat cu respectarea tuturor cerințelor Regulamentului (CE) nr. 1013/2006. Deșeurile importate sunt tratate în instalația proprie deţinută de către societate, iar componentele rezultate sunt valorificate către firme autorizate din țara sau sunt exportate.

       

ANEXA 2 – Măsuri restante 2006 – 2013 – APM Brăila - nu ne-am înregistrat cu restanțe la nivelul județului Brăila.

                   

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM)  al judeţului Brăila

Un instrument important în implementarea, la nivelul județului Brăila, a Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) îl constituie realizarea investițiilor pentru modernizarea / rentabilizarea infrastructurii de mediu, controlul şi reducerea poluării aerului, apei şi solului, proiecte susţinute prin diferite surse de finanţare proprii/externe.

Pentru domeniile apă potabilă, apă uzată şi gestionarea deşeurilor, fiind vorba de investiţii de anvergură, care se derulează pe intervale de timp de lungă durată, s-au parcurs etapele preliminare, urmând ca eficienţa acestora să poată fi apreciată după finalizarea implementării.

Monitorizarea acţiunilor cuprinse în matricele de implementare şi monitorizare PLAM a condus la concluzia că rezultatele obţinute au contribuit la menţinerea parametrilor de calitate a factorilor de mediu în limitele impuse de standardele şi reglementările în vigoare în ceea ce priveşte emisiile de COV (din solvenţi şi benzină), SOx, NOx şi pulberi, reducerea poluării datorate arderii deşeurilor toxice şi periculoase, reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate.

De asemenea, serviciul Monitorizare și Laboratoare din cadrul APM Brăila a continuat activitatea de monitorizare a stadiului de implementare a PLAM Brăila, concretizată prin întocmirea și transmiterea Rapoartelor semestriale PLAM aferente anului 2014, către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului București, ulterior acestea fiind încărcate și în aplicaţia Sistemului Integrat de Mediu (SIM) - Dezvoltare Durabilă.

         Sintetizat la nivelul anului 2014, dintr-un total de 136 de acţiuni de mediu incluse în PLAM  Brăila (2007-2013), au fost realizate un număr de 71 de acţiuni, rămânând în curs de realizare un număr de 65 de acţiuni.

De asemenea, situația celor 8 Proiecte incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM), jumătate dintre ele sunt realizate, iar cealaltă jumătate au rămas nerealizate, ca urmare a faptului că unele dintre proiecte nu au depășit faza de fișă de proiect,  sau datorită faptului că obiectivele propunerii de proiect au fost preluate în alte proiecte deja realizate.

 

   Revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) pentru judeţul Brăila

Un instrument important în implementarea, la nivelul județului Brăila, a Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) îl constituie realizarea investițiilor pentru modernizarea/rentabilizarea infrastructurii de mediu, controlul şi reducerea poluării aerului, apei şi solului, proiecte susţinute prin diferite surse de finanţare proprii/externe.

APM Brăila a oferit și în anul 2014 consultanţă tehnică tuturor instituţiilor implicate şi operatorilor economici a căror activitate are potenţial impact asupra mediului, în vederea implementării şi raportării acţiunilor cuprinse în PLAM.

Urmează ca textul final al Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM), în formă revizuită, să fie transmis spre aprobare Comitetului de Coordonare şi asigurarea aplicării deciziilor acestuia.

Documentul final al PLAM Brăila revizuit pentru următorii 5 ani va fi supus procesului de adoptare de către Consiliul Judeţean Brăila.

 

 1. DOMENIUL LABORATOR

 

         3.1 Monitorizarea calităţii factorilor de mediu s-a realizat prin efectuarea de analize şi determinări asupra unor parametri generali de calitate şi specifici de impurificare, la probele recoltate din reţeaua de supraveghere şi a celor recoltate în cadrul acţiunilor de expertizare, obţinându-se o bază de date necesară pentru măsuri urgente în cazul unor poluări accidentale sau în cazul în care se constată deteriorarea calităţii factorilor de mediu.         

           Monitorizarea calităţii factorilor de mediu s-a realizat prin efectuarea de analize şi determinări asupra unor parametri generali de calitate şi specifici de impurificare, la probele recoltate din reţeaua de supraveghere şi a celor recoltate în cadrul acţiunilor de expertizare, obţinându-se o bază de date necesară pentru măsuri urgente în cazul unor poluări accidentale sau în cazul în care se constată deteriorarea calităţii factorilor de mediu.      

 

         Situaţia sintetică a activităţilor realizate:

Nr.

crt.

Activitatea

UM

2014

1

Supravegherea calităţii aerului

număr analize

26.331

2

Expertize asupra calităţii solului şi sedimentelor

 

număr analize

216

3

Expertize asupra calităţii apei subterane

număr analize

132

4

Expertizarea apelor uzate deversate de agenții economici

 

număr analize

1804

5

Determinarea zgomotului urban

număr determinări

207

6

Radioactivitate

număr determinări

8760

7

Elaborarea rapoartelor privind starea mediului

 

număr lucrări

13

 

       

           Pe componente de mediu activitatea s-a desfăşurat astfel:

 • Pentru factorul de mediu aer au fost realizate 26.331 determinări care au cuprins analize ale calităţii precipitaţiilor în vederea depistării ploilor acide, determinarea cantităţii de pulberi sedimentabile, pulberi în suspensie PM10/PM2,5, şi măsurători ale poluanţilor: SO2, NOx, CO, O3, COV, PM10/PM2,5.
 • Pentru factorul de mediu sol s-au efectuat 216 determinări.

Expertizările la sol s-au realizat în două zone de interes şi au urmărit influenţa activităţilor desfăşurate în aceste zone:

- zona de influenţă a depozitelor de deşeuri: depozitul de deşeuri menajere Baldovineşti și depozitul ecologic Tracon

- zone de influenţă a traficului rutier: Bulevardul Independenţei, Calea Galaţi, Calea Călăraşilor, Şoseaua Buzăului.

 • În vederea monitorizării apelor uzate evacuate de agenţii economici au fost efectuate 1705 determinări ale indicatorilor fizico-chimici pentru agenţii economici cuprinşi în programul de monitorizare. De asemenea au fost efectuate, la solicitările agenţilor economici, 606 determinări ale indicatorilor fizico-chimici în regim de tarifare.
 • Pentru supravegherea apei subterane s-au realizat 132 determinări ale indicatorilor fizico-chimici pentru expertizarea celor 4 foraje de observaţie de la depozitul ecologic Tracon de unde se recoltează şi probe de sol.

Nivelul de zgomot urban s-a determinat, în municipiul Brăila, în 33 de puncte reprezentative situate pe diferite categorii de străzi de 3m, 7m, 14m, 21m (la bordura trotuarului ce mărgineşte carosabilul) şi la limita unor zone funcţionale: parcuri, zone de recreere şi tratament medical şi balneoclimateric, incinte de scoli, pieţe şi spaţii comerciale, rezultând în total 207 măsurători.

 

Hărțile strategice de zgomot și Planurile de acțiune pentru aglomerarea Brăila și Portul Brăila

Planurile de acțiune aferente hărților strategice de zgomot pentru aglomerarea Brăila sunt  în curs de elaborare și vor fi analizate/evaluate de Comisia înființată la APM Brăila, după care vor fi supuse dezbaterii publicului.

C.N.A.P.D.M. Galați a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila Harta strategică de zgomot a Portului Brăila (Hârșova, Turcoaia, Măcin, Gura Arman). Hărțile au fost analizate și evaluate de către Comisia înființată prin ordinul nr. 676/18.04.2013 al Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice și au fost transmise Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Ministerul Transporturilor a aprobat prin Ordinul nr. 1183/10.07.2014 Hărțile strategice de zgomot ale Portului Brăila.

C.N.A.P.D.M. Galați a depus în anul 2014 la APM Brăila Planurile de acțiune destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia pentru portul Brăila (Hârșova, Turcoaia, Măcin, Gura Arman). Aceste Planuri au fost analizate de Comisia înființată la APM Brăila, după care vor fi supuse dezbaterii publicului.

 

          3.2. Organizarea şi operarea reţelelor locale de monitorizare integrată a factorilor de mediu

            Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea nr. 104/2011.

Staţia Brăila 1- staţie de trafic- este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM10; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM2,5; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică.

         Staţia Brăila 4 - este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe.

         Staţia Brăila 5 - este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani.

         Datele rezultate din procesul de monitorizare sunt procesate şi validate, apoi transmise la Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA), servind ulterior la elaborarea rapoartelor privind starea mediului şi fişei judeţului. Funcţionarea staţiilor este apreciată prin captura de date raportată pentru fiecare poluant, care reprezintă raportul dintre perioada în care instrumentul de monitorizare produce date valabile şi perioada pentru care se calculează parametrul statistic. În cursul anului 2014 captura minimă de date de 90% prevăzută în Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător nu a fost asigurată, în general, din cauza defecţiunilor apărute la analizoare.

         Până la data de 31.12.2014, pentru factorul de mediu aer au fost realizate 8658 determinări care au cuprins analize ale calităţii precipitaţiilor în vederea depistării ploilor acide, determinarea cantităţii de pulberi sedimentabile, pulberi în suspensie PM10/PM2,5, şi măsurători ale poluanţilor: SO2, NOx, CO, O3, COV, PM10/PM2,5.

       

         Staţia de monitorizare a dozei gama este amplasată în faţa sediului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila şi realizează supravegherea radioactivităţii factorului de mediu aer. Datele înregistrate de staţie sunt transmise în timp real, printr-un sistem de comunicaţie prin cablu, la serverul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila şi simultan, prin GPRS, către Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitate.  Datele stocate în arhiva laboratorului naţional sunt validate şi retransmise la serverul APM. Obiectivul principal al staţiei este detectarea oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică a nivelelor de radioactivitate din mediu precum şi acţiunea de avertizare – alarmare a factorilor de decizie.

          În anul 2014 stația automată de monitorizare a dozei gama în timp real a înregistrat un număr de 8150 valori ale debitului de doză gama în aer. În cursul anului  s-a efectuat verificarea metrologică a debitmetrelor de doză gama.

 

Programul de gestionare a calității aerului pentru poluantul PM10

Programul de gestionare a calităţii aerului pentru poluantul PM 10 în judeţul Brăila – localităţile: Brăila, Cazasu, Chiscani, Frecăţei, Gropeni, Măraşu, Romanu, Tichileşti, Tudor Vladimirescu, Vădeni, a fost elaborat în anul 2010 conform  prevederilor OM. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, și a fost adoptat  de către Consiliul Judeţean Brăila prin Hotărârea nr. 105/31.08.2010.

În vederea încadrării în valorile limită admise pentru concentraţiile poluantului PM 10 și menținerea în perspectivă sub aceste valori , Unitățile Administrativ Teritoriale incluse în program și-au asumat un număr de 79 de măsuri specifice cu derulare în perioada 2010 – 2014.

În urma monitorizării de către APM Brăila a acestui program, stadiul realizării măsurilor la 31.12.2014 se prezintă astfel:

79 de măsuri cu termene scadente pentru perioada 2010 – 2014 din care :

 • Realizate    = 70  ( 88%)
 • Nerealizate = 3 ( din cauza lipsei resurselor de finanțare)
 • Anulate      = 3  ( aferente CET Brăila care și-a încetat activitatea)
 • Măsuri scadente în anul 2014 - în derulare = 3 cu termene decalate in 2015 - 2 si 2016 – 1.

 

 

III. BIROUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor legale privind deşeurile municipale

Pentru monitorizarea Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor s-au colectat datele aferente judeţului Brăila pentru întocmirea raportului anual de monitorizare conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor precum şi ale Ord. MMDD nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea şi revizuirea planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor. Se colectează periodic date de la primării în vederea monitorizării progreselor în ceea ce priveşte implementarea măsurilor aplicate de către autorităţile publice locale.

 

Urmărirea proiectării şi implementării sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor

Prin Planul de investiţii pe termen lung pentru perioada 2008  - 2038 „Managementul Integrat al Deşeurilor în Judeţul Brăila" (MASTERPLAN), realizat şi aprobat prin HCJ nr. 95/2009, s-a stabilit calendarul de implementare pentru realizarea investiţiilor din Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi obţinerea finanţărilor prin POS Mediu. Pentru pregătirea planului şi a aplicaţiei de finanţare prin POS Mediu Consiliul Judeţean Brăila a beneficiat în cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică ISPA finanţat de MMDD (prin împrumut de la Banca Mondială).

Proiectul a fost reglementat în iulie 2011 (acord integrat de mediu emis de ARPM Galaţi) pentru următoarele investiţii prevăzute în MASTERPLAN:

 • staţie de transfer în extravilanul oraşului Însurăţei;
 • o nouă staţie de transfer în localitatea Muchea după ce depozitul de la Muchea va sista activitatea;
 • staţie de sortare şi staţie de tratare mecano biologică (compostare) în extravilanul comunei Vădeni;
 • depozit de deşeuri nepericuloase şi staţie de sortare în extravilanul oraşului Ianca, care după anul 2026, anul închiderii depozitului Muchea, va deservi întregul judeţ;
 • închiderea depozitului neconform Ianca (care a sistat activitatea la 16 iulie 2009);
 • implementarea unui sistem de colectare selectivă în toate localităţile din judeţul Brăila.

Până la realizarea investiţiilor planificate s-a implementat deja o soluţie tranzitorie de colectare şi eliminare a deşeurilor menajere din judeţ prin :

 •  amenajarea unor puncte de colectare zonală prevăzute cu containere de mare capacitate (32mc) în 10 puncte zonale: Frecăţei, Șuțești, Surdila Găiseanca, Bărăganu, Viziru, Cireşu, Jirlău, Movila Miresii, Silistraru şi Măxineni;
 •  fiecărui punct de colectare îi sunt arondate câte 3-4 comune, fiecare răspunde pentru colectarea deşeurilor de la populaţie şi depunerea la punctele zonale. Deşeurile sunt colectate de la locuinţe în saci de plastic, transportate cu ajutorul tractoarelor cu remorcă şi descărcate în containere;
 •  colectarea de la populaţie se realizează prin: 6 operatori de salubritate care operează numai în zona rurală, 2 operatori care deservesc şi municipiul Brăila sau prin servicii proprii de salubrizare organizate de administraţia publică locală, astfel încât toate localităţile beneficiază de servicii de salubrizare.
 • transportul deșeurilor menajere de la punctele de colectare pana la depozitul ecologic Muchea se realizează de către operatorul de salubritate desemnat in urma procedurii de achiziție publica, cu ajutorul unui cap tractor cu sistem de încărcare – descărcare – basculare cu cârlig, si a 11 containere metalice de capacitate mare, proprietate a Consiliului Județean Brăila
 • după umplere containerele sunt transportate de către S.C. RECORWOOD S.R.L. (prin contract de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de transport încheiat cu ADI ,,ECO DUNĂREA" Brăila) la depozitul Muchea pentru eliminare. Containerele vor fi integrate ulterior în sistemul noilor investiţii şi vor deservi localităţile din Insula Mare a Brăilei precum şi municipiul Brăila pentru deşeurile din parcuri şi grădini care vor fi compostate.

  Soluţia implementată va asigura un grad de acoperire cu servicii de salubritate de 100% în mediul rural, dar cu caracter temporar, reprezentând o soluţie de tranziţie până la darea în exploatare a investiţiilor  proiectate. Contractul de finanţare cu OI POS Mediu Galaţi s-a semnat la sfârşitul lunii octombrie 2013.

 

Urmărirea implementării măsurilor de colectare separată a deşeurilor

S-au colectat datele şi s-a transmis raportările privind extinderea sistemelor de colectare selectivă: autorităţile administrației publice locale împreună cu operatorii de salubritate şi operatori autorizaţi pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor au asigurat o reţea de puncte de colectare stradală cu containere tip clopot pentru colectarea separată în vederea reciclării, pentru deşeurile de ambalaje tip PET, hârtie, carton şi sticlă. Reţeaua este destul de bine dezvoltată în municipiul Brăila (79 puncte de colectare cu 187 containere) şi în principalele localităţi urbane.

Din trimestrul IV 2013 SC Recorwood SRL, operator care asigură colectarea deşeurilor (prin contract de delegare a serviciului de salubritate), pe teritoriul a 17 UAT, a iniţiat extinderea reţelei în colaborare cu SC Ecologic 3R.

S-au monitorizat cantităţile de deşeuri reciclabile colectate de la populaţie prin infrastructura de colectare şi modul de valorificare a acestor.

Pentru deşeurile din construcţii şi demolări, pentru care până în anul 2020 trebuie să se atingă o rată de valorificare de 70% din totalul cantităţilor produse, în municipiu se implementează o altă soluţie de valorificare pe un teren din zona liberă. În oraşele Ianca şi Făurei se utilizează spaţii de stocare temporară până la valorificare.

Nu sunt încă implementate soluţii de colectare separată a deşeurilor municipale periculoase

APM Brăila a participat la inaugurarea stației SIGUREC-  sistem inteligent de preluare separată a deșeurilor direct de la consumatori, amplasată de către Green Group în colaborare cu Grupul Carrefour România în parcarea Carrefour Brăila. Stația poate colecta și deșeuri de echipamente electrice și electronice.

 

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor din HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor

S-a realizat monitorizarea activităţii depozitelor de deșeuri municipale în ceea ce priveşte modul de operare și raportarea cantităţilor de deşeuri care ajung la depozitare.

La ora actuală majoritatea deşeurile municipale colectate, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, sunt eliminate pe depozitul conform DEDMI Muchea administrat de SC Tracon SA. Deșeurile din localitățile UAT Făurei sunt eliminate pe depozitul neconform Făurei, iar cele din UAT Ianca la depozitul conform Gălbinași.

Depozitul conform Muchea funcționează din 2013 cu celula nr. 2. Pentru celula 1, unde activitatea de depunere a deșeurilor a fost sistată în 2013, s-au demarat lucrările de acoperire provizorie. Titularul a depus planul stării de fapt și planul de închidere provizorie, pentru care APM Brăila a solicitat completări pe care titularul nu le-a transmis încă.

Depozitul neconform Făurei este în funcțiune și urmează să fie sistată depozitarea deșeurilor în anul 2017. Până la finele anului 2014 au fost realizate măsurile scadente din programul de conformare anexat autorizației de mediu. În scopul revizuirii acesteia au fost solicitate informații suplimentare precum și autorizația de gospodărire a apelor pentru depozitul de deșeuri. După depunerea acestora se va analiza documentația într-o ședință CAT în scopul completării programului de conformare cu planul și operațiile de închidere și operațiile de urmărire post închidere, conform HG nr. 349/2005.

Toate depozitele prevăzute în calendarul de închidere, de deșeuri municipale și industriale,  au sistat activitatea la termenul prevăzut. Situația acestora se prezintă astfel:

 • Pentru Depozitul neconform de deșeuri municipale Ianca - lucrările de închidere sunt întârziate față de graficul stabilit prin avizul de închidere întrucât au fost preluate pe lista investiţiilor din Masterplan deşeuri, a cărui finanţare prin POS Mediu a fost contractată în trim. III 2013. Contractul pentru realizarea lucrărilor de închidere a fost semnat în data de 23.07.2014. Lucrările de închidere sunt realizate în proporție de circa 20%.
 • Depozitul neconform pentru deşeuri industriale nepericuloase al SC Celhart Donaris SA nu a respectat graficul de lucrări stabilite pentru anul 2014. Deținătorul a depus trei solicitări de schimbare a soluției tehnice de închidere (mai simplificată) față de proiectul tehnic de închidere reglementat în 2012 și de decalare a unor lucrări. APM Brăila nu a fost de acord cu aceste propuneri deoarece nu sunt în concordanță cu legislația și obligațiile de mediu a căror respectare este prioritară.
 • Batalul nou ecologic de şlam petrolier Oprisenesti- lucrările de umplere s-a  finalizat și au fost recepționate în noiembrie 2014.
 • Batalul vechi neecologic de şlam petrolier Oprișenești - au fost procesate deșeurile însă nu au fost încă reglementate lucrările de remediere.

 

Monitorizarea agenţilor economici generatori şi colectatori de deşeuri

În conformitate cu prevederile H.G. 856/2005 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv cele periculoase s-a realizat introducerea datelor în programul Medius pentru ancheta statistică privind generarea şi gestionarea deşeurilor aferentă anului 2012.

S-a realizat evidenţa lunară pe 7 tipuri de deşeuri generate, colectate, valorificate şi eliminate de către operatorii economici autorizaţi din judeţul Brăila: ulei uzat, acumulatori uzaţi, anvelopele uzate, deşeuri de ambalaje (PET, hârtie carton, sticlă, polietilenă), deşeuri spitaliceşti, deşeuri de rumeguş şi alte deşeuri de lemn. Datele au fost colectate de la 80 agenţi economici generatori de astfel de deşeuri.

 

Implementarea prevederilor legislative privind transportul  deşeurilor

Au fost validate şi aprobate 237 formulare de aprobare transport deşeuri periculoase în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul României, majoritatea fiind realizate de SC Setcar SA Brăila şi OMV Petrom. S-au înregistrat în baza de date 711 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase și s-au făcut raportările trimestriale solicitate de ANPM.

 

Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în HG 621/2004 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Pentru implementarea acestor prevederi, precum şi ale Ord. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje s-au realizat:

 • S-a monitorizat modul cum operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale care intră sub incidenţa HG 621/2005 cu modif. ulterioare şi care  trebuie să raporteze conform Ord. MMP 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje s-au înregistrat și au introdus datele corespunzătoare în Sistemul Integrat de Mediu pentru anul 2012. Datele colectate au fost verificate şi validate. Pentru operatorii care nu s-au înregistrat, APM Brăila a validat și introdus datele colectate în 2013.
 • Monitorizarea lunară a cantităţilor de deşeuri de ambalaje colectate selectiv, pe tipuri de deşeu, de către serviciile de salubritate şi de către agenţii economici autorizaţi.

 

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor legale privind incinerarea deşeurilor spitaliceşti

S-au colectat datele conform  Ord. MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale de la operatorii care intră sub incidenţa acestor prevederi: unităţi sanitare din municipiul Brăila şi din județ, (spitale si policlinici) şi operatorii economici autorizaţi pentru colectarea şi tratarea acestor deşeuri periculoase, cu privire la activitatea desfăşurată pe teritoriul judeţului. În judeţul Brăila, nu există incineratoare autorizate pentru incinerarea deşeurilor medicale.

O parte din deşeurile periculoase generate (infecţioase) de Spitalul Județean de Urgenta Brăila sunt eliminate pe depozitul de deşeuri Muchea după ce au fost supuse tratamentelor de neutralizare în stația de sterilizare proprie. Se monitorizează cantitățile de deșeuri generate și eliminate.

Deşeurile medicale periculoase sunt colectate şi transportate spre eliminare prin incinerare prin doi operatori economici autorizaţi pentru această activitate: SC ECO Fire Sistems SRL Constanţa şi SC Protect Colector SRL Focşani.

 

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor din HG 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice si electronice

Conform HG 1037/2010  privind deşeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) s-au realizat:

 • Controlul agenţilor economici distribuitori de EEE pentru verificarea modului cum se conformează la prevederile legale privind preluarea DEEE la achiziţia produselor noi, informarea cumpărătorului şi raportarea datelor.
 • Monitorizarea operatorilor autorizaţi pentru a desfăşura activitatea de colectare a DEEE:  SC Brai Cata SRL, SC Faursal Serv SRL Făurei, Asociația ROREC - punct de lucru Brăila, SC Recorwood SRL, Total Waste Management  SRL- punct de lucru Brăila  şi a  cantităţilor de DEEE colectate. Stația SIGUREC-  sistem inteligent de preluare separată a deșeurilor direct de la consumatori, amplasată în noiembrie 2014 de către Green Group în colaborare cu Grupul Carrefour România în parcarea Carrefour Brăila poate colecta și DEEE.
 • Monitorizarea modului în care primăriile îndeplinesc obligațiile prevăzute de HG nr. 1037/2010 respectiv modalitatea şi frecvenţa de colectare a DEEE de la gospodăriile particulare (prin intermediul operatorului de salubritate sau prin intermediul unui alt operator economic autorizat pentru colectarea de DEEE). Pe parcursul anului 2014 au fost organizate  campanii de colectare a DEEE de la populaţie în municipiul Brăila şi în județ, în parteneriat cu Asociația  ROREC. Totodată în afara campaniilor oficiale s-au colectat astfel de deşeuri de la populaţie şi prin spaţiile puse la dispoziţie de primării.
 • S-a încheiat un acord de parteneriat cu SC ECOTIC SRL, organizație colectivă pentru preluarea responsabilităților ce le revin producătorilor și importatorilor de EEE pentru realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a DEEE, pentru organizarea colaborării în cadrul programului județean de informare și conștientizare "Practici și experiențe în domeniul colectării selective a DEEE". Obiectivele principale ale programului au vizat creșterea calității serviciilor de colectare a DEEE de la populație printr-un schimb de experiență între operatorii de salubritate, administrațiile publice locale și Asociația ECOTIC și îmbunătățirea metodelor de planificare a activității de colectare selectivă  a acestor deșeuri.  În cadrul programului au fost organizate: o întâlnire de lucru la sediul APM Brăila cu reprezentanții autorităţilor administraţiei publice locale și ai operatorilor de salubritate din judeţul Brăila și o prezentare pentru participanții la ședința lunară a Colegiului Prefectural prin care au fost comunicate obiectivele programului și activitățile prin care acesta se implementează.

 

Implementarea H.G. 173/2000 privind reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați (BCP/PCT) și a altor compuși similari
           S-au monitorizat operatorii economici în ceea ce privește respectarea Ord. MMP 1179/2010 care aprobă Ghidul pentru gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi, precum şi întreţinerea echipamentului cu conţinut de PCB şi respectarea procedurilor prescrise de producător şi standardele naţionale corespunzătoare. S-a actualizat semestrial inventarul operatorilor care deţin echipamente în funcţiune cu conţinut de compuşi desemnaţi (condensatoare cu PCB) şi a bazei de date privind gestionarea acestora. S-a monitorizat modul cum sunt respectate planurile de eliminare a condensatoarelor care devin deșeuri periculoase la scoaterea din funcțiune.

 

Implementarea HG 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (VSU) cu modificările ulterioare

La nivelul judeţului sunt autorizaţi cinci agenţi economici pentru colectarea VSU şi  trei agenţi pentru tratare VSU. S-a monitorizat activitatea acestora în vederea inventarierii cantităţilor de deşeuri rezultate, în scopul atingerii obiectivelor de valorificare prevăzute de legislaţie.

În anul 2014 au fost colectate prin „Programul de înnoire a parcului auto - RABLA"  330 buc. şi tratate un număr de 245 buc. vehicule scoase din uz. S-a completat baza de date la nivel local pentru anul 2013.

 

Implementarea prevederilor HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
Ca obiective specifice s-au realizat inventarierea agenţilor economici care introduc pe piaţă uleiuri (producători/importatori) precum şi cei generatori şi colectori de uleiuri uzate, monitorizarea cantităţilor de uleiuri uzate generate şi realizarea bazelor de date şi raportări specifice domeniului.

       

Implementarea HG 124/2003  privind prevenirea şi reducerea poluării cauzate de azbest, cu modificările şi completările ulterioare

În judeţul Brăila nu există producători de materiale cu conţinut de azbest. A fost inventariat azbestul conţinut în construcţia clădirilor sau a halelor industriale (pereţi, acoperişuri, materiale de izolaţie, conducte, etc.), cantităţile de produse cu conţinut de azbest (produse de etanşare sau fricţiune, fir de azbest, carton şi plăci cu azbest care nu  sunt prinse în construcţii) şi cantităţile de deşeuri cu conţinut de azbest generate. Datele colectate în 2014 pentru anul 2013 privind agenţii economici deţinători de produse cu conţinut de azbest au fost introduse în baza naţională de date.

 

Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr. 1005/2009privind substanţele care diminuează stratul de ozon 

În urma inventarierii agenţilor economici care deţin instalaţiile de răcire în sectorul comercial, industrial şi auto, s-a constatat ca sunt utilizaţi agenţi frigorifici ecologici. Sectorul service – frigorific, care desfăşoară activitatea de service la echipamentele frigotehnice şi de aer condiţionat  utilizează de asemenea  agenţi frigorifici ecologici.  Un număr de trei agenţi economici mai deţin ODS (freon R22). Din verificările efectuate s-a constatat  respectarea prevederilor legale cu privire la utilizarea acestor substanţe.

 

         Implementarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea si autorizarea substanţelor chimice si restricţiile aplicabile acestor substanţe (REACH)

         Obiectivul acestuia este de a îmbunătăţii protecţia sănătăţii umane şi a mediului, menţinând în acelaşi timp nivelul de competitivitate. Legislaţia în domeniul chimicalelor se referă la controlul şi evaluarea riscului pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase îl au pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, la restricţii privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase.

         În vederea implementării legislației privind deşeurile periculoase, s-au realizat următoarele activităţi:

 • Inventarierea şi verificarea agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase;
 • Realizarea rapoartelor la nivel judeţean privind generatorii de deşeuri, colectorii, valorificatorii şi eliminatorii de deşeuri;
 • Realizarea rapoartelor la nivel judeţean privind cantităţile de deşeuri generate, colectate, valorificate şi eliminate.

         La nivelul judeţului Brăila sunt autorizați doi agenți economici  pentru colectare şi un agent economic pentru tratarea deşeurilor periculoase.

În vederea implementării legislaţiei din domeniul gestionării deșeurilor și substanțelor periculoase şi asigurării suportului tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare au fost analizate după caz documentaţiile pentru planuri, proiecte, activităţi pentru a stabili dacă sunt în conformitate cu prevederile legale din domeniul gestionării deşeurilor şi a substanţelor periculoase. Astfel, au fost analizate 50 de documentații și s-au emis 39 puncte de vedere pentru planuri şi proiecte şi s-au stabilit condiţii pentru gestionarea deşeurilor în cadrul procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

         De asemenea, APM Brăila a participat la 16 acţiuni de preluare şi distrugere deșeuri în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată organizate la nivelul unor instituții publice (Agenția Naționala de Administrare Fiscala, Poliție, ș.a.).

         Informare publică și educație ecologică privind deșeurile

         S-a participat la o acțiune de educație ecologică "Parada costumelor neobişnuite" (realizate din deșeuri) organizată de Școala nr. 28 Brăila. De asemenea s-a participat cu lectori la două programe de formare profesională organizate de furnizori de formare pentru pregătirea responsabililor în domeniul gestionării deșeurilor.

 

DOMENIUL SOL ŞI SUBSOL

 

Situri contaminate

În urma evaluării informaţiilor din documentaţiile depuse de titularii de activităţi, conform propunerilor APM Brăila, lista siturilor contaminate şi lista siturilor potenţial contaminate din judeţul Brăila conţin 19 situri contaminate şi 3 situri potenţial contaminate şi cuprind amplasamente aparţinând SC PETROM SA, SC Mioriţa SA, SC PAL SA şi SC TERMOELECTRICA SA.

         Inventarul a fost reactualizat în anul 2014 şi au fost desfăşurate activităţi specifice după cum urmează:

 • SC OMV Petrom SA - Depozit PECO Făurei

         Pe amplasamentul fostului depozit de produse petroliere, care a fost propus de APM Brăila pe lista siturilor contaminate, în cursul anului 2013 s-au finalizat și s-au recepționat lucrările proiectului „Săpătură şi umplere prin compactare (incintă depozit PECO Făurei)" după umplerea excavaţiei şi constatarea atingerii valorilor ţintă de decontaminare. S-a prevăzut monitorizarea post remediere semestrial, pe o perioadă de doi ani. Cele două rapoarte de monitorizare analizate în cursul anului 2014 au relevat încadrarea tuturor indicatorilor în limitele impuse prin actul de reglementare.

 • SC OMV Petrom SA - Depozit PECO Brăila oraş

         Pe amplasamentul fostului depozit de produse petroliere, care a fost de asemenea propus de APM Brăila pe lista siturilor contaminate, în cursul anului 2014 s-au continuat lucrările proiectului, „Servicii de decontaminare sol şi apa freatică din depozitele SC OMV PETROM SA Brăila"

         Monitorizarea lucrărilor de remediere se realizează conform deciziei etapei de încadrare şi se vor continua până la atingerea obiectivelor de remediere. Astfel se depune trimestrial, la APM Brăila, raportul privind evoluţia decontaminării solului. Lucrările de decontaminare a apelor subterane nu au fost încă iniţiate urmând să se desfăşoare după obţinerea avizului privind gospodărirea apelor, modificat de către autorităţile competente.

 • SC OMV Petrom SA – Depozit reziduuri petroliere Oprişeneşti (Batal nou)

          APM Brăila a emis Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Realizare umplere batal în scopul aducerii terenului la starea iniţială" propus a se executa pe amplasamentul fostului depozit de reziduuri petroliere. Lucrările proiectului au fost finalizate în cursul anului 2014.

Au fost analizate 15 documentaţii depuse pentru solicitarea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte publice şi private şi activităţi care pot avea un efect semnificativ asupra solului, subsolului şi apelor subterane şi au fost emise 15 puncte de vedere din care 4 cu privire la proiectele reglementate pe amplasamente propuse de APM Brăila pe lista siturilor contaminate și 4 puncte de vedere pentru proiecte reglementate pe amplasamente incluse în baza de date gestionată de  ANPM, restul referitoare la diverse prevederi legale cu privire la protecția solului și subsolului.

Participare la Conferința națională "Revitalizarea siturilor contaminate, noi provocări științifice și tehnice", organizată la sediul  Facultății de Hidrotehnică Bucureşti.

 

Protecţia resurselor de ape şi nămol terapeutice şi a altor resurse minerale

 • S-au verificat proiectele tehnice de refacere a mediului precum si anexele referitoare la valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului pentru anul 2014, pentru operatorii licențiați care își desfășoară activitatea în perimetrul de protecție a Lacului Sărat I Brăila, respectiv SC Unita Turism Holding SA și SC TBRCM SRL.
 • Au fost analizate documentaţiile depuse pentru solicitarea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte publice şi private şi activităţi care pot avea un efect semnificativ asupra solului, subsolului şi apelor subterane şi au fost emise 4 puncte de vedere cu privire la proiectele şi activităţile amplasate în zonele în care se impun măsuri de protecţie hidrogeologică pentru lacurile sărate Brăila şi Movila Miresii.
 • A fost reactualizat inventarul operatorilor economici care sunt autorizaţi pentru exploatarea resurselor minerale (petrol, gaze naturale, argilă, nămol terapeutic) din judeţul Brăila.

 

Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

           În vederea implementării adecvate a cerinţelor legale pentru controlul integrat al poluării cu nutrienţi au fost verificate documentaţii privind fertilizarea organică a terenurilor agricole cu nămol (dejecţii) din sectorul zootehnic pentru care s-a emis un punct de vedere.   Pentru implementare, s-au   realizat următoarele activități :

 • Monitorizarea funcţionalităţii instalaţiilor de epurare municipale şi industriale, a evidenţei cantităţilor de nămoluri şi a raportării acestora pentru realizarea chestionarelor statistice;
 • S-a analizat documentația pentru obținerea acordului de mediu pentru proiectul "Înființare platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd" depus de Primăria Comunei Chiscani în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi," derulat de Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE

 

Asigurarea managementului ariilor naturale protejate

Pe teritoriul judeţului Brăila sunt cuprinse 24 de arii naturale protejate din următoarele  categorii:

 • 3 de interes naţional: Parcul Natural Balta Mică a Brăilei şi rezervaţiile naturale Jirlău-Vişani şi Pădurea Camniţa;
 • 2 arii de interes judeţean şi local: Rezervaţia Naturală Viişoara şi Popina Blasova – monument al naturii;
 • de interes internaţional: Balta Mică a Brăilei care are şi statut de zonă umedă de importanţă internaţională;
 • 18 de interes comunitar (situri Natura 2000):
 • 9 situri de importanţă comunitară declarate prin Ord. M.M.D.D. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin Ord.MMP 2387/2011:Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, Balta Mică a Brăilei, Braţul Măcin, Valea Călmăţuiului, Lunca Buzăului,  Lunca Siretului Inferior, Ianca - Plopu - Sărat – Comăneasca, Lacul Sărat – Brăila, Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu ;
 • 9 arii de protecţie specială avifaunistică declarate prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată prin HG 971/2011: Balta Albă-Amara-Jirlău, Balta Mică a Brăilei, Balta Tătaru, Dunărea Veche-Braţul Măcin, Ianca-Plopu-Sărat, Lunca Siretului Inferior, Măxineni, Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei, Valea Călmăţuiului.

  Aceste arii se suprapun parţial astfel încât acelaşi teritoriu poate avea statut dublu sau triplu de protecţie.

 

Asigurarea administrării ariilor naturale protejate

Conform OUG 57/2007cu modificările ulterioare, art. 18, administrarea ariilor naturale protejate se asigură prin structuri de administrare special constituite sau persoane fizice și juridice care au calitatea de custode. Conform Ord. MMSC nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, ariile naturale protejate care necesită structuri de administrare proprii se atribuie în administrare de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, pe bază de contract de administrare, iar ariile care nu necesită structuri de administrare proprii se atribuie în custodie de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe bază de convenţie de custodie.

         Până în luna noiembrie 2014 situația atribuirii ariilor protejate era următoarea: total 12 arii protejate au fost atribuite în administrare sau custodie din care: o arie de interes internaţional, 9 arii de interes comunitar şi 2 arii de interes naţional, existând 5 administratori (o structură de administrare si 5 custozi):

 • RNP Romsilva – Administraţie pentru Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, situl Ramsar Insula Mică a Brăilei, SCI şi SPA Balta Mică a Brăilei şi Direcţia Silvică Brăila custode pentru Rezervaţia Pădurea Camniţa;
 • Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice custode al SCI şi SPA Lunca Siretului Inferior;
 • Universitatea Ecologică Bucureşti custode pentru SPA Lunca Buzăului
 • Asociaţia Judeţeană a Pescarilor Sportivi Galaţi custode pentru SPA Dunărea Veche – Brațul Măcin şi SCI Braţul Macin;
 • Parteneriatul format din Muzeul Naţional de Istorie Grigore Antipa Bucureşti şi Asociaţia Maximilian Buzau custode pentru SCI  Balta Albă Amara Jirlău Lacu Sărat Câineni care include SPA Balta Albă Amara Jirlău si Rezervaţia Naturală Jirlău – Trup Vişani.

         În luna noiembrie Asociaţiei Judeţene a Pescarilor Sportivi Galaţi i s-a aprobat cererea de reziliere a convenției de custodie rămânând astfel  4 custozi.

         În cadrul sesiunii 1/2014 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate, conform decizia Președintelui ANPM nr. 395/ 01.08.2014,  s-a putut solicita custodia pentru 2 arii naturale protejate de interes comunitar din judeţul Brăila care fac parte din Rețeaua europeană Natura 2000, respectiv situl de importanță comunitară ROSCI0307 Lacu Sărat – Brăila și aria de protecție avifaunistică ROSPA0006 Balta Tătaru. S-a realizat informarea publicului interesat (anunţ public şi comunicat de presă) cu privire la lansarea  sesiunii.

Conform Ord. 1052/2014, pAPM Brăila are competențe de management , respectiv: ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat, ROSPA0077 Măxineni.

Conform deciziei ANPM nr. 193/2013 pentru ariile naturale protejate de interes comunitar neatribuite în custodie, situate pe mai multe județe competenţa de management revine agenţiei pentru protecţia mediului pe al cărui judeţ se regăseşte cea mai mare suprafaţă din arie.

În concluzie, pentru judeţul Brăila situaţia privind competența de management este următoarea:

 • APM Brăila pentru 5 arii: 5-ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat, ROSCI0305 Ianca - Plopu - Sărat – Comăneasca, ROSPA0006 Balta Tătaru, ROSCI0307 Lacul Sărat – Brăila şi ROSPA0077 Măxineni
 • APM Buzău pentru 4 arii: ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0145 Valea Călmăţuiului şi ROSCI0259 Valea Călmăţuiului
 • APM Tulcea pentru RO SPA0040 Dunărea Veche – Brațul Măcin şi ROSCI0012 Braţul Macin;
 • APM Ialomiţa pentru 2 arii: ROSPA0111 Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei şi ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu.

 

   În domeniul arii protejate s-au întreprins următoarele activităţi :

 • S-au elaborat măsuri minime de conservare pentru 4 arii protejate de interes comunitar care nu au custozi şi care nu depăşesc limitele teritoriale de competenţă ale APM Brăila (limitele judeţului) : ROSPA0077 Măxineni, ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat, ROSCI0305 Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca, ROSCI0307 Lacul Sărat-Brăila.
 • Informarea custozilor cu privire la situațiile prevăzute de lege in care este nevoie de avizul administratorului/custodelui și modul de aplicare a prevederilor legale.
 • 24 acţiuni de verificare în ariile protejate sau în vecinătatea acestora, care au avut drept scop:
 • urmărirea stării de conservare a populaţiilor şi habitatelor pentru care ariile au fost declarate;
 • supravegherea autorităţilor responsabile (administratori/custozi, deţinători/administratori de terenuri) cu privire la măsurile pe care le aplică în vederea conservării naturii; în acest caz controalele au fost realizate împreună cu CJGNM (18 controale) + 1 control cu reprezentantul Muzeului de Științele Naturii  și reprezentantul Societății Ornitologice Române-Filiala Brăila.
 • verificarea amplasamentului în proceduri de reglementare pentru planuri/proiecte/activităţi situate în interiorul sau vecinătatea ariilor protejate (5 verificări).
 • Participare la Consiliul Științific al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei (PNBMB) organizat de administrația PNBMB.
 • Colaborare cu serviciul Avize Acorduri Autorizări în vederea emiterii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor de mediu, în cazul în care planurile/proiectele/activităţile urmează a se desfăşura în vecinătatea sau interiorul unor arii naturale protejate (emiterea punctelor de vedere, stabilirea unor condiţii speciale de reglementare, verificarea rapoartelor de monitorizare a biodiversităţii depuse de către agenţii economici în urma condiţiilor impuse prin actele de reglementare). S-au emis 20 puncte de vedere pentru documentații care au legătură cu ariile protejate.
 • Transmiterea informațiilor solicitate de ANPM pentru evaluarea activității custozilor.
 • S-a analizat Planul de management pentru aria protejată ROSCI0103 Lunca Buzăului în cadrul procedurii de evaluare strategică de mediu derulată de APM Buzău și s-a emis un punct de vedere referitor la conținutul planului.
 • Analiza rapoartelor de activitate pentru anul 2013 transmise de administratori/custozi.
 • Emiterea Declarației autorității responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 pentru diverse proiecte.
 • La momentul emiterii autorizațiilor pentru vânătoare a fost analizată poziţia zonelor de linişte în perimetrul fondurilor de vânătoare pentru a se verifica corelaţia cu perimetrele ariilor naturale protejate;
 • Colaborare cu administratori/custozi/ONG în implementarea unor proiecte cu finanţare europeană ce vizează managementul ariilor protejate. APM Brăila are statut de partener în proiectul finanţat prin POS Mediu "Managementul capitalului natural din Balta Mică a Brăilei prin abordare integrată, evaluare şi conştientizare" pe care îl implementează Administraţia PNBMB. În cadrul acestui proiect APM a participat la acțiunile de educație ecologică desfășurate de administrația parcului.
 • S-au furnizat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură Brăila informații referitoare la: ariile protejate din județul Brăila, reglementarea activităților din arii protejate în vederea verificării respectării normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru care se acordă plăţi directe agricultorilor, informații referitoare la emiterea avizului administratorilor/custozilor în cazul activităților de pășunat în ariile naturale protejate
 • Participare în comisiile de licitaţie organizate de administraţia publică locală sau judeţeană în vederea concesionării unor terenuri, caz în care se verifică relația acestora cu ariile protejate.

 

Supravegherea utilizării speciilor de plante şi animale sălbatice

 • Au fost emise 6 autorizaţii (persoane fizice) pentru recoltarea şi comercializarea speciilor de floră și 9 autorizaţii (persoane juridice) pentru capturare  faună sălbatică conform Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.
 • 4 participări în Comisiile pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de animalele sălbatice culturilor agricole conform HG 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.
 • În vederea elaborării studiilor de evaluare a stării resurselor biologice pentru stabilirea cotelor de recoltă la speciile de mamifere strict protejate, APM Brăila a derulat procedura de evaluare a efectivelor de pisică sălbatică. S-a urmărit ca gestionarii fondurilor de vânătoare din judeţul Brăila să realizeze, conform programării, acţiunile de evaluare şi să prezinte documentaţia solicitată de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Pentru sezonul de vânătoare 2013-2014 niciun gestionar nu a solicitat cotă de extras pentru această specie.
 • A fost emisa o autorizație pentru capturarea, transportul, deținerea și eliberarea ulterioară a 5 exemplare din specia Mustela lutreola conform Ordinului MMSC nr. 80/2014 privind aprobarea derogării in scop științific pentru speciile Castor fiber și Mustela lutreola pentru INCDPM –subunitatea Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Tulcea.

 

Registrul naţional privind capturile şi uciderile accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG 57/2007  conform HG 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele 4A şi 4B la OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice :

 • Au fost informați gestionarii fondurilor cinegetice referitor la obligațiile de raportare.
 • Participare la control  cu CJGNM pentru verificarea unei sesizări referitoare la mortalități de avifaună pe malul Lacului Balta Albă (UAT Gradiștea ) in aria protejata  ROSCI 0005Balta Alba Amara Jirlău Lacul Sărat Câineni.

 

Supravegherea stării de conservare a speciilor de animale sălbatice deţinute în captivitate

 • S-au colectat trimestrial informaţii privind fişele de evidenţă ale Parcului Zoologic Brăila;
 • S-au verificat în teren informaţiile deţinute în fişele de evidenţă;
 • S-au transmis fişele de evidenţă reactualizate către Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului şi s-au introdus datele în Sistemul Integrat de Mediu.

 

Informare publică și educație ecologică, instruiri

 • Participare la două activități de educație ecologică dedicate Zilei Dunării și conservării biodiversității, ultima organizată de Palatul Copiilor și Elevilor.
 • Instruire în cadrul proiectului 4GreenInn - "Inovare în domeniul managementului sustenabil al ariilor natural protejate" .
 • Participare în cadrul Proiectului 308428/2012 "Open-NESS –Operaționalizarea conceptelor de capital natural și servicii ecosistemice: de la concept la aplicații practice" la work-shop-ul cu tema "Opțiuni de management în insulele Brăilei și impactul asupra serviciilor ecosistemice"-testarea și validarea unui instrument operațional utilizabil în elaborarea și implementarea politicilor, strategiilor și planurilor de management pe termen lung în beneficiul comunităților locale
 • Participare la cursul "Protecția mediului si planuri de management pentru arii protejate" în cadrul proiectului „Instruirea personalului implicat în gestionarea POS Mediu 2007 – 2013, privind pregătirea accesării şi implementarea fondurilor europene în perioada 2014-2020",
 • Participare la întâlnirea de lucru organizată de APM Ialomița cu tema " Întrunirea factorilor implicați în conservarea biodiversității din județul Ialomița".

 

Pentru implementarea măsurilor prevăzute de legislaţie privind îmbunătăţirea calităţii mediului prin asigurarea spaţiilor verzi și administrarea zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic s-au realizat următoarele:

 • Analizarea documentaţiilor urbanistice pentru care s-au derulat proceduri de reglementare și emiterea punctelor de vedre referitor la identificarea corectă a terenurilor cu spații verzi și realizarea suprafețelor minime prevăzute de lege
 • Inventarierea suprafeței spațiilor verzi din localități și monitorizarea aprobărilor de toaletare/tăiere arbori din spațiile verzi urbane
 • Participare la verificarea amplasamentului în proceduri de reglementare și verificare sesizări depuse de populație pentru tăiere arbori.
 • Colaborare cu Primăria Brăila pentru stabilirea unei proceduri de lucru pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 88/2014 privind modificarea Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată referitoare la  aprobarea tăierii arborilor sănătoşi din spaţiile verzi
 • Două acţiuni de educaţie ecologică în cadrul proiectului "Peisajul de pe strada mea"- concurs judeţean de machete, organizate de ONG ARIN și Şc. M. Dragomir (APM fiind partener în proiect).

 

Domeniul Dezvoltare Durabilă

Pentru revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) pentru judeţul Brăila s-au realizat matricele de implementare și este în lucru forma finală al planului, urmând să fie transmisă spre aprobare comitetului de coordonare.

Pentru monitorizarea stadiului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Brăila pentru perioada 2010-2015 s-au transmis informațiile referitoare la proiectele implementate/în curs de realizare din domeniul protecției mediului .

S-a analizat draft-ul analizei socio-economice a judeţului Brăila, parte integrantă a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Brăila pentru perioada 2014-2020 şi s-au transmis observaţii şi propuneri de completări.

S-au analizat  informațiile deținute cu privire la stadiul implementării Portofoliului de proiecte al PLAM și s-au solicitat noi informații  în vederea întocmirii Raportului semestrial PLAM pentru sem. I 2014.

S-au analizat planurile de urbanism aflate în procedură de reglementare în vederea corelării obiectivelor acestora cu obiectivele din Planul Național de Acțiune pentru Mediu.

APM Brăila a oferit și în anul 2014 consultanţă tehnică tuturor instituţiilor implicate şi operatorilor economici a căror activitate au potenţial impact asupra mediului, în vederea implementării şi raportării acţiunilor cuprinse în PLAM.

Urmează ca textul final al Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) în formă revizuită să fie transmis spre aprobare Comitetului de Coordonare şi asigurarea aplicării deciziilor acestuia.

Documentul final revizuit al PLAM Brăila pentru următorii 5 ani va fi supus procesului de adoptare de către Consiliul Judeţean Brăila.

 

         IV. Compartimentul  Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

 

         Gestionarea şi disponibilizarea informaţiei de mediu

         Pe site-ul web al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila - apmbr.anpm.ro – au fost puse din oficiu la dispoziţia publicului informaţii privind calitatea mediului în judeţul Brăila, rapoartele lunare şi anuale privind starea mediului, atribuţiile Agenţiei pentru Protecţia Mediului, legislaţia din domeniu, informaţii din domeniul autorizării, anunţuri de dezbateri publice, noutăţi legislative, comunicate de presă, etc.

         Prin punctul de informare-documentare organizat la nivelul APM Brăila au fost rezolvate solicitările de informaţii de interes public primite (în număr de 11), respectându-se termenul legal de răspuns. Nu au fost înregistrate reclamaţii administrative sau plângeri în instanţă.

 

            Implicarea agenţiei în procesul de educaţie a publicului în domeniul protecţiei mediului

         În cursul anului 2014 Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a dezvoltat relaţiile de parteneriat cu ONG-uri de mediu (Asociaţia A.R.I.N. Brăila), autorități publice (Primăria Municipiului Brăila, Administrația Parcului Natural Balta Mica a Brăilei, Direcţia Silvică Brăila, Muzeul Brăilei) și instituții de învățământ (Universitatea Dunărea de Jos – Facultatea de Inginerie Brăila, Universitatea Constantin Brâncoveanu, Liceul Nicolae Iorga, Palatul Copiilor Brăila, şcolile gimnaziale "Mihai Viteazul", "Mihu Dragomir", "Ion Creangă", "C.S.Aldea"), prin derularea de activități de educație ecologică, vizite la sediul Agenției, deplasări în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei. Acțiunile au urmărit sensibilizarea tinerilor la importanța protejării mediului, cultivarea atitudinii responsabile față de mediu, diseminarea informației privind ariile protejate din județul Brăila, în mod special Parcul Natural Balta Mica a Brăilei și marcarea evenimentelor din calendarul protecției mediului.

         Pentru informarea şi conştientizarea publicului în anul 2014 au fost derulate 11 acţiuni de educaţie ecologică, urmărindu-se sensibilizarea cetăţenilor la importanţa protejării mediului, cultivarea atitudinii responsabile faţă de mediu, diseminarea informaţiei privind ariile protejate din judeţul Brăila şi marcarea unor evenimente din calendarul protecţiei mediului.

         Au fost semnate protocoale de colaborare cu Asociaţia ECOTIC pentru derularea campaniei de informare „Practici şi experienţe în domeniul colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice" derulate în localităţile din judeţul Brăila şi cu Asociaţia RECOLAMP în domeniul colectării deşeurilor provenite din corpuri de iluminat.

 

         Activităţi de educaţie ecologică derulate în anul 2014:

1 aprilie 2014 – „Păsările din Balta Mică a Brăilei" - educaţie ecologică cu ocazia Zilei Mondiale a Păsărilor – cu Administraţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei la Teatrul de Păpuşi Brăila

8 aprilie 2014 – activitate de educaţie ecologică la Şcoala Gimnazială din Tichileşti privind „Reţeaua Natura 2000"

mai-iunie 0213 – deplasări în scop documentar cu nava Salvamed a APM Brăila ale elevilor participanţi la concursul „Balta Mica a Brăilei prin ochii copiilor", organizat in parteneriat cu Administratia Parcului Natural Balta Mica a Brăilei şi Inspectoratul Şcolar Brăila (festivitatea de premiere în 29 iunie, Ziua Dunării)

29 mai 2014 - concurs Parada costumelor neobişnuite" (Concurs de design vestimentar din materiale reciclabile) – la Şcoala Vasile Alecsandri

5 iunie 2014, Ziua Mondiala a Mediului:

6 iunie 2014 - Concurs interșcolar machete peisagistice „Peisajul de pe strada mea" – in parteneriat cu Asociaţia  ARIN şi şcolile Mihu Dragomir şi Mihai Viteazul

7 iunie 2014 - Promovarea valorilor naturale - prezentarea filmului „Ecosistemul Chiriloaia – minunea verde de lângă Brăila" pentru 80 de copii de la Cercurile Antipa de la cinci şcoli, urmată de o deplasare cu nava Lacu Sărat a Primăriei municipiului Brăila in Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, în colaborare cu Administrația PN Balta Mica a Brăilei

24 iunie 2014 - Concurs Național de Ecologie „Viață, verde, viitor"- parteneriat cu Palatul Copiilor Brăila

27 iunie 2014 – Activitate educativă în cadrul proiectului "Împreună salvăm natura" - deplasare pe Dunăre cu nava "Salvamed" a APM Brăila a 15 elevi de la Palatul Copiilor Brăila (cercul Antipa) în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei

29 iunie, Ziua Internaţională a Dunării:

27 iunie – 4 iulie – Expoziţie de fotografii "Dunărea – izvor de inspiraţie" – parteneriat cu Primăria Brăila şi Clubul Foto Instant Brăila

29 iunie – deplasare pe Dunăre cu nava "Lacu Sărat" a Primăriei Brăila

27 august 2014 – Seminar „Practici şi experienţe în domeniul colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice" – în parteneriat cu Asociaţia ECOTIC, participanţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai operatorilor de salubritate

13 noiembrie 2014 - Participare la caravana educaţionala Guerilla Verde - activităţi la Şcoala Mihai Eminescu şi Liceul Nicolae Iorga din municipiul Brăila - proiecţii de filme cu mesaj ecologic.

 

Tehnologia Informației

În anul 2014 s-a continuat implementarea Sistemului Integrat de Mediu (SIM) - au avut loc sesiuni de instruire online a personalului privind lucrul în SIM: utilizarea aplicaţiilor dedicate şi completarea bazelor de date online, managementul electronic al documentelor.

 

V. Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ, Resurse Umane

 

Situaţia execuţiei bugetare la nivelul anului 2014

         În anul 2014 au fost alocate credite bugetare în suma de 3.139.978 lei din care 2.445.308 lei pentru cheltuieli de personal, 629.683 lei pentru cheltuieli materiale, 64.987 lei pentru cheltuieli de capital. S-au efectuat plăţi în suma de 3.121.330 lei.

 

         Analiza execuţiei bugetare este prezentată în tabelul de mai jos, în lei:

Nr

crt.

Specificație

 

Credite bugetare alocate

Plăți efectuate

Cheltuieli efective

%

3/2

%

4/2

0

1

2

3

4

5

6

1

2

 

 

 

3

Cheltuieli totale

A.Cheltuieli curente

   I.Cheltuieli de personal

  II. Cheltuieli materiale

  IV. Transferuri

B .Cheltuieli de capital

3.139.978

3.074.991

2.445.308

629.683

 

64.987

3.121.330

3.056.343

2.431.891

624.452

 

64.987

3.235.053

3.170.066

2.531.944

638.122

 

64.987

99,41

99,39

99,45

99,33

 

100,00

103,03

103,09

103,54

101,34

 

100,00

       

         Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai sus, rezultă o execuție de 103,03% la cheltuieli efective, faţă de creditele bugetare alocate, respectiv 99,41 % la plăţile efectuate.

         A fost aprobat bugetul pe investiţii pe anul 2014. S-a achiziţionat un mijloc fix (autoturism), în valoare de 64.987 lei până la data de 31.12.2014.

         Creditele bugetare alocate unităţii au fost utilizate în conformitate cu reglementările în vigoare, contribuind la desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţii agenţiei pe tot parcursul perioadei de raportare.

 

Resurse Umane - Instruirea profesională a personalului din subordine

În trimestrul I al anului 2014 au participat la forme de instruire pe domenii, 3 funcţionari publici din cadrul A.P.M. Brăila, din care 1 funcţionar public de conducere şi 2 funcţionari publici de execuţie, în domeniul "Dezvoltare Regională Durabilă" - seminarii şi cursuri de instruire care au avut ca tematici:

 • "Managementul ariilor naturale protejate" –  a participat 1 angajat, funcție de conducere;
 • " Evaluarea capitalului natural " – au participat  doi angajaţi cu funcții publice de execuție.

În trimestrul III al anului 2014, au participat la forme de instruire pe domenii, 8 funcţionari publici din cadrul A.P.M. Brăila, din care 3 funcţionari publici de conducere şi 5 funcţionari publici de execuţie, în domeniul "Gestiunea Fondurilor Europene" - seminarii şi cursuri de instruire care au avut ca tematici:

 • " Managementul proiectelor" -  au participat trei angajați;
 • "Protecţia mediului și planuri de management pentru arii protejate" –  au participat  doi angajaţi;
 • " Management integrat al deșeurilor" - a participat 1 angajat;
 • "Expert achiziții publice" - a participat 1 angajat;
 • "Stabilirea unui sistem electronic privind schimbul de date în cazul transferurilor de deșeuri" - a participat 1 angajat.

În trimestrul IV al anului 2014, au participat la forme de instruire pe domenii, 9 funcţionari publici din cadrul A.P.M. Brăila, din care 1 funcţionar public de conducere şi 8  funcţionari publici de execuţie, astfel:

1. Domeniul "Gestiunea Fondurilor Europene":" Managementul proiectelor" -au participat 4 angajați;

 • "Curs CCM din cadrul proiectului – Instruirea personalului implicat în gestiunea POS MEDIU 2007 – 2013 privind pregătirea accesării și implementării fondurilor europene în perioada 2014 – 2020, cod SIRIUS 48287" - a participat 1 angajat;
 • "Protecţia mediului și planuri de management pentru arii protejate" –  a participat 1 angajat;

2. Domeniul " Tehnologia Informației și Comunicațiilor" seminarii şi cursuri de instruire care au avut ca tematică: " Sistemul informațional de mediu" – au participat 3 salariați din care 1 cu funcție publică de conducere și 2 funcționari publici de execuție.

 

 

MODUL DE REALIZARE A MĂSURILOR DIN PROGRAMUL DE MĂSURI PROPUSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII PENTRU ANUL 2014

 

1. Îmbunătăţirea colaborării instituţionale în vederea optimizării activităţii de reglementare în domeniul protecţiei mediului

S-a încheiat un protocol de colaborare între Primăria Municipiului Brăila, Agenția pentru Protecția Mediului  Brăila și Societatea Ornitologică Română - Filiala Brăila  în următoarele domenii:

 • activități de informare publică și educație ecologică în vederea conștientizării populației și a factorilor interesați cu privire la:
 • promovarea valorilor patrimoniului natural al județului Brăila: specii și habitate caracteristice, arii naturale protejate
 • protecția și conservarea vegetației zonei urbane - spații verzi, zone de agrement, picnic
 • menținerea salubrității în zona urbană
 • accesarea surselor de finanțare pentru realizarea de proiecte destinate protecției mediului și conservării biodiversității
 • aplicarea prevederilor legale privind gestionarea spațiilor verzi din municipiul Brăila
 • reglementarea planurilor, programelor și proiectelor din punct de vedere al protecției mediului
 • implementarea planurilor, programelor și proiectelor specifice destinate menținerii calității factorilor de mediu

S-a colaborat cu Primăria Brăila pentru stabilirea unei proceduri de lucru pentru aplicarea prevederilor Legii 88/2014 privind modificarea  Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată referitoare la  aprobarea tăierii arborilor sănătoşi din spaţiile verzi.

 

2. Instruirea şi pregătirea personalului pe diferite domenii de interes

Instruirea profesională a personalului s-a făcut pe baza programelor de instruire recomandate în Rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici și au constat în seminarii şi cursuri de instruire care au avut ca tematici: Managementul ariilor naturale protejate, Evaluarea capitalului natural, Managementul proiectelor, Protecţia mediului și planuri de management pentru arii protejate, Management integrat al deșeurilor, Expert achiziții publice, Stabilirea unui sistem electronic privind schimbul de date în cazul transferurilor de deșeuri, Sistemul informațional de mediu.

 

3. Continuarea implementării programului naţional de mediu SIM

În anul 2014 s-a continuat implementarea Sistemului Integrat de Mediu (SIM): au avut loc sesiuni de instruire online a personalului privind lucrul în SIM (utilizarea aplicaţiilor dedicate şi completarea bazelor de date online, managementul electronic al documentelor).

 

4. Încheierea unor protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ/ONG-uri pentru îmbunătăţirea activităţii de informare publică şi educaţie ecologică

         Au fost semnate protocoale de colaborare cu Asociaţia ECOTIC pentru derularea campaniei de informare „Practici şi experienţe în domeniul colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice" derulate în localităţile din judeţul Brăila şi cu Asociaţia RECOLAMP în domeniul colectării deşeurilor provenite din corpuri de iluminat.

 

5. Desfăşurarea unor activităţi de conştientizare a factorilor responsabili şi a publicului privind gestionarea deşeurilor şi a substanţelor chimice periculoase

          S-a încheiat un acord de parteneriat cu SC ECOTIC SRL, organizație colectivă pentru preluarea responsabilităților ce le revin producătorilor și importatorilor de EEE pentru realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a DEEE, pentru organizarea colaborării în cadrul programului județean de informare și conștientizare "Practici și experiențe în domeniul colectării selective a DEEE". Obiectivele principale ale programului au vizat creșterea calității serviciilor de colectare a DEEE de la populație printr-un schimb de experiență între operatorii de salubritate, administrațiile publice locale și Asociația ECOTIC și îmbunătățirea metodelor de planificare a activității de colectare selectivă a acestor deșeuri. Obiectivele parteneriatului au fost:

 • Derularea unui program de educare/conștientizare în domeniul colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), dedicat administrației publice locale (APL)/operatorilor de salubritate la nivel județean
 • Creșterea calității serviciilor de colectare DEEE de la populația județului Brăila
 • Creșterea cantităților de DEEE colectate selectiv provenite de la gospodăriile particulare, colectate prin intermediul APL/operatorilor de salubritate care își desfășoară activitatea în județul Brăila
 • Schimb de experiența între APM, ECOTIC, autoritățile administrației publice locale și operatorii de salubritate care își desfășoară activitatea în județul Brăila.

        În cadrul programului au fost organizate o întâlnire de lucru la sediul APM Brăila cu reprezentanții autorităţilor administraţiei publice locale și ai operatorilor de salubritate din judeţul Brăila și o prezentare pentru participanții la ședința lunară a Colegiului Prefectural prin care au fost comunicate obiectivele programului și activitățile prin care acesta se implementează.

        APM Brăila a participat cu lectori la două programe de formare profesională organizate de furnizori de formare pentru pregătirea responsabililor  în domeniul gestionării deșeurilor.

         6. Desfăşurarea unor activităţi de informare publică privind protecţia biodiversităţii din ariile naturale protejate

         APM Brăila a participat în cadrul procesului de jurizare la Concursul interșcolar de machete peisagistice „Peisajul de pe strada mea" – în parteneriat cu Asociaţia  ARIN şi şcolile Mihu Dragomir şi Mihai Viteazul și la Concursul Național de Ecologie „Viață, verde, viitor"- parteneriat cu Palatul Copiilor Brăila.

Au fost organizate activități de educaţie ecologică la Şcoala Gimnazială din Tichileşti privind Reţeaua Natura2000 și la Teatrul de Păpuşi Brăila cu ocazia Zilei Mondiale a Păsărilor.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Dr. ing. Ciprian CUZMIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUNERE DE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII APM BRĂILA PENTRU ANUL 2015

 

Nr crt.

Măsura

Responsabil

Termen

1

Îmbunătăţirea colaborării instituţionale în vederea optimizării activităţii de reglementare în domeniul protecţiei mediului

Director executiv

Permanent

2

Instruirea şi pregătirea personalului pe diferite domenii de interes

Director executiv

Permanent

3

Continuarea implementării programului naţional de mediu  SIM

Director executiv

Permanent

4

Încheierea unor protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ/ ONG - uri pentru îmbunătăţirea activităţii de informare publică şi educaţie ecologică

Director executiv

Permanent

5

Desfăşurarea unor activităţi de conştientizare a factorilor responsabili şi a publicului privind gestionarea deşeurilor şi a substanţelor chimice periculoase

Director executiv

Permanent

6

Desfăşurarea unor activităţi de informare publică privind protecţia biodiversităţii din ariile naturale protejate

Director executiv

Permanent

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Dr. ing. Ciprian CUZMIN