Back

ANUNT ANGAJARE

AFIȘAT astăzi – 09.08.2019 la sediul A.P.M. Brăila

 

 

ANUNȚ

 

privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de șofer, treapta profesională I

 

      În conformitate cu prevederile art.1 alin.(1) din Regulamentul – cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade  sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit  din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza Avizului Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, adresa nr.1/2274/VT/18.06.2019, înregistrată la Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Brăila sub nr.9440/18.06.2019, privind aprobarea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de șofer, grad I la Compartimentul Buget, Finanțe, Administrativ și Resurse Umane din cadrul Agenției Județene pentru Protecția Mediului Brăila,

            Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Brăila cu sediul în B-dul Independenței nr.16, bl. B5, cod 810004, Brăila organizează concurs  pentru ocuparea unui post contractual vacant de șofer, treapta profesională I la Compartimentul  Buget, Finanțe, Administrativ și Resurse Umane.

 

Concursul constă în susținerea următoarelor probe, la sediul Agenției Județene pentru Protecția Mediului Brăila:

  1. proba scrisă în data de 4 septembrie 2019, ora 10.00,
  2. proba practică în data de 6 septembrie 2019 ora 11.00,
  3. proba interviu în data de 10 septembrie 2019 ora 11.30,

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, respectiv în perioada de la  9 august 2019 până la 23 august 2019.

 

      În vederea  participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. Condiții generale prevăzute la art.3  - ANEXĂ – Regulament-Cadru din Hotărârea Guvernului nr.286/2011

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

                                c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

  1. Condiții specifice
  1. Studii generale – învățământ general obligatoriu, conform art.24 alin.(1) din Legea nr.1/2011 (clasele I-X);
  2. Vechime în funcția de șofer minimum 10 ani;
  3. Carnet de conducere categoria B.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

    a) cerere de înscriere la concurs;

    b) copia actului de identitate;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice;

    d) copie a carnetului de muncă conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa de sănătate trebuie să conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

    g) curriculum vitae.

     Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Relații suplimentare  se pot obține la sediul  Agenției Județene pentru Protecția Mediului Brăila și la secretarul comisiei de concurs Carmen Boboc, la nr.telefon: 0339 401 834, int.128

                    

 

     BIBLIOGRAFIE:

 

       1. Legea nr. 477/2004 privind  Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

       2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

       3. Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

 

Director Executiv,

Ciprian CUZMIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Secretar comisie concurs,

Carmen BOBOC, consilier responsabil resurse umane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat: Consilier coordonator B.F.A.R.U. – Nicu. DIVEICĂ

 

Redactat: Boboc Carmen / data: 09.08.2019/ ora: 09.30