Back

Raport de activitate al APM Braila pe anul 2015

                

   

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE CĂTRE

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

 ÎN ANUL 2015

 

   

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat. Îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor de mediu, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pevăzute în legislaţia în vigoare.

Structura APM Brăila este alcătuită din: Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii, Serviciul Monitorizare şi Laboratoare,  Biroul Calitatea Factorilor de Mediu, Compartimentul Buget Finanţe Administrativ Resurse Umane şi Compartimentul Relaţii Publice și Tehnologia Informaţiei.

 

 

ACTIVITATEA DESFAŞURATĂ ÎN ANUL 2015

 

I.  SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

 

1. Optimizarea activităţilor privind emiterea actelor de reglementare, urmărirea aplicării procedurilor specifice şi a legislaţiei de mediu în vigoare, având ca efect creşterea numărului de acte de reglementare emise, raportat la numărul de solicitări (avize, acorduri, autorizaţii)

 

         Activitatea în cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii s-a desfăşurat cu respectarea legislaţiei şi procedurilor specifice, parcurgându-se toate etapele procedurale care s-au impus în funcţie de impactul asupra mediului al planurilor, proiectelor sau activităţilor a căror reglementare s-a solicitat.

         În perioada evaluată au fost eliberate următoarele acte de reglementare în conformitate cu legislaţia specifică:

Nr crt

Legislaţia specifică

Număr solicitări

Acte de reglementare

Număr acte emise

 1.  

HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Ordinul 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic  privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

 1.  

Aviz de mediu

 1.  

Decizii etapa de încadrare (planuri adoptate fără evaluare de mediu)

 1.  
 1.  

HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Ordinul 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private

Ordinul 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic  privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

 1.  

Clasarea notificării

 1.  

Decizii pentru obţinerea aprobării de dezvoltare (decizii de încadrare)

 1.  

Acorduri de mediu

 1.  

Acorduri de mediu revizuite

 1.  
 1.  

Ordin   nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

 1.  

(din care 28 de revizuire a autorizaţiei şi 48 de transfer)

Autorizaţii de mediu

 1.  

 

Autorizaţii de mediu revizuite

 1.  

Autorizaţii de mediu transferate

 1.  
 1.  

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
Ordin nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

 1.  

Autorizaţii integrate de mediu

 1.  

       

         Titularii planurilor/proiectelor/activităţilor sunt îndrumaţi cu privire la conţinutul documentaţiilor depuse pentru obţinerea actelor de reglementare prin intermediul informaţiilor postate pe site-ul agenţiei, precum şi prin consilierii Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii. De asemenea, la intrarea în instituţie este amenajat un spaţiu în acest scop, unde sunt verificate documentaţiile înaintea depunerii, iar beneficiarii primesc clarificări cu privire la conţinutul acestora.

         Pe parcursul procedurilor  există o colaborare permanentă cu celelalte componente ale structurii organizatorice din cadrul agenţiei, prin formularea unor puncte de vedere, participare la verificările amplasamentelor şi la şedinţele Comitetului Special Constituit (CSC) şi  Comisiei de Analiză Tehnică (CAT). Astfel, au fost desfășurate 30 de ședințe ale CSC și 41 ale CAT (dintre care 22 pentru analiza solicitărilor de autorizații integrate de mediu, iar 19 pentru analiza solicitărilor de acord de mediu). În vederea luării deciziei şi a stabilirii condiţiilor din actele de reglementare au fost organizate săptămânal şedinţe ale Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii, în prezenţa directorului executiv şi cu participarea unor reprezentanţi din celelalte servicii/birouri.

 

2. Asigurarea calităţii actelor de reglementare emise (contestaţii, sesizări)

 

În perioada evaluată s-a continuat asigurarea calităţii actelor de reglementare şi adaptarea acestora odată cu apariţia unor noi prevederi legale în anumite domenii.

A existat permanent o bună colaborare între structurile agenţiei în vederea încadrării planurilor şi proiectelor în cadrul procedurilor, luării deciziilor, precum şi a stabilirii condiţiilor impuse prin actele de reglementare.

Pentru PUZ Construire ansamblu social sportiv Dunărea a fost emisă sentința definitivă a Curții de Apel Galați prin Horărârea civilă nr. 233/28.01.2015 (înregistrată la APM Braila cu nr. 2834/18.03.2015), potrivit căreia APM Brăila a fost obligată să treacă la etapa de analiză a calității raportului de mediu și luare a deciziei de emitere a avizului de mediu, fără posibilitatea de a mai solicita altă alternativă de plan. Astfel, în data de 09.12.2015 s-a desfășurat ședința de dezbatere publică, urmată de solicitarea unor completări la documentația depusă.

Nu au fost înregistrate alte contestaţii sau sesizări cu privire la deciziile de încadrare sau emitere luate în anul 2015 sau la conţinutul actelor de reglementare.

 

3. Urmărirea conformării activităţilor agenţilor economici faţă de actele de reglementare emise şi actele normative privind protecţia mediului

 

         În cadrul procedurilor de reglementare s-au realizat verificări ale amplasamentelor pentru constatarea modului în care operatorii economici respectă prevederile legale din domeniul protecţiei mediului şi iau toate măsurile necesare pentru a preveni afectarea factorilor de mediu. Împreună cu reprezentanţi ai Comisariatului Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu au fost efectuate controale în vederea verificării conformării la condiţiile din actele de reglementare emise, precum și ale amplasamentelor proiectelor pentru care s-a solicitat finanțare PNDR.

         În anul 2015, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila a efectuat 59 de controale la finalizarea proiectelor (dintre care 23 ale proiectelor cu finanțare în cadrul PNDR) şi 6 ale instalaţiilor IPPC din judeţ. Totodată, s-au verificat activitatea desfășurată de către 22 de operatori economici ce au solicitat acord de mediu pentru proiecte PNDR. S-a constatat că sunt respectate condiţiile impuse (referitoare la caracteristicile proiectelor, desfăşurarea activităţii, gestionare a deşeurilor, monitorizare, raportare, notificarea agenţiei în cazul unor modificări) şi nu a fost necesară aplicarea de sancţiuni.

         Totodată au fost efectuate 6 controale ale obiectivelor SEVESO împreună cu reprezentantii Inspectoratului Judeţean de Urgenţă Brăila şi ai Comisariatului Judeţean Brăila al Garzii Naţionale de Mediu, pentru verificarea modului în care se asigură: politica de prevenire a accidentelor majore, identificarea şi evaluarea pericolelor şi accidentelor, supravegherea operării şi a eficienţei sistemului de management al securităţii, planificarea acţiunilor pentru cazuri de urgenţă.

 

 

 

II. Serviciul monitorizare ŞI LABORATOARE

 

         1. DOMENIUL EVALUARE CALITATE AER

       

Urmărirea conformării agenţilor economici care utilizează solvenţi ce conţin compuşi organici volatili (COV) la prevederile Anexei 7 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

În urma inventarierii instalaţiilor care utilizează compuşi organici volatili pe teritoriul judeţului Brăila au fost identificaţi 10 operatori economici care se supun prevederilor Anexei 7 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Toate instalaţiile care intră sub incidența Anexei 7 a Legii nr. 278/2013 sunt conforme.

Au fost derulate următoarele acţiuni:

 • Realizarea verificărilor la operatorii economici, în vederea autorizării;
 • Verificarea Planurilor de gestionare a substanțelor ce conțin compuși organic volatili, pentru anul anterior, la toţi operatorii economici în vederea conformării;
 • Realizarea inventarului emisiilor de compuşi organici volatili;
 • Completarea în Registru Integrat, secțiunea Registru COV.

 

Realizarea inventarelor emisiilor de poluaţi în atmosferă

În perioada martie-iunie 2015 a fost realizat, conform Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, inventarul surselor şi emisiilor de poluanţi în atmosferă la nivelul judeţului Brăila pentru anul 2014.

Pentru realizarea inventarului în anul 2014 au fost identificaţi 88 operatori economici.

Emisiile de poluanţi sunt calculate în conformitate cu cerințele Ghidului EMEP/EEA 2009, folosind ca date de intrare cantităţi de combustibil utilizat, valori de producţie, număr animale, număr autovehicule, etc.

De asemenea, a continuat utilizarea aplicației informatice de colectare, de la operatorii economici, a datelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în cadrul Sistemului Integrat de Mediu.

Aplicația cuprinde două secțiuni: regiunea Operator economic și regiunea Responsabil ANPM.

 

         Inventarul Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES)

         În vederea realizării inventarului național au fost desfășurate următoarele acțiuni:

 1. Colectarea şi furnizarea datelor necesare realizării bazei de date pentru Registrul Naţional al Gazelor cu Efect de Seră;
 2. S-au realizat acţiuni de informare şi conştientizare a publicului cu privire la schimbările climatice;
 3. Colectarea şi agregarea datelor în vederea realizării Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, pentru anul 2014 (INEGES).

 

2. DOMENIUL SINTEZĂ ŞI RAPOARTE

 

Rapoartele privind starea mediului în județul Brăila (anual 2014 și lunare 2015) precum și Raportul lunar -Fișa județului au fost realizate conform formatului solicitat și au fost transmise în termen la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. În vederea informării publicului privind starea mediului la nivelul județului Brăila, atât rapoartele lunare cât și raportul anual  privind starea mediului au fost publicate pe site-ul APM Brăila.

Poluări accidentale

 Alertarea imediată, în cazul producerii unor poluări accidentale și situații de urgență, a autorității publice centrale pentru protecția mediului(ANPM) și a celorlalte autorități însărcinate cu gestionarea unor astfel de situații conform normativelor elaborate de MMAP

         Au fost realizate evidenţele şi a rapoartele poluărilor care au avut loc împreună cu toate informaţiile ce ţin de acestea, precum și întocmirea și transmiterea la ANPM și COSU – MMAP a situațiilor centralizate lunare și anuale.

          

Conform legislaţiei de mediu în vigoare, unităţile administrativ teritoriale, agenţii economici şi toţi titularii de activităţi, au obligaţia de a informa autorităţile de mediu, în cazul producerii de poluări accidentale, evenimente deosebite sau calamităţi naturale. Funcţie de gravitatea incidentului APM Brăila informează forurile superioare, instituţiile cu atribuţii de gestionare şi intervenţie şi participă la elaborarea măsurilor de limitare/eliminare a efectelor şi protejarea populaţiei. Menționăm că la nivelul anului 2015 a fost raportată la A.P.M. Brăila o poluare accidentală cu impact minor, respectiv:

       - o poluare a factorului de mediu aer la depozitul de deșeuri menajere Muchea Brăila – celula nr.2, autorizat IPPC aparținând SC Tracon SA Brăila ,cauzată de un incendiu prin autoaprindere la suprafața  deșeurilor depozitate, aprox.70 mp, fără impact semnificativ asupra mediului. Incendiul a fost stins cu operativitate și zona afectată a fost acoperită cu un strat de pământ. Nu a fost afectată integritatea geomembranei.

 

DOMENIUL PLANIFICARE DE MEDIU

Monitorizarea îndeplinirii măsurilor cuprinse în Planul de implementare privind integrarea europeana Capitolul 22 - Protecţia Mediului

Rapoartele privind Planul de măsuri prioritare şi restanțele 2009-2014 au fost întocmite cu frecvență lunară și trimestrială. După completarea acestora cu date specifice și de către CJGNM – Brăila, au fost transmise către ANPM.  În urma obținerii avizului trimestrial al ANPM, acesta a fost transmis către Instituția Prefectului Județului Brăila. Menționăm că toate avizele ANPM vizând monitorizările trimestiale ale APM Brăila au fost favorabile.          

 Îndeplinirea măsurilor din Planul de măsuri prioritare

         ANEXA 1 - Plan de măsuri prioritare pentru anul 2015

În Planul de măsuri prioritare pe anul 2015 a existat o prioritate/măsură aplicabilă pentru APM Brăila care  a fost îndeplinită după cum urmează:       

Prioritatea - Continuarea implementării prevederilor Directivei 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor - Monitorizarea măsurilor aplicate în vederea reducerii cantităţii de deşeuri depozitate în cele 101 depozite neconforme (la nivel național).

- S-au monitorizat lunar cantităţile de deşeuri depozitate pe depozitul neconform Făurei (termen sistare depozitare - anul 2017).

Pe depozitul de deseuri menajere al orasului Faurei, în perioada  ianuarie - decembrie 2015 a fost depozitată o cantitate de 127,65 t deșeuri menajere.

   ANEXA 2 – Măsuri restante 2009 – 2014 – APM Brăila - nu ne-am înregistrat cu restanțe la nivelul județului Brăila.

                   

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM)  al judeţului Brăila

Un instrument important în implementarea, la nivelul județului Brăila, a Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) îl constituie realizarea investițiilor pentru modernizarea / rentabilizarea infrastructurii de mediu, controlul şi reducerea poluării aerului, apei şi solului, proiecte susţinute prin diferite surse de finanţare proprii/externe.

Pentru domeniile apă potabilă, apă uzată şi gestionarea deşeurilor, fiind vorba de investiţii de anvergură, care se derulează pe intervale de timp de lungă durată, s-au parcurs etapele preliminare, urmând ca eficienţa acestora să poată fi apreciată după finalizarea implementării.

Monitorizarea acţiunilor cuprinse în matricele de implementare şi monitorizare PLAM a condus la concluzia că rezultatele obţinute au contribuit la menţinerea parametrilor de calitate a factorilor de mediu în limitele impuse de standardele şi reglementările în vigoare în ceea ce priveşte emisiile de COV (din solvenţi şi benzină), SOx, NOx şi pulberi, reducerea poluării datorate arderii deşeurilor toxice şi periculoase, reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate.

 Serviciul Monitorizare și Laboratoare – Domeniul Sinteză și Rapoarte a continuat activitatea de monitorizare a stadiului de implementare a PLAM Brăila, concretizată prin întocmirea și transmiterea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului București a Rapoartelor semestriale PLAM aferente anului 2015, ulterior acestea fiind încărcate și în aplicaţia Sistemului Integrat de Mediu (SIM) - Dezvoltare Durabilă.

         Sintetizat la nivelul anului 2015, dintr-un total de 136 de acţiuni de mediu incluse în PLAM  Brăila (2007-2013), au fost realizate un număr de 82 de acţiuni, în curs de realizare un număr de 53 de acţiuni și 1 acțiune anulată.

De asemenea, situația celor 8 Proiecte incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM), patru dintre ele sunt realizate, iar cealalte patru  au rămas nerealizate, ca urmare a faptului că unele dintre proiecte nu au depășit faza de fișă de proiect,  sau datorită faptului că obiectivele propunerii de proiect au fost preluate în alte proiecte deja realizate.

 

 

 1. DOMENIUL LABORATOR

 

         3.1 Monitorizarea calităţii factorilor de mediu s-a realizat prin efectuarea de analize şi determinări asupra unor parametri generali de calitate şi specifici de impurificare, la probele recoltate din reţeaua de supraveghere şi a celor recoltate în cadrul acţiunilor de expertizare, obţinându-se o bază de date necesară pentru măsuri urgente în cazul unor poluări accidentale sau în cazul în care se constată deteriorarea calităţii factorilor de mediu.

       

Situaţia sintetică a activităţilor realizate:

Nr.

crt.

Activitatea

UM

2015

1

Supravegherea calităţii aerului

număr analize

53512

2

Expertize asupra calităţii solului şi sedimentelor

 

număr analize

240

3

Expertize asupra calităţii apei subterane

număr analize

176

4

Expertizarea apelor uzate deversate de agentii economici

 

număr analize

1780

5

Determinarea zgomotului urban

număr determinări

182

6

Radioactivitate

număr determinări

8640

7

Elaborarea rapoartelor privind starea mediului

 

număr lucrări

13

 

       

         Pe componente de mediu activitatea s-a desfăşurat astfel:

 • Pentru factorul de mediu aer au fost realizate 53512 determinări care au cuprins analize ale calităţii precipitaţiilor, determinarea cantităţii de pulberi sedimentabile şi măsurători automate ale poluanţilor: SO2, NOx, CO, O3, COV, PM10/PM2,5.
 • pentru factorul de mediu sol s-au efectuat 240 determinări.

Expertizările la sol s-au realizat în două zone de interes şi au urmărit influenţa activităţilor desfăşurate în aceste zone:

- zona de influenţă a depozitelor de deşeuri: depozitul de deşeuri menajere Baldovineşti și depozitul ecologic Tracon

- zone de influenţă a traficului rutier: Bulevardul Independenţei, Calea Galaţi, Calea Călăraşilor, Şoseaua Buzăului.

 • În vederea monitorizării apelor uzate evacuate de agenţii economici au fost efectuate 1109 determinări ale indicatorilor fizico-chimici pentru agenţii economici cuprinşi în programul de monitorizare. De asemenea au fost efectuate, la solicitările agenţilor economici, 671 determinări ale indicatorilor fizico-chimici în regim de tarifare. Astfel în anul 2015 s-au efectuat 1780 expertizări pentru apele uzate.
 • pentru supravegherea apei subterane s-au realizat 176 determinări ale indicatorilor fizico-chimici pentru expertizarea celor 4 foraje de observaţie de la depozitul ecologic Tracon de unde se recoltează şi probe de sol.

 

         Laboratorul din cadrul APM Brăila, în vederea acreditării conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, a elaborat și actualizat Documentele Sistemului de Management: Manualul Calității, Proceduri generale de Laborator, Proceduri Operaționale, Proceduri Specifice de Lucru, Instrucțiuni de Utilizare și Instrucțiuni de Lucru.

Nivelul de zgomot urban s-a determinat, în municipiul Brăila, în 42 de puncte reprezentative situate pe diferite categorii de străzi de 3m, 7m, 14m, 21m (la bordura trotuarului ce mărgineşte carosabilul) şi la limita unor zone funcţionale: parcuri, zone de recreere şi tratament medical şi balneoclimateric, incinte de scoli, pieţe şi spaţii comerciale, rezultând în total 182 măsurători.

 

Hărțile strategice de zgomot și Planurile de acțiune pentru aglomerarea Brăila și Portul Brăila

         Hărțile de zgomot pentru Municipiul Brăila au fost aprobate prin Hotărârea nr. 278/20.10.2015.

         Planurile de acțiune aferente hărților strategice de zgomot pentru aglomerarea Brăila sunt în curs de elaborare și vor fi analizate/evaluate de Comisia înființată la APM Brăila, după care vor fi supuse dezbaterii publicului.       

       

          3.2. Organizarea şi operarea reţelelor locale de monitorizare integrată a factorilor de mediu

          

            REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

         Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

         Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute Legii nr. 104/2011.

         Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM10; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

         Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM2,5; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică.

           Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe.

         Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani.

         Datele rezultate din procesul de monitorizare sunt procesate şi validate, apoi transmise la Centrul de Evaluare a Calității Aerului de la ANPM, servind ulterior la elaborarea rapoartelor privind starea mediului şi fişa judeţului. Funcţionarea staţiilor este apreciată prin captura de date raportată pentru fiecare poluant, care reprezintă raportul dintre perioada în care instrumentul de monitorizare produce date valabile şi perioada pentru care se calculează parametrul statistic. În cursul anului 2015 în general captura minimă de date de 90% prevăzută în Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, nu a fost asigurată din cauza defecţiunilor aparute la analizoare.

         Până la data de 31.12.2015, pentru factorul de mediu aer au fost realizate 53512 determinări care au cuprins analize ale calităţii precipitaţiilor în vederea depistării ploilor acide, determinarea cantităţii de pulberi sedimentabile, pulberi în suspensie PM10/PM2,5, şi măsurători ale poluanţilor: SO2, NOx, CO, O3, COV, PM10/PM2,5.

       

         Staţia de monitorizare a dozei gama este amplasată în faţa sediului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila şi realizează supravegherea radioactivităţii factorului de mediu aer. Datele înregistrate de staţie sunt transmise în timp real, printr-un sistem de comunicaţie prin cablu, la serverul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila şi simultan, prin GPRS, către Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitate.

         Datele stocate în arhiva laboratorului naţional sunt validate şi retransmise la serverul APM. Obiectivul principal al staţiei este detectarea oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică a nivelelor de radioactivitate din mediu precum şi acţiunea de avertizare – alarmare a factorilor de decizie.

          În anul 2015 stația automată de monitorizare a dozei gama în timp real a înregistrat un număr de 8640 valori ale debitului de doză gama în aer. În anul 2015 a fost realizată verificarea metrologică a debitmetrelor de doză gama.

 

         Planuri de calitate a aerului și planuri de menținere a calității aerului.

         Ca urmare a încadrării județului Brăila în regimul II de gestionare, Consiliul Județean Brăila a inițiat elaborarea planului de menținere a calității aerului. Municipiul Brăila a fost încadrat în regimul I de gestionare a calității aerului și Primăria Brăila a inițiat elaborarea planului de calitate pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx).

 

Programului privind instalarea sistemelor de  încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (CASA VERDE ) – persoane fizice – sesiunea 2011:

Programul CASA VERDE finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu București a debutat cu  sesiunea din anul 2011când a fost finalizată etapa de depunere și analiză a cererilor de finanțare,  în prezent acesta se află în faza de depunere a dosarelor de decontare privind cheltuielile eligibile , de către beneficiari.

La nivelul județului Brăila situaţia pentru finele anului 2015, se prezintă după cum urmează :

Total dosare depuse de către beneficiari = 147 din care :

 1. Dosare aprobate de către AFM București = 133 ( 90%)
 2. Dosare respinse de către AFM București = 12 ( 8% )
 3. Beneficiari decedați / Contracte de Finanțare anulate = 2 ( 2%)

Din totalul de 133 de dosare aprobate :

 • Dosare de decontare depuse = 83 (62 %)
 • Beneficiari care au renunțat la program = 19 (14 % )
 • Dosare de decontare aflate în curs de finalizare = 31 (24%)

 

III. BIROUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

 

ÎN DOMENIUL DEŞEURI, CHIMICALE, PROTECŢIE SOL ŞI SUBSOL

 

         1. Urmărirea realizării obiectivelor şi măsurilor stabilite prin legislaţia specifică şi Tratatul de aderare a României la UE , inclusiv prin planurile de gestionare a deşeurilor

 

         Monitorizarea îndeplinirii prevederilor legale privind gestionarea deşeurilor municipale

 • Pentru monitorizarea Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor s-au colectat datele aferente judeţului Brăila pentru întocmirea raportului anual de monitorizare conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor precum şi ale Ord. MMDD nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea şi revizuirea planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor.
 • Se colectează periodic date de la primării în vederea monitorizării progreselor în ceea ce priveşte implementarea măsurilor aplicate de către autorităţile publice locale.

       

         Urmărirea implementării măsurilor de colectare separată a deşeurilor:

 • Pentru asigurarea serviciilor de salubrizare şi implementarea unui sistem funcţional de colectare selectivă a deşeurilor municipale în perioada 2006-2010 au fost implementate 3 proiecte de gestionare a deseurilor: „Statie de compostare pentru deseuri biodegradabile Ianca” (numai pentru gunoi de grajd din gospodăriile populaţiei), „Sistem de management al deseurilor în orasul Insurăței și satele componente”, ce a inclus şi o statie de compost şi „Reabilitarea sistemului de colectare și transport a deșeurilor și extinderea sistemului de colectare selectivă în Orașul Făurei” care a constat în realizarea de platforme pentru amplasarea pubelelor si achiziționarea de pubele şi utileje transport. Se monitorizează funcționarea acestor investiții.
 • S-au colectat datele şi s-a transmis raportările privind extinderea sistemelor de colectare selectivă.
 • Pentru deşeurile din construcţii şi demolări, pentru care până în anul 2020 trebuie să se atingă o rată de valorificare de 70% din totalul cantităţilor produse, în municipiu se implementează o altă soluţie de valorificare pe un teren din zona liberă. În oraşele Ianca şi Făurei se utilizează spaţii de stocare temporară până la valorificare.
 • Nu sunt încă implementate soluţii de colectare separată a deşeurilor municipale periculoase

 

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor din HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor

         S-a realizat monitorizarea activităţii depozitelor de deșeuri municipale în ceea ce priveşte modul de operare și raportarea cantităţilor de deşeuri care ajung la depozitare.

         La ora actuală majoritatea deşeurile municipale colectate, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, sunt eliminate pe depozitul conform DEDMI Muchea administrat de SC Tracon SA. Deșeurile din localitățile UAT Făurei sunt eliminate pe depozitul neconform Făurei iar cele din UAT Ianca la depozitul conform Gălbinași.

         Depozitul conform Muchea funcționeză din 2013 cu celula nr. 2. Pentru celula1, unde activitatea de depunere a deșeurilor a fost sistată în 2013, se derulează lucrările de acoperire provizorie.

         Depozitul neconform Făurei este în funcțiune și urmează să fie sistată depozitarea deșeurilor în anul 2017. Au fost realizate măsurile scadente din programul de conformare anexat autorizației de mediu.

 

Toate depozitele prevăzute în calendarul de închidere, de deșeuri municipale și industriale,  au sistat activitatea la termenul prevăzut. Situația acestora se prezintă astfel:

 

 • Pentru Depozitul neconform de deșeuri municipale Ianca- lucrările de închidere au fost preluate pe lista investiţiilor din Masterplan deşeuri, și finalizate în august 2015.
 • Depozitul neconform pentru deşeuri industriale nepericuloase al SC Celhart Donaris SA nu a respectat graficul de lucrări stabilite pentru anii 2014 și 2015. Deținătorul a depus trei solicitări de schimbare a soluției tehnice de închidere (mai simplificată) față de proiectul tehnic de închidere reglementat în 2012 și de decalare a unor lucrări. APM Brăila nu a fost de acord cu aceste propuneri deoarece nu sunt în concordanță cu legislația și obligațiile de mediu a căror respectare este prioritară.
 • Batalul nou ecologic de şlam petrolier Oprisenesti- lucrările de umplere s-a  finalizat și au fost recepționate în noiembrie 2014.
 • Batalul vechi neecologic de şlam petrolier Oprișenești - au fost procesate deșeurile însă nu au fost încă reglementate lucrările de remediere.

 

         Implementarea prevederilor legislative privind transportul  deşeurilor

 

         Au fost validate şi aprobate 95 formulare aprobare transport deşeuri periculoase în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul României, majoritatea fiind realizate de SC Setcar SA Braila şi OMV Petrom. S-au înregistrat în baza de date 1176 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.

 

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor legale privind incinerarea deşeurilor spitaliceşti

         S-au colectat datele conform  Ord. MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale de la operatorii care intră sub incidenţa acestor prevederi: unităţi sanitare din municipiul Brăila şi din judet, (spitale si policlinici) şi operatorii economici autorizaţi pentru colectarea şi tratarea acestor deşeuri periculoase, cu privire la activitatea desfăşurată pe teritoriul judeţului. În judeţul Brăila, nu există incineratoare autorizate pentru incinerarea deşeurilor medicale.

         O parte din deşeurile periculoase generate (infecţioase) de Spitalul Judetean de Urgenta Braila sunt depozitate în depozitul de deşeuri după ce au fost supuse tratamentelor de neutralizare in statia de sterilizare proprie. În anul 2015, la nivelul judeţului Braila, cantitatea totală de deşeuri generată de activităţile medicale şi cantitatea de deşeuri medicale supuse metodelor de eliminare finală, este de 134 t.

         Deşeurile medicale periculoase sunt colectate şi transportate spre eliminare prin incinerare prin doi operatori economici autorizaţi pentru această activitate: SC ECO Fire Sistems SRL Constanţa şi SC Protect Colector SRL Focşani.

 

Implementarea H.G. 173/2000 privind reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați (BCP/PCT) și a altor compuși similari
          S-au monitorizat și verificat în teren operatorii economici în ceea ce privește respectarea Ord. MMP 1179/2010 care aprobă Ghidul pentru gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi, precum şi întreţinerea echipamentului cu conţinut de PCB şi respectarea procedurilor prescrise de producător şi standardele naţionale corespunzătoare. S-a actualizat semestrial inventarul operatorilor care deţin echipamente în funcţiune cu conţinut de compuşi desemnaţi (condensatoare cu PCB) şi a bazei de date privind gestionarea acestora. S-a monitorizat modul cum sunt respectate planurile de eliminare a condensatoarelor care devin deșeuri periculoase la scoaterea din funcțiune. Toți deținătorii au respectat planurile de eliminare.

 

         Implementarea Legii 212/2015 privind gestionarea vehicolele scoase din uz (VSU)

       

 • La nivelul judeţului sunt autorizaţi pentru colectarea VSU, cinci agenţi economici,  iar pentru tratare VSU trei agenţi economici. S-a monitorizat activitatea acestora în vederea inventarierii cantităţilor de deşeuri rezultate, în scopul atingerii obiectivelor de valorificare prevazute de legislaţie.
 • În anul 2015 au fost colectate prin „Programul de înnoire a parcului auto - RABLA” 408 bucați  şi tratate un număr de 408 bucaţi vehicule scoase din uz. S-a completat baza de date la nivel local pentru anul 2014 şi s-au introdus datele deţinute de APM Brăila în programul naţional.

 

         Implementarea prevederilor HG nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
 

   Ca obiective specifice s-au realizat următoarele activităti :

 • Inventarierea agenţilor economici: producători/importatori, generatori şi colectori de uleiuri uzate precum şi a comerciantilor care introduc pe piaţă uleiuri și solicitarea raportării semestriale şi anuale .
 • Monitorizarea cantităţilor de uleiuri uzate produse şi realizarea bazelor de date privind cantitatile de uleiuri comercializate şi a cantităţilor de uleiuri uzate colectate / eliminate .
 • Inscrierea agentilor economici generatori şi colectori de uleiuri uzate în aplicația SIM-uleiuri
 • In judeţul Brăila sunt  autorizați  pentru activitatea de colectare şi valorificare a uleiurilor  uzate doi  agenti economici.

 

         Implementarea HG 124/2003  privind prevenirea şi reducerea poluării cauzate de azbest, cu modificările şi completările ulterioare

 

         În judeţul Brăila nu există producători de materiale cu conţinut de azbest. A fost inventariat azbestul conţinut în construcţia clădirilor sau a halelor industriale (pereţi, acoperişuri, materiale de izolaţie, conducte, etc.), cantităţile de produse cu conţinut de azbest (produse de etanşare sau fricţiune, fir de azbest, carton şi plăci cu azbest care nu  sunt prinse în construcţii) şi cantităţile de deşeuri cu conţinut de azbest generate. Datele colectate în 2015 pentru  anul 2014 privind agenţii economici deţinători de produse cu conţinut de azbest au fost introduse în baza naţională de date.

 

         Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr. 1005/2009  din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon

       

         În urma inventarierii agenţilor economici care deţin instalaţiile de răcire în sectorul comercial, industrial şi auto, s-a constatat ca sunt utilizaţi agenţi frigorifici ecologici. Sectorul service – frigorific, care desfăşoară activitatea de service la echipamentele frigotehnice şi de aer condiţionat  utilizează de asemenea  agenţi frigorifici ecologici. Un număr de trei agenţi economici mai deţin ODS (R22). Din verificările efectuate s-a constatat  respectarea prevederilor legale cu privire la utilizarea acestor substanţe.

 

         Implementarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea si autorizarea substanţelor chimice si restricţiile aplicabile acestor substanţe (REACH)

                   

         Obiectivul acestuia este de a îmbunătăţii protecţia sănătăţii umane şi a mediului, menţinând în acelaşi timp nivelul de competitivitate. Legislaţia în domeniul chimicalelor se referă la controlul şi evaluarea riscului pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase îl au pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, la restricţii privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase.

         În vederea implementării legislatiei privind deşeurile periculoase, s-au realizat următoarele activităţi:

 • Inventarierea şi verificarea agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase;
 • Realizarea rapoartelor la nivel judeţean privind generatorii de deşeuri, colectorii, valorificatorii şi eliminatorii de deşeuri;
 • Realizarea rapoartelor la nivel judeţean privind cantităţile de deşeuri generate, colectate, valorificate şi eliminate.

 

         La nivelul judeţului Brăila sunt autorizați doi agenți economici  pentru colectare şi un agent economic pentru tratarea deşeurilor periculoase.

 

În vederea implementării legislaţiei din domeniul gestionării deșeurilor și substanțelor periculoase şi asigurării suportului tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare au fost analizate după caz documentaţiile pentru planuri, proiecte, activităţi pentru a stabili dacă sunt în conformitate cu prevederile legale din domeniul gestionării deşeurilor şi a substanţelor periculoase. Astfel, au fost analizate 65 de documentații și s-au emis 22 puncte de vedere pentru planuri şi proiecte şi s-au stabilit condiţii pentru gestionarea deşeurilor în cadrul procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

 

De asemenea, APM Brăila a articipat la 16 acţiuni de preluare şi distrugere deșeuri în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată organizate la nivelul unor instituții publice (Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Poliție, ș.a).

 

         DOMENIUL SOL ŞI SUBSOL

            În urma evaluării informaţiilor din documentaţiile depuse de titularii de activităţi, conform propunerilor APM Brăila, lista siturilor contaminate şi lista siturilor potenţial contaminate din judeţul Brăila conţin 21 situri contaminate/potenţial contaminate şi cuprind amplasamente aparţinând SC PETROM SA, SC Mioriţa SA, SC PAL SA şi SC TERMOELECTRICA SA.

         Inventarul a fost reactualizat în anul 2014 şi au fost desfăşurate activităţi specifice după cum urmează :

 • SC OMV Petrom SA - Depozit PECO Făurei

         Pe amplasamentul fostului depozit de produse petroliere, care a fost propus de APM Brăila pe lista siturilor contaminate, în cursul anului 2013 s-au finalizat și s-au recepționat lucrările proiectului „Săpătură şi umplere prin compactare (incintă depozit PECO Făurei)” după umplerea excavaţiei şi constatarea atingerii valorilor ţintă de decontaminare. S-a prevăzut monitorizarea post remediere semestrial, pe o perioadă de doi ani. Cele trei rapoarte de monitorizare analizate în cursul anilor 2014 și 2015 au relevat încadrarea tuturor indicatorilor în limitele impuse prin actul de reglementare.

  Au fost analizate 14 documentaţii depuse pentru solicitarea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte publice şi private şi activităţi care pot avea un efect semnificativ asupra solului, subsolului şi apelor subterane şi au fost emise 14 puncte de vedere.

            În urma evaluării informaţiilor din documentaţiile depuse de titularii de activităţi, conform propunerilor APM Brăila, lista siturilor contaminate şi lista siturilor potenţial contaminate din judeţul Brăila conţin 21 situri contaminate/potenţial contaminate şi cuprind amplasamente aparţinând SC PETROM SA, SC Mioriţa SA, SC PAL SA şi SC TERMOELECTRICA SA.

         Inventarul a fost reactualizat în anul 2014 şi au fost desfăşurate activităţi specifice după cum urmează :

 • SC OMV Petrom SA - Depozit PECO Făurei

         Pe amplasamentul fostului depozit de produse petroliere, care a fost propus de APM Brăila pe lista siturilor contaminate, în cursul anului 2013 s-au finalizat și s-au recepționat lucrările proiectului „Săpătură şi umplere prin compactare (incintă depozit PECO Făurei)” după umplerea excavaţiei şi constatarea atingerii valorilor ţintă de decontaminare. S-a prevăzut monitorizarea post remediere semestrial, pe o perioadă de doi ani. Cele trei rapoarte de monitorizare analizate în cursul anilor 2014 și 2015 au relevat încadrarea tuturor indicatorilor în limitele impuse prin actul de reglementare.

  Au fost analizate 14 documentaţii depuse pentru solicitarea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte publice şi private şi activităţi care pot avea un efect semnificativ asupra solului, subsolului şi apelor subterane şi au fost emise 14 puncte de vedere.

 

Protecţia resurselor de ape şi nămol terapeutice şi a altor resurse minerale

 • S-au verificat planurile proiectele tehnice de refacere a mediului precum si anexele referitoare la valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului pentru anul 2015, pentru operatorii licențiați care isi desfasoara activitatea in perimetrul de protectie a Lacului Sarat I Brăila, respectiv SC UNITA TURISM HOLDING SA si SC TBRCM SRL
 • Au fost analizate documentaţiile depuse pentru solicitarea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte publice şi private şi activităţi care pot avea un efect semnificativ asupra solului, subsolului şi apelor subterane şi au fost emise 3 puncte de vedere cu privire la proiectele şi activităţile amplasate în zonele în care se impun măsuri de protecţie hidrogeologică pentru lacurile sărate Brăila şi Movila Miresii.
 • A fost reactualizat inventarul operatorilor economici care sunt autorizaţi pentru exploatarea resurselor minerale (petrol, gaze naturale, argilă, nămol terapeutic) din judeţul Brăila.

 

         2. Urmărirea implementării măsurilor de colectare separată a deşeurilor

 

    Autorităţile admninistraţiei publice locale împreună cu operatorii de salubritate şi operatori autorizaţi pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor au asigurat o reţea de puncte de colectare stradală cu containere tip clopot pentru colectarea separată în vederea reciclării, pentru deşeurile de ambalaje tip PET, hârtie, carton şi sticlă. Reţeaua este destul de bine dezvoltată în municipiul Brăila şi în principalele localităţi urbane totalizând 105 puncte de colectare cu 220 containere: 79 puncte de colectare cu 187 containere în Brăila, 4 puncte cu 12 containere în Ianca, și 21 puncte  de colectare echipate cu containere pe 2 fluxuri: plastic si hartie/carton în localitățile limitrofe municipiului Brăila-11 în Tichileşti, 2 în Vărsătura, 4 în Chiscani, 2 în Lacu Sarat și 2 în Albina .

            S-au monitorizat cantităţile de deşeuri reciclabile colectate de la populaţie prin infrastructura de colectare şi modul de valorificare a acestor tipuri de deşeuri.

    Pentru deşeurile din construcţii şi demolări, pentru care până în anul 2020 trebuie să se atingă o rată de valorificare de 70% din totalul cantităţilor produse, în municipiu se implementează o altă soluţie de valorificare pe un teren din zona liberă. În oraşele Ianca şi Făurei se utilizează spaţii de stocare temporară până la valorificare. Nu există încă instalaţii adecvate pentru sortare/tratare/reciclare a acestor deşeuri.

            Nu sunt încă implementate soluţii de colectare separată a deşeurilor municipale periculoase.

 

         Monitorizarea agenţilor economici generatori şi colectori de deşeuri

         În conformitate cu prevederile H.G. 856/2005 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv cele periculoase s-a realizat evidenţa lunară pe 7 tipuri de deşeuri generate, colectate, valorificate şi eliminate de către agenţii economici din judeţul Brăila: ulei uzat, acumulatori uzaţi, anvelopele uzate, deşeuri de ambalaje (PET, hârtie carton, sticlă, polietilenă), deşeuri spitaliceşti, deşeuri de rumeguş şi deşeuri de lemn. Au fost inventariaţi 80 agenţi economici generatori de astfel de deşeuri.

 

         Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în legislația de resort (HG 621/2005 cu modificările ulterioare  privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje și din noiembrie 2015 a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje)

         Pentru implementarea acestor prevederi, precum şi ale Ord. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje s-au realizat:

 • S-a monitorizat modul cum operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale care intră sub incidenţa legislației menționate  trebuie să raporteze conform Ord. MMP 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
 • s-au îregistrat și au introdus datele corespunzătoare în Sistemul Integrat de Mediu pentru anul 2013. Datele colectate au fost verificate şi validate. Pentru operatorii care nu s-au înregistrat, APM Brăila a validat și introdus datele colectate în 2013.
 • Monitorizarea lunară a cantităţilor de deşeuri de ambalaje colectate selectiv, pe tipuri de deşeu, de către seviciile de salubritate şi de către agenţii economici autorizaţi.

       

         Continuarea implementării prevederilor Regulamentului 2150/2002/CE privind statistica deşeurilor

         S-au colectat, validat și introdus datele pentru anul 2013, s-a finalizat introducerea datelor în aplicația Statistica deșeurilor din Sistemul Integrat de Mediu. În luna noiembrie s-a demarat colectarea datelor pentru anul 2014. În acest sens au fost informați din nou operatorii economici producători/generatori de deșeuri, comercianți, brokeri precum și cei care desfășoară activități de tratare a deșeurilor să transmită informațiile corespunzător domeniului de activitate, se înregistreze în SIM și să completeze chestionarele on line.

 

         3. Urmărirea proiectării şi implementării sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor

 

         Prin Planul de investiţii pe termen lung pentru perioada 2008  - 2038 „Managementul Integrat al Deşeurilor în Judeţul Brăila” (MASTERPLAN), realizat şi aprobat prin HCJ nr. 95/2009, s-a stabilit calendarul de implementare pentru realizarea investiţiilor din Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi obţinerea finanţărilor prin POS Mediu. Pentru pregatirea planului şi a aplicaţiei de finanţare prin POS Mediu Consiliul Judeţean Brăila a beneficiat în cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică ISPA finanţat de MMDD (prin împrumut de la Banca Mondială).

         Proiectul a fost reglementat în iulie 2011 (acord integrat de mediu emis de ARPM Galaţi) pentru următoarele investiţii prevăzute în MASTERPLAN:

 • staţie de transfer în extravilanul oraşului Însurăţei;
 • o nouă staţie de transfer în localitatea Muchea după ce depozitul de la Muchea va sista activitatea;
 • staţie de sortare şi staţie de tratare mecano biologică (compostare) în extravilanul comunei Vădeni;
 • depozit de deşeuri nepericuloase şi staţie de sortare în extravilanul oraşului Ianca, care după anul 2026, anul închiderii depozitului Muchea, va deservi întregul judeţ;
 • închiderea depozitului neconform Ianca (care a sistat activitatea la 16 iulie 2009);
 • implementarea unui sistem de colectare selectivă duală (pe două fracţii, umed şi uscat) în toate localităţile din judeţul Brăila.

Valoarea totală a proiectului este de 117.510.033 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă conform POS Mediu este de 104.266.631 lei, împărțită pe surse de finanțare astfel:

- finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi din bugetul de stat: 103.184.362 lei

- contribuţia Beneficiarului, din bugetul local: 1.042.269 lei

Contribuția Beneficiarului la valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS Mediu este de 13.283.402 lei.

 

         Stadiul realizării investițiilor la sfârșitul anului 2015

         Contractul de finanţare cu OI POS Mediu Galaţi s-a semnat la sfârşitul lunii octombrie 2013, iar  contractul pentru execuția lucrarilor a fost semnat  în iulie 2014.

Stadiul de execuție al investițiilor (pe componente de proiect) la sfârșitul anului:

•Implementarea unui sistem de colectare selectivă duală în toate localitățile din județul Brăila (achiziție echipamente de colectare a deșeurilor)-s-au achiziționat echipamentele de colectare deșeuri menajere și periculoase (pubele, mașini) care se vor distribui în momentul punerii în funcțiune a tuturor investițiilor din sistem

• depozit de deșeuri nepericuloase și staţie de sortare Ianca – 70% (sunt programate să se finalizeze în martie 2016)

• staţie de sortare şi tratare mecano biologică Vădeni-3 % (s-a emis autorizația de construire dar nu s-au demarat lucrările)
• staţie de transfer Însurăţei-30%  (în derulare licitație pentru lucrări de îmbunătățire a terenului, s-au achiziționat echipamentele necesare respectiv mașini și containere)

• închidere depozit de deșeuri nepericuloase neconform Ianca-100% lucrări finalizate, s-a realizat în luna august 2015 recepția lucrărilor.

 

         Până la realizarea investiţiilor planificate s-a implementat deja o soluţie tranzitorie de colectare şi eliminare a deşeurilor menajere din judeţ prin :

 • amenajarea unor puncte de colectare zonală prevăzute cu containere de mare capacitate (32mc) în 10 puncte zonale: Frecăţei, Sutesti, Surdila Gaiseanca, Bărăganu, Viziru, Cireşu, Jirlău, Movila Miresii, Silistraru şi Măxineni.
 • fiecărui punct de colectare îi sunt arondate câte 3-4 comune, fiecare răspunde pentru colectarea deşeurilor de la populaţie şi depunerea la punctele zonale. Deşeurile sunt colectate de la locuinţe în saci de plastic, transportate cu ajutorul tractoarelor cu remorcă şi descărcate în containere.
 • colectarea de la populaţie se realizează în 29 UAT prin 6 operatori de salubritate care operează numai în zona rurală, 2 operatori care deservesc şi municipiul Brăila sau prin servicii proprii de salubrizare (5 UAT) organizate de administraţia publică locală, astfel încât toate localităţile beneficiază de servicii de salubrizare.
 • după umplere containerele sunt transportate de către S.C. RECORWOOD S.R.L. (prin contract de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de transport încheiat cu ADI ,,ECO DUNĂREA" Brăila) la depozitul Muchea pentru eliminare. Containerele vor fi integrate ulterior în sistemul noilor investiţii şi vor deservi localităţile din Insula Mare a Brăilei precum şi municipiul Brăila pentru deşeurile din parcuri şi grădini care vor fi compostate.
 • toate UAT pe teritoriul cărora s-au organizat aceste puncte de colectare s-au conformat la cerinţele de reglementare şi au parcurs, după caz, proceduri de emitere acord pentru amenajare şi autorizaţie de mediu pentru serviciul de salubrizare.

       

Soluţia implementată  asigură un grad de acoperire cu servicii de salubritate de 100% în mediul rural, dar cu caracter temporar, reprezentând o soluţie de tranziţie până la darea în exploatare a investiţiilor proiectate.

 

       

         ÎN DOMENIUL BIODIVERSITATE

Arii protejate:

Pe teritoriul judeţului Brăila sunt cuprinse 24 de arii naturale protejate din următoarele  categorii:

 1. 3 de interes naţional: Parcul Natural Balta Mică a Brăilei şi rezervaţiile naturale Jirlău-Vişani şi Pădurea Camniţa;
 2. 2 arii de interes judeţean şi local: Rezervaţia Naturală Viişoara şi Popina Blasova – monument al naturii;
 3. de interes internaţional: Balta Mică a Brăilei care are şi statut de zonă umedă de importanţă internaţională-sit Ramsar;
 4. 18 de interes comunitar (situri Natura 2000):
 5. 9 situri de importanţă comunitară declarate ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România: Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, Balta Mică a Brăilei, Braţul Măcin, Valea Călmăţuiului, Lunca Buzăului,  Lunca Siretului Inferior, Ianca - Plopu - Sărat – Comăneasca, Lacul Sărat – Brăila, Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu ;
 6. 9 arii de protecţie specială avifaunistică declarate ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România: Balta Albă-Amara-Jirlău, Balta Mică a Brăilei, Balta Tătaru, Dunărea Veche-Braţul Măcin, Ianca-Plopu-Sărat, Lunca Siretului Inferior, Măxineni, Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei, Valea Călmăţuiului.

         Aceste arii se suprapun parţial astfel încât acelaşi teritoriu poate avea statut dublu sau triplu de protecţie.

În anul 2015 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), prin Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) a avut în curs de implementare proiectul “Consolidarea Reţelei Natura 2000”. Acest proiect are ca scop îndeplinirea obligaţiilor ce revin Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei naturii, cu privire la implementarea Directivelor Habitate şi Păsări prin asigurarea suficienţei siturilor Natura 2000 desemnate și în vederea rezolvării calificativelor de insuficiență primite în cadrul seminariilor biogeografice din anul 2011.

 În acest sens, pentru județul Brăila au fost propuse două noi arii de protecţie specială avifaunistică precum și extinderea  altor 5 situri existente în cadrul rețelei de arii naturale protejate Natura 2000 (un sit de importanță comunitară și 4 arii de protecţie specială avifaunistică).

 • Situri nou propuse: Arie Specială de Protecţie Avifaunistică (SPA) Insula Mare a Brailei şi Lunca Buzăului-ROSCI0103.
 • Extinderi: Balta Albă - Amara – Jirlău ROSPA0004 , Balta Tătaru ROSPA0006,   Ianca - Plopu – Sărat ROSPA0048, Lunca Buzăului ROSCI0103,   Măxineni ROSPA0077

În data de 07.12.2015 Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila a organizat dezbaterea publică cu tema “Consolidarea Reţelei Natura 2000”, ce a avut loc la sediul Consiliului Judeţean Brăila. Scopul acţiunii a fost de a aduce la cunoştinţă factorilor interesați propunerile menţionate.

         1. Elaborarea măsurilor minime de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar neatribuite în custodie

         Conform deciziei Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului pentru ariile naturale protejate de interes comunitar neatribuite în custodie, competenţa de management revine Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) pe al căriu judeţ se regăseşte cea mai mare suprafaţă din arie. Pentru judeţul Brăila situaţia este următoarea:

 • APM Brăila pentru 5 arii: 5-ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat, ROSCI0305 Ianca - Plopu - Sărat – Comăneasca, ROSPA0006 Balta Tătaru, ROSCI0307 Lacul Sărat – Brăila şi ROSPA0077 Măxineni
 • APM Buzău pentru 2 arii:  ROSPA0145 Valea Călmăţuiului şi ROSCI0259 Valea Călmăţuiului
 • APM Ialomiţa pentru 2 arii: ROSPA0111 Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei şi ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu
 • APM Tulcea pentru două arii: ROSPA 0040 Dunărea Veche Brațul Măcin și ROSCI 0012 Brațul Măcin

         Sunt elaborate măsuri minime de conservare pentru 4 arii protejate de interes comunitar care nu au custozi şi care nu depăşesc limitele teritoriale de competenţă ale APM Brăila (limitele judeţului) : ROSPA0077 Măxineni, ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat, ROSCI0305 Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca, ROSCI0307 Lacul Sărat-Brăila.

 

         2. Asigurarea custodiei ariilor naturale protejate

         Conform Ord. MMP nr. 1052/2014 autoritatea responsabilă pentru atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate este Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, care organizeaza sesiuni de atribuire semestriale. Ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare proprii se atribuie în custodie de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

         Doar 9 arii protejate au fost atribuite în administrare sau custodie : o arie de interes internaţional, 7 arii de interes comunitar şi 2 arii de interes naţional, la ora actuală existând 5 administratori (o structură de administrare si 3 custozi):

 • RNP Romsilva – Administraţie- pentru Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, situl Ramsar Insula Mică a Brăilei, SCI şi SPA Balta Mică a Brăilei;
 • Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice custode al SCI şi SPA Lunca Siretului Inferior;
 • Universitatea Ecologică Bucureşti custode pentru SPA Lunca Buzăului
 • Asociația Maximilian Buzau custode pentru  SCI  Balta Albă Amara Jirlău Lacu Sărat Câineni care include SPA Balta Albă Amara Jirlău si Rezervaţia Naturală Jirlău – Trup Vişani.

 

         În domeniul arii protejate s-au intreprins următoarele activităţi :

 • 16 acţiuni  de verificare în ariile protejate sau în vecinătatea acestora, care au avut drept scop:
 • urmărirea stării de conservare a populaţiilor şi habitatelor pentru care ariile au fost declarate și supravegherea autorităţilor responsabile (administratori/custozi, deţinători/administratori de terenuri) cu privire la măsurile pe care le aplică în vederea conservării naturii-10 verificări împreună cu Comisariatul Județean Brăila al Gărzii Naționale de Mediu;
 • colaborare cu serviciul AAA în vederea emiterii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor de mediu, în cazul în care planurile/proiectele/activităţile urmează a se desfăşura în vecinătatea sau interiorul unor arii naturale protejate (verificarea amplasamentului-pentru 6 documentații, emiterea punctelor de vedere-29 documentații analizate pentru care s-au emis puncte de vedere, stabilirea unor condiţii speciale de reglementare, verificarea rapoartelor de monitorizare a biodiversităţii depuse de către agenţii economici în urma condiţiilor impuse prin actele de reglementare).
 • S-a participat la două dezbateri publice cu factorii interesați, pentru elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000  ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor naturale protejate suprapuse, organizate de Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice, custode al ariilor protejate.
 • Întâlnire cu elaboratorii planurilor de management pentru ariile protejate ROSPA0048 Ianca Plopu Sărat și ROSCI0305 Ianca Plopu Sărat Comăneasca, ROSPA 0077 Măxineni și ROSPA0006 Balta Tătaru în cadrul proiectului ”Evaluarea stării de conservare a ariilor de protecţie speciale avifaunistice ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064” finanţat în cadrul POS Mediu-Axa Prioritară 4-Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii (cod SMIS-CSNR 36408).
 • Participare la întâlnirea organizată de Asociația Archos în cadrul proiectului ”Dezvoltarea managementului durabil în 7 arii naturale protejate din Câmpia Română” care vizează două arii naturale protejate din judeţul Brăila ce fac parte din reţeaua Natura 2000: ariile de protecţie specială avifaunistică Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei ROSPA0111 şi situl de importanţă comunitară Sărăturile de la Gura Ialomiţei ROSCI0389
 • Au fost analizate în vederea avizării 5 planuri de management pentru 7 arii naturale protejate, 6 de interes comunitar incluse în rețeaua Natura 2000 (ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile protejate suprapuse , ROSPA 0006 Balta Tătaru, ROSPA 0077 Măxineni , ROSPA 0048 Ianca Plopu Sărat Comăneasca) și una de interes național-Rezervaţia Naturală „Pădurea Camniţa”, cod 2259 pentru care s-au emis punctele de vedere conform procedurilor de reglementare.
 • S-au analizat rapoartele de activitate pentru anul 2014 transmise de administratori.

 

                        De asemenea s-au mai realizat :

 • Participare în comisiile de licitaţie organizate de administraţia publică locală sau judeţeană în vederea concesionării unor terenuri;
 • 1 participare în Comisia pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de animalele sălbatice conform HG 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.
 • Întâlnire cu elaboratorii planurilor de management pentru ariile protejate ROSPA0048 Ianca Plopu Sărat și ROSCI0305 Ianca Plopu Sărat Comăneasca, ROSPA 0077 Măxineni și ROSPA0006 Balta Tătaru în cadrul proiectului ”Evaluarea stării de conservare a ariilor de protecţie speciale avifaunistice ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064” finanţat în cadrul POS Mediu-Axa Prioritară 4-Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii (cod SMIS-CSNR 36408).
 • S-au transmis la ANPM informațiile necesare pentru elaborarea Raportului Național privind implementarea Convenției de la Bonn (CMS), pentru perioada 2011 – 2014.
 • S-a analizat o documentație privind realizarea de perdele forestiere de protecție a drumurilor cu privire la poziția față de arii protejate.
 • Participarea personalului la diverse forme de instruire:”Protectia mediului si planuri de management pentru arii protejate” în cadrul proiectului „Instruirea personalului implicat în gestionarea POS Mediu 2007 – 2013, privind pregătirea accesării şi implementarea fondurilor europene în perioada 2014-2020”, Evaluarea de mediu (EIA/SEA)”, organizată în cadrul proiectului „Natura 2000 şi Dezvoltarea Rurală în România” finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, Instruire EIA/SEA în cadrul Proiectului “Formarea profesională a personalului autorităţilor competente pentru protecţia mediului privind evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020”, Seminarul privind managementul, cercetarea si conservarea ariilor protejate.
 • S-au furnizat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură Brăila informații referitoare la situația administrării ariilor protejate din județul Brăila în vederea verificării respectării normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru care se acordă plăţi directe agricultorilor.
 • Au fost acordate consultaţii tehnice privind  modul de identificare și poziția parcelelor agricole în raport cu limitele siturilor Natura 2000
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • Participare la Consiliul Științific al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei (PNBMB) organizat de administrația PNBMB.
 • Transmiterea informațiilor solicitate de ANPM pentru evaluarea activității custozilor.
 • La momentul emiterii autorizațiilor pentru vânătoare a fost analizată poziţia zonelor de linişte în perimetrul fondurilor de vânătoare pentru a se verifica corelaţia cu perimetrele ariilor naturale protejate;
 • Colaborare cu administratori/custozi/ONG în implementarea unor proiecte cu finanţare europeană ce vizează managementul ariilor protejate. APM Brăila are statut de partener în proiectul finanţat prin POS Mediu ”Managementul capitalului natural din Balta Mică a Brăilei prin abordare integrată, evaluare şi conştientizare” pe care îl implementează Administraţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei. În cadrul acestui proiect APM a participat la acțiunile de educație ecologică desfășurate de administrația parcului.

 

         3. Elaborarea de propuneri privind delimitarea ariilor naturale protejate de interes naţional, a căror limite nu sunt aprobate printr-un act normativ

Participare la întalnirea  pentru analiza  gradului de adecvare a limitelor actuale a ariilor naturale protejate din județul Brăila și modificările care ar fi necesare, etapă în cadrul proiectului ”Realizarea de seturi de date spațiale în conformitate cu specificațiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000, având în vedere optimizarea facilităților de administrare a acestora”.

       

         4. Realizarea bazelor de date specifice domeniului protecţia naturii şi corelarea acestora cu proiectele SINCRON ŞI SIM

 

         S-au introdus datele din aplicaţia Sistemul Integrat de Mediu - secţiunea Conservarea Naturii, pe modulele:

 • Autorizaţii (completare Registrul de autorizatii privind activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare,  pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora in conformitate cu Ordinul Nr. 410/2008 cu autorizaţiile emise in anul 2014-15 autorizații;
 • Grădini zoologice- cu informaţiile corespunzătoare fişelor de evidenţă aferente Parcului Zoologic Brăila;
 • Arii protejate- Administrare.

 

         Proiectul “SINCRON – Sistem Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei Natura 2000” nu include și arii naturale protejate din județul Brăila. La analizarea planurilor de management s-a avut în vedere modelul de plan de management elaborat în cadrul proiectului.

 

         IV. Compartimentul  Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

 

         Gestionarea şi disponibilizarea informaţiei de mediu

         Pe site-ul web al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila - apmbr.anpm.ro – au fost puse din oficiu la dispoziţia publicului informaţii privind calitatea mediului în judeţul Brăila, rapoartele lunare şi anuale privind starea mediului, atribuţiile Agenţiei pentru Protecţia Mediului, legislaţia din domeniu, informaţii din domeniul autorizării, anunţuri de dezbateri publice, noutăţi legislative, comunicate de presă, etc.

         Prin punctul de informare-documentare organizat la nivelul APM Brăila au fost rezolvate solicitările de informaţii de interes public primite (în număr de 20), respectându-se termenul legal de răspuns. Nu au fost înregistrate reclamaţii administrative sau plângeri în instanţă.

 

 

            Implicarea agenţiei în procesul de educaţie a publicului în domeniul protecţiei mediului

         În cursul anului 2015 Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a dezvoltat relaţiile de parteneriat cu ONG-uri de mediu (Asociaţia A.R.I.N. Brăila), autorități publice (Primăria Municipiului Brăila, Administrația Parcului Natural Balta Mica a Brăilei, Direcţia Silvică Brăila, Muzeul Brăilei) și instituții de învățământ (Universitatea Dunărea de Jos – Facultatea de Inginerie Brăila,  Colegiul Național Gh. M. Murgoci, Palatul Copiilor Brăila, şcolile gimnaziale “Mihai Viteazul”, “Mihu Dragomir”, “Ion Creangă”, “Anton Pann”), prin derularea de activități de educație ecologică, vizite la sediul Agenției, deplasări în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei. Acțiunile au urmărit sensibilizarea tinerilor la importanța protejării mediului, cultivarea atitudinii responsabile față de mediu, diseminarea informației privind ariile protejate din județul Brăila, în mod special Parcul Natural Balta Mica a Brăilei și marcarea evenimentelor din calendarul protecției mediului.

       

         Activităţi de educaţie ecologică derulate în anul  2015:

29 ianuarie 2015 - activitate de educaţie ecologică la Şcoala Vasile Alecsandri din Brăila cu ocazia Zilei Mondiale a Zonelor Umede (2 februarie) - prezentarea de materiale multimedia referitoare la semnificaţia evenimentului şi importanţa zonei umede Parcul Natural Balta Mică a Brăilei

19 martie 2015 – acțiune plantare copaci pe B-dul Independenței (Luna Pădurii 15 martie - 15 aprilie), în colaborare cu Direcția Seroplant din cadrul Primăriei municipiului Brăila.

7 aprilie 2015 - Acțiune de educație ecologică la Școala Ion Creangă din Brăila – în programul ”Școala Altfel

28 mai 2015 - Concurs desene cu tematică de mediu. Participanți: elevi de la școli din municipiul Brăila

28 mai 2015 - Concursul “Parada  costumelor neobişnuite” (realizate din materiale reciclabile) Participanți: elevi de la școli din municipiul Brăila

5 iunie 2015 – Ziua Mondială a Mediului:

- "Peisajul de pe strada mea" - Concurs de machete peisagistice realizate de elevi de la școli din municipiul Brăila

- Proiecție filme cu teme de mediu (fluviul Dunărea, rețeaua Natura 2000) în aer liber  - pe Esplanada Dunării

- Acțiune de educație ecologică la Școala Anton Pann din Brăila

 

 

 

V. Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ, Resurse Umane

 

Situaţia execuţiei bugetare la nivelul anului 2015

            În  trimestrul IV  2015 la capitolul de venituri nu au fost programați indicatori de realizat.

         La partea de cheltuieli situatia se prezinta astfel:

                                                                                                                                                                                  lei    

Nr

crt

 

Specificatie

 

 

Credite bugetare alocate

Plati efectuate

 

Cheltuieli efective

 

%

 

3/2

%

 

4/2

0

1

2

3

4

5

6

1

2

 

 

3

Cheltuieli totale

A.Cheltuieli curente

I.Cheltuieli de personal

II.Cheltuieli materiale

IV. Transferuri

B.Cheltuieli de capital

2.330.540

2.306.540

2.030.860

 

275.680

0

24.000

2.308.052

2.291.680

2.017.713

 

273.967

0

16.372

2.737.946

2.666.556

2.033.355

 

633.201

19.092

52.298

99,04

99,36

99,35

 

99,38

0

68,22

117,48

115,61

100,12

 

229,69

0

217,91

 

         Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai sus, rezultă o execuție de 117,48% la cheltuieli efective față de creditele bugetare alocate, respectiv 99,04% la plăți efectuate.

         Creditele bugetare alocate unității au fost utilizate în conformitate cu reglementările în vigoare, contribuind la desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității agenției pe tot parcursul perioadei de raportare.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Dr. ing. Ciprian CUZMIN