Back

Raport de activitate al APM Braila pe anul 2017

                    

 

 RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE CĂTRE

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

 ÎN ANUL 2017

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat. Îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor de mediu, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pevăzute în legislaţia în vigoare.

Structura APM Brăila cuprinde: Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii, Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, Biroul Calitatea Factorilor de Mediu, Compartimentul Buget-Finanţe-Administrativ-Resurse Umane şi Compartimentul Relaţii Publice și Tehnologia Informaţiei.

 

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2017

 

I.  SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

        

         Activitatea în cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii s-a desfăşurat cu respectarea legislaţiei şi procedurilor specifice, parcurgându-se toate etapele procedurale care s-au impus în funcţie de impactul asupra factorilor de mediu al planurilor, proiectelor sau activităţilor a căror reglementare s-a solicitat.

         În cursul anului 2017 au fost eliberate următoarele acte de reglementare în conformitate cu legislaţia specifică:

Nr crt

Legislaţia specifică

Număr solicitări

Acte de reglementare

Număr acte emise

1

HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic  privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

43

Aviz de mediu

8

Decizii etapa de încadrare (planuri adoptate fără evaluare de mediu)

21

2

HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private

Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic  privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

2004

Clasarea notificării

2042

Decizii pentru obţinerea aprobării de dezvoltare (decizii de încadrare)

139

Acorduri de mediu

7

Acorduri de mediu revizuite

2

3

Ordin   nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

145

(58 solicitari autorizatii de mediu din care 52 de revizuire a autorizaţiei şi 35 de transfer)

Autorizaţii de mediu

44

Autorizaţii de mediu revizuite

23

Autorizaţii de mediu transferate

22

4

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
Ordin nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

3

Autorizaţii integrate de mediu

1

Autorizaţii integrate de mediu revizuite

2

        

       Titularii planurilor/proiectelor/activităţilor au fost și sunt îndrumaţi cu privire la conţinutul documentaţiilor depuse pentru obţinerea actelor de reglementare prin intermediul informaţiilor postate pe site-ul agenţiei, precum şi prin consilierii Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii. De asemenea, la intrarea în instituţie este amenajat un spaţiu pentru depunerea documentatiilor tehnice, unde sunt verificate în vederea înregistrarii și unde titularii planurilor/proiectelor/activităţilor primesc clarificări/lamuriri cu privire la conţinutul acestora.

       Pe parcursul procedurilor  a existat o colaborare permanentă cu celelalte componente ale structurii organizatorice din cadrul agenţiei, prin formularea unor puncte de vedere, participare la verificările amplasamentelor şi la şedinţele Comitetului Special Constituit (CSC) şi  Comisiei de Analiză Tehnică (CAT). Astfel, au fost desfășurate 26 ședințe ale CSC și 56 ale CAT. În vederea luării deciziei şi a stabilirii condiţiilor din actele de reglementare au fost organizate săptămânal şedinţe ale Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii, în prezenţa directorului executiv şi cu participarea unor reprezentanţi din interiorul agentiei.

În perioada evaluată s-a continuat asigurarea calităţii actelor de reglementare şi adaptarea acestora odată cu apariţia unor noi prevederi legale în anumite domenii.

A existat permanent o bună colaborare între structurile agenţiei în vederea încadrării planurilor şi proiectelor în cadrul procedurilor, luării deciziilor, precum şi a stabilirii condiţiilor impuse prin actele de reglementare.

Complexul de porci Tichilesti – COMPLEXUL DE CREȘTERE A PORCILOR SRL a formulat o acțiuneîn justiție prin care solicită anularea mai multor adrese ale APM Brăila și obligarea instituției de a admite cererea firmei de obținere a Autorizației Integrate de Mediu (dosarulnr. 2386/113/2016). Aceasta acțiune a fost respinsă de instanța de fond, respectiv Tribunalul Brăila, prin sentința civilă nr. 750/Fca/2017 ca fiind nefondata, iar firma a formulat recurs înregistrat la instanța superioara (Curtea de Apel Galați) cutermen de judecată în data de 19 octombrie 2017. În data de 24.11.2017 instanța a emis hotarâreanr. 3225/2017prin care respinge recursul ca nefondat.

OCOLUL SILVIC LACU SĂRAT -a formulat o plângere prealabilă prin care contestă anumite prevederi și condiții incluse în Avizul nr. 8 din 10.10.2017 emis pentru amenajamentul silvic Lacu Sărat, pentru care APM Brăila a formulat răspuns în termenul legal.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Dracea”, a formulat Cererea de chemare în judecată din 31.10.2017, în dosarul civil nr. 1076/93/2017, pentru ANPM, APM Tulcea, APM Galați și APM Brăila, cu privire la reglementarea amenajamentelor silvice, pentru care APM Brăila a transmis întâmpinarea în termenul legal.

       Nu au fost înregistrate alte contestaţii sau sesizări cu privire la deciziile de încadrare sau emitere luate în anul 2017 sau la conţinutul actelor de reglementare.

 

II. Serviciul monitorizare ŞI LABORATOARE

 

         1. DOMENIUL EVALUARE CALITATE AER

         Urmărirea conformării agenţilor economici care utilizează solvenţi ce conţin compuşi organici volatili (COV) la prevederile Anexei 7 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

În urma inventarierii instalaţiilor care utilizează compuşi organici volatili pe teritoriul judeţului Brăila au fost identificaţi 10 operatori economici care se supun prevederilor Anexei 7 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Toate instalaţiile care intră sub incidența Anexei 7 a Legii nr. 278/2013 sunt conforme.

Au fost derulate următoarele acţiuni:

 • Realizarea verificărilor la operatorii economici, în vederea autorizării;
 • Verificarea Planurilor de gestionare a substanțelor ce conțin compuși organic volatili, pentru anul anterior, la toţi operatorii economici în vederea conformării;
 • Realizarea inventarului emisiilor de compuşi organici volatili;
 • Completarea în Registru Integrat, secțiunea Registru COV.

 

Realizarea inventarelor emisiilor de poluaţi în atmosferă

În perioada martie-iulie 2017 a fost realizat, conform Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, inventarul surselor şi emisiilor de poluanţi în atmosferă la nivelul judeţului Brăila pentru anul 2016. Pentru realizarea inventarului au fost identificaţi 76 operatori economici.

         Emisiile de poluanţi sunt calculate în conformitate cu cerințele Ghidului EMEP/EEA 2009, folosind ca date de intrare cantităţi de combustibil utilizat, valori de producţie, număr animale, număr autovehicule, etc. Emisia totală de poluanţi în atmosferă, calculată a fost de 194,857 mii de tone.

         De asemenea, a continuat utilizarea aplicației informatice de colectare, de la operatorii economici, a datelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în cadrul Sistemului Integrat de Mediu. Aplicația cuprinde două secțiuni: regiunea Operator economic și regiunea Responsabil ANPM.

 

         Inventarul Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES)

         În vederea realizării inventarului național au fost desfășurate următoarele acțiuni:

 1. Colectarea şi furnizarea datelor necesare realizării bazei de date pentru Registrul Naţional al Gazelor cu Efect de Seră;
 2. S-au realizat acţiuni de informare şi conştientizare a publicului cu privire la schimbările climatice;

Colectarea şi agregarea datelor în vederea realizării Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, pentru anul 2016 (INEGES)

        

2. DOMENIUL SINTEZĂ ŞI RAPOARTE

Rapoartele privind starea mediului în județul Brăila (anual 2016 și lunare 2017) precum și Raportul lunar - Fișa județului au fost realizate conform formatului solicitat și au fost transmise în termen la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. În vederea informării publicului privind starea mediului la nivelul județului Brăila, atât rapoartele lunare cât și raportul anual  privind starea mediului au fost publicate pe site-ul APM Brăila.

         Poluări accidentale

         Alertarea imediată, în cazul producerii unor poluări accidentale și situații de urgență, a autorității publice centrale pentru protecția mediului(ANPM) și a celorlalte autorități însărcinate cu gestionarea unor astfel de situații conform normativelor elaborate de Ministerul Mediului

         Au fost realizate evidenţele, întocmirea și transmiterea la ANPM și COSU – MM a situațiilor centralizate lunare și anuale.

            Conform legislaţiei de mediu în vigoare, unităţile administrativ teritoriale, agenţii economici şi toţi titularii de activităţi, au obligaţia de a informa autorităţile de mediu, în cazul producerii de poluări accidentale, evenimente deosebite sau calamităţi naturale. Funcţie de gravitatea incidentului APM Brăila informează forurile superioare, instituţiile cu atribuţii de gestionare şi intervenţie şi participă la elaborarea măsurilor de limitare/eliminare a efectelor şi protejarea populaţiei.

În cursul anului 2017, pe raza judeţului Brăila s-au înregistrat un număr de 11 episoade de poluări accidentale (raportate de către ABA Buzău-Ialomița). Factorul de mediu afectat a fost  apa - fluviul Dunărea.           

Agentul economic poluator a fost SC Complexul de creștere a porcilor SRL Tichilești jud. Brăila. Cauza care a generat episoadele de poluare a fost deversarea de ape uzate neepurate în fluviului Dunărea.

ABA Buzău-Ialomița, prin  SGA Brăila a monitorizat zilnic calitatea apelor fluviului Dunărea  în zona amonte - aval de gura de evacuare a apelor uzate precum și a apelor uzate evacuate prelevate la gura de evacuare începând cu data de 14.11.2017. Parametrii analizați din apa uzată prelevată din evacuarea  SC Complexului de creștere a porcilor SRL Tichilești  în 11 cazuri (zile) din perioada 14.11.2017 – 28.12.2017 au prezentat valori  ridicate, acestea fiind depășite față de valorile prevăzute în normativul NTPA 001/2005  pentru materii în suspensii, reziduu filtrat, CBO5, CCOCr, azot total, fosfor total, amoniu,  fenoli. Indicatorii - substanțe extractibile cu solvenți și agenți de suprafață anionici (detergenți) nu au putut fi determinați în condițiile standardelor în vigoare datorită valorilor foarte ridicate.

         Menționăm că ABA Buzău-Ialomița a transmis informările privind constatarea și evoluția situației și către Inspectoratul de Poliție județean Brăila – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila și Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila.

 

DOMENIUL PLANIFICARE DE MEDIU

         1.Monitorizarea îndeplinirii măsurilor cuprinse în Planul de implementare privind integrarea europeana Capitolul 22 - Protecţia Mediului

Rapoartele privind Planul de măsuri prioritare 2016-2018 şi restanțele 2009-2015 au fost întocmite cu frecvență lunară și trimestrială. După completarea acestora cu datele specifice și de către GNM – SCJ Brăila, au fost transmise către ANPM.  În urma obținerii avizelor trimestriale ale ANPM, acestea a fost transmise spre informare către Instituția Prefectului Județului Brăila însoțite de matricele planului. Menționăm că toate avizele ANPM vizând monitorizările trimestiale ale APM Brăila aferente anului 2017 au fost favorabile.        

         2. Îndeplinirea măsurilor din Planul de măsuri prioritare

         ANEXA 1 - Plan de măsuri prioritare  2016 - 2018

În Planul de măsuri prioritare pe anul 2017 a existat o prioritate/măsură aplicabilă pentru APM Brăila care  a fost îndeplinită după cum urmează:           

Prioritatea - Continuarea implementării prevederilor Directivei 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor - Urmărirea sistării activității de depozitare pe 35 de depozite neconforme clasa “b” din zona urbană:

Pe raza județului Brăila există un obiectiv care se încadrează în prevederile directivei, respectiv - Depozitul neconform de deșeuri menajere al orașului Făurei (termen sistare depozitare 16 iulie 2017).

Depozitul a deținut Autorizația de mediu nr. 19/2016, valabilă până la data de 16.07.2017, cu condiție impusă ”Sistarea/încetarea depozitarii deşeurilor până în data de 16 iulie 2017, conform H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificările ulterioare” și cu program de conformare în vederea închiderii care prevede la  Măsura 2- ”Elaborarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic și a Planului de închidere și a procedurilor de urmărire post închidere” - termen de finalizare: 31.03.2017.

 • Titularul a depus la 11.04.2017 numai studiul de fezabilitate.
 • Ca urmare, s-a transmis notificarea APM Braila nr. 4548/18.04. 2017 privind obligația realizării măsurii în cel mult 60 zile (16.06.2017), nerespectarea termenului conducând la suspendarea autorizației de mediu.
 • În 19.06.2017 titularul a comunicat faptul că a încheiat contract prestări servicii pentru elaborarea proiectului tehnic și revizuirea studiului de fezabilitate în termen de 45 zile.
 • Prin adresa APM Braila nr. 8092/4.07.2017 s-a dispus suspendarea autorizației de mediu nr. 19/2016 pănă la data de 16.07.2017 (data valabilității) și sistarea activității.
 • În 16.08. 2017 titularul a depus SF revizuit.
 • În 29.08.2017 a depus planul de închidere al depozitului, proiectul de închidere și procedurile de urmărire postânchidere.
 • În 7.09.2017 titularul a solicitat stabilirea obligațiilor de mediu.
 • În 5.10.2017 s-a realizat inspecţia finală a amplasamentului conf. HG nr. 349/ 2005 privind depozitarea deşeurilor cu completările şi modificările ulterioare, art. 23, lit.a) în vederea stabilirii obligațiilor de mediu la încetarea activității și aprobarea închiderii depozitului.
 • În data de 12.10.2017 în cadrul ședinței CAT a APM Brăila s-au analizat obligațiile de mediu propuse de titular.
 • Prin adresa APM Brăila  nr. 13620/01.11.2017 s-au stabilit obligațiile de mediu.
 • Este în derulare procedura de evaluare a impactului pentru proiectul privind lucrările de închidere a depozitului.
 • In data de 14.12.2017 in sedinta CAT s-a luat decizia de emitere a deciziei de incadrare pentru proiectul de inchidere.
 • A fost încheiat Contractul de asociere nr. 267 din 06.11.2017 (pentru perioada 06.11.2017- 28.12.2017), între Orașul Făurei și CJ Brăila pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de “Închidere depozit deșeuri menajere oraș Făurei, jud. Brăila - etapa I”- terasamente - “ relocarea și sistematizarea deșeurilor , așternerea stratului suport”, lucrări stabilite prin adresa nr. 13620 din 01.11.2017 emisă de APM Brăila de stabilire a obligațiilor de mediu ce revin Primăriei Făurei.

- A fost finalizată procedura de licitare a lucrărilor cuprinse în proiectul “Închidere depozit deșeuri menajere oraș Făurei, jud. Brăila - etapa I”- terasamente - “relocarea și sistematizarea deșeurilor, așternerea stratului suport”, fiind semnat și contractul de execuție;

- A fost emisă Autorizația de construire nr. 27din 29.11.2017 prin care se autorizează executarea lucrărilor de inchidere a depozitului de deseuri menajere Faurei – etapa I;

- Primăria Făurei a emis și transmis, către SC TANCRAD SRL, Ordinul de începere a lucrarilor nr. 8642 din 07.12.2017;

  - Colectarea deșeurilor menajere și asimilabile acestora se face de către Serviciul Public de Salubrizare oraș Făurei, iar depozitarea finală se face în depozitul din localitatea Gălbinași, judetul Buzău (în baza Contractului de prestări servicii nr. 266 din 03.08.2017)

- S-au monitorizat lunar cantităţile de deşeuri depozitate pe depozitul neconform Făurei. Pe depozitul de deșeuri menajere al orasului Faurei, în perioada ianuarie 2017- iunie 2017, a fost depozitată o cantitate de 59,92  tone deșeuri menajere.

   ANEXA 3 – Măsuri restante 2009 – 2015 – APM Brăila - nu sunt restanțe la nivelul județului Brăila pentru anul 2017.

        

         3. Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al judeţului Brăila

Un instrument important în implementarea la nivelul județului Brăila a Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) îl constituie realizarea investițiilor pentru modernizarea / rentabilizarea infrastructurii de mediu, controlul şi reducerea poluării aerului, apei şi solului, proiecte susţinute prin diferite surse de finanţare proprii/externe.

         Serviciul Monitorizare și Laboratoare – Domeniul Sinteză și Rapoarte a continuat activitatea de monitorizare a stadiului de implementare a PLAM Brăila, concretizată prin întocmirea și transmiterea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului București a Rapoartelor semestriale PLAM aferente anului 2017.           

            Rezultatele evaluării rezultatelor implementării PLAM – Brăila:

Din totalul de 136 acţiuni total PLAM - 2017, inclusiv cele cu caracter permanent, au fost realizate 93 acţiuni (68,38 %), în curs de realizare 42 acţiuni (30,88 %) și anulată 1 acțiune (0,74 %) .

Acţiunea de monitorizare întreprinsă la sfârşitul anului 2017 evidenţiază următoarele aspecte la nivelul județului Brăila:

 • creștere aferentă anului 2017 în procentaj de 11,38 % a numărului acțiunilor realizate, inclusiv cele cu caracter permanent, respectiv 68,38 % faţă de 57 % în anul 2014;
 • Sunt în curs de realizare un număr de 42 acțiuni, reprezentând 30,88 % din totalul de 136 al acţiunilor planificate pentru anul 2017;
 • De asemenea, situația celor 8 Proiecte incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM), patru dintre ele sunt realizate, iar cealalte patru  au rămas nerealizate, ca urmare a faptului că unele dintre proiecte nu au depășit faza de fișă de proiect,  sau datorită faptului că obiectivele propunerii de proiect au fost preluate în alte proiecte deja realizate. 

 

 1. DOMENIUL LABORATOR          

         3.1 Monitorizarea calităţii factorilor de mediu s-a realizat prin efectuarea de analize şi determinări asupra unor parametri generali de calitate şi specifici de impurificare, la probele recoltate din reţeaua de supraveghere şi a celor recoltate în cadrul acţiunilor de expertizare, obţinându-se o bază de date necesară pentru măsuri urgente în cazul unor poluări accidentale sau în cazul în care se constată deteriorarea calităţii factorilor de mediu.

        

                     Situaţia sintetică a activităţilor realizate:

Nr.

crt.

Activitatea

UM

2017

1

Supravegherea calităţii aerului

număr analize

451719

2

Expertize asupra calităţii solului şi sedimentelor

 

număr analize

140

3

Expertize asupra calităţii apei subterane

număr analize

128

4

Expertizarea apelor uzate deversate de agentii economici

 

număr analize

1269

5

Determinarea zgomotului urban

număr determinări

168

6

Radioactivitate

număr determinări

14616

7

Elaborarea rapoartelor privind starea mediului

 

număr lucrări

12

8

Intocmirea raportului Fisa Judetului

număr lucrări

12

 

        

         Pe componente de mediu activitatea s-a desfăşurat astfel:

 • Pentru factorul de mediu aer au fost realizate 451719 determinări care au cuprins analize ale calităţii precipitaţiilor, determinarea cantităţii de pulberi sedimentabile şi măsurători automate ale poluanţilor: SO2, NOx, CO, O3, COV, PM10/PM2,5.
 • Pentru factorul de mediu sol s-au efectuat 140 determinări.

         Expertizările la sol s-au realizat în două zone de interes şi au urmărit influenţa activităţilor desfăşurate în aceste zone:

- zona de influenţă a depozitelor de deşeuri: fostului depozit de deşeuri menajere Baldovineşti și depozitul ecologic Tracon

- zone de influenţă a traficului rutier: Bulevardul Independenţei, Calea Galaţi, Calea Călăraşilor, Şoseaua Buzăului.

 • În vederea monitorizării apelor uzate evacuate de agenţii economici au fost efectuate 832 determinări ale indicatorilor fizico-chimici pentru agenţii economici cuprinşi în programul de monitorizare. De asemenea au fost efectuate, la solicitările agenţilor economici, 437 determinări ale indicatorilor fizico-chimici în regim de tarifare. Astfel în anul 2017 s-au efectuat 1269 expertizări pentru apele uzate.
 • Pentru supravegherea apei subterane s-au realizat 128 determinări ale indicatorilor fizico-chimici pentru expertizarea celor 4 foraje de observaţie de la depozitul ecologic Tracon de unde se recoltează şi probe de sol.

         Laboratorul din cadrul APM Brăila, în vederea acreditării conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, a elaborat și actualizat Documentele Sistemului de Management: Manualul Calității, Proceduri generale de Laborator, Proceduri Operaționale, Proceduri Specifice de Lucru, Instrucțiuni de Utilizare și Instrucțiuni de Lucru.

         Nivelul de zgomot urban s-a determinat, în municipiul Brăila, în 42 de puncte reprezentative situate pe diferite categorii de străzi de 3m, 7m, 14m, 21m (la bordura trotuarului ce mărgineşte carosabilul) şi la limita unor zone funcţionale: parcuri, zone de recreere şi tratament medical şi balneoclimateric, incinte de scoli, pieţe şi spaţii comerciale, rezultând în total 168 măsurători

 

         Hărțile strategice de zgomot și Planurile de acțiune pentru aglomerarea Brăila și Portul Brăila

Planurile de acțiune aferente hărților strategice de zgomot pentru aglomerarea Brăila au fost depuse la APM Brăila în anul 2017, au fost analizate/evaluate și avizatede Comisia Tehnică constituită la nivelul APM Brăila și aprobate prin HCLM nr.477/30.10.2017.

Primăria Braila nu a depus hărțile strategice de zgomot ale municipiului Brăila reactualizate la 5 ani, la termenul stabilit de HG nr. 321/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare respectiv de 30 iunie 2017.

Primăria Braila a fost notificată de către APM Brăila în 13.01.2017 și 20.10.2017 cu privire la necesitatea realizării și depunerii  hărților reactualizate.

Harta strategică de zgomot a Portului Brăila (Hârșova, Turcoaia, Măcin, Gura Arman) reactualizată la 5 ani conform prevederilor HG nr.321/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost avizată de Comisia Tehnică a APM Brăila și aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.1472/5.10.2017.

                    

         3.2. Organizarea şi operarea reţelelor locale de monitorizare integrată a factorilor de mediu

         REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

         Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

         Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute Legii nr. 104/2011.

         Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; PM10; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

         Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: O3; SO2; NOx; CO; PM10; PM2,5; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

         Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: O3; SO2; NOx; CO; PM10; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

         Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: O3; SO2; NOx; CO; PM10;

         Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: O3; SO2; NOx; CO; PM10; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

         Datele rezultate din procesul de monitorizare sunt stocate, procesate şi validate, pe serverele din Centrul de Evaluare a Calității Aerului de la ANPM și pe unitatea de stocare locală din cadrul APM Brăila, servind ulterior la elaborarea rapoartelor privind starea mediului şi fişa judeţului. Funcţionarea staţiilor este apreciată prin captura de date raportată pentru fiecare poluant, care reprezintă raportul dintre perioada în care instrumentul de monitorizare produce date valabile şi perioada pentru care se calculează parametrul statistic. În cursul anului 2017 captura minimă de date de 90%, prevăzută în Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, a fost asigurată pentru un numar de 28 din totalul de 38 de parametri monitorizați de toate analizoarele, din cauza diferitelor defecţiuni aparute la acestea. 

         Până la data de 31.12.2017, pentru factorul de mediu aer au fost realizate 451719 determinări care au cuprins și analize ale calităţii precipitaţiilor în vederea depistării ploilor acide, determinarea cantităţii de pulberi sedimentabile, pulberi în suspensie PM10/PM2,5, şi măsurători ale poluanţilor: SO2, NOx, CO, O3, COV, PM10/PM2,5.

        

         Staţia de monitorizare a dozei gama este amplasată în faţa sediului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila şi realizează supravegherea radioactivităţii factorului de mediu aer. Datele înregistrate de staţie sunt transmise în timp real, printr-un sistem de comunicaţie prin cablu, la serverul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila şi simultan, prin GPRS, către Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitate.

         Datele stocate în arhiva laboratorului naţional sunt validate şi retransmise la serverul APM. Obiectivul principal al staţiei este detectarea oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică a nivelelor de radioactivitate din mediu precum şi acţiunea de avertizare – alarmare a factorilor de decizie.

          În anul 2017 stația automată de monitorizare a dozei gama în timp real a înregistrat un număr de 14616 valori ale debitului de doză gama în aer. În anul 2017 a fost realizată verificarea metrologică a debitmetrelor de doză gama.   În anul 2017 nu au fost determinate depășiri ale debitului de doză gama.

 

         Planuri de calitate a aerului și planuri de menținere a calității aerului

Plan de calitate a aerului

Primăria municipiului Brăila, ca urmare a încadrării municipiului Brăila în regimul de gestionare I a inițiat, în data de 10.11.2015, elaborarea Planului de calitate a aerului pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), conform HG nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planurilor de calitate a aerului, a Planurilor de acțiune pe termen scurt și a Planurilor de menținere a calității aerului.

         Studiul de calitate a aerului a fost înaintat către APM Brăila în vederea verificării conform Procedurii de avizare a Planului de calitate a aerului realizată în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 257 din 15 aprilie 2015.            Întrucât studiul de calitate a aerului pentru municipiul Brăila nu a respectat cerințele din HG. nr.257/2015 - art.16, Grupul de Lucru  din cadrul APM Brăila a decis refacerea integrală a acestuia. Procedura de avizare este curs.

            Plan de menținere a calității aerului

Conform Ordinului MMAP nr.1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrative-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în Anexa 2 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, județul Brăila a fost încadrat în regimul II de gestionare. Consiliul Județean Brăila a inițiat, în data de 19.11.2015, elaborarea Planul de menținere a calității aerului, conform HG nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planurilor de calitate a aerului, a Planurilor de acțiune pe termen scurt și a Planurilor de menținere a calității aerului.

Planul de menținere a calității aerului trebuie elaborat pentru următorii indicatori: pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) și dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), cu excepția municipiului Brăila care pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) elaborează Plan de calitate a aerului.

            Planul de menținere a calității aerului a fost înaintat către APM Brăila, în vederea verificării conform legislației în vigoare. Grupul de Lucru din cadrul APM Brăila a analizat planul și a solicitat completări în conformitate cu Procedura de avizare a Planului de menținere a calității aerului realizată în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 257 din 15 aprilie 2015. Planul de menținere a fost returnat Consiliului Județean Brăila de trei ori, deoarece era incomplet sau prezenta deficiențe, prin nerespectarea prevederilor specificate în anexa nr. 4 la HG nr.257/2015. Procedura de avizare este curs.

 

            Implementarea la nivel judeţean a programelor finanţate din din veniturile Administrației Fondului pentru mediu în anul 2017

            Pe parcursul anului 2017 s-a derulat prin APM Brăila Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice (Ordin nr. 1817/2016 din 20 septembrie 2016 ) – Programul Casa Verde CLASIC – persoane fizice.

Scopul programului CASA VERDE îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Prin programul Casa Verde Clasic s-au finanţat următoarele sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire:

a) instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate;

b) instalarea de pompe de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

Dintr-un total de 161 dosare de finanțare depuse la nivelul județului Brăila de către beneficiari în sesiunea octombrie 2016, în cursul anului 2017 Comitetul de Avizare din cadrul AFM – București a aprobat un număr de 119 dosare și au respins 42 de dosare de finanțare.

Solicitările beneficiarilor care au accesat Programul Casa Verde Clasic au vizat instalarea de :

 • panouri solare presurizate în proporție de (96%);
 • pompe de căldură în proporție de (4%).

Până la data de 31 decembrie 2017 au fost depuse în vederea decontării un număr de 59 de dosare de decontare, reprezentând un procent de 49,57 % din totalul dosarelor aprobate.

 

III. BIROUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

 

ÎN DOMENIUL DEŞEURI, CHIMICALE, PROTECŢIE SOL ŞI SUBSOL

Urmărirea realizării obiectivelor şi măsurilor stabilite prin legislaţia specifică şi Tratatul de aderare a României la UE , inclusiv prin planurile de gestionare a deşeurilor

 

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor legale privind gestionarea deşeurilor municipale

 • Se colectează periodic date de la primării în vederea monitorizării progreselor în ceea ce priveşte implementarea măsurilor aplicate de către autorităţile publice locale.    
 • S-au colectat datele şi s-a transmis raportările privind extinderea sistemelor de colectare selectivă.
 • S-au stabilit condițiile de reglementare a planurilor, proiectelor și autorizare a activităților care implică și gestionarea deșeurilor- 91 documentații analizate și 64 puncte de vedere emise

 

Urmărirea proiectării şi implementării sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor

Prin Planul de investiţii pe termen lung pentru perioada 2008  - 2038 „Managementul Integrat al Deşeurilor în Judeţul Brăila” (Masterplan Deșeuri), aprobat prin HCJ nr. 95/2009, s-a stabilit calendarul de implementare pentru realizarea investiţiilor din Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi obţinerea finanţărilor prin POS Mediu. Pentru pregatirea planului şi a aplicaţiei de finanţare prin POS Mediu Consiliul Judeţean Brăila a beneficiat de proiectul de Asistenţă Tehnică ISPA finanţat de MMDD (prin împrumut de la Banca Mondială).

 

Proiectul de realizare a investiţiilor prevăzute în MASTERPLAN a fost reglementat în iulie 2011 (acord integrat de mediu emis de ARPM Galaţi). Sistemul va deservi o suprafaţă de 4765,76 km² şi întreaga populaţie a judeţului Brăila (362.352 locuitori la nivelul anului 2008).

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 117.510.033 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă conform POS Mediu este de 104.266.631 lei, împărțită pe surse de finanțare astfel:

- finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi din bugetul de stat: 103.184.362 lei

- contribuţia Beneficiarului, din bugetul local: 1.042.269 lei

- contribuția Beneficiarului la valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS Mediu este de 13.283.402 lei.

 

Lucrările propuse prin proiect au fost:

- Implementarea unui sistem de colectare selectivă duală în toate localităţile din judeţul Brăila;

- Depozit de deşeuri nepericuloase şi staţie de sortare Ianca;

- Staţie de transfer Însurăţei;

- Închiderea depozitului neconform Ianca;

- Staţie de sortare şi compostare Vădeni.

 

Există întârzieri în implementarea proiectului, deoarece antreprenorul nu a respectat graficul de execuție. Sistemul trebuia inițial pus în funcțiune în toamna 2015, s-a amânat pentru toamna 2016 dar termenul nu s-a respectat. Marea majoritate a lucrarilor a fost realizată până la sfârșitul trim. I 2015, a rămas nerealizată stația Vădeni.

Contractul de finanțare POIM nr. 25/9.02.2017 prevede fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila cu termen de finalizare 31.01.2019. Valoarea totală a contractului este de 34.181.045 lei cu TVA, din care 29.628.943 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune și Bugetul de Stat. Investițiile realizate deja nu pot fi puse în funcțiune deoarece nu s-a finalizat concesionarea gestiunii serviciului de salubrizare și a operării instalațiilor către un operator unic pentru întregul județ.

Până la realizarea investiţiilor planificate s-a implementat o soluţie tranzitorie de colectare şi eliminare a deşeurilor municipale din zona rurală prin amenajarea a 10 puncte de colectare zonală. Fiecare UAT răspunde pentru colectarea deşeurilor de la populaţie şi de depunerea la punctele zonale în containere de mare capacitate (32mc) care sunt transportate de către SC RECORWOOD SRL către depozitul de deşeuri conform Muchea.

 

Urmărirea implementării măsurilor de colectare separată a deşeurilor

Au fost informate autoritățile publice locale și județene cu privire la prevederile legale privind colectarea separată a deșeurilor municipale.Conform prevederilor legale în autorizațiile de mediu emise au fost stabilite condiții pentru atingerea țintelor de colectare separată astfel încât să se diminueze cantitățile de deșeuri care ajung la depozitare.

Cu toate acestea colectarea separată a deșeurilor menajere se realizează în foarte mică măsură, prin puncte de colectare stradală cu containere tip clopot și prin preluarea unor cantități mici de deșeuri sortate la generatori. Operatorii de salubritate au mai pus în funcțiune pe parcursul anului 2017 spații de colectare separată și de sortare manuală a deșeurilor colectate și presare/balotare dar insuficiente dar numai în cartierul Obor, pentru căteva blocuri. Trebuie menționate și întârzierile în punerea în funcțiune a sistemului de management integrat al deșeurilor; infrastructura de colectare separată este achiziționată, stația de sortare Ianca și stația de transfer Însurăței sunt finalizate dar nu pot fi încă date în funcțiune.

Mici progrese se  înregistrează în ceea ce privește deşeurile din construcţii şi demolări care, în municipiul Brăila se valorifică pentru umplerea unui teren din zona liberă. În oraşele Ianca şi Făurei se utilizează spaţii de stocare temporară până la valorificare. Există două instalaţii, una la Brăila și una la Ianca de sortare/tratare/reciclare a acestor deşeuri.

 

Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje)

Pentru implementarea acestor prevederi s-au realizat:

 • S-a monitorizat modul cum operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale care intră sub incidenţa legislației menționate trebuie să raporteze conform Ord. MMP 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
 • s-au îregistrat și au introdus datele corespunzătoare în Sistemul Integrat de Mediu pentru anul 2016 pentru 67 de operatori (50 generatori de deșeuri de ambalaje, 12 colectori, un reciclator și 4 UAT).
 • Monitorizarea lunară a cantităţilor de deşeuri de ambalaje colectate selectiv, pe tipuri de deşeu, de către seviciile de salubritate şi de către agenţii economici autorizaţi.      

Continuarea implementării prevederilor Regulamentului 2150/2002/CE privind statistica deşeurilor: au fost informați din nou operatorii economici producători/generatori de deșeuri, comercianți, brokeri precum și cei care desfășoară activități de tratare a deșeurilor să transmită informațiile corespunzător domeniului de activitate, să se înregistreze în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) și să completeze chestionarele on line. Astfel s-au colectat, validat și introdus datele pentru anul 2016 și s-au introdus în aplicația Statistica deșeurilor din SIM.

Implementarea prevederilor legislative privind eliminarea deșeurilor

 • S-a realizat monitorizarea activităţii depozitelor de deșeuri municipale în ceea ce priveşte modul de operare și raportarea cantităţilor de deşeuri care ajung la depozitare.
 •        La ora actuală majoritatea deşeurile municipale colectate, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, sunt eliminate pe depozitul conform DEDMI Muchea administrat de SC Tracon SA. Deșeurile din localitățile UAT Făurei au fost eliminate pe depozitul neconform Făurei iar cele din UAT Ianca la depozitul conform Gălbinași, situat la distanță mai mică.
 • Pentru depozitul conform Muchea s-a participat la verificarea amplasamentului și analiza documentației pentru reexaminarea autorizației integrate de mediu și pentru proiectul de extindere a depozitului (realizarea celulei nr. 3). Acest depozit funcționeză din 2013 cu celula nr. 2. Pentru celula1, unde activitatea de depunere a deșeurilor a fost sistată în 2013 s-au realizat lucrările de acoperire provizorie.
 • S-a realizat analiza activității depozitului Muchea cu privire la capacitatea de depozitare disponibilă și aprobarea eliminării temporare a deșeurilor municipale din județele  Galați, Vrancea și Vaslui (unde nu există capacități de depozitare), informarea autorităților cu privire la situația critică generată –ANPM, Ministerului Mediului, Prefectura Brăila, consiliile județene, Primăria Brăila.
 • Situația depozitelor prevăzute în calendarul de închidere, de deșeuri municipale și industriale:
 • Pentru Depozitul neconform de deșeuri municipale Ianca- lucrările de închidere au fost preluate pe lista investiţiilor din Masterplan deşeuri și finalizate în august 2015.
 • Depozitul neconform Făurei a sistat depozitarea deșeurilor în iunie 2017 mai devreme față de obligația de sistare a activității conform HG nr. 349/2005 din cauza întârzierii în realizarea măsurilor scadente din programul de conformare anexat autorizației de mediu (studiul de fezabilitate și proiectul tehnic de închidere). Au fost stabilite obligațiile de mediu la sistarea activității iar titularul a realizat și notificat proiectul de închidere.
 • Depozitul neconform pentru deşeuri industriale nepericuloase al SC Celhart Donaris SA nu a respectat graficul de lucrări stabilite pentru anii 2014-2017 (lucrările fiind sistate de la sfârșitul anului 2013). Deținătorul a depus trei solicitări de schimbare a soluției tehnice de închidere (mai simplificată) față de proiectul tehnic de închidere reglementat în 2012 și de decalare a unor lucrări cu care APM Brăila nu a fost de acord, deoarece nu sunt în concordanță cu legislația și obligațiile de mediu a căror respectare este prioritară.
 • Batalul nou ecologic de şlam petrolier Oprisenesti- lucrările de umplere s-au  finalizat și au fost recepționate în noiembrie 2014.
 • Batalul vechi neecologic de şlam petrolier Oprișenești - au fost procesate deșeurile însă nu au fost încă reglementate lucrările de remediere.

 

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor legale privind gestionarea deșeurilor medicale 

S-au colectat datele conform  Ord. MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale de la operatorii care intră sub incidenţa acestor prevederi: unităţi sanitare din municipiul Brăila şi din judet, (spitale si policlinici) şi operatorii economici autorizaţi pentru colectarea şi tratarea acestor deşeuri periculoase, cu privire la activitatea desfăşurată pe teritoriul judeţului. În judeţul Brăila, nu există incineratoare autorizate pentru incinerarea deşeurilor medicale.     Deșeurile sunt colectate şi transportate spre eliminare prin incinerare prin doi operatori economici autorizaţi pentru această activitate: SC ECO Fire Sistems SRL Constanţa şi SC Protect Colector SRL Focşani. Anual, cantitatea totală de deşeuri generată de activităţile medicale supuse metodelor de eliminare finală, este de cca 130-150t.

Implementarea H.G. 173/2000 privind reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați (BCP/PCT) și a altor compuși similari
          S-au monitorizat și verificat operatorii economici în ceea ce privește respectarea Ord. MMP 1179/2010 care aprobă Ghidul pentru gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi, precum şi întreţinerea echipamentului cu conţinut de PCB şi respectarea procedurilor prescrise de producător şi standardele naţionale corespunzătoare. S-a actualizat inventarul operatorilor care deţin echipamente în funcţiune cu conţinut de compuşi desemnaţi (condensatoare cu PCB) și s-a monitorizat modul cum sunt respectate planurile de eliminare a condensatoarelor care devin deșeuri periculoase la scoaterea din funcțiune. Toți deținătorii au respectat planurile de eliminare.

Implementarea Legii 212/2015 privind gestionarea vehicolele scoase din uz (VSU)  

La nivelul judeţului sunt autorizaţi pentru colectarea VSU, cinci agenţi economici,  iar pentru tratare VSU trei agenţi economici. S-a monitorizat activitatea acestora în vederea inventarierii cantităţilor de deşeuri rezultate, în scopul atingerii obiectivelor de valorificare prevazute de legislaţie.

 Implementarea prevederilor HG nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

Ca obiective specifice s-au realizat următoarele activităti :

 • Inventarierea agenţilor economici: producători/importatori, generatori şi colectori de uleiuri uzate precum şi a comerciantilor care introduc pe piaţă uleiuri și solicitarea raportării semestriale şi anuale.
 • Monitorizarea cantităţilor de uleiuri uzate produse şi realizarea bazelor de date privind cantitatile de uleiuri comercializate şi a cantităţilor de uleiuri uzate colectate / eliminate .
 • Inscrierea agentilor economici generatori şi colectori de uleiuri uzate în aplicația SIM-uleiuri

            Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr. 1005/2009  din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon     

În urma inventarierii agenţilor economici care deţin instalaţiile de răcire în sectorul comercial, industrial şi auto, s-a constatat ca sunt utilizaţi agenţi frigorifici ecologici. Sectorul service – frigorific, care desfăşoară activitatea de service la echipamentele frigotehnice şi de aer condiţionat  utilizează de asemenea  agenţi frigorifici ecologici și  respectă prevederile legale cu privire la utilizarea acestor substanţe.

Implementarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea si autorizarea substanţelor chimice si restricţiile aplicabile acestor substanţe (REACH)                   

Obiectivul acestuia este de a îmbunătăţii protecţia sănătăţii umane şi a mediului, menţinând în acelaşi timp nivelul de competitivitate. Legislaţia în domeniul chimicalelor se referă la controlul şi evaluarea riscului pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase îl au pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, la restricţii privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase.

În vederea implementării legislatiei privind deşeurile periculoase, s-au realizat următoarele activităţi:

 • Inventarierea şi verificarea agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase;
 • Realizarea rapoartelor la nivel judeţean privind generatorii de deşeuri, colectorii, valorificatorii şi eliminatorii de deşeuri;
 • Realizarea rapoartelor la nivel judeţean privind cantităţile de deşeuri generate, colectate, valorificate şi eliminate.

La nivelul judeţului Brăila sunt autorizați doi agenți economici  pentru colectare şi un agent economic pentru tratarea deşeurilor periculoase.

În vederea implementării legislaţiei din domeniul gestionării deșeurilor și a substanțelor periculoase şi asigurării suportului tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare au fost analizate după caz documentaţiile pentru planuri, proiecte, activităţi pentru a stabili dacă sunt în conformitate cu prevederile legale din domeniul gestionării deşeurilor şi a substanţelor periculoase. Astfel, au fost analizate 120 de documentații și s-au emis 110 puncte de vedere pentru planuri ,proiecte şi activități pentru care s-au stabilit condiţii pentru gestionarea deşeurilor în cadrul procedurilor de reglementare.

De asemenea, APM Brăila a articipat la 11 acţiuni de preluare şi distrugere deșeuri în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată organizate la nivelul unor instituții publice (Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Poliție, ș.a).

 

Implementarea prevederilor legislative privind transportul  deşeurilor-HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul României

In anul 2017 au fost aprobate 187 formulare de transport de deșeuri periculoase  la instalații de valorificare/eliminare din județul Brăila, au fost înregistrate în baza de date 890 formulare de expediție transport pentru transporturile aprobate și s-au făcut raportările trimestriale privind transportul deșeurilor.

 

DOMENIUL SOL ŞI SUBSOL

În urma evaluării informaţiilor din documentaţiile depuse de titularii de activităţi, conform propunerilor APM Brăila, lista siturilor contaminate şi lista siturilor potenţial contaminate din judeţul Brăila conţin 21 situri contaminate/potenţial contaminate şi cuprind amplasamente aparţinând SC PETROM SA, SC Mioriţa SA, SC AGRI DELTA SERV SRL şi SC FORTIREKO SRL. Inventarul a fost reactualizat în martie și noiembrie 2017. În anii anteriori s-au reglementat 3 proiecte de decontaminare pentru trei depozitele PECO aparținând OMV Petrom din care numai unul finalizat, celelalte în curs de realizare. De asemenea pentru batalurile de șlam închise, unul a fost curățat, celălalt urmează să se stabilească măsurile de remediere. Pentru sondele de extracţie petrol care au fost abandonate OMV Petrom întocmeşte documentaţiile necesare reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului şi stabilirii obligaţiilor de mediu, după caz.

Au fost analizate 38 documentaţii depuse pentru solicitarea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte publice şi private şi activităţi care pot avea un efect semnificativ asupra solului, subsolului şi apelor subterane şi au fost emise 38 puncte de vedere. Cele mai multe vizează abandonarea sondelor la care s-a sistat activitatea și reglementarea activității de extracție petrol și gaze naturale

Protecţia resurselor de ape şi nămol terapeutice şi a altor resurse minerale

 • Au fost analizate documentaţiile depuse pentru solicitarea actelor de reglementare pentru proiecte şi activităţi situate în perimetrele de protecție hidrogeologică care pot avea un efect semnificativ asupra acestor resurse, au fost emise puncte de vedere în care s-au stabilit măsuri de protecţie  pentru lacurile sărate Brăila şi Movila Miresii.
 • S-au verificat planurile proiectele tehnice de refacere a mediului precum si anexele referitoare la valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului pentru anul 2017, pentru operatorii licențiați care isi desfasoara activitatea in perimetrul de protectie a Lacului Sarat I Brăila, respectiv SC Unita Turism Holding SA si SC TBRCM SRL.

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE

Pe teritoriul judeţului Brăila sunt cuprinse 26 de arii naturale protejate din următoarele  categorii:

 • 3 de interes naţional: Parcul Natural Balta Mică a Brăilei şi rezervaţiile naturale Jirlău-Vişani şi Pădurea Camniţa;
 • 2 arii de interes judeţean şi local: Rezervaţia forestieră Viişoara şi Popina Blasova – monument al naturii;
 • 2 de interes internaţional- situri Ramsar -zone umede de importanţă internaţională: Balta Mică a Brăilei și Dunărea Veche Brațul Măcin
 • 19 de interes comunitar declarate ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România:
 • 9 situri de importanţă comunitară: Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, Balta Mică a Brăilei, Braţul Măcin, Valea Călmăţuiului, Lunca Buzăului,  Lunca Siretului Inferior, Ianca - Plopu - Sărat – Comăneasca, Lacul Sărat – Brăila și Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu ;
 • 10 arii de protecţie specială avifaunistică: Balta Albă-Amara-Jirlău, Balta Mică a Brăilei, Balta Tătaru, Dunărea Veche-Braţul Măcin, Ianca-Plopu-Sărat, Lunca Siretului Inferior, Măxineni, Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei, Valea Călmăţuiului și Lunca Buzăului.

Aceste arii se suprapun parţial astfel încât acelaşi teritoriu poate avea statut dublu, triplu sau cvadruplu de protecţie.

 

1. Elaborarea măsurilor minime de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar neatribuite în custodie

Până la data la care a intrat în funcțiune Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (iulie 2017),  conform Ord. MMP nr. 1052/2014 și deciziei ANPM 765/22.08.2016 APM Brăila a avut  competență de management pentru 3 arii naturale protejate, două care nu depășesc limitele județului (ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat și ROSCI0305 Ianca - Plopu - Sărat – Comăneasca) și ROSPA0006 Balta Tătaru care acoperă și suprafețe din județele Buzău și Ialomița.

 

Pentru alte 7 arii, competența a revenit:

 • APM Buzău pentru 4 arii:  ROSPA0145 Valea Călmăţuiului, ROSCI0259 Valea Călmăţuiului şi RO SCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului
 • APM Tulcea pentru 3 arii: ROSPA 0040 Dunărea Veche Brațul Măcin care se suprapune cu  ROSCI 0012 Brațul Măcin și Situl RamsarDunărea Veche Brațul Măcin

 

Au fost elaborate în anii precedenți măsuri minime de conservare pentru 4 arii protejate de interes comunitar care nu au custozi şi care nu depăşesc limitele teritoriale de competenţă ale APM Brăila (limitele judeţului) : ROSPA0077 Măxineni, ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat, ROSCI0305 Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca, ROSCI0307 Lacul Sărat-Brăila. Exceptând ultima arie, pentru celelalte au fost aprobate în anul 2016 planuri de management.

 

2. Asigurarea custodiei ariilor naturale protejate

14 din cele 26 arii protejate (54 %) au administratori, existând o structură de administrare și 4 custozi:

 • RNP Romsilva – Administraţie - pentru Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, care se suprapune cu situl Ramsar Insula Mică a Brăilei și cu SCI şi SPA Balta Mică a Brăilei;
 • Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice- custode al SCI şi SPA Lunca Siretului Inferior;
 • Asociația Maximilian Buzău- custode pentru  SCI  Balta Albă Amara Jirlău Lacu Sărat Câineni care include SPA Balta Albă Amara Jirlău și Rezervaţia Naturală Jirlău – Trup Vişani.
 • Societatea Ornitologică Română pentru ROSPA0077 Măxineni și ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu împreună cu ROSPA0111 Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei

 

Situația elaborării planurilor de management și a regulamentelor:

Pentru 11 din cele 26 arii protejate există planuri de management aprobate. Sunt în derulare două proiect cu finanțare POIM, în cadrul cărora vor fi elaborate planuri de management pentruîncă 5 arii protejate, titularii proiectelor fiind custozii acestora.

 

În domeniul biodiversitate și arii protejate s-au intreprins următoarele activităţi :

 • 21 acţiuni  de verificare în ariile protejate sau în vecinătatea acestora, care au avut drept scop:
 • urmărirea stării de conservare a populaţiilor şi habitatelor pentru care ariile au fost declarate și supravegherea autorităţilor responsabile (administratori/custozi, deţinători/administratori de terenuri) cu privire la măsurile pe care le aplică în vederea conservării naturii din care 5 verificări împreună cu Comisariatul Județean Brăila al Gărzii Naționale de Mediu;
 • colaborare cu serviciul AAA în vederea emiterii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor de mediu, în cazul în care planurile/proiectele/activităţile urmează a se desfăşura în vecinătatea sau interiorul unor arii naturale protejate (verificarea amplasamentului și emitere puncte de vedere pentru 16 documentații, stabilirea unor condiţii speciale de reglementare, verificarea rapoartelor de monitorizare a biodiversităţii depuse de către agenţii economici în urma condiţiilor impuse prin actele de reglementare).
 • S-a analizat și s-au emis punct de vedere pentru Regulamentele elaborate pentru 4 arii protejate de interes comunitar -ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău și ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni și  ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiței-Mihai Bravu și ROSPA0111 Bertești de Sus – Gura Ialomiței, realizate de custozii acestora
 • S-au analizat rapoartele de activitate pentru anul 2016 transmise de administratorii ariilr protejate.
 • La momentul emiterii autorizațiilor pentru vânătoare a fost analizată poziţia zonelor de linişte în perimetrul fondurilor de vânătoare pentru a se verifica corelaţia cu perimetrele ariilor naturale protejate;
 • S-au furnizat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură Brăila informații referitoare la situația administrării ariilor protejate din județul Brăila în vederea verificării respectării normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru care se acordă plăţi directe agricultorilor.
 • Au fost acordate deținătorilor consultaţii tehnice privind  modul de identificare și poziția parcelelor agricole în raport cu limitele siturilor Natura 2000.
 • S-au emis 9 autorizaţii  în baza Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, 2 pentru recoltare plante, 6 pentru vănătoare și una pentru recoltare melci comestibili.
 • S-au analizat 116 documentații și s-au emis 116 puncte de vedere în pentru emiterea actelor de reglementare.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • S-au verificat şi s-a transmis trimestrial fişa de evidenţă și lista anuală a colecției pentru Parcul Zoologic Brăila. Datele specifice au fost înregistrate în aplicația SIM
 • Participarea personalului la cinci sesiuni de instruire în domeniul gestionării biodiversității și ariilor naturale protejate
 • S-au întocmit rapoartele solicitate de ANPM
 • S-a participat la 3 acțiuni de educație ecologică în domeniul biodiversității.

     

      3. Realizarea bazelor de date specifice domeniului protecţia naturii

S-au introdus datele din aplicaţia Sistemul Integrat de Mediu - secţiunea Conservarea Naturii, pe modulele:

 • Autorizaţii (completare Registrul de autorizatii privind activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare,  pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora in conformitate cu Ordinul Nr. 410/2008 cu autorizaţiile emise in anul 2016;
 • Grădini zoologice- cu informaţiile corespunzătoare fişelor de evidenţă aferente Parcului Zoologic Brăila;
 • Arii protejate- Administrare;
 • Capturi și ucideri accidentale.

        

         IV. Compartimentul  Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

         Pe site-ul web al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila - apmbr.anpm.ro – au fost puse din oficiu la dispoziţia publicului informaţii privind calitatea mediului în judeţul Brăila, rapoartele lunare şi anuale privind starea mediului, atribuţiile Agenţiei pentru Protecţia Mediului, legislaţia din domeniu, informaţii din domeniul autorizării, anunţuri de dezbateri publice, noutăţi legislative, comunicate de presă, etc.

         Prin punctul de informare-documentare organizat la nivelul APM Brăila au fost soluționate toate solicitările de informaţii de interes public primite (în număr de 13), respectându-se termenul legal de răspuns. Nu au fost înregistrate reclamaţii administrative sau plângeri în instanţă din partea publicului.

         Pentru informarea şi conştientizarea publicului în anul 2017 au fost organizate și derulate șapte acţiuni de educaţie ecologică, urmărindu-se sensibilizarea cetăţenilor la importanţa protejării mediului, cultivarea atitudinii responsabile faţă de mediu, diseminarea informaţiei privind ariile protejate din judeţul Brăila şi marcarea unor evenimente din calendarul protecţiei mediului. În acest sens au fost semnate protocoale de colaborare cu instituții de învățământ, ONG-uri și autorități publice.

         În cursul anului 2017 am dezvoltat relaţiile de parteneriat educațional cu autorități publice (Primăria Municipiului Brăila, Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, Inspectoratul Școlar Județean), ONG-uri de mediu (Asociaţia A.R.I.N. Brăila) și instituții de învățământ (Universitatea Dunărea de Jos – Facultatea de Inginerie Brăila, Liceul Gh. K. Constantinescu, Colegiul Național Ana Aslan, Colegiul Tehnic Costin Nenițescu, Palatul Copiilor Brăila, şcolile gimnaziale “Mihai Viteazul”, “Mihu Dragomir”, “Ion Creangă”, ”Vasile Alecsandri”, Grădinița nr. 11 Brândușa), organizând activități de educație ecologică, vizite la sediul Agenției și la stațiile automate de monitorizare a calității aerului, deplasări în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei. Acțiunile au urmărit sensibilizarea tinerilor la importanța protejării mediului, cultivarea atitudinii responsabile față de mediu, diseminarea informației privind ariile protejate din județul Brăila, în mod special Parcul Natural Balta Mică a Brăilei și celebrarea evenimentelor din calendarul protecției mediului.

         Activităţi de educaţie ecologică organizate în anul 2017:

 • 2 februarie 2017 – Ziua Zonelor Umede - Activitate de educație ecologica la Școala Mihai Viteazul din Brăila – prezentarea de materiale multimedia referitoare la semnificaţia evenimentului şi importanţa zonei umede Parcul Natural Balta Mică a Brăilei
 • 9 martie 2017 - actiune de educație ecologica la Colegiul Național "Ana Aslan" din Braila  privind colectarea selectivă a deșeurilor
 • 12 aprilie 2017 -"Prietenii mediului" - Activitate de educație ecologică în cadrul proiectului ”Eco-grădinița Brândușa”, derulat de Grădinița nr. 11  Brăila, finanțat de MOL România și Fundația pentru Parteneriat - Programul Spații Verzi
 • 1-29 iunie 2017 - Proiectul ”Voluntarul brăilean în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei” – ediția 2016 (cu Direcția Județeană pentru Tineret și Sport ) - Excursii de educație ecologică cu elevi de la școli din municipiul Brăila în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei cu nava Salvamed a APM Brăila
 • 9 iunie 2017 - Concursul "Peisajul de pe strada mea" - concurs școlar de machete peisagistice (cu şcolile “Mihai Viteazul”, “Mihu Dragomir” și Asociația ARIN)
 • 25-30 iunie 2017 - Concursul Național de Ecologie ”Viață, verde, viitor” – organizat în parteneriat cu Palatul Copiilor și Inspectoratul Școlar Județean Brăila
 • 5-11 iulie 2017 - Concursul Național de Ecoturism ”Danubius” – organizat în parteneriat cu Palatul Copiilor Brăila și Inspectoratul Școlar Județean Brăila.

 

V. Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ, Resurse Umane

            În  anul  2017 au fost alocate credite bugetare în suma de  2.022.335 lei, respectiv  1.655.097 lei pentru cheltuieli de personal, 313.899 lei pentru cheltuieli materiale și servicii și 53.339 lei cheltuieli de capital.  

                                                                                                                                                                                          

Nr

crt

 

Specificatie

 

 

Credite bugetare alocate

Plati efectuate

 

Cheltuieli efective

 

%

 

3/2

%

 

4/2

0

1

2

3

4

5

6

1

2

 

 

3

Cheltuieli totale

A.Cheltuieli curente

I.Cheltuieli de personal

II.Cheltuieli materiale

IV. Transferuri

B.Cheltuieli de capital

2.022.335

1.968.996

1.655.097

313.899

0

53.339

1.998.267

1.944.928

1.642.164

302.764

0

53.339

2.032.981

1.977.196

1.666.351

310.845

0

55.785

98,81

98,78

99,22

96,45

0

104,58

100,52

100,41

100,68

99,03

0

104,58

 

         Din analiza datelor prezentate in tabelul de mai sus, rezulta o executie de 100,52% la cheltuieli efective fata de creditele bugetare alocate, respectiv 98,81% la plati efectuate.

         A fost aprobat bugetul pe investiţii pe anul 2017. S-au achiziţionat  echipamente de laborator (ph-metru si bidistilator), în valoare de 53.339 lei pâna la data de 31.12.2017.

         Creditele bugetare alocate unitatii au fost utilizate in conformitate cu reglementarile in vigoare, contribuind la desfasurarea in conditii corespunzatoare a activitatii agentiei pe tot parcursul perioadei de raportare.

         Tarifele încasate din acorduri, avize, autorizații, analize în 2017 au fost în valoare de 512.877 lei.

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Ciprian CUZMIN