Back

Raport anual privind realizarea masurilor in anul 2010 din programul de gestionare a calitatii aeruluiRAPORT ANUAL

PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR ÎN ANUL 2010 DIN  PROGRAMUL DE GESTIONARE A CALITĂŢII AERULUI PENTRU LOCALITĂŢII DIN JUDEŢUL BRĂILA: MUNICIPIULBRĂILA, CAZASU, CHISCANI, FRECĂŢEI, GROPENI, MĂRAŞU, ROMANU, TICHILEŞTI,TUDOR VLADIMIRESCU, VĂDENI

 

POLUANT: PULBERI ÎN SUSPENSIE - PM10

CUPRINS

Capitolul I: Introducere

 

1.1. Necesitatea elaborării Programului de gestionare a calităţii aerului...........pag. 3

1.2. Autorităţi responsabile.................................................................................pag. 4 

1.3. Cadrul legislativ...........................................................................................pag. 4 

Capitolul II: Descriere fizico-geograficăa judeţului

2.1.Poziţie geografică..............................................................................pag. 4 

2.2.Relief.................................................................................................pag. 4

2.3.Clima.................................................................................................pag. 5

2.4.Reţeaua hidrografică.........................................................................pag. 5

2.5.Vegetaţie şi faună..............................................................................pag. 6

2.6.Resursele de sol................................................................................pag. 6

2.7.Date demografice..............................................................................pag. 6

Capitolul III: Descrierea situaţiei existente

3.1.Informaţii generale cu privire la inventarul emisiilor şi modelare.......pag. 7

3.2.Prezentarea staţiilor de monitorizare.................................................pag. 8

3.3.Evaluarea poluării aerului cu pulberi în suspensie...........................pag. 11

Capitolul IV: Măsuri şi responsabilităţi realizate

4.1.Măsuri/acţiuni realizate pentru reducerea pulberilor în suspensie

 pentru anul 2010........................................................................................pag. 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I - Introducere

 

1.1.           Necesitatea elaborării Programului de gestionare a calităţii aerului

 

În zonele şi aglomerările în care, în urma evaluării calităţii aerului, se constată că valorile concentraţiilor în aerul înconjurător pentru unul sau mai mulţi poluanţi depăşesc valorile limită şi/sau valorile ţintă, conform prevederilor HG nr. 543/2004, autoritatea publică teritorială de protecţie a mediului iniţiază elaborarea programului de gestionare şi, respectiv, a programului integrat de gestionare a calităţii aerului în cazul în care poluarea atmosferei se datorează mai multor poluanţi.

Programul de gestionare a calităţii aerului reprezintă totalitatea măsurilor/acţiunilor ce se desfăşoară în zonele şi aglomerările unde pentru unul sau mai mulţi dintre poluanţi se constată depăşiri ale valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, în vederea încadrării sub aceste valori.

 

Programul de gestionare a calităţii aerului se iniţiază pe baza rapoartelor la studiile privind evaluarea calităţii aerului prin modelarea dispersiei poluanţilor în aer şi investigarea zonelor fierbinţi, realizate pentru anii 2007 şi 2008, studii în urma cărora s-au întocmite listele prevăzute în Ordinul nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, liste din care rezultă faptul că cea mai importantă problemă de calitate a aerului la nivelul judeţul Brăila este legată de depăşirea limitei prevăzute pentru pulberi în suspensie, fracţia PM10 în localităţile: Brăila, Cazasu, Chiscani, Vădeni, Frecăţei, Măraşu în anul 2007 şi: Brăila, Cazasu, Tudor Vladimirescu, Chiscani, Tichileşti, Gropeni, Romanu, Vădeni, Frecăţei, Măraşu în 2008.

 

Iniţierea programului are drept scop să stabilească o listă cu măsuri/acţiuni de reducere a emisiilor de pulberi în suspensie, fracţia PM10.

Iniţierea programului a fost adusă la cunoştinţa următoarelor autorităţi:

-          Ministerul Mediului şi Pădurilor;

-          Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;

-          Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu;

-          Comisia Tehnică.

 

Propunerea de program s-a realizat în conformitate cu prevederile O.M. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului şi H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului.

Propunerea de program a fost elaborată de Comisia Tehnică a cărei componenţă a fost reactualizată prin Ordinul Prefectului judeţuluiBrăilanr. 240 din 15.04.2010.

 

Comisia Tehnică are atribuţiile conform ROF-ului stabilit şi aprobat.

Preşedintele Comisiei Tehnice este conducătorul APM Brăila – Manona Laura AVRAM. Şedinţele de lucru ale Comisiei Tehnice îşi desfăşoară activitatea la sediul APM Brăila. Hotărârile Comisiei Tehnice se iau doar în cadrul şedinţelor prin vot al membrilor. O hotărâre este considerată acceptată dacă este votată de jumătate +1 din numărul de membrii care alcătuiesc comisia.

 

Având în vedere importanţa participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul, publicul este invitat să formuleze observaţii la propunerea de program de gestionare, în scris, şi să le transmită pe adresa autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului, B-dul Independenţei nr.14, bloc B5, sau la adresa de e-mail office@apmbr.ro. Atât propunerea de program cât şi varianta finală a programului, se publică pe pagina de web a APM Brăila, www.apmbr.ro. Programul de gestionare a calităţii aerului în varianta finală se va supune dezbaterii publice.

 

1.2.           Autorităţi responsabile

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, prin conducătorul instituţiei, este responsabilă de coordonarea iniţierii, elaborării şi implementării programului de gestionare a calităţii aerului pentru poluantul pulberi în suspensie.

Responsabili de aplicarea programului de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie sunt autorităţile, organismele şi titularii de activitate nominalizaţi pentru a implementa fiecare măsură în cadrul Capitolului IV.

1.3. Cadrul legislativ

 

¨      O.U.G. nr. 195/2005privind protecţia mediului, aprobată cu completări şi modificări prin

Legea nr. 265/2006

¨      Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei;

¨      H.G. nr. 731/2004 privind adoptarea Strategiei Naţionale privind Protecţia Atmosferei

¨      H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

¨      H.G. nr. 584/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Sistemului Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNEGICA);

¨      O.M nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător;

¨      O.M. nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor

pentru evaluarea calităţii aerului în România;

¨      O.M. nr. 35/11.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

¨      O.M.nr.1269/14.10.2008privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România;

 

CAPITOLUL II - DESCRIEREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A JUDEŢULUI BRĂILA

 

2.1. Poziţia geografică

Cu o suprafaţă de 4.766 Km2 reprezentând 2 % din suprafaţa României, judeţul Brăilaeste situatîn estul Câmpiei Române, la confluenţa Siretului şi Călmăţuiului cu Dunărea.

Judeţul Brăilase învecinează cu judeţul Buzău în vest, judeţul Vrancea în nord-vest, judeţul Galaţi în nord, judeţul Tulcea în est şi judeţele Constanţa şi Ialomiţa în sud.

 

2.2. Relieful

Câmpiile sunt cele care domină teritoriul judeţului Brăila, în ansamblu, relieful fiind constituit din spaţii interfluviale netede şi întinse, din terase fluviatile şi lunci .

Se disting mai multe subregiuni, şi anume:

·         Bărăganul Central (Câmpia Călmăţuiului);

·         Bărăganul de Nord (Câmpia Brăilei);

·         Câmpia Râmnicului;

·         Balta Brăilei;

·         Lunca Siretului;

·         Lunca Buzăului;

·         Lunca Călmăţuiului.

 

2.3. Clima 

 Brăila se află în zona climatică continentală, în ţinutul climei de câmpie, la contact cu clima specifică Luncii Dunării. Verile sunt călduroase şi uscate datorită maselor de aer continentale sub influenţa valorilor mari ale radiaţiei solare (125 Kcal/cm2), iar iernile sunt geroase, fiind marcate de viscole puternice fără strat de zăpadă stabil şi continuu.

Valorile temperaturii aerului, înregistrate în anul 2009, şi cantităţile de precipitaţii se regăsesc în tabelul de mai jos:

 

Temperatura

Medie

Temperatura maximă

Temperatura

minimă

Cantitatea de precipitaţii

Normala

climatologică

2009

absolută

2009

 

absolută

2009

 

Normala climatologică

2009

10,8°C

12,0°C

40,5°C

22.07.1943

38.0°C

24 .iulie

-26,5°C

08.01.1947

-16.9°C

22 dec.

441,8

 l/m²

420.2 l/m²

 

 

Regimul precipitaţiilorare o mare variabilitate în timp şi spaţiu, reflectând tipul de climat continental. Pentru anul 2009 cantitatea medie anuală de precipitaţii a fost de 141,75 l/mp, cu o medie lunară de 25,87 l/mp, valorile din anii anteriori ne indică faptul că, în decursul acestor ani nu s-au înregistrat precipitaţii acide.

 

Cantitatea l/m2

Lunile    anului

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2006

-

195,6

391

208,2

263,8

-

83,4

108,6

413,8

-

-

-

2007

-

-

-

-

124,5

-

-

249,6

102

243

83

-

2008

-

-

99

190

227,5

39,5

-

-

206

-

37,2

43,4

2009

126,6

104,6

72,8

28,0

160,1

156,6

161,7

76,0

259,1

151,1

115,4

289,1

 

 

Vântul predominant bate din direcţia NNE cu o frecvenţă medie anuală de 18,4 %, viteza medie anuală ce însoţeşte această direcţie fiind de 3,5 m/s. În intervalul octombrie – aprilie se înregistrează creşteri ale vitezei vântului. Astfel, în luna aprilie apare, în medie plurianuală, un număr de 5,5 zile cu viteze ale vântului de 11,5 – 20,5 m/s.

 

2.4. Resursele de apă

Principalele categorii ale resurselor de apă din judeţul Brăila sunt apele subterane, apele de suprafaţă şi lacurile.

Resurseledeape subterane sunt constituite din depozitele de apă existente în straturile acvifere freatice care dispune de o resursă totală de 8858,3 l/s şi în straturile de mare adâncime care are o resursă totală calculată de 4543,3 l/s.

Reţeaua hidrografică este organizată pe cele 5 bazine hidrografice: Dunărea, Siret, Buzău, Călmăţui şi Ialomiţa, reprezintă resursele de ape de suprafaţă ale judeţului Brăila :

    

Nr.

crt.

Denumire curs de apă

Lungime

(km)

Debit

(m3/s)

1

Fluviul Dunărea

222,5

6200

2

Râul Buzău

207

26,32

3

Râul Călmăţui

119

1,10

4

Râul Siret

55

220

 

 

Lacuriledin judeţul Brăila sunt de trei categorii: clastocarstice, limanuri fluviatile şi lacuri de luncă. Din prima categorie fac parte: Ianca, Plopu, Movila Miresii Secu, Lutu Alb, Tătaru, Colţea, Plaşcu şi altele, iar din a doua: Jirlău, Ciulniţa şi Câineni, iar din a treia lacurile din lunca Dunării. O altă categorie a apelor de suprafaţă o constituie lacurile terapeutice sărate, cu nămol sapropelic. Acestea sunt: Lacu Sărat I şi II Brăila, Câineni Băi, Movila Miresii, Batogu. De asemenea, se mai întâlnesc lacuri cu apă dulce şi amenajări piscicole cum ar fi: Blasova, Şeicuţa, Plopu, Lacul Dulce, Popa respectiv amenajările piscicole Măxineni, Gradiştea, Lutul Alb, Vultureni, Iezna, Seaca, Zăvoaia şi Jirlău.

 

2.5. Vegetaţia şi Fauna

Aceasta se grupează în două mari areale biogeografice: arealul de stepă, reprezentat prin spaţiile interfluviale (Câmpia Brăilei şi Câmpia Călmăţuiului) şi arealul de luncă, bine reprezentat prin luncile Dunării, Siretului şi Buzăului.

Vegetaţia naturală de stepăse mai găseşte în prezent pe versanţii depresiunilor de tasare, în spaţiile dintre parcelele agricole, pe marginile drumurilor, în zonele necultivate temporar.

Vegetaţia de luncăeste mult mai bogată. Datorită umidităţii mari a solului, aici se dezvoltă o vegetaţie arborescentă de esenţă moale şi ierboasă cu adaptări la condiţiile ecologice. Flora ierboasă de luncă se dispune pe benzi longitudinale sau concentrice, în cazul depresiunilor lacustre, în funcţie de gradul de umiditate.

Flora acvatică propriu-zisă este reprezentată prin macrofite care alcătuiesc adevărate pajişti.

Vegetaţia forestieră ocupă o suprafaţă de 27.170ha, ceea ce reprezintă circa 5% din suprafaţa judeţului. Habitatele cu vegetaţie forestieră sunt în general păduri tip zăvoi, de salcie, de amestec cu plop sau în regim de plantaţie sub forma perdelelor de protecţie. Dacă în pădurile izolate şi pe terasă predomină exemplarele din esenţele tari (ulm, stejar, frasin, salcâm), pădurile din luncă sunt alcătuite din plop şi salcie. 

Caracteristica faunei este dată de speciile iubitoare de terenuri deschise, mai uscate şi mai calde, venite din stepele şi silvostepele estice. Dintre reprezentanţii câmpurilor deschise cele mai bine reprezentate sunt mamiferele rozătoare  şi păsările granivore. Lunca din punct de vedere faunistic este mult mai bogată. În zăvoaiele de luncă, în plantaţiile de plop se pot întâlni lupi, vulpi, mistreţi şi iepuri, iar pe malurile râurilor : vidra şi nurca.

Păsărilese concentrează mai ales în zona pădurilor de amestec, în bălţi şi în zonele mlăştinoase. Procentual, avifauna din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei reprezintă peste jumătate din cea a României, respectiv 53%. Păsările sunt bine reprezentate, majoritatea speciilor de păsări fiind migratoare (raţele şi gâştele sălbatice). Ihtiofauna importantă din punct de vedere economic este reprezentată prin peşti migratori: nisetrul, păstruga, morunul, păstrăvul de mare, scrumbia, mreana, somnul , plătica, babuşca, şalăul .

 

2.6. Resursele de sol

Condiţiile pedoclimatice din judeţul Brăila au determinat apariţia şi evoluţia unei cuverturi de soluri, diversă, dominată de solurile zonale de tip cernoziom, soluri azonale, soluri aluvionare, coluviale, neevoluate, psamosoluri, lăcovişti etc.

Judeţul Brăila posedă valoroase şi variate resurse de sol, distribuite deopotrivă pe cele două forme majore de relief: câmpie şi luncă.Ponderea principală a terenurilor din judeţul Brăila o deţin terenurile agricole (81,29%), urmate de păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, (5,96%). Alte terenuri ocupă 12,75% (ape, drumuri şi căi ferate, curţi şi construcţii etc.)

2.7. Date demografice

Din punct de vedere administrativ-teritorial judeţul Brăila are în componenţă un municipiu cu trei oraşe (Ianca, Însurăţei, Făurei), 40 comune, 140 sate. Localităţile, în număr de 144 sunt grupate în 44 de Unităţi Administrativ Teritoriale.

Se observă o scădere a numărului de locuitori ai judeţului, de la un an la altul.

Mediul

2005

2006

2007

2008

2009

Urban

242.756

241.389

239.377

237.399

234.169

 Rural

128.902

128.411

127.955

127.152

126.022

Total

371.658

369.800

367.332

36.4551

360.191

 

 

Populaţia din localităţile afectate de pulberi în suspensie

Nr.

crt.

Localitate

Sate componente

Suprafaţă totală administrată  (ha)

Total locuitori

1

Municipiul Brăila

-

3.329

216.814

2

Comuna Cazasu

-

2.688

3.221

3

Comuna Romanu

Romanu, Oancea

7.092

1.942

4.

Comuna Vădeni

Vădeni, Baldovineşti, Pietroiu

15.908

4.235

5.

Comuna Chiscani

Chiscani, Lacu Sărat, Vărsătura

2.994

3.665

6.

Comuna Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu
Scorţaru Vechi, Comăneasca

7.852

2.438

7.

Comuna Tichileşti

Tichileşti, Albina

4.189

4.037

8.

Comuna Gropeni

Gropeni, Gropenii Noi

10.077

3.970

9.

Comuna Frecăţei

Titcov, Frecăţei, Salcia, Agaua, Cistia şi Stoeneşti

43.056

1.650

 

10.

Comuna Măraşu

Măraşu, Băndoiu, Ţăcău, Măgureni, Plopi

6.112

3.674

 

 

CAPITOLUL III -  DESCRIEREA SITUAŢIEI EXISTENTE

 

3.1.Informaţii generale cu privire la inventarul emisiilor şi modelare

      În conformitate cu H.G. nr. 586/2004, evaluarea şi gestionarea calităţii aerului este asigurată prin Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNEGICA). SNEGICA cuprinde ca părţi integrante, două sisteme:

·         Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului (SNMCA);

·         Sistemul Naţional de Inventariere a Emisiilor de Poluanţi Atmosferici (SNIEPA).

Ordinul MAPM nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, stabileşte criteriile de clasificare a aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în cadrul Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului.

Având în vedere prevederile legislaţiei naţionale în vigoare se impune realizarea în mod continuu a evaluării calităţii aerului pe baza valorilor limită şi a valorilor de prag, în acord cu standardele naţionale, în scopul:

·         menţinerii calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;

·         îmbunătăţirii calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;

·         adoptării măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminarea efectelor negative asupra mediului.

              Pe baza datelor privind calitatea aerului înconjurător provenite din Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare a Calităţii Aerului, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a realizat studii de evaluare a dispersiei poluanţilor în aer prin modelare şi investigarea zonelor fierbinţi. 

Modelarea dispersiei poluanţilor în aer s-a realizat pe baza inventarului surselor de poluare şi a emisiilor de poluanţi în atmosferă, realizate prin metoda bazată pe factori de emisie.

Inventarele de emisie reprezintă o sumă de informaţii cantitative asupra surselor şi a cantităţilor de poluanţi emise într-un interval de timp şi a substanţelor emise.

Inventarul este asociat unei multitudini de surse/activităţi, se referă la toţi poluanţii emişi de aceste surse/activităţi şi se elaborează pentru un interval de timp prestabilit.

Sursele de poluare sunt de trei tipuri:

ü      Surse punctuale - estimările de emisii sunt asigurate pentru o sursă individuală sau o gură de emisie (de obicei mare);

ü      Surse de suprafaţă – surse difuze de poluare mai mici sau mai multe pentru o suprafaţă de bază ;

ü      Surse liniare – emisiile de la vehicule din transportul rutier, feroviar, naval sau aerian şi sunt elaborate pentru secţiuni de-a lungul căilor de transport.

 

3.2.Prezentarea staţiilor de monitorizare

Supravegherea calităţii aerului în aglomerarea Brăila se realizează începând cu anul 2008 prin cinci staţii automate de monitorizare şi două panouri electronice de informare a publicului care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.

Poluanţii monitorizaţi sunt cei reglementaţi prin Ordinul 592/2002 care aprobă Normativul privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător, şi care transpune directivele europene privind calitatea aerului.

 

Harta aglomerării Brăila şi amplasarea staţiilor de monitorizare

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul, locaţia precum şi parametri monitorizaţi de fiecare staţie în parte sunt:

 

Nr.

crt.

Denumire staţie

Tip

staţie

Localitatea

Strada şi coordonatele staţiei

Parametrii monitorizaţi

1

Brăila 1

Trafic

Brăila

Calea Galaţi nr. 53;latitudine 45°17'01.9" Nşi longitudine  - 27°58' 16.0" E

NOx, CO,  PM10, COV, Pb, SO2

2

Brăila 2

Fond urban

Brăila

Piaţa Independenţei nr.1

latitudine 45°15'52.0" Nşi longitudine - 27°58' 07.6" E

NOx, SO2, CO,O3, PM2,5, COV, Pb, parametri meteorologici

3

Brăila 3

Fond suburban

Cazasu

latitudine45°16'15.1" N şi longitudine  - 27°53' 22.0" E

NOx, SO2, CO, PM10, O3, COV, Pb, parametri meteorologici

4

Brăila 4

Industrial 1

Brăila

Şoseaua Baldovineşti nr. 22

latitudine -  45° 17' 50.6" N şi longitudine - 27° 56' 58.6" E

NOx, SO2, CO,O3, PM10, Pb, parametri meteorologici

5

Brăila 5

Industrial 2

Chiscani

DJ 212 Km 14

latitudine 45°10' 06.7" Nşi longitudine - 27°55'21.2" E

NOx, SO2, CO, O3, COV, parametri meteorologici PM10

 

STATIA  BRĂILA 1 - estesituată într-o zonă comercială în carenumărul aproximativ de locuitori este de 85.231 şimonitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul rutier, cu fluxuri medii şi ridicate (între 2.000 şi 10.000 vehicule/zi), de pe străzile limitrofe,  pe o arie de reprezentativitate:10 - 100m

 

STATIA  BRĂILA  2  -  estesituată într-o zonă rezidenţială în carenumărul aproximativ de locuitori este de63.158 şi monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului, pe o ariede reprezentativitate:1 – 5km

 

STATIA  BRĂILA  3  - estesituată într-o zonă rezidenţială în carenumărul aproximativ de locuitori este de 2.145 şimonitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor  fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică,pe o arie de reprezentativitate:25 – 150km

 

STATIA  BRĂILA  4  - estesituată în zona industrială nord a municipiului şi monitorizează nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe,pe o arie de reprezentativitate:100m – 1km

 

STATIA  BRĂILA  5  - estesituată în zona industrială a localităţii în carenumărul aproximativ de locuitori este de 5.288şimonitorizează nivelul de poluare a aerului în zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani, pe o ariede reprezentativitate:100m – 1km

 

Valori limită, valori ţintă, marja de toleranţă, perioade de medierestabilite potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 592/2002.

 

Poluant

Perioada de mediere

Valoare

limită

(VL)

(μg/m3)

Valoarea limită +

Marja de toleranţă

(VL+MT)

(μg/m3)

Număr de depăşiri permise

SO2

1 h

350

350

24 ori/an

24 h

125

125

3 ori/an

An

20

20

Nu e cazul

NO2

1 h

200

225

18 ori/an

An

40

45

Nu e cazul

NOx

An

30

30

Nu e cazul

PM10

24 h

50

50

35 ori/an

An

40

40

Nu e cazul

Pb

An

0,5

0

Nu e cazul

C6H6

An

5

6,25

Nu e cazul

CO

Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore

10 mg/m3

10 mg/m3

Nu e cazul

O3

Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore

Valoare ţintă 120

-

25 ori/an

 

Măsurarea în puncte fixe a poluanţilor menţionaţi se face aplicând metodele de referinţă astfel:

 

Ø      pentru SO2 conform ISO/FDIS 10498 „Aer înconjurător - determinarea dioxidului de sulf ” – metoda fluorescenţei în ultraviolet;

Ø      pentru NO2, NOx conform ISO 7996/1985 „Aer înconjurător – determinarea concentraţiei masice de oxizi de azot ” – metoda prin chemiluminiscenţă;

Ø      pentru Pb conform ISO 9855/1993 „Aer înconjurător – determinarea conţinutului de plumb din aerosoli colectaţi pe filtre” – metoda spectroscopiei cu absorbţie atomică;

Ø      pentru PM10 conform EN 12341 „Calitatea aerului – procedura de testare pe teren pentru a demonstra echivalenţa de referinţă a metodelor de prelevare a fracţiunii PM10 din pulberi în suspensie” – principiul de măsurare se bazează pe colectarea pe filtre a fracţiunii PM10 a pulberilor în suspensie şi determinarea masei acestora cu ajutorul metodei gravimetrice;

Ø      pentru benzen este metoda standardizată de CEN, de prelevare prin aspirare printr-un cartuş absorbant – metoda gaz-cromatografică;

Ø      pentru CO conform ISO 4224 – metoda spectrometrică în infraroşu nedispersiv (NDIR);

Ø      pentru O3 conform ISO 13964 – metoda fotometrică în UV.

 

Monitorizarea poluanţilor în staţiile automate  se realizează cu:

Nr.

crt.

Poluant

Denumire echipament

1

SO2

Analizor de SO2  ME 9850 B Monitor Europe

2

NOx

Analizor de NOx ME 9841 B Monitor Europe

3

O3

Analizor de O3  ME 9810 B Monitor Europe

4

COV

Analizor de BTEX – BTX 2000- PID

5

PM10/PM2,5

Analizor pentru praf şi particule în suspensie LSPM10 - UNITEC

6

CO

Analizor de CO  ME 9830 B Monitor Europe

 

Parametru

Denumire echipament

7

Temperatura

Senzor de temperatură HD 9008 TR

8

Viteza vântului

Senzor viteza vântului TP-V1

9

Direcţia vântului

Senzor direcţia vântului TP-D1

10

Umiditatea relativă

Senzor de umiditate relativă HD 9008 TR

11

Presiunea atmosferică

Senzor presiune atmosferică HD 9408 Tbaro

12

Radiaţia solară

Senzor radiaţie solară LPPYRA03AC

13

Precipitaţii

Senzor de precipitaţii (ploaie)

 

 

  • Calibrarea echipamentelor se realizează automat şi manual:

Ø      NOx, SO2 – verificare zilnică automată a calibrării cu tub de permeaţie (calibrare de zero şi span) şi calibrare lunară – manual cu gaz din butelie;

Ø      CO – calibrare automată la 3 zile cu gaz din butelie şi calibrare lunară - manual cu gaz din butelie;

Ø      BTX – verificare la 15 zile a calibrării cu gaz din butelie şi calibrare lunară manual cu gaz din butelie;

Ø       O3–verificarezilnicăautomatăacalibrăriicugeneratordeozonintern şi calibraremanuală multipunct cu generator de ozon extern la 3 luni.

 

3.3Evaluarea poluării aerului cu pulberi în suspensie, fracţia PM10

Pulberile în suspensie reprezintă un indicator de bază în aprecierea calităţii aerului înconjurător. Pulberile în suspensie sunt particule solide şi lichide cu diametrul cuprins între 100 şi 0,001µ. Cele cu diametrul de la 5-10 µ (PM10) la 2,5-5 µ (PM2,5) prezintă un risc crescut pentru sănătate deoarece pătrund în aparatul respirator şi sunt reţinute la nivelul alveolelor pulmonare. Consecinţele expunerii la pulberi în suspensie constau în afectarea tuturor grupelor de vârstă prin favorizarea apariţiei şi accelerarea/agravarea evoluţiei unor afecţiuni ca: bronşita acută şi cronică, emfizemul pulmonar, astmul bronşic, bronhopneumopatia obstructivă cronică, cancerul pulmonar. În cazul copiilor determină crearea unei predispoziţii precoce la infecţii respiratorii şi astmă bronşic.

Surse de poluare cu pulberi:

-          naturale: erupţii vulcanice, eroziunea rocilor şi dispersia polenului;

-          antropice: activităţile industriale, procesele de combustie din sistemul de încălzire a populaţiei, centralele termice, traficul rutier prin pulberile produse de pneurile maşinilor la oprirea acestora şi datorită arderilor incomplete.

Evaluarea calităţii aerului prin modelarea dispersiei poluanţilor în atmosferă folosind un model combinat meteorologie-dispersie efectuată pe baza inventarului surselor de poluare şi a emisiilor de poluanţi, a identificat că sursele de suprafaţă (încălzirea rezidenţială a locuinţelor şi industrie mică) sunt principalele surse responsabile pentru depăşirea concentraţiilor valorilor limită la PM10, atât în 2007 cât şi în 2008.

                       

Repartiţia emisiilor de  pulberi în suspensie pe tipuri de surse

Tip sursă

2007

2008

tone

pondere

    tone

pondere

surse de suprafaţă

6149

97,23

6098,73

97,41

surse liniare

128

2,02

107,71

1,72

surse punctuale

48

0,75

54,49

0,87

Total

6324

 

6260,93

 

 

Tendinţa evoluţiei pulberilor în suspensie, atât din punct de vedere a cantităţilor rezultate din inventarele de emisie, cât şi a concentraţiilor rezultate din monitorizare, este descrescătoare.

Evoluţia concentraţiilor de PM10 rezultate din monitorizare

 

PM10 nefelometric(mg/m3)

BR1

BR3

BR4

BR5

2008 Medii anuale

28,54

32,54

38,29

24,76

2009 Medii anuale

22,64

22,25

27,16

28,87

PM10 gravimetric(mg/m3)

Br1

Br3

Br4

Nu se determină

2008 Medii anuale

25,50

8,97

21,3

2009 Medii anuale

21,5

23

27,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV – MĂSURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

4.1. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE PENTRU ANUL 2010LA NIVELUL U.A.T.

PENTRU REDUCEREA PULBERILOR ÎN SUSPENSIE

 

4.1.1. MUNICIPIUL BRĂILA

 

 

Nr. crt.

Măsura

Acţiunea

 

Responsabil

Termen de

realizare

Costuri/

Sursa de

finanţare

Stadiul

 realizării

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice în clădirile publice şi locuinţele individuale şi comune.

Reabilitarea termică de  blocuri de locuinţe şi locuinţele individuale

1) “Reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 24 - Brăila”

 

 

 

2) “Reparaţii capitale la Liceul cu Program Sportiv Brăila”

 

 

3)“Extindere pe verticală (mansardare) Şcoala cu clasele I-VIII Vlaicu Vodă - Brăila”

4) “Consolidarea şi reabilitare Grup Şcolar Grigore Moisil - Brăila”

Primăria municipiului

Brăila

2010

 

 

 

 

 

 

 

1) Total proiect

3.457.223 lei

FEDR-85%;

B.S.  - 13%;

B.L.  - 2%

2)Total proiect

2.841.229 lei

FEDR-85%;

B.S.  - 13%;

B.L.  - 2%

3)Total proiect

4.618.566 lei

FEDR-85%;

B.S.  - 13%;

B.L.  - 2%

4)Total proiect

5.904.909,13lei

FEDR-85%;

B.S.  - 13%;

B.L.  - 2%

 

 

 

 

1) În curs de execuţie

86,38%

706.534,58 lei

 

2) În curs de execuţie

29.3%

260.000 lei

 

 

3) În curs de execuţie

 

 

 

 

4) Finalizat

4.689.071 lei

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru încălzire

 

Indicator monitorizat:          

- s-a finalizat proiectarea pentru 6 blocuri de locuinţe

 

- clădiri publice reabilitate termic - 1

2

Promovarea surselor de energie alternativă(panouri solare) – proiect

Casa Verde

 

1. “Reabilitarea sistemului de producere a energiei termice prin utilizarea surselor de energie regenerabila la Căminulpentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat”, - Lacul Sărat, Judeţul Brăila”

Primăria municipiului Brăila

Începere 2010 -termen de finalizare 2011

 

2.045.000 lei

Lucrările nu au inceput incă

- realizare proiect tehnic

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru încălzire

Indicator monitorizat:

- cantitate de combustibil înlocuită prin folosirea surselor de energie regenerabilă

2. Instalaţie solară pentru prepararea apei calde menajere în cadrul:

- Spitalului de Obstetrică si Ginecologie Brăila

- Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila–Pavilion A

- Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila–Pavilion B

Consiliul Judeţean Brăila

Începere 2010 -termen de finalizare 2011

 

3.597.535 lei

Lucrările nu au început încă, acţiunea aflandu-se în faza de realizare a proiectului tehnic

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru încălzire

Indicator monitorizat:

- cantitate de combustibil înlocuită prin folosirea surselor de energie regenerabilă

3

Îmbunătăţirea gospodăririi energiei (Creşterea eficienţei cazanelor la SC CET SA Brăila )

Dispozitive eficiente de încălzire, sisteme eficiente de generare a apei calde, contoare şi MĂSURI de control pentru încălzire

- În trimestrul I al anului 2010, la instalaţia de producere a apei fierbinţi cu o putere termică de 15 Gcal / h, realizată în anul 2008 s-a montat un sistem de tratare a apei , în vederea eliminării impurităţilor din agentul termic transportat la consumator

Primăria municipiului Brăila,

Serviciul public de alimentare cu energie termică

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

2010

Surse proprii

33.558 lei

S-au urmarit indicatorii de eficienţa energetica în conformitate cu ord. 225 / 15.09.2009  , raportare realizata de operatorul CET SA trimestrial, catre U.A.T. Braila;

- S-a urmarit optimizarea funcţionarii IMA prin reducerea duratei de funcţionare a acestora, instalaţiile fiind oprite în perioada 01.04.-31.10.2010, perioada în care s-a funcţionat cu instalaţia de 15 Gcal/h – situata în intravilanul Mun. Braila

- S-au efectuat buletine de analiza pentru toate instalaţiile de ardere ale CET SA, nivelul PM 10 fiind sub limitele autorizate

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru încălzire

Indicator monitorizat:          

-Factor de performanţa realizat 2010 = 1205 g CO2 / MWe

- Cantitate de combustibil economisită nu a putut fi cuantificată, deoarece calculul acesteia implică finalizarea Bilanţului energetic.

 

 

 

 

4

Reabilitareaşi modernizarea

sistemuluicentralizatde termoficare

înmunicipiulBrăila prin:

-reabilitarea conductelor aferente

reţelei de distribuţie

- reabilitareapunctelor termice

- introducerea modulelor termice la

nivel de clădire

- continuarea lucrărilor de modernizare a punctelor termice

 

Primăria municipiului Brăila,

Serviciul public de alimentare cu energie termică

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

 

2010

Surse proprii

1.720.000 lei

 

S-au modernizat puncte termice cu transmiterea la distanţa a datelor, facându-se posibila urmarirea cantitaţilor de energie consumata şi livrata

S-au montat pompe de recirculare fapt ce conduce la utilizarea eficienta a energiei îninstalaţiile SACET (PT)

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din reducerea consumului de combustibil

Indicator monitorizat:          

-29 puncte termice reabilitate, automatizate

 

5

Întreţinere şi reparaţii curente străzi

Reparaţii prin plombări asfaltice, înlocuit borduri, dalat, etc.

Primăria municipiului Brăila

 

2010

Buget local

10.600.000 lei

 

 

Realizat

Buget local

16.302.030 lei

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:          

- 139 km străzi reparate din total de 284 km

- lungime borduri înlocuite: 3525 m

6

„Reabilitare şi modernizare str. Griviţei din municipiul Brăila” proiect accesat prin P.O.R. Axa 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”

Modernizare cale rutieră

3.242 m.

Reabilitare reţele distribuţie apă

3.242 m.

Reabilitare reţele canalizare şi a apelor pluviale - 3.242 m.

Primăria municipiului Brăila

2010

cu finalizare în 18 luni de la semnarea contractului de execuţie

4.879,44mii Euro (fără TVA)

din care

FEDR - 85%;

B.S.    - 13%;

B.L.    - 2%

Total aprobat

20.735.200 lei

 

Cheltuit

3741413,21 lei

 

Lucrări executate

in proportie de 40%

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:          

- 700 m (fără stratul de uzură) lungime cale rutieră  modernizată din total 3242 m lungime

7

 

„Modernizarea Bulevardului Dorobanţilor din municipiul Brăila”, proiect accesat prin P.O.R. Axa 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”

Modernizare cale rutieră 4,7 Km.

Modernizare cale rulare tramvai

4 Km.

Reabilitare reţele apă. Reabilitare reţele de canalizare.

Reabilitare canal colector Germany.

Primăria municipiului Brăila

 

2010

cu finalizare în 36 luni de la semnarea contractului de execuţie

24.772

(mii Euro fără TVA)

din care

FEDR - 85%;

B.S.    - 13%;

B.L.    - 2%

Lucrarile nu au inceput încă, urmează predarea amplasamentului

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:          

- lungime cale rutieră  modernizată din total lungime

- lungime linie de tramvai  modernizată din total lungime

8

Asigurarea spatiilor de parcare cu respectarea normelor în vigoareîn vederea fluidizării traficului

Amenajarea de noi parcări si reabilitarea celor existente ajungându-se la un nr.

-7431 locuri de parcare personalizate obiectivul pentru anul 2010 fiind realizarea a  încă  300;

-830 locuri de parcări publice

Primăria municipiului Brăila

(D.A.G.L. Brăila)

2010

Nu este cuantificat

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:          

- număr locuri de parcare noi: 309

- număr locuri de parcare reabilitate: 60

- total amenajate: 7584

9

Încurajarea utilizării transportului public prin înlocuirea parcului de mijloace de transport în comun uzate, eficientizarea consumurilor energetice şi materiale,creşterea standardului de calitate a serviciilor în acest domeniu.

- Promovarea transportului  public ecologic, utilizarea combustibilului tip biodiesel, înlocuirea parcului de autobuze noneuro;

- Promovarea şi modernizarea  mijloacelor de transport public urban „curate”, precum troleibuzele şi tramvaiele, având ca obiectiv îmbunătăţirea transportului electric, în acest sens, în a doua parte a anului 2010, se vor  achiziţiona  6 troleibuze SH, în vederea reabilitării transportului public de călători cu troleibuzul

Primăria municipiului Brăila

(S.C. BRAICAR S.A.)

2010

Buget local

În proiectul de buget pe anul 2011 este cuprinsă achizitia unui număr de 15 autobuze de medie capacitate

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:          

- număr troleibuze şi tramvaie achiziţionate

10

Introducerea unui management eficient al activităţii de transport public local de calatori la  nivelul localităţilor.

Program municipal permanent  de  transport public local de călători , cu asigurarea de trasee care să satisfacă nevoile de transport a călătorilor în municipiu,  prin servicii regulate şi mijloace auto moderne.

 

Primăria municipiului Brăila

(S.C. BRAICAR  S.A.,

S.T.P.L.C Brăila)

2010

Nu necesită fonduri

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

Indicator monitorizat:          

- numar trasee - 5

- lungimea  totală a traseelor este de  76 km.

11

Eliberarea spatiilor de parcare si a străzilor ocupate de maşini abandonate / scoase din uz

Ridicarea maşinilor abandonate de pe străzi

Primăria municipiului Brăila

2010

Nu se pot  estimata costurile

 

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

Indicator monitorizat:

- 977 autovehicule abandonate sau scoase din uz,  identificate pe teren

- 4 autoturisme ridicate

12

Fluidizareatraficului

şi reducerea emisiilor prin întreţinerea  semaforizării intersecţiilor

Întreţinerea şi menţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de semaforizareaferente intersecţiilor de pe raza municipiului;

Primăria municipiului Brăila

(D.A.G.L. Brăila)

2010

Buget local

 

Costuri realizate

118.676 lei

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

Indicator monitorizat:

-10 intersectii noi aflate in garanţie care urmează a fi predate catre SUPDAGL pentru întreţinere

- 15 intersecţii semaforizate monitorizate

13

Curăţirea şi întreţinerea străzilor (Îndepărtarea în timp real a materialului antiderapant folosit în timpul iernii;

Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de curăţire mecanizate;

Stropirea străzilor – în perioada caldă conform normei de igienă privind starea de sănătate a populaţiei

Curăţirea şi întreţinerea a 350 km de străzi (conform graficelor din programul de salubrizare aprobat) din care

- zilnic 30 %

- periodic(5 ori pe săptămână) 40%

- periodic(3 ori pe săptămână) 30%

 

Primăria municipiului Brăila (D.A.G.L. Brăila)

 

2010

6.400.000 lei/

Surse proprii

 

Costuri realizate

4.964.722 lei

 

 

 

 

 

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:          

- lungimea căilor rutiere salubrizate – 350 km/zi

- număr controale de monitorizare a activităţii celor 3 operatori de salubrizare: SC ECO SA., SC Brai -Cata SA şi SC RER Ecologic Service, realizată de către  DAGL Brăila

- vara: de 2 ori/zi

- în restul anului: zilnic

14

Organizareaşantierelordeconstrucţii şiacelordelucrăridereabilitarea

căilorrutiererespectândlegislaţiade mediu.Măsura va fi impusă

executanţilor din faza de contractare a lucrării

 

Izolarea şantierelor,

umectarea căilor de acces şi spălarea anvelopelor la ieşire, transportarea

materialelor pulverulente în mijloace acoperite.

Primăria municipiului Brăila

2010

Nu sunt necesare fonduri

Realizat

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din demolări şi construcţii

Indicator monitorizat:

- adoptarea HCLM nr. 5/30.01.2003 privind Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie cu privire la Organizarea şantierelor de construcţii şi a celor de reabilitare a căilor rutiere

- număr de controale - necuantificat

- Poliţia Locală efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizatia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale, incusiv organizarea şantierelor de construcţii;

- Efectuează controale pentru indentificarea lucrărilor de construcţie executate fără autorizatie de construire sau desfiinţare.

15

Întreţinere şi amenajat spaţii verzi aferente municipiului Brăila

Plantat arbori şi arbuşti, garduri vii, gazonat, udat, toaletat arbori, etc.

Primăria municipiului Brăila

2010

Buget local

4.200.000 lei

Costuri realizate

4.316.720 lei

 

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

Indicator monitorizat:

- 3668arbori plantaţi;

- 11280 arbuşti plantaţi

- lungime gard viu 2676 m

- suprafaţa acoperită cu gazon 30.000 mp

16

“Extindere spaţii verzi prin realizarea unui Parc în Cartierul Lacu Dulce - Municipiul Brăila”

Extinderea suprafeţelor de spaţii verzi la nivelul municipiului,  în vederea realizării suprafeţei impuse de prevederile legislaţiei în vigoare;

Extinderea suprafeţelor de spaţii verzi la nivelul municipiului (St=40.699 mp),  în vederea realizării suprafeţei de 26 mp pe cap de locuitor până în anul 2013;

Primăria municipiului Brăila

2010

40.436.000 lei

Cofinanţare

B.S. 2.000 000 lei

Buget local

20.436.000 lei

 

 

 

Lucrările nu au inceput incă.

S-a semnat contractul, urmează predarea amplasamentului.

 

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

Indicator monitorizat:

- număr arbori/arbuşti plantaţi

- suprafaţa creată ca spaţiu verde

17

Restricţionarea traficului greu (peste 3, 5 to) în municipiul Brăila şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h

Dispoziţia Primarului nr.37709.07.08.2008 privind devierea circulaţiei traficului rutier greu(peste 3, 5 to)  şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h

Primăria municipiului Brăila

2010

Nu necesită fonduri

 

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

- nr controale – necuantificat

Politia Locală sprijină structurile teritoriale ale Poliţiei Române in asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi a celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă (inclusiv trafic greu)

18

Instituirea taxa specială pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice pentru tranzitarea zonelor prevăzute cu restricţie pentru  traficul greu (peste 3, 5 to)
 

- Conform  HCL nr. 381/16.11.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale; reglementare şi aplicare taxe speciale(taxa specială pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice)

Primăria municipiului Brăila

2010

Nu necesită fonduri

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

Indicator monitorizat:

- 374de permise de liberă trecere eliberate

 

 

4.1.2. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A

COMUNEI CAZASU ÎN PERIOADA 2010

 

Nr.

crt.

Măsură

Acţiunea

Responsabil

Termen de

realizare

Costuri/

Sursa de

finanţare

Stadiul

realizării

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Modernizare străzi

Reprofilare şi pietruire drumuri comunale – 3 km, 15.000 mp

UAT CAZASU

 

2010

210.000/ Fonduri proprii

100 % Realizat

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- 4,5 km drum pietruit

 

2

Extindere spaţii verzi

Extindere livada pomi fructiferi – plantare 13,5 ha

SC Prod Fruit Trade SRL

2010

30.000 euro/ha/

Surse proprii

 

Nu s-a realizat

Rezultat aşteptat :  Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din procesul de resuspensie a solului

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI CHISCANI

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Costuri/

Surse

de finanţare

Stadiul

 realizării

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice în locuinţele individuale

Reabilitarea termică a 100 de  locuinţe

Proprietarii de locuinţe

2010

320000 lei/

proprietari cu surse proprii

70%

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din arderea combustibilului

Indicator monitorizat:               

- 68 locuinţe reabilitate termic

2

Racordarea la reţeaua de distribuţie gaze naturale a construcţiilor noi

Racordarea unui număr de 36 locuinţe

Persoane fizice şi juridice

 

2010

343440 lei/

proprietari cu surse proprii

70%

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din arderea combustibilului solid

Indicator monitorizat:               

- 28 de locuinţe s-au racordat la reţeaua de gaze

3

Curăţirea şi întreţinerea străzilor

Stropirea şi întreţinerea a 31,15kmstrăzi zilnic

 

UAT Chiscani

 

2010

10.654 lei/

angajaţii din cadrul serviciului de paza al comunei Chiscani

 

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- 31,15 km de străzi salubrizate

- 217 zile când se face salubrizarea străzilor

4

Ecologizarea

DJ 212, Malul Stâng al Fluviului Dunărea,

Curăţirea de  resturi vegetale, gunoi de grajd şi deşeuri de orice fel

UAT

Chiscani

 

2010

654 lei/

angajaţii din cadrul serviciului de pază al comunei Chiscani, elevii şi profesorii din cadrul scolii

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- 8200 mp mal ecologizat

- 6,2 km DJ ecologizat

5

Promovarea proiectului de achiziţionare de autoturisme noi prin Programul Naţional  RABLA

Înlocuirea  unui număr de 70 autoturisme vechi prin Programul Naţional  RABLA

Persoane fizice

 

2010

201.000 lei/

proprietari cu surse proprii

Realizat

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- 86 autoturisme înlocuite

6

Introducerea unui management eficient al traficului rutier în interiorul localităţilor

MĂSURI de fluidizare a traficului rutier, reducerea, devierea, interzicerea traficului rutier în zonele unde se impune acest lucru.

UAT Chiscani

Post Politie Chiscani

IPJ BRAILA

 

Permanent în situaţii de aglomerare trafic

Nu este estimat

Nu au fost situaţii de aglomerări în trafic în cursul anului 2010

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- număr acţiuni privind devierea traficului

- număr controale pentru verificarea emisiilor de la autovehiculule din trafic

Realizarea de controale în trafic, având drept scop verificarea emisiilor de poluanţi în mediu şi starea tehnică a autovehiculelor care se deplasează pe drumurile publice.

UAT Chiscani

Post Politie Chiscani

IPJ BRAILA

 

Periodic

Nu este estimat

Nu s-a realizat întrucât este de competenţa ARR Bucureşti filiala Brăila

7

Introducerea unui management eficient al lucrărilor de construire şi demolare a clădirilor în interiorul localităţilor

În procedura de eliberare a autorizaţiilor de construire pentru activităţi care presupun emisii de pulberi în atmosferă (proiecte pentru centrale termice, organizări de şantier, construcţii de drumuri, pozarea de conducte şi cabluri subterane, demolări etc.), se vor stabili MĂSURI concrete pentru evitarea de emisii de pulberi, sau reducerea acestora la un nivel acceptabil

UAT Chiscani

 

2010

Nu este estimat

Realizat parţial -

Este în lucru planul de amenajare a teritoriului urmând a fi supusa aprobării Consiliului Local (luna martie 2011)

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din demolări şi construcţii

Indicator monitorizat:

- adoptarea şi publicarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind obligativitatea realizării măsurilor stabilite

 

 

4.1.4. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  FRECĂŢEI

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de

 realizare

Costuri/

Surse de finanţare

Stadiul realizării

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

 

1

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice în clădirile publice şi locuinţe individuale şi comune

 

Lucrări de săpare canal de evacuare a apelor colectate din ploi, topirea zăpezilor şi infiltraţiilor  din satul Frecăţei

= 1800 mc

UAT

 FRECĂŢEI

01-04-

2010

30-04-

2010

Bugetul local

Fact.nr. 383/2010

= 72.590 lei

Realizat

Costuri

72.590 lei

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiilor de PM10

Lucrări de montare uşi şi ferestre termopan la clădirea Consiliului Local FRECĂŢEI

UAT

 FRECĂŢEI

30-03

2010-

02-04-2010

Bugetul local

Fact. Nr. 179/2010

= 4450 lei

Realizat

Costuri

4450 lei

Prin etanşarea uşilor şi ferestrelor se realizează reducerea consumului de lemne pentru foc  şi scăderea concentraţiilor de PM10

2

Modernizare şi reabilitare străzi şi drumuri comunale

Lucrări de nivelare pe drumul comunal DC 57 şi străzile localitatilor  FRECĂŢEI, Agaua, Titcov - lungime

13400 m, lăţime 5,5m suprafaţa carosabilă = 73700 mp

UAT

FRECĂŢEI

01-04

2010

20-04 

2010

Bugetul local

Factura nr. 382/30-04-2010= 73.066 lei

Realizat

Costuri

73.066 lei

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- 73700 mp străzi şi drumuri  reabilitate şi/sau modernizate

3

Asigurarea necesarului de locuri de parcare

Amenajat parcare betonată Consiliul Local FRECĂŢEI în suprafaţă de 234 mp.

UAT

FRECĂŢEI

01-04

2010 -

25-05-

2010

Bugetul local

Contr. nr. 1113/2010

=64.000 lei

Realizat

Costuri

64.000 lei

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10

- parcare 234,5 mp

- 30 locuri parcare

 

 

4.1.5. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI GROPENI

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Costuri/

Surse

de finanţare

Stadiul realizării

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Pietruire străzi

Pietruire a 400 m.l  străzi din comuna 

UAT GROPENI

2010

30.000 lei/ Buget local

Realizat

Costuri

84.000 lei

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- 400 ml străzi pietruite şi pregătit pentru pietruire 10 km

2

Ecologizarea străzilor din comuna

Curăţirea şi întreţinerea periodica a străzilor comunale, 5 km

UAT GROPENI

Personal deservire legea 76/2006 şi Legea 416/2001

2010

100.503 lei/

Buget local

Realizat

Costuri

110.340 lei salubrizare

73.000 lei plantări puiet

 

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- 5 km de străzi salubrizate

- plantat 5 ha puiet DJ 255 A

3

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

Acţiuni de conştientizare a cetăţenilor de a nu incendia miriştile şi resturile vegetale din gospodării, HCL 41/31.04.2009

UAT GROPENI

Prin Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Gropeni

2010

19.000 lei/

Buget local

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

Indicator monitorizat:

- 3 acţiuni de conştientizare

- nu s-au efectuat controale

4

Creşterea gradului  de izolare a clădirilor în vederea eficientizării  energetice în cladirile publice

Reabilitarea termica a sediului Scolii de arte şi meserii Gropeni

UAT GROPENI

Se realizează cu personalul încadrat conform legii

76/2002 şi al Legii nr. 416/2001

2010

130.000 lei/

Buget de stat şi local

Realizat

Costuri

107789 lei

Reabilitare

Primărie, Şcoala cu clasele I-VII

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din arderea combustibilului

- cantitate de combustibil redusă pentru încălzire ca urmare a izolării termice – necuantificat

5

Prevenirea eliminării prin ardere a deşeurilor selective

Amplasarea de pubele pentru eliminarea selectivă a deşeurilor

UAT GROPENI

2010

14.280 lei/

Buget local

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concen-traţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

Indicator monitorizat:

- 12 pubele amplasate

 

4.1.6. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  MĂRAŞU

 

Nr.

Crt.

Măsură

Acţiunea

Responsabil

Termen de

realizare

Costuri/

Sursa de

finanţare

Stadiul realizării

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Modernizarea sistemelor de încălzire cu combustibil solid

Construirea unei şcoli în satul Băndoiu dotate cu sistem de încălzire centralizat cu centrale pe combustibil solid

UAT Măraşu

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

470.000 lei /

surse proprii şi de la  Ministerul Educaţiei

Realizat 70 %

Costuri

570.000 lei

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de combustibili solizi şi prin eficientizarea procesului de combustie

 

2

Modernizare şi asfaltare străzi

Modernizarea şi asfaltarea a 8,5 km DC 62

UAT Măraşu

 

 

2010

5.700.000 lei/

HG.577/

1997

Nu s-a realizat

Lipsă fonduri

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- km de străzi asfaltate din totalul lungimii străzilor comunale

- km de străzi modernizate din totalul lungimii străzilor comunale

3

Încurajare utilizare transport public prin înlocuirea parcului de autovehicule uzate şi creşterea gradului de calitate a serviciilor în acest domeniu

Introducerea a 2  autobuze noi pentru transportul public

UAT Măraşu

 

 

2010

300,000 lei

Nu s-a realizat din lipsă de fonduri

 

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- număr autovehicule achiziţionate

4

Curăţirea şi întreţinerea străzilor, spaţiilor verzi, şi a zonei de protecţie a fluviului Dunărea

Efectuarea de acţiuni de curăţire străzi , şanţuri, podeţe, colectat şi îndepărtat deşeuri

UAT Măraşu

Măsura se va realiza cu ajutorul cetăţenilor beneficiari ai schemei de ajutor social Legea nr. 416

 

2010

Aprox. 150.000 lei

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- 15 km de străzi salubrizate

- 1 zi/săptămână se face salubrizarea străzilor

- 2 acţiuni de curăţire, igienizere a 8 km dig mal fluviu Dunărea

 

5

Informarea populaţiei cu privire la arderea miriştilor

 Întâlniri publice org. de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Măraşu

UAT Măraşu

 

 

permanent

Nu sunt necesare fonduri

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

Indicator monitorizat:

- 70 acţiuni de conştientizare

- 98 de controale efectuate

 

 

4.1.7. MĂSURI/ACŢIUNI PROPUSE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI ROMANU

                                                                                                                                                           

Nr.

Crt.

Măsură

Acţiunea

Responsabil

Termen de

realizare

Costuri/

Sursa de

finanţare

Stadiul

realizării

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

 

1

Creşterea gradului  de izolare termică a clădirilor în vederea eficientizării  energetice în clădirile publice

Izolarea clădirilor vechi şi a celor în curs de construire

UAT

ROMANU

2010

100.000 lei/

Surse proprii

Realizat

Costuri

65208 lei

Izolate termic – Sediul Primăriei noi şi vechi, Dis-pensar medi-cal uman, Grădiniţă, locuinţe proprietari

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea arderilor pentru încălzire

Indicator monitorizat:

-15 clădiri izolate termic

- cantitatea de combustibil redusă pentru încălzire ca urmare a izolării termice - necuantificat

2

Ecologizarea străzilor din comună

Curăţirea şi întreţinerea străzilor din satele Romanu şi Oancea

UAT

ROMANU

2010

100.000 lei/

Surse proprii

Realizat

Costuri

5100 lei- pentru ecologizarea străzilor

2.000.000 lei reparat străzi

 

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei   PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- 8 km străzi reparate

 

3

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

Acţiuni de conştientizare a cetăţenilor de a nu incendia miriştile şi resturile vegetale din gospodării

UAT

ROMANU

2010

 

Realizat

 

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

Indicator monitorizat:

- 8 acţiuni de conştientizare

- nu s-au efectuat  controale  în vederea identificării incendiilor

 

                     
 

 

 

4.1.9. MĂSURI/ACŢIUNI PROPUSE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  VĂDENI

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Costuri/

Surse

de finanţare

Stadiul realizării

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Introducerea unui management eficient al traficului rutier în interiorul  localităţilor

Acţiuni de fluidizare a traficului rutier, reducerea, traficului rutier în zonele unde se impune acest lucru. Achiziţionarea de indicatoare rutiere

UAT

VĂDENI

Permanent

2010

5.000 lei/

Buget local

Realizat

Costuri

1200 lei

Instituire taxa specială liberă trecere H.C.L. nr. 82/31.10.2009

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- 9 indicatoare achiziţionate şi montate

- 470 lei încasaţi din taxe

2

Modernizare şi asfaltare străzi

2,5 kmstrăzi

UAT

VĂDENI

2011

210.000lei/

H.G. 577

 

Realizat 95 %

în anul 2010

Cost

120339,43 lei

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- 5240 mp străzi pietruite

3

Curăţirea şi întreţinerea străzilor

27 km

 

2010

Permanent

50.000 lei

Buget local

Realizat

Contract încheiat cu RER Ecologic service SRL Brăila

( nr. 1587/19.05.2010)

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- 27 km de străzi salubrizate

- 28 zile/lună se face salubrizarea străzilor

4

Extindere reţele gaze naturale

Sat Vădeni - 1,5 km.

Sat Baldovineşti - 3,07 km

U.A.T

VĂDENI

Distrigaz 

2010

450.000lei/

Buget local

Realizat 35 %

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor de pulberi rezultate din arderi, prin eliminarea folosirii pentru încălzire a lemnelor de foc

Indicator monitorizat:

- 1,6 km de reţea

- 60 locuinţe racordate

5

Salubrizare comunală

Precolectarea, colectarea selectivă transportul şi depozitarea deşeurilor menajere

 

U.A.T

VĂDENI

S.C. RER ECOLOGIC SERVICE Brăila

 

2010

Permanent

 

Realizat

Contract încheiat cu RER Ecologic service SRL Brăila

( nr. 1587/19.05.2010)

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- 27 km de străzi salubrizate

28 zile/ lună se face salubrizarea străzilor

- 73 controale efectuate de primărie pentru verificarea salubrizării

6

Întreţinerea spaţiilor verzi

Curăţirea permanentă, irigare, refacere după caz (aliniamente stradale, parcuri)

U.A.T

VĂDENI

2010

Permanent

20.000 lei/

Buget local

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- 1,9 km aliniamente, stradale, parcuri refăcute

7

Prevenirea eliminării prin ardere a deşeurilor 

Preluarea de la populaţie a deşeurilor reciclabile

U.A.T +

S.C. Sevenature S.R.L. Braila

2010

Permanent

 

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

Indicator monitorizat:

- 7 acţiuni de preluare

- 212 kg deşeuri reciclabile preluate

10

Întreţinerea spaţiilor verzi, pădurii

Ecologizare şi udare

U.A.T.+

Romsilva

 

 

2010

 

 

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate prin menţinerea spaţiului verde

Indicator monitorizat:

- suprafaţa de 9071 mp ecologizată şi udată din total 17429071 mp suprafaţă

- suprafaţa de 17420000 mp ecologizată

 

4.1.8. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  TICHILEŞTI

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Costuri/

Surse

de finanţare

Stadiul realizării

Rezultatul aşteptat

 

1

Înlocuirea combustibilului solid (lemn) cu combustibil gazos (gaze naturale)

Extindere reţelei de alimentare cu gaze naturale

UAT Tichileşti+

SC GDF SUEZ SA

2010

88.394 lei/ cofinanţare

CL Tichileşti

-SC GDF SUEZ SA

Realizat

Rezultat aşteptat :

Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de com-bustibili solizi şi prin eficientizarea proce-sului de combustie

Indicator monitorizat:

- 45 clădiri racordate la reţeaua de gaze

- 14.000 ml reţea gaze extinsă

Racordarea locuinţelor la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale

UAT Tichileşti+

SC P&G Construct SRL

1.500-1.800 lei/ branşament

Realizat

2

 

Modernizare străzi

- 4 km străzi comunale

UAT Tichileşti

2010

73.000 lei/

Surse proprii

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei   PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- 4 km străzi modernizate

3

Salubrizarea străzilor

Curăţarea şi întreţinerea periodică a străzilor comunale.

 

UAT Tichileşti

2010

15.408 lei/

Surse proprii

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei   PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- 22 km străzi curăţate

5

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

Acţiuni de conştientizare a cetăţenilor de a nu incendia miriştile şi resturile vegetale din gospodării

UAT Tichileşti

2010

Fără costuri

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

Indicator monitorizat:

- 2 acţiuni de conştientizare

- 10 controale efectuate

6

Extinderea spaţiului verde

Plantare pomi

UAT Tichileşti

2010

5.250 lei/

Surse proprii

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate prin menţinerea spaţiului verde

Indicator monitorizat:

- 400 puieţi salcie plantaţi

 

 

 

4.1.10. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  TUDOR VLADIMIRESCU

ÎN PERIOADA 2010-2011

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de

realizare

Costuri/

Surse

de finanţare

Stadiul

realizării

Rezultatul aşteptat

 

1

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe

UAT Tudor Vladimirescu+

Asociaţia de locatari

2010

2011

Buget local

Nu s-au început lucrările

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din arderea combustibilului

Indicator monitorizat:

- număr blocuri de locuinţe şi clădiri publice reabilitate

- cantitate de combustibil redusă pentru încălzire ca urmare a reabilitării termice

Reabilitarea termică a grădiniţelor din Scorţaru Vechi şi T. Vladimirecu

UAT Tudor Vladimirescu

 

2011

Buget local

Realizat şi aprobat proiectul în şedinţa CL

 

Reabilitarea termică şcoala – Scorţaru Vechi

Buget local

Realizat şi aprobat proiectul în şedinţa CL

2

Asigurarea curăţeniei pe domeniul public şi întreţinerea spaţiilor verzi

Ridicarea deşeurilor, curăţarea străzilor şi şanţurilor pluviale

Întreţinerea spaţiilor verzi din comună DN2.

Încheierea contractului cu

S.C. RER ECOLOGIC S.R.L nr. 646/10.02.2010

UAT Tudor Vladimirescu

2010

3.718 lei/

- buget local 30%  (1.115,40  lei)

- A.J.O.F. 70%

(2602,60 lei)

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

15 km de străzisalubrizate

- 4zile/

săptămână

- nu s-au efectuat controale de verificare a agentului de salubritate

3

Promovare energia verde

Înfiinţare parc eolian

UAT Tudor  Vladimirescu+

S.C. EOLEN VEST S.R.L

2010

 

Nu s-a realizat

Rezultat aşteptat :

Scăderea concentraţiilor de PM10 prin utilizarea surselor alternative de energie

Indicator monitorizat:

- realizarea investiţiei

4

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

- Emitere Hotărâre de Consiliu Local

- Acţiuni de informare şi conştientizare a populaţiei

 

UAT Tudor

Vladimirescu

2010

Nu sunt necesare fonduri

Realizat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

Indicator monitorizat:

- 8 acţiuni de conştientizare

- 5 controale efectuate

5

Modernizare străzi

Reprofilare şi pietruire drumuri comuna

T. Vladimirescu

UAT Tudor

Vladimirescu

Dec.

2010

200.000 lei/

Bugetul local

Realizat

Costuri

300.000 lei

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- 3,8 km străzi reprofilate, pietruite

Asfaltarea 7,5 km drum comunal

UAT Tudor

Vladimirescu

2010

2,5 mil. euro/

Bugetul local+

Fonduri UE

Nu s-a rea-lizat din lipsă de fonduri

6

Extindere spaţii verzi

şi amplasare panouri voltaice

Înfiinţarea de spaţii verzi în localitatea Tudor Vladimirescu

- Plantarea de material vegetativ (gazon)

- Montare stâlpi iluminat prevăzuţi cu panouri voltaice

UAT Tudor

Vladimirescu

2010-2011

500.000 lei/

Fondul de mediu

S-a întocmit studiul de fezabilitate urmând a se demara lucrările

Rezultat aşteptat :  Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din procesul de resuspensie a solului

Indicator monitorizat:

- suprafaţa amenajată ca spaţiu verde