Back

Raport de activitate al APM Braila pe anul 2018

                    

 

 RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE CĂTRE

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

 ÎN ANUL 2018

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat. Îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor de mediu, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pevăzute în legislaţia în vigoare.

Structura APM Brăila cuprinde: Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii, Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, Biroul Calitatea Factorilor de Mediu, Compartimentul Buget-Finanţe-Administrativ-Resurse Umane şi Compartimentul Relaţii Publice și Tehnologia Informaţiei.

 

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018

 

I.  SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

        

         Activitatea în cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii s-a desfăşurat cu respectarea legislaţiei şi procedurilor specifice, parcurgându-se toate etapele procedurale care s-au impus în funcţie de impactul asupra mediului al planurilor, proiectelor sau activităţilor a căror reglementare s-a solicitat.

         În perioada evaluată au fost eliberate următoarele acte de reglementare în conformitate cu legislaţia specifică:

Nr crt

Legislaţia specifică

Acte de reglementare

Număr acte emise în

 1.  

Număr acte emise în

 1.  
 1.  

HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

 • metodologic  privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ord. nr. 19/2010

Aviz de mediu

 1.  

8

Decizii etapa de încadrare (planuri adoptate fără evaluare de mediu)

 1.  

21

 1.  

HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private, aprobată prin Ordinul nr. 135/2010

 • metodologic  privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ord. nr. 19/2010

Clasarea notificării

 1.  

2042

Decizii pentru obţinerea aprobării de dezvoltare (decizii de încadrare)

 1.  

139

Acorduri de mediu

 1.  

7

 1.  

Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul nr. 1798/2007

Autorizaţii de mediu

 1.  

44

Autorizaţii de mediu revizuite

 1.  

23

Autorizaţii de mediu transferate

 1.  

22

        

         Titularii planurilor/proiectelor/activităţilor sunt îndrumaţi cu privire la conţinutul documentaţiilor depuse pentru obţinerea actelor de reglementare prin intermediul informaţiilor postate pe site-ul agenţiei, precum şi prin consilierii Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii. De asemenea, la intrarea în instituţie este amenajat un spaţiu în acest scop, unde sunt verificate documentaţiile înaintea depunerii, iar titularii planurilor/proiectelor/activităţilor primesc clarificări cu privire la conţinutul acestora.

         Pe parcursul derulării procedurilor  a existat o colaborare permanentă cu celelalte componente ale structurii organizatorice din cadrul agenţiei, prin formularea unor puncte de vedere, participare la verificările amplasamentelor şi la şedinţele Comitetului Special Constituit (CSC) şi ale Comisiei de Analiză Tehnică (CAT). Astfel, au fost desfășurate 23 ședințe ale CSC și 50 ale CAT (dintre care in 23 s-au analizat solicitările de autorizații integrate de mediu). În vederea luării deciziei şi a stabilirii condiţiilor din actele de reglementare au fost organizate săptămânal şedinţe ale Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii, în prezenţa directorului executiv şi cu participarea unor reprezentanţi din celelalte servicii/birouri.

Direcția Silvică Brăilaa formulat o cerere de chemare în judecată prin care a contestat o condiție inclusă in Avizul de mediu nr. 8 din 10.10.2017 emis pentru Amenajamentul silvic Lacu Sarat, care a fost respinsă ca nefondată, conform Hotărârii civile nr. 405 din 18.09.2018, emisă de Tribunalul Brăila, față de care Direcția Silvică Brăila a formulat recurs.

Pe parcursul anului 2018 APM Braila a transmis întâmpinarea în termenul legal ca urmare a cererii de chemare în judecată din 31.10.2017, în dosarul civil nr. 1076/93/2017, formulată de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea” pentru ANPM, APM Tulcea, APM Galati si APM Braila, cuprivire la reglementarea amenajamentelor silvice.

         Nu au fost înregistrate alte contestaţii sau sesizări cu privire la deciziile de încadrare sau emitere sau la conţinutul actelor de reglementare.

 

II. Serviciul monitorizare ŞI LABORATOARE

 

         1. DOMENIUL EVALUARE CALITATE AER

         Urmărirea conformării agenţilor economici care utilizează solvenţi ce conţin compuşi organici volatili (COV) la prevederile Anexei 7 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

În urma inventarierii instalaţiilor care utilizează compuşi organici volatili, pe teritoriul judeţului Brăila au fost identificaţi 8 operatori economici care se supun prevederilor Anexei 7 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Toate instalaţiile care intră sub incidența Anexei 7 a Legii nr. 278/2013 sunt conforme.

Au fost derulate următoarele acţiuni:

 • Realizarea verificărilor la operatorii economici, în vederea autorizării;
 • Verificarea Planurilor de gestionare a substanțelor ce conțin compuși organic volatili, pentru anul anterior, la toţi operatorii economici în vederea conformării;
 • Realizarea inventarului emisiilor de compuşi organici volatili;
 • Completarea în Registru Integrat, secțiunea Registru COV.

 

Realizarea inventarelor emisiilor de poluaţi în atmosferă

Din motive tehnice, de mentenanțăinfrastructură hardware aaplicației F2-Inventare Locale de Emisii, nu s-a putut realiza, conform Ordinulu iMinistrului Mediului și Pădurilor nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă,inventarul surselor şi emisiilor de poluanţi în atmosferă la nivelul judeţului Brăila pentru anul 2017. Pentru realizarea inventarului au fost identificaţi 67 operatori economici și 44 de primării.

Calculul emisiilor de poluanţi realizat în conformitate cu cerințele Ghidului EMEP/EEA 2009, folosind ca date de intrare cantităţi de combustibil utilizat, valori de producţie, număr animale, număr autovehicule, etc. este în curs de realizare (raportarea datelor de către operatori s-a încheiatîn data de 14 ianuarie 2019).

         De asemenea, a continuat utilizarea aplicației informatice de colectare, de la operatorii economici, a datelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în cadrul Sistemului Integrat de Mediu. Aplicația cuprinde două secțiuni: regiunea Operator economic și regiunea Responsabil ANPM.

 

        

2. DOMENIUL SINTEZĂ ŞI RAPOARTE

Rapoartele privind starea mediului în județul Brăila (anual 2017 și lunare 2018) precum și Raportul lunar - Fișa județului au fost realizate conform formatului solicitat și au fost transmise în termen la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. În vederea informării publicului privind starea mediului la nivelul județului Brăila, atât rapoartele lunare cât și raportul anual  privind starea mediului au fost publicate pe site-ul APM Brăila.

         Poluări accidentale

         Alertarea imediată, în cazul producerii unor poluări accidentale și situații de urgență, a autorității publice centrale pentru protecția mediului (ANPM) și a celorlalte autorități însărcinate cu gestionarea unor astfel de situații conform normativelor elaborate de Ministerul Mediului

         Au fost realizate evidenţele, întocmirea și transmiterea la ANPM și COSU – MM a situațiilor centralizate lunare și anuale.

            Conform legislaţiei de mediu în vigoare, unităţile administrativ teritoriale, agenţii economici şi toţi titularii de activităţi, au obligaţia de a informa autorităţile de mediu, în cazul producerii de poluări accidentale, evenimente deosebite sau calamităţi naturale. Funcţie de gravitatea incidentului APM Brăila informează forurile superioare, instituţiile cu atribuţii de gestionare şi intervenţie şi participă la elaborarea măsurilor de limitare/eliminare a efectelor şi protejarea populaţiei.

În cursul anului 2018, la APM Brăila s-au înregistrat un număr de 10 episoade de poluări accidentale produse pe raza judeţului Brăila,factorii de mediu afectați fiind apa în nouă cazuri și solul într-un caz, după cum urmează:

1.Factorul de mediu APA

      - Factorul de mediu afectat a fost  apa fluviului Dunărea.           

      - Agentul  economic poluator a fost SC Romsoci SRL care a preluat activitatea pe amplasamentul de creștere a porcilor Tichilești jud. Brăila începând cu anul 2018.

      - Cauza  care a generat episoadele de poluare a fost deversarea de ape uzate neepurate în fluviului Dunărea.

ABA Buzău-Ialomița, prin  SGA Brăila a monitorizat calitatea apelor fluviului Dunărea  în zona amonte - aval de gura de evacuare a apelor uzate precum și a apelor uzate evacuate prelevate la gura de evacuare. Parametrii analizați din apa uzată prelevată din evacuarea   complexului de creștere a porcilor  Tichilești  în 6 cazuri/zile din luna ianuarie 2018,și în 3 cazuri/zile  din luna februarie 2018, au prezentat valori  ridicate, acestea fiind depășite  față de valorile prevăzute în normativul NTPA 001/2005  pentru - materii in suspensii, reziduu filtrat, CBO5,CCOCr, azot total, fosfor total, amoniu,  fenoli,cloruri. Indicatorii - substanțe extractibile cu solvenți și detergenți nu au putut fi determinați în condițiile standardelor în vigoare datorită valorilor foarte ridicate.

         Menționăm că ABA Buzău-Ialomița a transmis informările privind constatarea și evoluția situației și către Inspectoratul de Poliție județean Brăila – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila și Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila.

2.Factorul de mediu Sol

-  Solul a fost afectat  cu produs petrolier , respectiv 900 m2 pată țiței, în zonă de pădure.

- Agentul  economic poluator a fost SC.CONPET SA Ploiești – sectorul Independenţa Cireşu.

- Cauza  care a generat episodul de poluare a fost efracția (atac la conductă) la conducta 65/8+85/8 Oprişeneşti- Cireșu -  la 7 km de la rampa Cireșu jud. Brăila.

S-au luat măsuri operative de stopare la sursă- oprire pompare, închis ventil central ,și de  reducere și/sau eliminare a efectelor - echipa de intervenție s-a deplasat la fața locului.S-a procedat la decopertarea instalației, sudat petic metalic, izolat conductă, recopertare și împrăștiere de material petroabsorbant.S-a efectuat ecologizarea zonei.

 

DOMENIUL PLANIFICARE DE MEDIU

         1.Monitorizarea îndeplinirii măsurilor cuprinse în Planul de implementare privind integrarea europeana Capitolul 22 - Protecţia Mediului                        

Rapoartele privind Planul de măsuri prioritare 2016-2018 şi restanțele 2009-2015 au fost întocmite cu frecvență lunară și trimestrială. După completarea acestora cu datele specifice și de către GNM – SCJ Brăila, au fost transmise către ANPM.  În urma obținerii avizelor trimestriale ale ANPM, acestea a fost transmise spre informare către Instituția Prefectului Județului Brăila însoțite de matricele planului. Menționăm că toate avizele ANPM vizând monitorizările trimestiale ale APM Brăila aferente anului 2018 au fost favorabile.        

      2. Îndeplinirea măsurilor din Planul de măsuri prioritare

         ANEXA 1 - Plan de măsuri prioritare  2016 - 2018

În Planul de măsuri prioritare, pe anul 2018 a existat o prioritate/măsură aplicabilă pentru APM Brăila care  a fost îndeplinită după cum urmează:           

Prioritatea - Continuarea implementării prevederilor Directivei 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor - Urmărirea sistării activității de depozitare pe 35 de depozite neconforme clasa “b” din zona urbană:

Pe raza județului Brăila există un obiectiv care se încadrează în prevederile directivei, respectiv - Depozitul neconform de deșeuri menajere al orașului Făurei (termen sistare depozitare 16 iulie 2017).

Depozitul a deținut  Autorizația de mediu nr. 19/2016, valabilă până la data de 16.07.2017, cu condiție impusă ”Sistarea/încetarea depozitarii deşeurilor până în data de 16 iulie 2017, conform H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificările ulterioare” și cu program de conformare în vederea închiderii care prevede l Măsura 2 - ”Elaborarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic și a Planului de închidere și a procedurilor de urmărire post închidere”.

 • Prin adresa APM Braila nr. 8092/4.07.2017 s-a dispus suspendarea autorizației de mediu nr. 19/2016 pănă la data de 16.07.2017 (data valabilității) și sistarea activității.
 • Prin adresa APM Brăila  nr. 3620/01.11.2017  s-au stabilit obligațiile de mediu.
 • APM Brăila  a  emis Decizia etapei de incadrare nr. 15932/ 28.12.2018 pentru proiectul de inchidere ( respectiv lucrări de relocare și sistematizare a deșeurilor existente  astfel încât suprafața ocupată de acestea  să fie de numai 9520 mp);
 • După finalizarea lucrărilor cuprinse in etapa I: Relocarea  și sistematizarea deșeurilor (lucrări de relocare și sistematizare a deșeurilor existente și acoperire cu aprox. 5600 mc pământ și deșeuri din demolări) așa cum sunt prevăzute în Decizia etapei de încadrare nr. 15932 din 28.12.2017 emisă de APM Brăila, la nivelul depozitului urmează o perioada de cca. 3 ani pentru consumarea tasărilor .
 • Eliminarea deșeurilor colectate de la populația din orașul Faurei se face  la depozitul din localitatea Gălbinași, judetul Buzău (în baza contractului de prestări servicii nr. 266 din 03.08.2017, încheiat cu SC RER SERVICII ECOLOGICE SRL), cu întocmirea  documentelor justificative (formulare de încărcare- descărcare deșeuri nepericuloase și  tichete de cântărire);
 • Este asigurată paza depozitului de către agenți de la Poliția Locală Făurei;

 

 

   ANEXA 3 – Măsuri restante 2009 – 2015 – APM Brăila - nu ne-am înregistrat cu restanțe la nivelul județului Brăila.

        

         3. Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al judeţului Brăila   

Un instrument important în implementarea la nivelul județului Brăila a Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) îl constituie realizarea investițiilor pentru modernizarea / rentabilizarea infrastructurii de mediu, controlul şi reducerea poluării aerului, apei şi solului, proiecte susţinute prin diferite surse de finanţare proprii/externe.

         Serviciul Monitorizare și Laboratoare – Domeniul Sinteză și Rapoarte a continuat activitatea de monitorizare a stadiului de implementare a PLAM Brăila, concretizată prin întocmirea și transmiterea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului București a Rapoartelor semestriale PLAM aferente anului 2018.           

                           Rezultatele evaluării rezultatelor implementării PLAM – Brăila:

 Din totalul de 136 acţiuni total PLAM – sem. I. 2018, inclusiv cele cu caracter permanent, au fost realizate 95 acţiuni ( 69,85 %), în curs de realizare 40 acţiuni (29,41 %) și anulată 1 acțiune (0,74 %) .

Acţiunea de monitorizare întreprinsă la sfârşitul semestrului I din anul 2018 evidenţiază următoarele aspecte la nivelul județului Brăila:

 • O creștere aferentă anului 2018 în procentaj de 12,85 % a numărului acțiunilor realizate, inclusiv cele cu caracter permanent, respectiv 69,85 % faţă de 57 % în anul 2014;
 • Sunt în curs de realizare un număr de 40 acțiuni, reprezentând 29,41 % din totalul de 136 al acţiunilor planificate pentru anul 2018;

De asemenea, situația celor 8 Proiecte incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM), patru dintre ele sunt realizate, iar cealalte patru  au rămas nerealizate, ca urmare a faptului că unele dintre proiecte nu au depășit faza de fișă de proiect,  sau datorită faptului că obiectivele propunerii de proiect au fost preluate în alte proiecte deja realizate. 

 

 1. DOMENIUL LABORATOR        

         3.1 Monitorizarea calităţii factorilor de mediu s-a realizat prin efectuarea de analize şi determinări asupra unor parametri generali de calitate şi specifici de impurificare, la probele recoltate din reţeaua de supraveghere şi a celor recoltate în cadrul acţiunilor de expertizare, obţinându-se o bază de date necesară pentru măsuri urgente în cazul unor poluări accidentale sau în cazul în care se constată deteriorarea calităţii factorilor de mediu.

        

Situaţia sintetică a activităţilor realizate:

Nr.

crt.

Activitatea

UM

2018

2017

1

Supravegherea calităţii aerului

număr analize

364579

451719

2

Expertize asupra calităţii solului şi sedimentelor

număr analize

329

140

3

Expertize asupra calităţii apei subterane( foraje)

număr analize

280

128

4

Expertizarea apelor uzate deversate de agenţii economici(monitorizare si tarifare)

număr analize

1160

1269

5

Determinarea zgomotului urban

număr determinări

210

168

6

Radioactivitate

număr determinări

8843

14616

7

Elaborarea rapoartelor privind starea mediului

număr lucrări

12

12

8

Intocmirea raportului Fisa Judetului

număr lucrări

12

12

 

        

Pe componente de mediu activitatea s-a desfăşurat astfel:

 • Pentru factorul de mediu aer au fost realizate 364.579 determinări care au cuprins analize ale calităţii precipitaţiilor, determinarea cantităţii de pulberi sedimentabile şi măsurători automate ale poluanţilor: SO2, NOx, CO, O3, COV, PM10/PM2,5.
 • Pentru factorul de mediu solsi sedimente s-au efectuat 329 determinări. Expertizările la sol s-au realizat în două zone de interes şi au urmărit influenţa activităţilor desfăşurate în aceste zone:
 1. zona de influenţă a depozitelor de deşeuri: depozitul ecologic Tracon;
 2. zone de influenţă atraficului rutier: Bulevardul Independenţei, Calea Galaţi, Calea Călăraşilor, Şoseaua Buzăului.
 • În vederea monitorizării apelor uzate evacuate de agenţii economici au fost efectuate 804 determinări ale indicatorilor fizico-chimici pentru agenţii economici cuprinşi în programul de monitorizare. De asemenea au fost efectuate, la solicitările agenţilor economici, 356 determinări ale indicatorilor fizico-chimici în regim de tarifare. Astfel în anul 2018 s-au efectuat 1160 expertizări pentru apele uzate.
 • Pentru supravegherea apei subterane(foraje) s-au realizat 280 determinări ale indicatorilor fizico-chimici pentru expertizarea celor 4 foraje de observaţie de la depozitul ecologic Tracon de unde se recoltează şi probe de sol.

         În vederea acreditării conform SR EN ISO/CEI 17025:2018, L.A.C.F.M. a continua actualizarea Documentele Sistemului de Management: Manualul Calității, Proceduri generale de Laborator, Proceduri Operaționale, Proceduri Specifice de Lucru, Instrucțiuni de Utilizare și Instrucțiuni de Lucru.

         Nivelul de zgomot urban s-a determinat, în municipiul Brăila, în 42 de puncte reprezentative situate pe diferite categorii de străzi de 3m, 7m, 14m, 21m (la bordura trotuarului ce mărgineşte carosabilul) şi la limita unor zone funcţionale: parcuri, zone de recreere şi tratament medical şi balneoclimateric, incinte de scoli, pieţe şi spaţii comerciale, rezultând în total 210 măsurători.

         Hărțile strategice de zgomot și Planurile de acțiune pentru aglomerarea

Au fost analizate și evaluate hărțile strategice de zgomot și rapoartele aferente pentru aglomerarea Brăila și pentru căile ferate din interiorul aglomerării – municipiul Brăila, care au fost avizate de către Comisia tehnică înființată la nivelul APM Brăila, fiind transmise către ANPM și MM.

Planurile de acțiune pentru Portul Brăila (Hârșova, Turcoaia, Macin, Gura Arman) au fost depuse la APM Brăila, au fost analizate și aprobate de către Comisia tehnică înființată la nivelul APM Brăila, de asemenea au fost aprobate prin ordinul ministrului transporturilor nr.1537/2018.

                    

 1. Organizarea şi operarea reţelelor locale de monitorizare integrată a factorilor de mediu

 

         REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

         Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

         Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute Legii nr. 104/2011.

         Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe.Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM10; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

         Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM2,5; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică.

Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe.

         Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani.

         Datele rezultate din procesul de monitorizare sunt procesate şi validate, apoi transmise la Centrul de Evaluare a Calității Aerului de la ANPM, servind ulterior la elaborarea rapoartelor privind starea mediului şi fişa judeţului. Funcţionarea staţiilor este apreciată prin captura de date raportată pentru fiecare poluant, care reprezintă raportul dintre perioada în care instrumentul de monitorizare produce date valabile şi perioada pentru care se calculează parametrul statistic.

         În cursul anului 2018 captura minimă de date de 90%, prevăzută în Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, a fost asigurată pentru un numar de 28 din totalul de 43 de parametri monitorizați de toate analizoarele, din cauza diferitelor defecţiuni aparute la acestea. 

         Până la data de 31.12.2018, pentru factorul de mediu aer au fost realizate 365.398 determinări care au cuprins și analize ale calităţii precipitaţiilor ,704 analize în vederea depistării ploilor acide, determinarea cantităţii de pulberi sedimentabile - 115 analize, pulberi în suspensie PM10/PM2,5, şi măsurători ale poluanţilor: SO2, NOx, CO, O3, COV, PM10/PM2,5 - 364579 analize.

        

         Staţia de monitorizare a dozei gama este amplasată în faţa sediului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila şi realizează supravegherea radioactivităţii factorului de mediu aer. Datele înregistrate de staţie sunt transmise în timp real, printr-un sistem de comunicaţie prin cablu, la serverul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila şi simultan, prin GPRS, către Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitate.

         Datele stocate în arhiva laboratorului naţional sunt validate şi retransmise la serverul APM. Obiectivul principal al staţiei este detectarea oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică a nivelelor de radioactivitate din mediu precum şi acţiunea de avertizare – alarmare a factorilor de decizie.

         În anul 2018 stația automată de monitorizare a dozei gama în timp real a înregistrat un număr de 8.893 valori ale debitului de doză gama în aer.

         În anul 2018 nu au fost înregistrate depășiri ale debitului de doză gama.

 

         Planuri de calitate a aerului și planuri de menținere a calității aerului  

Plan de calitate a aerului

Ca urmare a încadrării municipiului Brăila în regimul de gestionare I, Primăria municipiului Brăila a inițiat elaborarea Planului de calitate a aerului pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), conform HG nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planurilor de calitate a aerului, a Planurilor de acțiune pe termen scurt și a Planurilor de menținere a calității aerului.

Studiul de calitate a aerului care stă la baza elaborării planului a fost înaintat către APM Brăila în anul 2016 în vederea verificării conform legislației în vigoare. Întrucât studiul de calitate a aerului pentrumunicipiul Brăila nu a respectat cerințele din HG nr.257/2015 - art.16, Grupul de lucru din cadrul APM Brăila a decis aprobarea variantei 6 a Studiului de calitate a aerului și a recomandat inițierea procesului de elaborare al Planului de calitate a aerului.

A avut loc dezbaterea publică a Planului de calitate a aerului pentru municipiul Brăila, urmând a fi analizat de către Grupul de lucru din cadrul APM Brăila în vederea avizării. Acest Plan a fost avizat de catre APM Brăila și a fost transmis către Centru de Evaluare a Calității Aerului din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului București pentru avizare.

Plan de menținere a calității aerului

Ca urmare a încadrării județului Brăila în regimul II de gestionare,Consiliul Județean Brăila a inițiat elaborarea Planului de menținere a calității aerului, conform HG nr.257/2015 privind aprobareaMetodologiei de elaborare a Planurilor de calitate a aerului, a Planurilor de acțiune pe termen scurt și a Planurilor de menținere a calității aerului. Planul de menținere a calității aerului a fost înaintat către APM Brăila în luna februarie 2017, în vederea verificării conform legislației în vigoare. Grupul de lucru  din cadrul APM Brăila a avizat varianta 7 a planului și a emis Referatul de avizare. De asemenea planul a fost avizat și de către ANPM și a fos taprobat de către Consiliul Județean Brăila prin Hotarârea nr.212/29.11.2018.

 

            Implementarea la nivel judeţean a programelor finanţate din din veniturile Administrației Fondului pentru mediu în anul 2018

            Pe parcursul anului 2018 s-a derulat prin APM Brăila Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice (Ordin nr. 1817/2016 din 20 septembrie 2016 ) – Programul Casa Verde CLASIC – persoane fizice.

Scopul programului CASA VERDE îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Prin programul Casa Verde Clasic s-au finanţat următoarele sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire:

a) instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate;

b) instalarea de pompe de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

Dintr-un total de 161 dosare de finanțare depuse la nivelul județului Brăila de către beneficiari în sesiunea octombrie 2016, în cursul anului 2017 Comitetul de Avizare din cadrul AFM – București a aprobat un număr de 119 dosare și au respins 42 de dosare de finanțare.

Solicitările beneficiarilor care au accesat Programul Casa Verde Clasic au vizat instalarea de :

 • panouri solare presurizate în proporție de (96%);
 • pompe de căldură în proporție de (4%).

Până la finele anului 2018 au fost depuse în vederea decontării un număr de 109 de dosare de decontare, (un număr de 10 beneficiari au renunțat la implementarea sistemelor de încălzire).Programul s-a finalizat.

 

III. BIROUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

 

ÎN DOMENIUL DEŞEURI, CHIMICALE, PROTECŢIE SOL ŞI SUBSOL

 

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor legale privind gestionarea deşeurilor municipale

 • Se colectează periodic date de la primării în vederea monitorizării progreselor în ceea ce priveşte implementarea măsurilor aplicate de către autorităţile publice locale.   
 • S-au colectat datele şi s-a transmis raportările privind extinderea sistemelor de colectare selectivă.
 • S-au stabilit condițiile de reglementare a planurilor, proiectelor și autorizare a activităților care implică și gestionarea deșeurilor- 91 documentații analizate și 64 puncte de vedere emise

 

         Urmărirea proiectării şi implementării sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor

Prin Planul de investiţii pe termen lung pentru perioada 2008  - 2038 „Managementul Integrat al Deşeurilor în Judeţul Brăila” (Masterplan Deșeuri), aprobat prin HCJ nr. 95/2009, s-a stabilit calendarul de implementare pentru realizarea investiţiilor din Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi obţinerea finanţărilor prin POS Mediu. Pentru pregătirea planului şi a aplicaţiei de finanţare prin POS Mediu Consiliul Judeţean Brăila a beneficiat de proiectul de Asistenţă Tehnică ISPA finanţat de MMDD (prin împrumut de la Banca Mondială).

        

         Proiectul de realizare a investiţiilor prevăzute în MASTERPLAN a fost reglementat în iulie 2011 (acord integrat de mediu emis de ARPM Galaţi). Sistemul este proiectat să deservească întreaga populaţie și toată suprafața judeţului Brăila.Valoarea totală a proiectului a fost de 117.510.033 lei, inclusiv TVA, finanțat inițial prin POS Mediu.

Lucrările propuse prin proiect sunt:

- Implementarea unui sistem de colectare selectivă în toate localităţile din judeţul Brăila

- Depozit de deşeuri nepericuloase şi staţie de sortare Ianca

- Staţie de transfer Însurăţei

- Închiderea depozitului neconform Ianca

- Staţie de sortare şi compostare Vădeni.

 

Sistemul trebuia inițial pus în funcțiune în toamna anului 2015, a fost amânat pentru toamna 2016, dar termenul nu s-a respectat. Marea majoritate a lucrărilor a fost realizată până la sfârșitul trim. I 2015, a rămas nerealizată stația Vădeni.

Contractul de finanțare POIM nr. 25/9.02.2017 prevede fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila cu termen de finalizare 31.01.2019. Proiectul de realizare a stației mecano-biologice Vădeni este în curs de implementare. Pentru investițiile realizate Consiliul Județean Brăila a solicitat emiterea autorizației de mediu, procedura de emitere fiind în derulare. Nu s-a realizat concesionarea gestiunii serviciului de salubrizare și a operării instalațiilor de către un operator unic pentru întregul județ.

         Până la realizarea investiţiilor planificate s-a implementat o soluţie tranzitorie de colectare şi eliminare a deşeurilor municipale din zona rurală prin amenajarea a 10 puncte de colectare zonală. Fiecare UAT răspunde pentru colectarea deşeurilor de la populaţie şi de depunerea la punctele zonale în containere de mare capacitate (32mc) care sunt transportate spre eliminare de către SC RECORWOOD SRL către depozitul de deşeuri conform Muchea.

         Datorită întârzierilor în realizarea sistemelor de management integrat al deșeurilor în județele vecine și sistarea activității unor depozite de deșeuri neconforme, deșeurile municipale din județele Vrancea, Vaslui și Galați s-au eliminat în depozitul conform al SC Tracon SA de la Muchea, jud. Brăila.

 

         Urmărirea implementării măsurilor de colectare separată a deşeurilor

    Au fost informate autoritățile publice locale și județene cu privire la prevederile legale privind colectarea separată a deșeurilor municipale. Conform prevederilor legale, în autorizațiile de mediu emise au fost stabilite condiții pentru atingerea țintelor de colectare separată astfel încât să se diminueze cantitățile de deșeuri care ajung la depozitare.

    Cu toate acestea colectarea separată se asigură în foarte mică măsură, prin puncte de colectare stradală cu containere tip clopot și prin preluarea unor cantități mici de deșeuri sortate la generatori. În semestrul II 2018 Primăria Brăila a amplasat pe domeniul public puncte de colectare mixte cu containere pentru deșeuri amestecate și deșeuri reciclabile. Operatorii de salubritate au mai pus în funcțiune pe parcursul anului 2018 o stație de sortare a deșeurilor colectate și presare/balotare. Trebuie menționate și întârzierile în punerea în funcțiune a sistemului de management integrat al deșeurilor; infrastructura de colectare separată este achiziționată, o stație de sortare și una de transfer sunt finalizate, dar nu pot fi încă date în funcțiune, neexistând un operator unic de salubritate.

 

         Monitorizarea agenţilor economici generatori şi colectori de deşeuri

         În conformitate cu prevederile H.G. 856/2005 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv cele periculoase s-a realizat evidenţa lunară pe 7 tipuri de deşeuri generate, colectate, valorificate şi eliminate de către agenţii economici din judeţul Brăila: ulei uzat, acumulatori uzaţi, anvelopele uzate, deşeuri de ambalaje (PET, hârtie carton, sticlă, polietilenă), deşeuri spitaliceşti, deşeuri de rumeguş şi deşeuri de lemn. Au fost inventariaţi 80 agenţi economici generatori de astfel de deşeuri.

        

         Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

         Pentru implementarea acestor prevederi, precum şi ale Ord. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje s-au realizat:

 • S-a monitorizat modul cum operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale care intră sub incidenţa legislației menționate  trebuie să raporteze conform Ord. MMP 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
 • s-au îregistrat și au introdus datele corespunzătoare în Sistemul Integrat de Mediu pentru anul 2017 pentru 67 de operatori (50 generatori de deșeuri de ambalaje, 12 colectori, un reciclator și 4 UAT).
 • Monitorizarea lunară a cantităţilor de deşeuri de ambalaje colectate selectiv, pe tipuri de deşeu, de către seviciile de salubritate şi de către agenţii economici autorizaţi.     

        

         Continuarea implementării prevederilor Regulamentului 2150/2002/CE privind statistica deşeurilor

         S-au colectat, validat și introdus datele pentru anul 2017, s-a finalizat introducerea datelor în aplicația Statistica deșeurilor din Sistemul Integrat de Mediu. În acest sens au fost informați din nou operatorii economici producători/generatori de deșeuri, comercianți, brokeri precum și cei care desfășoară activități de tratare a deșeurilor să transmită informațiile corespunzător domeniului de activitate, sa se înregistreze în SIM și să completeze chestionarele online.

 

         Implementarea prevederilor legislative privind eliminarea deșeurilor

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor din HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor

 • Toate depozitele prevăzute în calendarul de închidere, de deșeuri municipale și industriale,  au sistat activitatea la termenul prevăzut. Situația acestora se prezintă astfel:

           --Pentru Depozitul neconform de deșeuri municipale Ianca- lucrările de închidere au fost preluate pe lista investiţiilor din Masterplan deşeuri și finalizate în august 2015, fiind în perioada de urmărire postînchidere

           --Depozitul neconform Făurei a fost sistată depozitarea deșeurilor în iunie 2017 iar în ianuarie 2018 s-a finalizat procedura de reglementare a  proiectul de închidere care este în curs de implementare.

           --Depozitul neconform pentru deşeuri industriale nepericuloase al SC Celhart Donaris SA nu a respectat graficul de lucrări care au fost reluate în trimestrul IV 2018 dar  nu au fost finalizate până la sfârșitul anului așa cum era prevăzut. În trimestrul IV au fost realizate două verificări pentru urmărirea conformării la actele de reglementare deținute. Depozitul figurează pe lista depozitelor de deșeuri nepericuloase aflate în lista de infringement (Curtea Europeană de Justiție Cauza 2012/2007).

           --Batalul nou ecologic de şlam petrolier Oprisenesti- lucrările de umplere s-au  finalizat și au fost recepționate în noiembrie 2014.

           --Batalul vechi neecologic de şlam petrolier Oprișenești - au fost procesate deșeurile însă nu au fost încă reglementate lucrările de remediere.

 • S-a realizat monitorizarea activităţii depozitelor de deșeuri municipale în ceea ce priveşte modul de operare și raportarea cantităţilor de deşeuri care ajung la depozitare.
 • La ora actuală majoritatea deşeurile municipale colectate, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, sunt eliminate pe depozitul conform DEDMI Muchea administrat de SC Tracon SA. Numai deșeurile din localitățile UAT Făurei și Ianca sunt eliminate pe depozitul conform Gălbinași, situat la distanță mai mică.
 • Depozitul conform Muchea funcționează din 2013 cu celula nr. 2, în care s-a ajuns la un grad de umplere de cca 80%. În anul 2018 s-a finalizat construcția celului nr. 3, dar nu s-a pus încă în funcțiune.Pentru celula nr. 1, unde activitatea de depunere a deșeurilor a fost sistată în 2013 s-au realizat lucrările de acoperire provizorie. Începând din anul 2016 la depozitul Mucea au fost eliminate și deșeuri din județele învecinate rămase fără capacități de depozitare în urma închiderii depozitelor neconforme.

 

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor legale privind gestionarea deșeurilor medicale 

         S-au colectat datele conform  Ord. MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale de la operatorii care intră sub incidenţa acestor prevederi: unităţi sanitare din municipiul Brăila şi din județ (spitale si policlinici) şi operatorii economici autorizaţi pentru colectarea şi tratarea acestor deşeuri periculoase, cu privire la activitatea desfăşurată pe teritoriul judeţului. În judeţul Brăila nu există incineratoare autorizate pentru incinerarea deşeurilor medicale.

         O parte din deşeurile periculoase generate (infecţioase) de Spitalul Judetean de Urgență Braila sunt eliminate prin depozitare după ce au fost supuse tratamentelor de neutralizare în stația de sterilizare proprie.          O altă parte sunt colectate şi transportate spre eliminare prin incinerare prin doi operatori economici autorizaţi pentru această activitate: SC ECO Fire Sistems SRL Constanţa şi SC Protect Colector SRL Focşani. Anual, cantitatea totală de deşeuri generată de activităţile medicale supuse metodelor de eliminare finală este de cca 130-150t.

 

Implementarea H.G. 173/2000 privind reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați (BCP/PCT) și a altor compuși similari

S-au monitorizat și verificat operatorii economici în ceea ce privește respectarea Ord. MMP 1179/2010 care aprobă Ghidul pentru gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi, precum şi întreţinerea echipamentului cu conţinut de PCB şi respectarea procedurilor prescrise de producător şi standardele naţionale corespunzătoare. S-a actualizat inventarul operatorilor care deţin echipamente în funcţiune cu conţinut de compuşi desemnaţi (condensatoare cu PCB) şi a bazei de date privind gestionarea acestora. S-a monitorizat modul cum sunt respectate planurile de eliminare a condensatoarelor care devin deșeuri periculoase la scoaterea din funcțiune. Toți deținătorii au respectat planurile de eliminare.

 

         Implementarea Legii 212/2015 privind gestionarea vehicolele scoase din uz (VSU)     

         La nivelul judeţului sunt autorizaţi pentru colectarea VSU, cinci agenţi economici,  iar pentru tratare VSU trei agenţi economici. S-a monitorizat activitatea acestora în vederea inventarierii cantităţilor de deşeuri rezultate și completarea bazelor de date în SIM.

 

         Implementarea prevederilor HG nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

   Ca obiective specifice s-au realizat următoarele activităti :

 • Inventarierea agenţilor economici: producători/importatori, generatori şi colectori de uleiuri uzate precum şi a comerciantilor care introduc pe piaţă uleiuri și solicitarea raportării semestriale şi anuale .
 • Monitorizarea cantităţilor de uleiuri uzate produse şi realizarea bazelor de date privind cantitatile de uleiuri comercializate şi a cantităţilor de uleiuri uzate colectate / eliminate .
 • Inscrierea agentilor economici generatori şi colectori de uleiuri uzate în aplicația SIM - uleiuri uzate

         Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr. 1005/2009  din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon           

În urma inventarierii agenţilor economici care deţin instalaţiile de răcire în sectorul comercial, industrial şi auto, precum și a celor care asigură service –ul acestora s-a constatat ca sunt utilizaţi agenţi frigorifici acceptați conform legislației actuale.

         Implementarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea si autorizarea substanţelor chimice si restricţiile aplicabile acestor substanţe (REACH)                    

Obiectivul acestuia este de a îmbunătăţi protecţia sănătăţii umane şi a mediului, menţinând în acelaşi timp nivelul de competitivitate. Legislaţia în domeniul chimicalelor se referă la controlul şi evaluarea riscului pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase îl au pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, la restricţii privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase.

         În vederea implementării legislatiei privind deşeurile periculoase, s-au realizat următoarele activităţi:

 • Inventarierea şi verificarea agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase;
 • Realizarea rapoartelor la nivel judeţean privind generatorii de deşeuri, colectorii, valorificatorii şi eliminatorii de deşeuri;
 • Realizarea rapoartelor la nivel judeţean privind cantităţile de deşeuri generate, colectate, valorificate şi eliminate.

         La nivelul judeţului Brăila sunt autorizați doi agenți economici  pentru colectare şi un agent economic pentru tratarea deşeurilor periculoase.

În vederea implementării legislaţiei din domeniul gestionării deșeurilor și substanțelor periculoase şi asigurării suportului tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare au fost analizate documentaţiile pentru planuri, proiecte, activităţi pentru care au fost solicitate acte de reglementare, pentru a stabili dacă sunt în conformitate cu prevederile legale din domeniul gestionării deşeurilor şi a substanţelor periculoase. Astfel, au fost analizate 120 de documentații și s-au emis 110 puncte de vedere pentru planuri şi proiecte şi s-au stabilit condiţii pentru gestionarea deşeurilor în cadrul procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

De asemenea, APM Brăila a articipat la 17 acţiuni de preluare şi distrugere deșeuri în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată organizate la nivelul unor instituții publice (Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Poliție, ș.a).

         Implementarea prevederilor legislative privind transportul  deşeurilor- au fost analizate și aprobate 117 formulare de aprobare pentru transporturi de deșeuri la instalații de valorificare/eliminare din județul Brăila conform prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul României. Au fost înregistrate 1724 formulare de expediție transport deșeuri  periculoase și s-au făcut raportările trimestriale privind transportul deșeurilor.

 

         DOMENIUL SOL ŞI SUBSOL

În urma evaluării informaţiilor din documentaţiile depuse de titularii de activităţi, conform propunerilor APM Brăila, lista siturilor contaminate şi lista siturilor potenţial contaminate din judeţul Brăila conţin 21 situri contaminate/potenţial contaminate şi cuprind amplasamente pe care s-au desfășurat activități din domeniul extracției petrolului, comercializării de carburanți, industriei chimice, eliminării unor deșeuri și altele. Inventarul a fost reactualizat în martie și noiembrie 2017. În anii anteriori s-au reglementat 3 proiecte de decontaminare pentru trei depozite de carburanți din care numai unul finalizat, celelalte în curs de realizare. În anul 2018 s-a solicitat modificarea soluției tehnice pentru unul dintre proiectele reglementate, s-a reglementat și s-a inițiat realizarea pentru încă un depozit de carburanți. De asemenea pentru batalurile de șlam închise, unul a fost curățat, pentru celălalt urmează să se stabilească măsurile de remediere. Pentru sondele de extracţie petrol care au fost abandonate OMV Petrom întocmeşte documentaţiile necesare reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului şi stabilirii obligaţiilor de mediu, după caz.

         Au fost analizate 54 documentaţii depuse pentru solicitarea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte publice şi private şi activităţi care pot avea un efect semnificativ asupra solului, subsolului şi apelor subterane şi au fost emise 54 puncte de vedere. Cele mai multe vizează abandonarea sondelor la care s-a sistat activitatea și reglementarea activității de extracție petrol și gaze naturale

         Protecţia resurselor de ape şi nămol terapeutice şi a altor resurse minerale

 • Au fost analizate documentaţiile depuse pentru solicitarea actelor de reglementare pentru proiecte şi activităţi situate în perimetrele de protecție hidrogeologică care pot avea un efect semnificativ asupra acestor resurse, au fost emise 8 puncte de vedere în care s-au stabilit măsuri de protecţie  pentru lacurile sărate Brăila şi Movila Miresii.
 • S-au verificat planurile proiectele tehnice de refacere a mediului precum si anexele referitoare la valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului pentru anul 2017, pentru operatorii licențiați care isi desfasoara activitatea in perimetrul de protectie a Lacului Sarat I Brăila, respectiv SC Unita Turism Holding SA si SC TBRCM SRL.

 

         ÎN DOMENIUL BIODIVERSITATE

Pe teritoriul judeţului Brăila sunt cuprinse 26 de arii naturale protejate din următoarele  categorii:

 • 3 de interes naţional: Parcul Natural Balta Mică a Brăilei şi rezervaţiile naturale Jirlău-Vişani şi Pădurea Camniţa;
 • 2 arii de interes judeţean şi local: Rezervaţia forestieră Viişoara şi Popina Blasova – monument al naturii;
 • 2 de interes internaţional- situri Ramsar -zone umede de importanţă internaţională: Balta Mică a Brăilei și Dunărea Veche Brațul Măcin
 • 19 de interes comunitar declarate ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România:
 • 9 situri de importanţă comunitară: Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, Balta Mică a Brăilei, Braţul Măcin, Valea Călmăţuiului, Lunca Buzăului,  Lunca Siretului Inferior, Ianca - Plopu - Sărat – Comăneasca, Lacul Sărat – Brăila și Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu ;
 • 10 arii de protecţie specială avifaunistică: Balta Albă-Amara-Jirlău, Balta Mică a Brăilei, Balta Tătaru, Dunărea Veche-Braţul Măcin, Ianca-Plopu-Sărat, Lunca Siretului Inferior, Măxineni, Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei, Valea Călmăţuiului și Lunca Buzăului.

         Aceste arii se suprapun parţial astfel încât acelaşi teritoriu poate avea statut dublu, triplu sau cvadruplu de protecţie.

            1. Elaborarea măsurilor minime de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar neatribuite în custodie

         2. Asigurarea custodiei ariilor naturale protejate

         Conform Ord. MMSC nr. 1447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, autoritatea responsabilă pentru atribuirea în administrare/custodie este Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate care a devenit funcțională din semestrul al II lea al anului 2017.

Situația elaborării planurilor de management și a regulamentelor:

Pentru 42% din ariile desemnate au fost aprobateplanuri de management :

 • Pentru Parcul Natural Balta Mică a Brăilei care se suprapune cu  ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei şi ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei și cu Situl Ramsar cu aceeași denumire, există plan de management aprobat prin HG 538/2011.
 • În anul 2016 au fost aprobate prin ordine de ministru 5 planuri pentru 7 arii : Rezervația Naturală Camnița, ROSPA0071 și ROSCI0162 ambele  denumite Lunca Siretului Inferior,  ROSCI0103 Lunca Buzăului, ROSPA0006 Balta Tătaru, ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat şi ROSPA0077 Măxineni, realizate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană.
 • Este în derulare un proiect al cărui titular este SOR în cadrul căruia va fi elaborat planul de management pentru  ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu împreună cu ROSPA0111 Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei.

 

         În domeniul arii protejate s-au intreprins următoarele activităţi :

 • 13 acţiuni  de verificare în ariile protejate sau în vecinătatea acestora, care au avut drept scop:
 • urmărirea stării de conservare a populaţiilor şi habitatelor pentru care ariile au fost declarate și supravegherea autorităţilor responsabile (administratori/custozi, deţinători/administratori de terenuri) cu privire la măsurile pe care le aplică în vederea conservării naturii și 1 verificare împreună cu Comisariatul Județean Brăila al Gărzii Naționale de Mediu;
 • colaborare cu serviciul AAA în vederea emiterii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor de mediu, în cazul în care planurile/proiectele/activităţile urmează a se desfăşura în vecinătatea sau interiorul unor arii naturale protejate (verificarea amplasamentului-pentru 13 documentații, emiterea punctelor de vedere - 59 documentații analizate pentru care s-au emis puncte de vedere, stabilirea unor condiţii speciale de reglementare, verificarea rapoartelor de monitorizare a biodiversităţii depuse de către agenţii economici în urma condiţiilor impuse prin actele de reglementare).

 

     Anul 2018 a fost marcat de apariția și răspândirea virusului pestei porcine africane la nivel național. În cadrul procesului privind gestionarea fenomenului manifestat la nivelul județului, au fost îndeplinite responsabilitățile prevăzute de Manualul Operațional pentru intervenția în focarele de pestă porcină africană –2018 și de Planurile de Măsuri aprobate prin Ordine de prefect. S-a purtat o corespondență susținută cu toate instituțiile și operatorii economici implicate în acest proces, a fost oferită consultanță tehncă privind aplicarea procedurilor din punct de vedere al protecției mediului. Astfel au fost verificate 95 seturi de coordonate în scopul identificării amplasamentelor destinate îngropării cadavrelor de suine, în raport cu limitele ariilor naturale protejate existente pe teritoriul județului Brăila.

 

 • La momentul emiterii autorizațiilor pentru vânătoare a fost analizată poziţia zonelor de linişte în perimetrul fondurilor de vânătoare pentru a se verifica corelaţia cu perimetrele ariilor naturale protejate; s-au oferit consultații tehnice privind respectarea prevederilor din Manualul Operațional privind combaterea pestei porcine clasice și a pestei porcine africane la porcii mistreți
 • S-au furnizat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură Brăila informații referitoare la situația administrării ariilor protejate din județul Brăila în vederea verificării respectării normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru care se acordă plăţi directe agricultorilor.

De asemenea s-au mai realizat în domeniul biodiversității :

 • S-au emis 12 autorizaţii în baza Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, 1 pentru recoltare plante, 8 pentru vănătoare, 2 pentru pescuit și una pentru capturare în scop științific.
 • S-au analizat 160 de documentații și s-au întocmit 160 puncte de vedere în vederea emiterii actelor de reglementare.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • S-au verificat şi s-a transmis trimestrial fişa de evidenţă și lista anuală a colecției pentru Parcul Zoologic Brăila. Datele specifice au fost înregistrate în aplicația SIM
 • Participarea personalului la o sesiune de instruire privind evaluarea planurilor de management in cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica in domeniul biodiversitatii” SIPOCA 22
 • S-a participat la 4 acțiuni de educație ecologică în domeniul biodiversității

        

         3. Realizarea bazelor de date specifice domeniului protecţia naturii şi corelarea acestora cu proiectele SINCRON ŞI SIM

         S-au introdus datele din aplicaţia Sistemul Integrat de Mediu - secţiunea Conservarea Naturii, pe modulele:

 • Autorizaţii (completare Registrul de autorizatii privind activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare,  pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora in conformitate cu Ordinul Nr. 410/2008 cu autorizaţiile emise in anul 2017;
 • Grădini zoologice- cu informaţiile corespunzătoare fişelor de evidenţă aferente Parcului Zoologic Brăila;

                    

         Dificultăți întâmpinate în cursul anului 2018:    

 • O parte a gestionarilor de fonduri cinegetice nu au răspuns solicitării de a realiza evaluarea la speciile strict protejate.
 • O parte din gestionarii de fonduri cinegetice precum si dintre operatorii pentru capturarea de resurse piscicole nu solicită autorizații de mediu conform Ordinului MMDD nr. 410/2008 invocând Legea 407/2006 a vanătorii și a protecției fondului cinegetic cu modificările ulterioare, art. 6, alin (1) lit. f).
 • Administrația publică locală manifestă un interes foarte scăzut față de problemele legate de arii protejate.
 • Legislația incompletă privind protecția solului și subsolului  (ghidurile metodologice privind investigarea și remediere solului și subsolului).

        

         IV. Compartimentul  Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

         Pe site-ul web al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila - apmbr.anpm.ro – au fost puse din oficiu la dispoziţia publicului informaţii privind calitatea mediului în judeţul Brăila, rapoartele lunare şi anuale privind starea mediului, atribuţiile Agenţiei pentru Protecţia Mediului, legislaţia din domeniu, informaţii din domeniul autorizării, anunţuri de dezbateri publice, noutăţi legislative, comunicate de presă, etc.

         Prin punctul de informare-documentare organizat la nivelul APM Brăila au fost soluționate toate solicitările de informaţii de interes public primite (în număr de 20 în anul 2018), respectându-se termenul legal de răspuns. Nu au fost înregistrate reclamaţii administrative sau plângeri în instanţă din partea cetățenilor.

         În cursul anului 2018 am dezvoltat relaţii de parteneriat educațional cu autorități publice (Primăria Municipiului Brăila, Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, Inspectoratul Școlar Județean), ONG-uri de mediu (Asociaţia A.R.I.N. Brăila) și instituții de învățământ (Universitatea Dunărea de Jos – Facultatea de Inginerie Brăila, Liceul Gh. K. Constantinescu, Colegiul Național Ana Aslan, Colegiul Tehnic Costin Nenițescu, Palatul Copiilor Brăila, şcolile gimnaziale “Mihai Viteazul”, “Mihu Dragomir”, “Ion Creangă”, ”Vasile Alecsandri”), organizând activități de educație ecologică, vizite la sediul Agenției și la stațiile automate de monitorizare a calității aerului, deplasări în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei. Acțiunile au urmărit sensibilizarea tinerilor la importanța protejării mediului, cultivarea atitudinii responsabile față de mediu, diseminarea informației privind ariile protejate din județul Brăila, în mod special Parcul Natural Balta Mică a Brăilei și celebrarea evenimentelor din calendarul protecției mediului.

         Activităţi de educaţie ecologică organizate în anul 2018:

 • 26 aprilie 2018 - activitate de educație ecologica privind colectarea selectivă a deșeurilor - la sediul APM Brăila - au participat 40 de elevi de la Școala nr. 28 Vasile Alecsandri
 • 3 mai 2018 - activitate de educație ecologica privind colectarea selectivă a deșeurilor - la sediul APM Brăila - au participat 30 de elevi de la Liceul de Arte Haricleea Darcle
 • 30 mai 2018 – Sesiunea de comunicări ale cercurilor științifice studențești – Universitatea Galați, Facultatea de Inginerie Brăila
 • 5 iunie - Vizită la Centrul de Informare al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
 • 12 iunie - Concursul școlar de machete ”Peisajul de pe strada mea”, organizat în parteneriat cu ONG ARIN și Școala Gimnazială din Stăncuța - festivitatea de premiere urmată de vizitarea casei pescărești
 • 18 iunie - Concursul național de ecologie ”Verde, Viață, Viitor” - Palatul Copiilor și Elevilor Brăila
 • 23 iunie - Vizită de informare și conștientizare asupra valorilor naturale din Balta Mică a Brăilei - deplasare în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei
 • 15 septembrie 2018 – Let`s Do It Romania! – Ziua de Curățenie Națională

 

 

V. Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ, Resurse Umane

            În  anul  2018 au fost alocate credite bugetare în suma de  2.392.306 lei, respectiv  2.129.226 lei pentru cheltuieli de personal, 263.080 lei pentru cheltuieli materiale și servicii.                                                                                                                                                                                      

lei     

Nr

crt

 

Specificatie

 

 

Credite bugetare alocate

Plati efectuate

 

Cheltuieli efective

 

%

 

3/2

%

 

4/2

0

1

2

3

4

5

6

1

2

 

 

3

Cheltuieli totale

A.Cheltuieli curente

I.Cheltuieli de personal

II.Cheltuieli materiale

IV. Transferuri

B.Cheltuieli de capital

2.392.306

2.392.306

2.129.226

 

263.080

0

0

2.383.855

2.383.855

2.122.769

 

261.086

0

0

2.485.971

2.428.222

2.124.825

 

303.397

0

57.749

99.65

99.65

99.70

 

99.24

0

0

103.92

101.50

99.79

 

115.33

0

0

 

         Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai sus, rezultă o execuție de 103,92% la cheltuieli efective față de creditele bugetare alocate, respectiv 99,65% la plăți efectuate.

         Creditele bugetare alocate unității au fost utilizate în conformitate cu reglementările în vigoare, contribuind la desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității agenției pe tot parcursul perioadei de raportare.

         Tarifele încasate din acorduri, avize, autorizații, analize în 2018 au fost în valoare de 521.249 lei.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Ciprian CUZMIN